Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ; (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ Ἐκκλησία μέγας χορηγός του Δημοσίου;

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἱστορία της «εὐχαρίστως» προσφέρει τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία στὸ Ἑλληνικὸ Κράτος, μὲ τὴν φροῦδα ἐλπίδα τῆς ἀξιοποίησής της. Ἕως τώρα ΟΛΟΙ οἱ ἀρχιεπίσκοποι καὶ ἰδιαίτερα αὐτοὶ τοῦ 20οῦ αἰώνα ἀμύνθηκαν σθεναρὰ στὶς ἀπαλλοτριώσεις, ποὺ οὐσιαστικὰ ἦσαν δημεύσεις, τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Ἰδιαίτερα οἱ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Δαμασκηνὸς Παπανδρέου, Σεραφεὶμ Τίκας καὶ Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης ἔδωσαν σκληροὺς ἀγῶνες γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ἡ ὁποία σήμερα, μὲ ἔκφραση μάλιστα μεγάλης ἱκανοποίησης, παραδίδεται στὴν Πολιτεία, πρὸς ἀξιοποίηση.
.           Σημειώνεται ὅτι οἱ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας ἀπαγορεύουν τὴν πώληση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Ὁ κϛ΄ τῆς ἐν Καρθαγένῃ Συνόδου τονίζει «πράγμα ἐκκλησιαστικὸν μηδεὶς πιπράσκει (πωλεῖ)» καὶ ὁ β΄ Κανόνας τοῦ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας ὑπογραμμίζει: « Κειμήλια γὰρ καὶ κτήσεις ἀκινήτους ἀνεκποιήτους ταῖς Ἐκκλησιαις σώζεσθαι χρή».
.           Ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Σπυρίδωνας (1949-1956), ἀπὸ τὴν πικρὴ ἐμπειρία του, δὲν εἶχε καμία ἐμπιστοσύνη ὅτι ἡ περιερχόμενη μὲ διάφορους τρόπους στὸ κράτος ἐκκλησιαστικὴ περιουσία πήγαινε πρὸς τὴν βοήθεια τῶν ἀκτημόνων. Σὲ ἐπιστολή του, στὶς 19.6.1951 πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ Σοφ. Βενιζέλο ἔγραψε: «Διὰ τὴν Ἐκκλησίαν εἶναι πικρὰ ἡ πεῖρα τοῦ παρελθόντος, δεδομένου ὅτι εἰς πάσας τὰς ἐνεργηθείσας παραχωρήσεις, ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, γαῖαι καὶ ἀστικὰ κτήματα μοναστηριακὰ παρεχωρήθησαν ὑπὸ τοῦ Κράτους οὐχὶ εἰς ἀκτήμονας, χάριν τῶν ὁποίων καὶ μόνον ἐδόθησαν, ἀλλ’ εἰς πλουσίους καὶ κτηματίας καὶ εἰς ἐπισήμους ἀκόμη, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς πολιτικοὺς φίλους τῶν τότε κυβερνώντων, χαρακτηρισθέντας ἀκτήμονας, οἵτινες ἐπώλησαν μετὰ ταῦτα τὰς ἐκτάσεις αὐτὰς καταστάντες πλουσιότεροι ἐν ὀνόματι τῆς φιλανθρωπίας καὶ ἀναλώμασι τῶν πτωχῶν καὶ ἀναπήρων ἀκτημόνων». Δὲν ὑπονοοῦμε τίποτε. Ἁπλῶς οἱ ἀδιάφθοροι ἐλεγκτικοὶ μηχανισμοὶ πρέπει νὰ ἔχουν ἀνοικτὰ τὰ μάτια νὰ μὴν ἐπαναληφθοῦν προβλήματα στὶς πωλήσεις ἀκινήτων της Ἐκκλησίας.
.           Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος πλὴν τοῦ ὅτι εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ ἐρήμην της Ἱεραρχίας συμφωνεῖ μὲ τὸν πρωθυπουργὸ νὰ παραχωρηθεῖ, ἔστω ὑπὸ ὅρους, ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία στὸ Κράτος ἔχει καὶ μία ἀκόμη πρωτιά. Ὅτι σὲ μία τόσο κρίσιμη ἀπόφαση γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καταπάτησε τὸ Συνοδικὸ Σύστημα. Ἡ θέση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου δὲν ἐξομοιώνεται μὲ αὐτὴ τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Ὁ Πρωθυπουργός, σύμφωνα μὲ τὸ Σύνταγμα, ἔχει τὴν ὅλη εὐθύνη τῆς συγκρότησης τὴ κυβέρνησης καὶ τῆς καλῆς λειτουργίας της.
.           Ἀντίθετα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μόνο μετὰ ἀπὸ ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἢ τῆς Ἱεραρχίας καὶ ὀφείλει πρὶν ἀπὸ κάθε σοβαρὸ ζήτημα πρῶτα νὰ συγκαλεῖ τὴν Ἱεραρχία καὶ μετὰ νὰ προσέρχεται σὲ συζήτηση μὲ τὸν πρωθυπουργὸ ἐκφράζον ὄχι τὶς δικές του ἀπόψεις καὶ τοὺς δικούς του σχεδιασμούς, ἀλλὰ αὐτοὺς τῆς Ἱεραρχίας. Ἀκόμη ἠχοῦν οἱ λόγοι τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου, μετὰ τὴν ἀνάληψη τῶν Ἀρχιεπισκοπικῶν καθηκόντων ἀπὸ τὸν κ. Ἱερώνυμο, ὅτι ἀρχίζει μία νέα ἐποχὴ στὴ λειτουργία τοῦ Συνοδικοῦ συστήματος… Τὸ «βλέπουμε» στὶς ἐκλογὲς τῶν Ἀρχιερέων, τὸ βιώνουμε, κατὰ ὠμὸ τρόπο, στὴ συμφωνία γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα…
.           Πέραν αὐτῶν, κατὰ τὶς δηλώσεις στὸ Μέγαρο Μαξίμου γιὰ τὴ συμφωνία περὶ τῆς τύχης τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος βρῆκε τὴν εὐκαιρία νὰ συγχαρεῖ τὸν πρωθυπουργό, γιατί δείχνει μεγάλη καρδιὰ καὶ διατηρεῖ τὸ προοίμιο τοῦ Συντάγματος καθὼς καὶ τὰ ἱστορικά της σύμβολα, ὅπως ἐπίσης, διότι ἀναγνώρισε τὴν προσφορὰ καὶ τὸν ἱστορικὸ ρόλο τῆς Ἐκκλησίας στὴ γέννηση καὶ στὴ διαμόρφωση τῆς ταυτότητας τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ τοῦ Λαοῦ.
.           Στὶς διπλωματικὲς σχέσεις συνηθίζεται νὰ σημειώνονται τὰ θετικὰ αὐτῶν τῶν σχέσεων καὶ νὰ ἀποσιωπῶνται τὰ ἀρνητικά. Ὀρθῶς θὰ ἔλεγε ἕνας διπλωμάτης. Ὅμως ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἄνδρας ἔχει ἄλλη ἀποστολή, ὄχι τοῦ διπλωμάτη, ἢ τοῦ εἰδικοῦ στὶς δημόσιες σχέσεις. Καὶ τὰ ἀρνητικὰ τοῦ Ἀλ. Τσίπρα εἶναι πολλά. Θυμίζουμε μερικά: Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, σύμφωνο συμβίωσης ὁμοφύλων, κατάργηση θρηκευτικοῦ ὅρκου ἀνωτάτου ἄρχοντος, ἀναγνώριση ταυτότητας φύλου στὰ 15 χρόνια, κατάργηση τοῦ «Πάτερ ἡμῶν» ἀπὸ τὴν πρωινὴ ἔναρξη τοῦ Γ΄ Προγράμματος, Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν…. Σὲ αὐτὰ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μᾶλλον συμφωνεῖ ἢ ἁπλῶς σιωπᾶ.-

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: