Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- IΓ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ Ὀρθοδοξία τὸ 2018

Μέρος ΙΓ΄

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Μέρος Α´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018 -Α´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Β´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Β´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Γ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Γ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Δ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Δ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Ε´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- E´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Mέρος ϛ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- ϛ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Mέρος Ζ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Z´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Η´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- H´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος ΙΑ´:  Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- IA´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Θ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Θ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος
Μέρος Ι´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- I´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος ΙΒ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- IB´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας

.           Μαρτυρικὴ Αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία αὐτὴ τῆς Πολωνίας. Ζεῖ καὶ δραστηριοποιεῖται σὲ μία χώρα μὲ ἄνω τοῦ 90% ρωμαιοκαθολικοὺς πολίτες καὶ μὲ τὸν ρωμαιοκαθολικισμὸ νὰ ἀποτελεῖ κεντρικὸ στοιχεῖο τῆς ταυτότητάς τους. Οἱ περισσότεροι Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ζοῦν στὰ ἀνατολικὰ τῆς χώρας καὶ εἶναι Λευκορῶσοι καὶ Οὐκρανοὶ στὴν καταγωγή. Ἀποτελοῦν τὸ 2% περίπου τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας, μὲ 800.000 πιστούς.
.           Οἱ Πολωνοί, ὅπως οἱ Ρῶσοι, οἱ Λευκορῶσοι, καὶ οἱ Οὐκρανοὶ εἶναι Σλάβοι. Ὅταν οἱ Ρὼς βαπτίζονταν Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ στὸ Κίεβο καὶ στὸν Δνείπερο ποταμό, οἱ μισοὶ Πολωνοὶ ἀποδέχθηκαν τὸν Πάπα, ὡς θρησκευτικό τους ἡγέτη. Ἔκτοτε ἀγωνίζονταν νὰ ὑποτάξουν στὸ Βατικανὸ τοὺς ἀδελφούς τους Ὀρθοδόξους. Σταθμὸ τῶν ἐπιδιώξεών τους ἀποτελεῖ ἡ ψευδοσύνοδος τοῦ Μπρεστ – Λιτόφσκ*, τὸ 1596. Τότε οἱ Ἰησουίτες, ὅταν μὲ ἀπάτη καὶ δόλο δὲν πέτυχαν στὴν ἐπιδίωξή τους νὰ ξεριζώσουν τὴν Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὶς ψυχὲς ὅλων τῶν Πολωνῶν, χρησιμοποίησαν τὴ βία: Διωγμούς, φυλακίσεις, βασανιστήρια, θανατώσεις, καὶ καταστροφὲς ναῶν καὶ μονῶν. Τότε κατασκεύασαν καὶ τὸ ἀπατηλὸ μόρφωμα τῆς Οὐνίας, ποὺ κατατρύχει ἕως τὶς ἡμέρες μας τοὺς Ὀρθοδόξους, ἰδιαίτερα στὴν Πολωνία καὶ στὴν Οὐκρανία.
.             Στὴν ἀντίσταση τῶν Ὀρθοδόξων κατὰ τῆς ἐντάξεώς τους στὸν Πάπα πρωταγωνίστησαν οἱ ἀπεσταλμένοι στὴν Πολωνία ἀρχιμανδρίτες Νικηφόρος Παράσχης ὁ Καντακουζηνὸς καὶ Κύριλλος ὁ Λούκαρις. Ὁ Νικηφόρος συνελήφθη, φυλακίστηκε, δικάστηκε ὡς κατάσκοπος τῶν ὀθωμανῶν καὶ καταδικάστηκε στὸν μαρτυρικὸ δι’ ἀσιτίας θάνατο. Ὁ Κύριλλος γλύτωσε τὸν θάνατο καὶ διέφυγε στὴν Πόλη. Ἀργότερα ἐπανῆλθε στὴν Πολωνία, γιὰ νὰ συνεχίσει τὴν ἀντιπαπικὴ δράση του καὶ τοὺς ἀγῶνες του κατὰ τῶν Ἰησουιτῶν. Ὅταν ἐξελέγη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, συνέχισε νὰ ἀγωνίζεται κατὰ τῆς προπαγάνδας καὶ τῶν ἀντορθοδόξων μεθοδεύσεών τους. Σὲ ἀπάντηση οἱ Ἰησουίτες σχεδίασαν καὶ μεθόδευσαν τὴ φυσική του ἐξόντωση.
.           Ὅπως διαμορφώθηκαν κατὰ τὸν 20ὸ αἰώνα τὰ σύνορα τῆς Πολωνίας ἐγκλωβίστηκαν σ’ αὐτὴν οἱ 800.000 περίπου Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ κατέστησαν μικρὴ θρησκευτικὴ μειονότητα στὴ χώρα, στὴν ὁποία οἱ ἐκκλησιαστικοὶ καὶ πολιτικοὶ ἡγέτες της τὴν θεωροῦσαν ξένο σῶμα. Στὴν περίοδο τοῦ μεσοπολέμου οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς Πολωνίας ἀντιμετώπισαν σκληροὺς διωγμούς. Οἱ ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ οἱ οὐνίτες, μὲ τὴν ἀνοχὴ ἢ τὴ συνέργεια τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, κατελάμβαναν τοὺς Ὀρθόδοξους ναούς, δήμευαν τὶς περιουσίες τους καὶ ἀπαγόρευαν στοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς τους νὰ λειτουργοῦν στὰ σλαβονικὰ καὶ ὄχι στὰ πολωνικά… Τοὺς Ὀρθοδόξους τους θεωροῦσαν δεύτερης κατηγορίας πολίτες, ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ κατέχουν ὁποιαδήποτε δημόσια θέση, ἐκτὸς καὶ ἂν ἀπαρνιόνταν τὴν πίστη τους καὶ καθίσταντο ρωμαιοκαθολικοί… Καθαρὸς ἐκβιασμὸς δηλαδή. Οἱ διωγμοὶ συνεχίστηκαν καὶ ἐπὶ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος.
.           Δεῖγμα αὐτοῦ τοῦ διωγμοῦ εἶναι ἡ Ἱερὰ Μονὴ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸ Σούπρασλ, κοντὰ στὴν πόλη Μπιάλιστοκ. Ἱδρύθηκε στὰ τέλη τοῦ 16ου αἰώνα καὶ οἱ παπικοὶ – ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ οὐνίτες– πάντοτε ἤθελαν νὰ τὴν κάνουν δική τους, κάτι ποὺ κατὰ καιροὺς πέτυχαν. Στὰ 1944 δόθηκε μέρος τῆς Μονῆς στοὺς Ὀρθοδόξους. Τὸ 1993 ἡ Πολωνικὴ Κυβέρνηση ἀποφάσισε νὰ ἐπιστρέψει ὅλα τὰ κτίρια τῆς Μονῆς στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Οἱ παπικοὶ ἀντέδρασαν ἔντονα στὴν ἀπόφαση. Πέρασε μία ἀκόμη τριετία, ὥσπου τὸ 1996, πάλι μὲ κυβερνητικὴ ἀπόφαση, ἡ Μονὴ περιῆλθε ὁριστικὰ στοὺς Ὀρθοδόξους…
.           Κατὰ τὴν μεσοπολεμικὴ περίοδο τοῦ 20οῦ αἰώνα, μὲ ἀπόφαση τῆς Πολωνικῆς Κυβέρνησης γκρεμίστηκε ὁ Καθεδρικὸς Ὀρθόδοξος Ναὸς στὴ Βαρσοβία, ἀφιερωμένος στὸν Ἀλέξανδρο Νέφσκι. Κατὰ τὴν ἴδια περίοδο γκρεμίστηκαν 190 Ὀρθόδοξοι ναοὶ καὶ ἄλλοι 150 περιῆλθαν βιαίως στοὺς Καθολικοὺς καὶ στοὺς Οὐνίτες. Ἕως καὶ τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 τὸ Βατικανὸ ἐνεργοῦσε σὲ βάρος τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Πολωνίας. Ὁ Πολωνὸς Πάπας Ἰωάννης Παῦλος Β΄ τὸ 1991 ἵδρυσε ρωμαιοκαθολικὴ ἐπισκοπὴ στὴν πόλη Μπιάλιστοκ, ποὺ κατοικεῖται κυρίως ἀπὸ Ὀρθοδόξους. Ἕως τότε οἱ Καθολικοί τῆς περιοχῆς ἦσαν ὑπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ τοῦ Βίλνιους, πρωτεύουσας τῆς γειτονικῆς Λιθουανίας. Τὸ 1992 ὁ Πάπας ἀνύψωσε τὴν Ἐπισκοπὴ τοῦ Μπιάλιστοκ σὲ Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ ἵδρυσε ὑπ’ αὐτὴν δύο Ἐπισκοπές…
.           Μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος ἡ κατάσταση τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Πολωνίας βελτιώνεται. Κατὰ τὸ ἰσχῦον Σύνταγμα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει ἴσα δικαιώματα πρὸς τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ καὶ εἶναι δεύτερη σὲ ἀριθμὸ πιστῶν.
.           Ὡς πρὸς τὴν ἀλλαγὴ τῆς κατάστασης ἐνδεικτικὰ ἀναφέρεται ὅτι τὸ 2015 ἐτέθη ὁ θεμέλιος λίθος γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ νέου καθεδρικοῦ ὀρθόδοξου ναοῦ στὴ Βαρσοβία, στὸ ὄνομα τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, καὶ μέσα σὲ τρία χρόνια καὶ στὶς 19 Μαΐου 2018 τελέστηκαν τὰ ἐγκαίνιά του. Μάλιστα κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία συλλειτούργησαν ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ Ἰὼβ καὶ αὐτὸς τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίων.
.           Τὸ 1924 τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀναγνώρισε τὴν αὐτοκεφαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴν Πολωνία. Τὴν Πράξη δὲν ἀποδέχθηκε ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία. Αὐτή, μὲ δική της Πράξη, κήρυξε τὴν αὐτοκεφαλία τῆς Πολωνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τὸ 1948… Παρὰ τὶς πολλὲς δοκιμασίες καὶ τὶς δύσκολες συνθῆκες, ὑπὸ τὶς ὁποῖες πορεύθηκε γιὰ αἰῶνες ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας, εἶναι ζῶσα καὶ δραστήρια. Ἀπὸ τὸ 1998 ἔχει ἕναν ἱκανότατο Προκαθήμενο, τὸν Μητροπολίτη Βαρσοβίας καὶ πάσης Πολωνίας Σάββα, 80 ἐτῶν. Εἶναι ἄνθρωπος δημιουργικός, πρακτικὸς καὶ ποὺ πείθει. Ὡς Ἐπίσκοπος Μπιάλιστοκ, ἀπὸ τὸ 1979, ἀντιμετώπισε μὲ διπλωματικὸ καὶ ἀποτελεσματικὸ τρόπο τὸ ἀθεϊστικὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς καὶ τὸν δούρειο ἵππο τῆς Οὐνίας. Ἔτσι διαφύλαξε, κατὰ τὸ δυνατόν, τὸ ποίμνιό του ἀπὸ τὶς σημαντικὲς δυσχέρειες ποὺ ἀντιμετώπιζε.
.           Ἡ Πολωνικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πέτυχε νὰ ὑπάρχει ἕδρα Ὀρθοδόξου Θεολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μπιάλιστοκ καὶ Τμῆμα Ὀρθοδόξου Θεολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Βαρσοβίας. Στὴν Βαρσοβία διαθέτει Θεολογικὸ Σεμινάριο, γιὰ τὴν ἐπιμόρφωση τῶν ἱερέων, Σχολὴ Εἰκονογραφίας καὶ Σχολὴ Θρησκευτικῆς Μουσικῆς. Μὲ τὸν ἰσχύοντα Νόμο στὴν ἐκπαίδευση, ἐφ᾽ ὅσον ὑπάρχουν ἑπτὰ μαθητὲς ποὺ τὸ ζητοῦν, διδάσκονται τὰ θρησκευτικὰ κατὰ τὸ Ὀρθόδοξο δόγμα, ἀπὸ κληρικοὺς ἢ λαϊκοὺς ποὺ ὁρίζει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
.           Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Πολωνικῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖται ἀπὸ ὀκτὼ ἐπισκόπους. Ἕνας ἐξ αὐτῶν εἶναι διαπιστευμένος στὶς Πολωνικὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις. Παρὰ τὴ Συνόδω ὑπάρχει τὸ Μητροπολιτικὸ Συμβούλιο. Εἶναι συμβουλευτικὸ ὄργανο, ἀποτελούμενο ἀπὸ κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. Ἡ Ὀρθόδοξη Πολωνικὴ Ἐκκλησία ἔχει ἑπτὰ ἀνδρικὲς καὶ πέντε γυναικεῖες μονές, μὲ ἑκατὸ περίπου μοναχοὺς καὶ μοναχές, καθὼς ἐπίσης 263 ἐνορίες, μὲ 330 ἐφημερίους.
.           Ἡ Ὀρθόδοξη Πολωνικὴ Ἐκκλησία συμμετέχει σὲ ὅλους τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους καὶ σὲ κάθε διεθνῆ ἐκδήλωση ποὺ προσκαλεῖται. Εἶναι ἐπίσης μέλος τοῦ ΠΣΕ καὶ τῆς Παγκόσμιας Ἀδελφότητας Ὀρθοδόξων Νεολαιῶν «Ὁ Σύνδεσμος».
.           Στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Πολωνίας ὑπάρχει σήμερα συνεργασία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τοὺς ἄλλους χριστιανούς, σὲ ζητήματα κοινωνικὰ καὶ βιοηθικῆς. Τέτοια εἶναι τῶν ἀμβλώσεων, τῆς εὐγονικῆς καὶ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων. Σημειώνεται ὅτι ἡ συντηρητικὴ πολωνικὴ κυβέρνηση εἶναι κατὰ τῆς προωθήσεως αὐτῶν τῶν ζητημάτων καὶ οἱ δημοσκοπήσεις δείχνουν ὅτι τὸ μέγιστο μέρος τῆς πολωνικῆς κοινῆς γνώμης εἶναι μαζί της.
.           Ὅπως στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Πολωνίας ἔτσι καὶ στὶς διορθόδοξες σχέσεις ὁ Πολωνὸς Ὀρθόδοξος ἡγέτης ἐπιδιώκει καὶ διατηρεῖ ἀδελφικὴ σχέση μὲ ὅλες τὶς ἄλλες τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Εἰδικότερα αὐτὸ ἰσχύει μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Ὅταν προσκαλεῖται, πηγαίνει στὸ Φανάρι καὶ στὴ Μόσχα. Μπορεῖ φυλετικὰ καὶ συναισθηματικὰ νὰ εἶναι πιὸ κοντὰ στὴ Μόσχα, ὅμως ἀγαπᾶ καὶ σέβεται τὴν Κωνσταντινούπολη. Ἀπόδειξη ὅτι συμμετέσχε στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης, ἱκανοποιώντας τὴ θέληση τοῦ κ. Βαρθολομαίου. Παράλληλα παρέστη στὶς ἐκδηλώσεις ποὺ διοργάνωσε ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία καὶ προσεκλήθη ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Κύριλλο.
.           Στὸ Οὐκρανικὸ ὁ Βαρσοβίας εἶναι σαφῶς κατὰ τῆς ἐκ μέρους τοῦ Φαναρίου μονομεροῦς ἀπόδοσης τῆς αὐτοκεφαλίας στοὺς σχισματικοὺς τῆς χώρας. Στὶς 14 Σεπτεμβρίου 2018 δήλωσε πρὸς τὸν κανονικὸ Οὐκρανὸ Ἐπίσκοπο Μπαρισέβκα Βίκτωρα: «Μείνατε θαρραλέοι! Μείνατε ἑνωμένοι γύρω ἀπὸ τὸν Προκαθήμενό σας Ὀνούφριο! Μὴν ἐγκαταλείψετε τὸν ἀγώνα σας καὶ νὰ θυμάστε ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μαζί σας».
.           Στὶς 19 Σεπτεμβρίου 2018 ὁ κ. Σάββας προέβη σὲ κοινὴ δήλωση μὲ τὸν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Θεόδωρο. Σὲ αὐτὴν σημειώνουν ὅτι γιὰ τὴν Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία θὰ πράξουν ὅ,τι εἶναι δυνατό, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ σύγκρουση καὶ νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ ἐκκλησιαστικὴ τάξη. Ἐπίσης σὲ πρόσφατη ἐπιστολή του πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη ὁ κ. Σάββας τὸν καλεῖ νὰ μὴν λάβει ἐν θερμῷ ἀπόφαση γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ καὶ νὰ συγκαλέσει τοὺς προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, προκειμένου νὰ συζητήσουν τὸ ζήτημα.-          

 

*Ἡ πόλη Μπρὲστ σήμερα εἶναι πόλη τῆς Λευκορωσίας, στὰ σύνορα μὲ τὴν Πολωνία. Ἔχει 331.000 κατοίκους. Ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 16ου αἰώνα ἕως τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ λεγόταν Μπρεστ – Λιτόφσκ. Ἔτσι ξεχώριζε ὅτι ἀνῆκε στὸ Μεγάλο Δουκάτο τῆς Λιθουανίας ἀπὸ τὴν πόλη Μπρεστ – Κουγιάβσκι, ποὺ ἀνῆκε στὴν Πολωνία.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- IΔ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Διαφημίσεις

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: