ΑΝΤΙ ΓΙΑ «ΣΧΙΣΜΑ» ΑΓΑΠΗ!

Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης: «Τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ ἐκ βορρᾶ ἀδελφοί μας ὁμιλοῦν γιὰ σχίσμα, ἐμεῖς ὁμιλοῦμε γιὰ ἀγάπη», ἐπεσήμανε σὲ ὁμιλία του μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία, κατὰ τὴν ὁποία χοροστάτησε, σήμερα, Κυριακή, 4 Νοεμβρίου, στὸν Πάνσεπτο Πατριαρχικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Φανάρι.

.              «Μὲ τὴν ἀγάπη πορεύεται ἡ Μητέρα Ἐκκλησία διὰ μέσου τῶν αἰώνων καὶ μὲ αὐτὴ τὴν ἀγάπη προσπαθεῖ καὶ τώρα νὰ λύσει τὸ ἐκκλησιαστικὸ πρόβλημα τῆς Οὐκρανίας. Καθ’ ἣν στιγμὴν οἱ ἐκ βορρᾶ ἀδελφοί μας ὁμιλοῦν γιὰ σχίσμα, ἐμεῖς ὁμιλοῦμε γιὰ ἀγάπη!», εἶπε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὑπενθυμίζοντας τοὺς λόγους τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης Κλήμεντος πρὸς τοὺς Κορινθίους: «Οὐδὲν βάναυσον ἐν ἀγάπῃ, οὐδὲν ὑπερήφανον, ἀγάπη σχίσματα οὐκ ἔχει, ἀγάπη οὐ στασιάζει, ἀγάπη πάντα ποιεῖ ἐν ὁμονοίᾳ. Ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐτελειώθησαν πάντες οἱ ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ. Δίχα ἀγάπης οὐδὲν εὐάρεστόν ἐστι τῷ Θεῷ».
.             Ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἀναφορὰ τοῦ Παναγιωτάτου στὴν προσπάθεια, ποὺ καταβάλλει ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προβλήματος στὴν Οὐκρανία καὶ τὴ θεραπεία τῶν σχισμάτων, ποὺ δοκιμάζουν ἐπὶ δεκαετίες τὴν ἑνότητα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἀποτέλεσε σχετικὴ ἀποστροφὴ κατὰ τὴν προηγηθεῖσα προσφώνηση τοῦ παρισταμένου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς Ἰουστίνου, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τὴν στήριξή του στὶς κανονικὲς ἐνέργειες τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας γιὰ τὴ διευθέτηση τοῦ ἐν λόγῳ ζητήματος.
.               «Ἀναφερθήκατε, μετὰ παρρησίας», σημείωσε ὁ Πατριάρχης ἀπευθυνόμενος στὸν Μητροπολίτη Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς, «καὶ στὸ ἐπίκαιρο πρόβλημα τῆς Οὐκρανίας, τὸ ὁποῖον ἔγινε ἀφορμὴ νὰ συγκρουστοῦμε μὲ τὴν ἀδελφὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία δυσκολεύεται νὰ κατανοήσει ὅτι ὅπως τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο χειραφέτησε τόσους καὶ τόσους λαοὺς εἰς τὰ Βαλκάνια – ἀποδυναμώθηκε τὸ ἴδιο τὸ Πατριαρχεῖο, ἀλλὰ ἀναγνώρισε τὸ δικαίωμά τους γιὰ ἐσωτερικὴ αὐτοδιοίκηση, ἀνεξαρτησία ἐκκλησιαστική, Αὐτοκεφαλία, καὶ ἐξέδωκε τοὺς σχετικοὺς Πατριαρχικοὺς καὶ Συνοδικοὺς Τόμους συστάσεως καὶ δημιουργίας αὐτῶν τῶν τοπικῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν – ἔτσι καὶ ἡ Μόσχα θὰ ἔπρεπε νὰ παραδεχθεῖ ὅτι καὶ ὁ Οὐκρανικὸς λαός, ὁ ὁποῖος κατὰ τρόπον ὄχι ὀρθόδοξον περιῆλθε γιὰ μερικοὺς αἰῶνας εἰς τὴν δικαιοδοσίαν της, ἢ εἰς τὴν διοίκησίν της γιὰ τὴν ἀκρίβειαν, αὐτὸς ὁ λαὸς τῶν σχεδὸν πενήντα ἑκατομμυρίων δικαιοῦται καὶ αὐτὸς τῆς ἐκκλησιαστικῆς του ἀνεξαρτησίας, τῆς αὐτοκεφαλίας, καὶ ἡ Μητέρα Ἐκκλησία μὲ στοργὴ καὶ μὲ ἀγάπη θέλησε νὰ θεραπεύσει τὸ σχίσμα, τὸ ὁποῖο δημιουργήθηκε ἐκεῖ, ὄχι ἐξ ὑπαιτιότητός της ἀλλὰ ἐξ ὑπαιτιότητος ἄλλων, καὶ νὰ ἐπαναφέρει τοὺς Οὐκρανοὺς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς μας εἰς τὴν κανονικότητα καὶ εἰς τὴν Κοινωνία μετὰ πασῶν τῶν Ἁγίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν».
.               Προηγουμένως, ὁ Μητροπολίτης Ἰουστίνος, ποιμενάρχης μίας ἐκ τῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στὴ Β.Ἑλλάδα, τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν», τόνισε ὅτι οἱ ἡμέρες ποὺ διερχόμαστε, ἐκκλησιαστικῶς, εἶναι «ἡμέρες κρίσιμες ἀλλὰ καὶ συγκλονιστικές».
.              «Γιὰ μία ἀκόμα φορὰ ἡ Μητέρα Ἐκκλησία – τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, καλεῖται ὄχι νὰ αὐθαιρετήσει ἀλλὰ νὰ ἐφαρμόσει Ἱεροὺς Κανόνες, τοὺς ὁποίους οἱ Πατέρες ἔθεσαν ἐν Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις. Θέλουμε νὰ γνωρίζετε ὅτι ἡμεῖς, οἱ ταπεινοὶ καὶ ἀνάξιοι δοῦλοι σας ἀλλὰ καὶ πνευματικά σας τέκνα, στηρίζουμε τὴ μεγάλη σας προσπάθεια, οὐχί, ἐπαναλαμβάνω, διὰ κυριαρχίαν καὶ αὐθαιρεσίαν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν Ἱερῶν Κανόνων. Καὶ προσευχόμεθα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδίας μας ὁ Θεὸς νὰ σᾶς δίδει δύναμη, ὑπομονὴ καὶ σύνεση, τὴν ὁποία ἔχετε, διὰ νὰ τελεσφορήσει ἡ ὑπόθεσις».
.           Τὸν Μητροπολίτη Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς συνόδευε ὁμάδα κληρικῶν καὶ νέων ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐπαρχία του ποὺ βοηθοῦν στὸ ἔργο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Παναγιώτατος εὐχήθηκε γιὰ ἄλλη μία φορά, ὅπως συνηθίζει νὰ εὔχεται σὲ νέους καὶ νέες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, νὰ ἔχουν μία καλὴ σταδιοδρομία, «νὰ μπορέσετε νὰ μείνετε στὴν Ἑλλάδα, νὰ μὴν ἀναγκαστεῖτε νὰ ξενητευτεῖτε ὅπως τόσοι ἄλλοι συνομήλικοί σας, πράγμα τὸ ὁποῖον σημαίνει ὅτι γίνεται μία “ἀφαίμαξις” γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ γιὰ τἀνθρώπινο δυναμικό της, ἐνῶ αὐτἔχει τόση ἀνάγκη ἀπὸ νέους μορφωμένους, καταρτισμένους ἀνθρώπους, οὁποῖοι θὰ διαιωνίσουν τὴν ἱστορικὴ παράδοση καὶ τὸν πολιτισμόν της».

ΠΗΓΗ: ec-patr.org

 

 

Διαφημίσεις
  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: