Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- IB´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ 2018

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

     ΜΕΡΟΣ ΙB΄

Μέρος Α´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018 -Α´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Β´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Β´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Γ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Γ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Δ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Δ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Ε´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- E´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Mέρος ϛ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- ϛ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Mέρος Ζ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Z´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Η´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- H´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος ΙΑ´:  Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- IA´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Θ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Θ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος
Μέρος Ι´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- I´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἐκκλησία τῆς Κύπρου

.           Ἡ Αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μεγαλονήσου Κύπρου εἶναι ἐπίσης μία μαρτυρικὴ Ἐκκλησία. Διαπέρασε ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνες ἀπὸ τὸ καμίνι τῶν βασάνων τῆς Φραγκοκρατίας (1192-1571), τῆς Τουρκοκρατίας (1571-1878) καὶ τῆς Ἀγγλοκρατίας (1878-1960) καὶ πέτυχε ἕνα θαῦμα, νὰ διαφυλάξει τὴν Πίστη τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου καὶ νὰ διαφυλάξει ἀκέραιη τὴν ἐθνική τους συνείδηση. Ἀθάνατα σύμβολα αὐτῆς τῆς ἀντίστασης εἶναι οἱ ἐθνομάρτυρες.
.           Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Φραγκοκρατίας σύμβολα τῆς ἐθνικῆς ἀντίστασης εἶναι οἱ δεκατρεῖς μοναχοὶ μάρτυρες τῆς Μονῆς τῆς Καντάρας. Οἱ μοναχοὶ ἐπειδὴ ἔμειναν πιστοὶ στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη τους, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν ἀπάνθρωπα καὶ τὸ 1231 οἱ ρωμαιοκαθολικοὶ Φράγκοι κατακτητὲς τοὺς ἔκαψαν ζωντανούς.
.           Σύμβολο ἀντίστασης στὴν Τουρκοκρατία εἶναι ὁ Λευκωσιάτης συνεργάτης τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ Ἰωάννης Καρατζᾶς. Μαζὶ πάλαιψαν γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ μαζὶ τοὺς ἐκτέλεσαν, μὲ ἀπάνθρωπο τρόπο, στὸ Βελιγράδι οἱ Τοῦρκοι, τὸν Ἰούνιο τοῦ 1798. Σύμβολα ἀντίστασης καὶ ἐθνικῆς αὐτογνωσίας καὶ οἱ μυημένοι Φιλικοὶ ποὺ τοὺς ἐκτέλεσαν οἱ Τοῦρκοι τὸ 1821, ὁ μάρτυρας Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανὸς καὶ μαζί του οἱ ἄλλοι Μητροπολίτες, οἱ συνολικὰ 486 πρόκριτοι τοῦ νησιοῦ, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί,.
.           Σύμβολα ἀντίστασης στὴν Ἀγγλοκρατία οἱ νέοι στὴν ἡλικία ἐθνομάρτυρες, ποὺ μὲ βαθιὰ Πίστη στὸν Θεὸ καὶ στὴν Πατρίδα ἀγωνίστηκαν γιὰ τὴν Ἕνωση τῆς Κύπρου μὲ τὴν μητέρα Ἑλλάδα. Ἀπὸ τοὺς Καραολῆ καὶ Δημητρίου ἕως τὸν Εὐαγόρα Παλληκαρίδη.
.           Παρὰ τὴν πολλῶν αἰώνων σκλαβιά τους καὶ τὰ βάσανα ποὺ ὑφίσταντο οἱ Κύπριοι, αἰσθάνονταν ἀναπόσπαστο μέρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Αὐτὸς ἦταν ὁ λόγος ποὺ σὲ ὅλους τοὺς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους ἀγωνίστηκαν ὡς ἐθελοντές. Στὸ Δραγατσάνι, στὶς μάχες τῆς Τριπολιτσᾶς καὶ τοῦ Μεσολογγίου, στὴν Κρητικὴ Ἐπανάσταση, στὸν Μακεδονικὸ Ἀγώνα, στοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους, στὴ Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία, στὸ Ἔπος τοῦ 1940, παντοῦ ἦσαν παρόντες οἱ Ἕλληνες τῆς Κύπρου. Οἱ διωγμοὶ καὶ οἱ ἐπιχειρήσεις Φράγκων, Ὀθωμανῶν καὶ Ἄγγλων νὰ ξεριζώσουν τὴν ἑλληνικὴ ψυχὴ τῶν Κυπρίων ἀπέτυχαν. Πρωταγωνίστρια στὴν ἥττα τους ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Κυπριακὴ Ἐκκλησία.
.           Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου εἶναι δέκατη στὴ σειρὰ τῶν Διπτύχων, παρὰ τὸ ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι στὴν πέμπτη θέση, μετὰ τὰ τέσσερα πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα: Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων. Σήμερα εἶναι μετὰ τὰ ἐννέα Πατριαρχεῖα. Ἡ Γ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος τῆς Ἐφέσου (431) ἀναγνώρισε καὶ ἐπικύρωσε τὸ Αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ πέρασε πολλὲς ἀμφισβητήσεις ἀπὸ τὰ Πατριαρχεῖα Ἀντιοχείας καὶ Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλὰ ὑπερίσχυσε ὅλων αὐτῶν τῶν ἀμφισβητήσεων.
.           Σήμερα ἡ Κύπρος εἶναι ἀνεξάρτητο κράτος, μέλος τοῦ ΟΗΕ, τῆς ΕΕ καὶ τῆς ΟΝΕ. Βεβαίως εἶναι ἕνα πληγωμένο κράτος, ἀφοῦ ἡ κυριαρχία του περιορίζεται βιαίως ἀπὸ τὴν Τουρκία, ποὺ μετὰ τὴν στρατιωτικὴ εἰσβολὴ τῶν στρατευμάτων της παρανόμως κατέχει τὸ 36,5% τοῦ ἐδάφους του, καὶ ἀπὸ τὴν Ἀγγλία ποὺ ἐπίσης κατέχει σημαντικὸ μέρος τοῦ ἐδάφους του, κατάλοιπο τῆς ἀποικιοκρατικῆς πολιτικῆς της καὶ σύμπτωμα τῆς μὲ ἐμμονὴ συντηρούμενης ἀπὸ αὐτὴν φαντασιακῆς βρετανικῆς αὐτοκρατορίας. Εἶναι λυπηρὸ ὅτι ἐνῶ ἡ ΕΕ ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία ἔχει τὴν πλήρη κυριαρχία σὲ ὅλο τὸ ἔδαφος τῆς Μεγαλονήσου, οὐδὲν πρακτικὸ πράττει γιὰ νὰ ὑλοποιηθεῖ αὐτὴ ἡ συμφωνία. Στὶς Βρυξέλλες κυριαρχεῖ ἡ πολιτικὴ ἀντίληψη νὰ μὴν θίγονται τὰ κακῶς κείμενα καὶ ὅτι δὲν χρειάζονται ἀντιπαραθέσεις μὲ τὴν Τουρκία. Μὲ τὴν ἄνεση τοῦ ἰσχυροτέρου καὶ τὴν ἀπάθεια τῆς ΕΕ, τοῦ ΟΗΕ καὶ τοῦ ΝΑΤΟ ἡ Τουρκία ἐποικίζει τὰ κατεχόμενα καὶ ἀλλοιώνει τὸν πληθυσμὸ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Τριάντα περίπου χρόνια ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου ἡ Λευκωσία εἶναι ἡ μόνη πρωτεύουσα στὸν Κόσμο, ποὺ παραμένει χωρισμένη…
.           Λόγῳ τοῦ ἐμπερίστατου τοῦ κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ ἡ Ἐκκλησία του ἐξακολουθεῖ νὰ ἀποτελεῖ σημαντικὸ παράγοντα στὴ διατήρηση τῆς ταυτότητάς του. Ὅμως ἡ Ἐκκλησία ἔχει σοβαρὲς δυσκολίες στὴν ἐπιτέλεση τοῦ ἔργου Της. Τὰ τουρκικὰ στρατεύματα, μὲ τὴν παράνομη εἰσβολή τους στὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία καὶ τὴν ἐθνοκάθαρση, ποὺ ἐνήργησαν, ὑποχρέωσαν ἄνω τῶν 200.000 Ἑλληνοκυπρίων νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ σπίτια τους καὶ τὶς ἐκκλησίες τους καὶ νὰ καταφύγουν στὰ ἐλεύθερα ἐδάφη, νὰ γίνουν πρόσφυγες στὴν ἴδια τὴν πατρίδα τους. Μόρφου, Κερύνεια καὶ Ἀμμόχωστος εἶναι ἀπὸ τὸ 1974 κατεχόμενες πόλεις. Ἀποτέλεσμα εἶναι οἱ Μητροπολίτες, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ μοναχοὶ τῶν κατεχομένων ἐδαφῶν νὰ μὴν μποροῦν νὰ τελέσουν τὰ καθήκοντά τους, νὰ μὴν μποροῦν νὰ πᾶνε στὶς ἐκκλησιὲς καὶ στὰ μοναστήρια τους καὶ νὰ προσπαθοῦν νὰ ἔχουν κοντά τους τὸ ποίμνιό τους στὰ ἐλεύθερα ἐδάφη, κάτι καθόλου εὔκολο, λόγῳ τῆς διασπορᾶς αὐτοῦ τοῦ ποιμνίου σὲ διάφορες περιοχές.
.           Οἱ Μονὲς ποὺ κατέλαβαν οἱ Τοῦρκοι εἶναι συνδεδεμένες μὲ τὴν ἱστορία καὶ τὴν παράδοση τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου. Ἀνάμεσά τους ἡ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Βαρνάβα, προστάτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἡ Μονὴ λεηλατήθηκε, οἱ μοναχοί, ποὺ ζοῦσαν ἐκεῖ, ἀπελάθηκαν καὶ ἡ πρόσβαση σ’ Αὐτὴν εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολη καὶ ὅσοι τὴν ἐπισκέπτονται εἶναι ὑπὸ παρακολούθηση. Ἡ Μονὴ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, στὴν Καρπασία, ἦταν μέγα προσκύνημα γιὰ τοὺς Ἑλληνοκυπρίους. Ὑπὸ δύσκολες συνθῆκες στὴ μνήμη του τελεῖται ἐκεῖ ἡ Θεία Λειτουργία. Ἡ Μονὴ τοῦ Κυπρίου Ἁγίου Σπυρίδωνα, βρίσκεται στὴ θέση τῆς Ἀρχαίας Τριμυθούντας. Καὶ ἐκεῖ οἱ συνθῆκες εἶναι δύσκολες γιὰ τὸν χριστιανὸ ἐπισκέπτη.
.           Γενικὰ οἱ Τοῦρκοι, ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ καὶ μετά, ἐργάζονται ἐντατικὰ νὰ ἀλλοιώσουν τὴν Ὀρθόδοξη καὶ Ἑλληνικὴ φυσιογνωμία τῶν κατεχομένων ἐδαφῶν στὴ Μεγαλόνησο. Αὐτὸ γίνεται μὲ τοὺς βανδαλισμούς, τὶς λεηλασίες ναῶν καὶ μονῶν, τὶς κλοπὲς μεγάλης ἀξίας ἱερῶν ἀντικειμένων καὶ μετατροπὲς ναῶν σὲ μπὰρ καὶ σὲ καταστήματα ἄλλων χρήσεων. Γνωστὴ εἶναι ἡ ὑπόθεση τῶν ἀριστουργηματικῶν ψηφιδωτῶν τῆς Παναγίας Κανακαριᾶς, ποὺ ἀνάγονται στὴν ἐποχὴ τοῦ Αὐτοκράτορα Ἰουστινιανοῦ τοῦ Α΄. Αὐτὰ τὸ 1988 βρέθηκαν στὴν κατοχὴ τῆς Ἀμερικανίδας ἐμπόρου ἔργων τέχνης Peg Goldberg. Ἐπίσης στὸ Κολέγιο Τέχνης Καζανάβα τῆς Ἰαπωνίας βρέθηκαν τὰ βημόθυρα τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ χωριοῦ Περιστερώνας Ἀμμοχώστου. Ἑκατοντάδες εἶναι οἱ ἀνάλογες περιπτώσεις καὶ τεράστιες οἱ προσπάθειες τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀνακαλύψουν τὰ λεηλατηθέντα, συληθέντα καὶ κλαπέντα ἱερὰ ἀντικείμενα καὶ νὰ τὰ φέρουν στὴν Κύπρο.
.          Οἱ σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μὲ τὴν Πολιτεία ἦσαν καλὲς ἕως τὶς προεδρίες τῶν Προέδρων Χριστόφια καὶ Ἀναστασιάδη. Αὐτοὶ προσπάθησαν καὶ προσπαθοῦν νὰ μετατρέψουν σὲ τυπικὲς τὶς ἀδελφικὲς σχέσεις τῆς Πολιτείας μὲ τὴν Ἐκκλησία. Σημειώνεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία οὐδεμία οἰκονομικὴ ἐξάρτηση ἔχει ἀπὸ τὴν Πολιτεία. Ἡ μόνη ποὺ ὑπάρχει εἶναι αὐτὴ ποὺ καθιέρωσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος, ὡς πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, τὸ 1971. Τότε ἡ Ἐκκλησία παραχώρησε στὸ κράτος μία τεράστια σὲ ἀξία ἀκίνητη περιουσία καί, σὲ ἀντάλλαγμα, τὸ κράτος ἔδωσε ἕνα ἐπίδομα στοὺς ἱερεῖς τῆς ὑπαίθρου, ἴσο πρὸς τὸ μισό τοῦ μισθοῦ τοῦ πρωτοδιοριζόμενου δασκάλου. Αὐτὰ σήμερα εἶναι 673 Εὐρὼ καὶ τὸ παίρνουν 650 ἱερεῖς, ποὺ λειτουργοῦν σὲ ναοὺς οἰκισμῶν, χωρίων καὶ κωμοπόλεων.
.           Στὰ ἠθικὰ ζητήματα ἡ κυβέρνηση τοῦ Προέδρου Ἀναστασιάδη ἀκολουθεῖ τὴν γραμμὴ τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης Τσίπρα – Καμμένου. Ἔτσι, μεταξὺ τῶν ἄλλων, προσεχῶς θὰ φέρει πρὸς ψήφιση τὸ Ν/Σ περὶ τῆς ἐπιλογῆς καὶ ἀλλαγῆς φύλου. Ἤδη ἔχει γίνει Νόμος τὸ συμβόλαιο συμβίωσης ὁμοφύλων. Ἐπίσης πέρασε Νόμος, μὲ τὸν ὁποῖο διευκολύνονται οἱ ἐκτρώσεις. Ἡ Ἐκκλησία ἀντέδρασε ἔντονα στὰ ψηφισθέντα Νομοσχέδια, ἀλλά, προφανῶς, ἡ ἰσχὺς τῶν λόμπις τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τῶν ὀπαδῶν τῆς παγκοσμιοποίησης εἶναι μεγαλύτερη τῆς συνείδησης, τῆς ἐθνικῆς παράδοσης καὶ τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς τῶν Ἑλληνοκυπρίων βουλευτῶν ποὺ ὑπερψήφισαν τὰ ἐν λόγῳ Νομοσχέδια.
.           Στὸ Ἐθνικὸ θέμα ὁ Πρόεδρος Ἀναστασιάδης ἔχει κατὰ βάση τὴν ἴδια πολιτικὴ γραμμὴ μὲ τὸν τέως Πρόεδρο Χριστόφια. Φαίνεται πάντως ὅτι ὁ σημερινὸς Πρόεδρος, παρὰ τὸ ὅτι ἦταν ὑπὲρ τοῦ σχεδίου Ἀνάν, σήμερα ἔχει τὶς ἀναστολές του σὲ μία ἄδικη γιὰ τοὺς Ἕλληνες τῆς Κύπρου συμφωνία, ὅταν μάλιστα γνωρίζει ὅτι ἡ μεγάλη μερίδα τῶν ψηφοφόρων του εἶναι μαζὶ μὲ τὴν ποιμαίνουσα Ἐκκλησία τους καὶ δὲν θέλουν λύση, ποὺ νὰ ὑποθηκεύει τὸ μέλλον τὸ δικό τους καὶ γενικότερα τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
.           Στὶς διορθόδοξες σχέσεις ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου εἶναι πολὺ δραστήρια. Διατηρεῖ καλὲς σχέσεις μὲ ὅλες τὶς τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως εἶναι ἀδελφικὲς οἱ σχέσεις καὶ γενικὰ ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἀκολουθεῖ τὴ γραμμή Του. Μόνη ἐξαίρεση τὸ Οὐκρανικό. Τὸ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ὑποφέρει μὲ τὸ νὰ μὴν ἔχει ἐλεύθερη πρόσβαση στοὺς κατεχόμενους ναοὺς καὶ μονὲς καὶ ἰδιαίτερα στὴ Μονὴ τοῦ ἰδρυτοῦ Της Ἀποστόλου Βαρνάβα, τὴν ἔχει εὐαισθητοποιήσει θετικὰ πρὸς τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, μὲ τὴν ἰδέα ὅτι μὲ τὸ νὰ κηρυχθεῖ τὸ Αὐτοκέφαλο στὴν Οὐκρανία ἡ πολιτικὴ ἡγεσία της θὰ ἀποκόψει τοὺς πιστούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἀπὸ τὸ μοναδικὸ προσκύνημα καὶ τὴν κοιτίδα τῆς Πίστης τους, στὸ Κίεβο.
.           Στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιόχειας καὶ προσωπικὰ στὸν Πατριάρχη Ἰωάννη προσφέρεται κάθε δυνατὴ βοήθεια. Τὸ Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων διατηρεῖ Ἔξαρχο στὴν Κύπρο. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου δίδει γενναία βοήθεια στὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας γιὰ τὴν Ἱεραποστολὴ καὶ γιὰ τὴν θεολογικὴ μόρφωση τῶν γηγενῶν ἱερέων. Παρὰ τὴν, κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐσωστρέφεια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου διατηρεῖ ἀδελφικὲς σχέσεις μαζί της. Ἀδελφικὲς εἶναι οἱ σχέσεις της καὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας. Ὁ Πατριάρχης Ρωσίας ἔχει ἐκτιμήσει τὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα καὶ αὐτὴ ἡ ἐκτίμηση δὲν φαίνεται ὅτι θὰ μείνει χωρὶς ἀνταπόκριση. Μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας οἱ σχέσεις εἶναι ἄριστες καὶ πάντοτε ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου εἶναι ἕτοιμη νὰ βοηθήσει σὲ ὅ, τι τῆς ζητηθεῖ. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Τσεχίας – Σλοβακίας. Τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Γεωργίας. Μὲ τὰ Πατριαρχεῖα Σερβίας, Ρουμανίας καὶ Βουλγαρίας ἀκολουθεῖται ἡ γραμμὴ τῶν θερμῶν σχέσεων, ἀλλὰ καὶ τῆς προστασίας τῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας.
.           Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἵδρυσε καὶ διατηρεῖ Γραφεῖο παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει. Στὶς διαχριστιανικὲς σχέσεις ἀκολουθεῖ τὸ Φανάρι, μὲ κάποιες ἐπιφυλάξεις στὰ ἀνοίγματά Του στὸ ΠΣΕ καὶ στὸ Βατικανό. Τὰ προβλήματα ποὺ ὑπῆρχαν στὴ λειτουργία τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἔκαμαν τὸν σημερινὸ Ἀρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο νὰ προτείνει καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδός Της νὰ δεχθεῖ νὰ αὐξηθοῦν οἱ Μητροπόλεις καὶ οἱ Ἐπισκοπὲς καὶ ἔτσι οἱ μετέχοντες τῆς Συνόδου ἀρχιερεῖς νὰ εἶναι σὲ τόσον ἀριθμό, ὥστε νὰ μὴν ἀπαιτεῖται μείζων Σύνοδος γιὰ νὰ ἐπιλυθεῖ ἐσωτερικὸ ζήτημα, ποὺ μπορεῖ νὰ προκύψει. Ἐπίσης ἄλλαξε τὸν τρόπο ἐκλογῆς τῶν Ἀρχιερέων καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ποὺ προκαλοῦσε γηπεδικὴ νοοτροπία στὸν πιστὸ λαό, καὶ κοσμικοῦ τύπου προεκλογικὴ ἐκστρατεία ἀπὸ τοὺς ὑποψηφίους. Σημειώνεται ὅτι ἀπὸ τῆς ἐκλογῆς του ἕως σήμερα ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος χειρίζεται μὲ σωφροσύνη, μὲ ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα καὶ μὲ ἐθνικὴ γενναιότητα ὅλα τὰ σοβαρὰ θέματα, ποὺ ἀνεφύησαν καὶ ἀναφύονται.-

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: