Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Θ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

 

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ 2018

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

     ΜΕΡΟΣ Θ΄

Μέρος Α´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018 -Α´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Β´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Β´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Γ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Γ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Δ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Δ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Ε´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- E´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Mέρος ϛ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- ϛ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Mέρος Ζ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Z´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Η´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- H´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος ΙΑ´:  Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- IA´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας

.               Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας εἶναι ἐπίσης μία μαρτυρικὴ Ἐκκλησία, ὅπως ὅλες οἱ ὑπόλοιπες Ὀρθόδοξες κατὰ τόπους Ἐκκλησίες. Καὶ Αὐτή, ὅπως κι ὅλες οἱ ἄλλες, διέσωσε, μέσα στὸ διάβα τῶν αἰώνων, τὴν πίστη στὴν Ὀρθοδοξία, τὴν ἐθνικὴ ταυτότητα τοῦ ποιμνίου της καὶ τὴ γλῶσσα του, ὅταν ἦταν σὲ καθεστὼς αἰχμαλωσίας, ὑπὸ διάφορους κατακτητές.
.               Στὴν ἐποχὴ τοῦ σοβιετικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ δοκιμάστηκε στὸ καμίνι τοῦ μαρτυρίου τῆς πίστεως καὶ βγῆκε ἀλώβητη μπρὸς στοὺς ἀπηνεῖς διωγμοὺς καὶ στὴν ἀθεϊστικὴ προπαγάνδα. Σύμφωνα μὲ τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα τοῦ 2011 στὴν Γεωργία ζοῦν 3,8 ἑκατομμύρια κάτοικοι, ἀπὸ τοὺς ὁποίους τὸ 89% δήλωσαν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Οἱ ἄλλοι εἶναι ἑτερόδοξοι, ἀλλόθρησκοι καὶ ἄθεοι. Μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ τὴν κήρυξη τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς χώρας ἡ μεγάλη φτώχεια τοῦ λαοῦ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐντυπωσιακὴ αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας καὶ τῆς διαφθορᾶς, τὴν ἔκρηξη τῆς μετανάστευσης, μὲ κάθε μέσον καὶ τρόπο πρὸς τὶς δυτικὲς χῶρες καί, ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὴν ἐντατικοποίηση τῆς δράσης τῶν σεκτῶν, ποὺ θέλησαν νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ τὴ φτώχεια τοῦ λαοῦ. Ἀποτέλεσμα, σήμερα στὴ Γεωργία νὰ ὑπάρχουν 18.000 περίπου Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ.
.               Στὴ Γεωργία ζοῦσαν πολλοὶ Ἕλληνες, στὴν πρωτεύουσα Τιφλίδα, ἀλλὰ κυρίως στὴν Κολχίδα, περιοχὴ ποὺ ἔχει παράλια στὸν Εὔξεινο Πόντο καὶ περιλαμβάνει τὴν Ἀμπχαζία, μὲ πρωτεύουσα καὶ λιμάνι τὸ Σοχούμι, τὴν Ἀζαρία, μὲ λιμάνι καὶ πρωτεύουσα τὸ Μπατούμι καὶ τὴν Ριζούντα τῆς Τουρκίας. Ἡ περιοχὴ ἔχει μακρὰ ἑλληνικὴ παράδοση, ἀπὸ τὸν Ἰάσονα καὶ τὸ χρυσόμαλλο δέρας ἕως τὶς ἡμέρες μας. Τὸ 1920 σ’ αὐτὴν ζοῦσαν 50.000 Ἕλληνες. Ὅταν, μετὰ τὴ Μικρασιατικὴ Καταστροφή, αὐξήθηκαν καὶ ἔφτασαν ἕως καὶ τὶς 250.000 καὶ κινήθηκαν νὰ συγκροτήσουν τὴν ἐντὸς τῆς ΕΣΣΔ Αὐτόνομη Ἑλληνικὴ Δημοκρατία τῆς Κολχίδας, ἡ Σταλινικὴ ὁλοκληρωτικὴ ἐξουσία ἔδρασε ἀνελέητα σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων. Προέβη σὲ ἐθνοκάθαρση καὶ ὅσοι γλύτωσαν τὸν θάνατο μετατοπίστηκαν σὲ χῶρες τῆς κεντρικῆς Ἀσίας… Κατὰ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ 2011 στὸ Σοχούμι ζοῦν 645 Ἕλληνες.
.               Μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ Σοβιετικοῦ καθεστῶτος, στὶς ἀρχὲς τοῦ 1990, ἀνακηρύχθηκαν ντὲ φάκτο ἀνεξάρτητες δημοκρατίες οἱ ντὲ γιοῦρε ἀνήκουσες στὴν Γεωργία περιοχὲς τῆς Νότιας Ὀσετίας καὶ τῆς Ἀμπχαζίας. Καὶ οἱ δύο αὐτὲς ντὲ φάκτο δημοκρατίες εἶναι ὑπὸ τὴν ἄμεση προστασία τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία εἶναι ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες χῶρες ποὺ τὶς ἔχουν ἀναγνωρίσει καὶ μὲ τὴν ὁποία συνεργάζονται ὡς νὰ εἶναι μέρος της. Ἡ προσπάθεια γεωργιανῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων νὰ ἐπαναπροσαρτήσουν, τὸ 2008, τὶς περιοχὲς αὐτὲς ἀπέτυχε, λόγῳ τῆς ἐμπλοκῆς στὸν πόλεμο ἰσχυρῶν ρωσικῶν ἐνόπλων δυνάμεων. Ἡ Ρωσία στρατηγικὰ δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ χάσει τὸν ἔλεγχο τῶν χωρῶν τοῦ Καυκάσου καί, ἑπομένως, τῆς Γεωργίας. Οἱ φιλοδυτικὲς δυνάμεις ποὺ κυβερνοῦν τὴ χώρα μετὰ τὸ 1990 καὶ ἐπιθυμοῦν τὴν ἔνταξή της στὴν ΕΕ καὶ στὸ ΝΑΤΟ ἔχουν ἀποτύχει, λόγῳ ἀνικανότητας, διεφθαρμένης διοίκησης καὶ σπάταλης διαχείρισης καὶ βεβαίως λόγῳ τῆς πίεσης, ποὺ ἀσκεῖ μὲ ποικίλους τρόπους, ἡ Ρωσία.
.               Ὁ Πατριάρχης Γεωργίας Ἠλίας Β΄, 85 ἐτῶν σήμερα, εἶναι πρόσωπο – σύμβολο γιὰ τοὺς περισσότερους Γεωργιανούς. Ἐξελέγη τὸ 1977, ὑπὸ πλήρη σοβιετικὴ κυριαρχία καὶ ὑπέστη, ὅπως ὅλος ὁ λαός του, πολλοὺς διωγμούς. Ἔχει ἰσχυρὴ προσωπικότητα καὶ διεθνῆ ἀκτινοβολία, ποὺ οὐδεὶς Γεωργιανὸς πολιτικὸς διαθέτει. Ὡς ἐκ τούτου πολλὲς φορὲς ὑποχρεώνεται ἀπὸ τὰ πράγματα νὰ πάρει πρωτοβουλίες καὶ νὰ δράσει πρὸς ὄφελος τῆς χώρας του καὶ στὸ πολιτικὸ ἐπίπεδο. Παράδειγμα: Μετὰ τὸν πόλεμο τῆς Γεωργίας μὲ τὴ Ρωσία, τοῦ 2008, οἱ σχέσεις τῶν δύο κυβερνήσεων ἦσαν ἰδιαίτερα τεταμένες. Ὁ Πατριάρχης Ἠλίας πῆρε τὴν πρωτοβουλία καὶ τὸ 2013 μετέβη στὴ Μόσχα καὶ συνάντησε τὸν Πρόεδρο Πούτιν. Ἡ συζήτηση μαζί του ἦταν θερμή. Εἶχε προηγηθεῖ καὶ ἡ συνάντηση μὲ τὸν Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο καὶ εἶχε προλειανθεῖ τὸ ἔδαφος. Ἀπὸ τότε οἱ σχέσεις τῶν δύο χωρῶν βελτιώθηκαν, ἔστω λίγο, ἔστω γιὰ λίγο…
.               Οἱ δύο ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες, σὲ μία σωστὴ ἐκ μέρους τους ἐκκλησιαστικὴ – διπλωματικὴ κίνηση, συμφώνησαν τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας νὰ ἀκολουθήσει ἄλλη πολιτικὴ ἀπὸ τὴ Ρωσικὴ Πολιτεία καὶ οἱ ντὲ φάκτο ἀνεξάρτητες δημοκρατίες τῆς Νότιας Ὀσετίας καὶ τῆς Ἀμπχαζίας νὰ παραμείνουν ἐκκλησιαστικὰ ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Γεωργίας. Σὲ ἀνταπόδοση ὁ Πατριάρχης Γεωργίας ὑποσχέθηκε νὰ τηρεῖ θετικὴ στάση στὰ ζητήματα, ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία. Αὐτὸ φαίνεται στὸ τρέχον ἐκκλησιαστικὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας. Στὶς 22 Ἰουνίου τοῦ 2018 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Γεωργίας ἔλαβε γνώση τῶν γραμμάτων τῶν Πατριαρχῶν Βαρθολομαίου καὶ Κυρίλλου, καθὼς καὶ τοῦ Μητροπολίτου Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας Ὀνουφρίου. Κατόπιν εὐρείας συζήτησης καὶ μὲ τὴν ἀρνητικὴ ψῆφο ἑνὸς Μητροπολίτου ἀποφάσισε νὰ στηρίξει τὸ ὑφιστάμενο κανονικὸ καθεστὼς στὴν Οὐκρανία καὶ τὸν κανονικὸ Μητροπολίτη Ὀνούφριο.
.               Ὁ Πατριάρχης Ἠλίας κρατάει ἰσορροπίες καὶ στὰ ἐθνικὰ θέματα. Κοιτάζει νὰ παραμείνουν χωρὶς πολεμικὲς ἀντιπαραθέσεις οἱ σχέσεις μὲ τὴ Μόσχα καὶ θερμὲς μὲ τὶς ΗΠΑ. Στὶς 15 Μαρτίου 2013 δέχθηκε τὸν ἀμερικανὸ πρέσβη στὴν Τιφλίδα Ἰαν Κέλι καὶ τὸν ἐνημέρωσε γιὰ τὶς ὑπηρεσίες, ποὺ ἔχει προσφέρει ἡ Ἐκκλησία στὸν Γεωργιανὸ λαό, σώζοντάς του τὴ γλῶσσα, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα, τὶς παραδόσεις του καὶ βοηθώντας τον νὰ ἀποκτήσει τὴν ἐθνική του ἀνεξαρτησία καὶ κυριαρχία. Στὴ συνέχεια τοῦ τόνισε ὅτι ὁ προσανατολισμὸς τῆς χώρας του εἶναι εὐρωπαϊκὸς – εὐρωατλαντικός, ἀλλά, πρόσθεσε, ὅτι ὅλα χρειάζονται χρόνο καὶ ὑπομονή. Ὅσον ἀφορᾶ στὴ δύναμη ποὺ ἔχει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴ Γεωργία τοῦ σημείωσε ὅτι αὐτὴ ὀφείλεται στὸν ἴδιο τὸ λαό, ὁ ὁποῖος αἰσθάνεται εὐγνωμοσύνη πρὸς τὴν Ἐκκλησία του, ἐπειδὴ ὑπερασπίζεται τὸν πολιτισμὸ καὶ τὰ καλῶς ἐννοούμενα συμφέροντά του.
.               Ἐπέμβαση τοῦ Πατριάρχου Ἠλία σὲ ἐθνικὸ θέμα ὑπῆρξε στὸ θέμα τῆς ἐπίσκεψης τοῦ ντὲ φάκτο (Ρώσου) προέδρου τῆς Νότιας Ὀσετίας Ἀνατόλι Μπιμπίλοφ στὶς πολιτικὲς ἀρχὲς καὶ στὸν Πατριάρχη Εἰρηναῖο τῆς Σερβίας. Κατὰ τὴν ἐπίσκεψη στὸ Πατριαρχικὸ Μέγαρο τῆς προέδρου τοῦ Σερβικοῦ Κοινοβουλίου κας Μάγιας Γκοΐκοβιτς, στὶς 26 Ἰανουαρίου 2018, ἔλαβε ἀπὸ αὐτὴν τὴ διαβεβαίωση ὅτι δὲν ὑπάρχει ντὲ φάκτο ἀναγνώριση τῆς Νότιας Ὀσετίας ἀπὸ τὴν Σερβία καὶ πὼς ἡ ἐπίσκεψη χαρακτηρίστηκε ἀπὸ τὴ Σερβικὴ κυβέρνηση καὶ ἀπὸ τὸ Σερβικὸ Πατριαρχεῖο ἄτυπη καὶ ἀνεπίσημη. Ἡ κὰ Γκοΐκοβιτς σημείωσε στὸν Πατριάρχη Γεωργίας ὅτι ἡ Σερβία εἶναι εὐαίσθητη σὲ ζητήματα κατοχῆς περιοχῶν ἀπὸ ξένες χῶρες, ἀφοῦ καὶ ἡ Σερβία ἀντιμετωπίζει τὸ ἴδιο πρόβλημα στὸ Κοσσυφοπέδιο καὶ στὴ Βοσνία – Ἐρζεγοβίνη.
.               Συχνὲς εἶναι καὶ οἱ κοινωνικὲς παρεμβάσεις τοῦ Πατριάρχου Γεωργίας. Στὶς 5 Αὐγούστου 2018 τὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο τῆς χώρας ἀποφάσισε νὰ ἐπιτρέψει τὴ χρήση ἰνδικῆς καννάβεως γιὰ προσωπικὴ χρήση. Ὁ κ. Ἠλίας χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος» τὴν ἀπόφαση καὶ κατηγόρησε τοὺς δικαστές, ποὺ τάχθηκαν ὑπὲρ τῆς χρήσης τῆς καννάβεως, ὅτι ὑποχώρησαν στὶς πιέσεις, ποὺ τοὺς ἀσκήθηκαν. Πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν καὶ συγκεκριμένα στὶς 24 Αὐγούστου 2018, ὁ Πατριάρχης λόγῳ τῆς ἕως σήμερα τρικυμιώδους πολιτικῆς καταστάσεως στὴ χώρα του καὶ ἐν ὄψει τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματός της σημείωσε σὲ δήλωσή του: «Τὸ Σύνταγμα πρέπει νὰ ὑπηρετεῖ τοὺς πολίτες καὶ ὄχι τὰ Κόμματα». Καὶ πρόσθεσε: «Ὅλοι μας πρέπει νὰ μάθουμε νὰ ζοῦμε μέσα στὰ πλαίσια τοῦ Συντάγματος».
.               Στὰ ἐσωτερικὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα ἡ Γεωργία ἔχει σημαντικὸ ἀριθμὸ ζηλωτῶν. Αὐτοὶ δὲν θέλουν ὁποιαδήποτε σχέση μὲ τὴ Δύση καὶ τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά της. Ὑπάρχει καὶ μία μερίδα θεολόγων ποὺ εἶναι ὑπὲρ τοῦ ἀνοίγματος πρὸς τὴ Δύση. Κείμενο δεκατριῶν ἀπὸ αὐτοὺς κοινοποίησε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης, τὸ 2016. Στὸ ἐν λόγῳ κείμενο οἱ συγκεκριμένοι θεολόγοι κατακρίνουν τοὺς παραδοσιακοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκούς τῆς χώρας τους, ὅτι ἔχουν συγκροτήσει ὁμάδες «φουνταμενταλιστικὲς καὶ ὑπερσυντηρητικές», ποὺ τὶς χαρακτηρίζουν «καταστροφικές». Ἀντίθετα τὸ Πατριαρχεῖο καὶ οἱ παραδοσιακοὶ κληρικοί, μοναχοὶ καὶ λαϊκοὶ τονίζουν ὅτι ἀμύνονται στὸν οἰκουμενισμό, ὁ ὁποῖος θὰ καταστρέψει τὸ Ὀρθόδοξο ἦθος στοὺς πιστοὺς τῆς χώρας τους.
.               Στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης, ὅπως εἶναι γνωστό, δὲν συμμετέσχε τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Γεωργίας, γιὰ λόγους κανονικοὺς καὶ μὴ τηρήσεως τοῦ Κανονισμοῦ τῶν προσυνοδικῶν διαδικασιῶν καὶ τῆς ἴδιας τῆς Συνόδου. Ἦταν μαζὶ μὲ τὰ Πατριαρχεῖα Ἀντιοχείας, Μόσχας καὶ Βουλγαρίας, ποὺ ἀπέσχον. (Σημ. Γιὰ τὸ θέμα βλ. σχ. Γεωργίου Ν. Παπαθανασοπούλου «Ἡ Σύνοδος στὴν Κρήτη – Ἐκκλησία-Προκαθήμενοι – Γεωπολιτική», ἐκδ. «Τῆνος», Ἀθῆναι 2017, σελ. 126-129). Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Γεωργίας παραιτήθηκε ἀπὸ μέλος τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν ἀπὸ τὸ τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 καὶ ἔχει γενικὰ ἐπιφυλάξεις στοὺς θεολογικοὺς διαλόγους μὲ τοὺς ἑτεροδόξους.
.               Μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Γεωργίας παραδοσιακὰ ἔχει καλὲς σχέσεις. Οἱ σχέσεις ἀναπτύχθηκαν ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, μὲ τὴν βοήθεια, ποὺ προσέφερε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, στὴ χειμαζόμενη Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας. Οἱ ἀδελφικὲς σχέσεις ἐπισφραγίστηκαν, ὅταν ὁ Πατριάρχης Ἠλίας ἐπισκέφθηκε ἐπίσημα τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὅταν ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος μὲ τὴν περὶ αὐτὸν διευρυμένη Σύνοδο εἶχαν ἀποφασίσει τὴν διακοπὴ τῆς κοινωνίας μὲ τὸν Μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο. Προσφάτως ὁ κ. Ἠλίας, σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο, ἐξέφρασε τὴ βαθιά του θλίψη γιὰ τὰ θύματα τῶν καταστροφικῶν πυρκαγιῶν στὴν Ἀττική. Ἐπίσης ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας ἔχει ἄριστες σχέσεις μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Τὸ 2017 ὁ Πατριάρχης Ἠλίας κατήγγειλε τὴν Τουρκία, διότι στὰ κατεχόμενα ἐδάφη τῆς Κύπρου καταστρέφει, ἢ ἀφήνει νὰ καταστραφοῦν Ὀρθόδοξοι Ναοὶ καὶ Μονές, μεγάλης πολιτισμικῆς ἀξίας καὶ ποὺ εἶναι συνδεδεμένοι μὲ τὴν Παράδοση καὶ τὴν Πίστη τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ.
.               Ὅπως προηγουμένως γράφτηκε, ὁ Πατριάρχης Γεωργίας εἶναι 85 ἐτῶν καὶ τὸν περασμένο Ἰούλιο ἀνησύχησε τὸ Γεωργιανὸ λαὸ μία αἰφνίδια ἀδιαθεσία του. Οἱ γιατροὶ – θεράποντές του πάντως ἦσαν καθησυχαστικοί. Ὅμως ἡ ἡλικία εἶναι δεδομένη καὶ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2017 ὁ Πατριάρχης Γεωργίας ὅρισε «σύνθρονό» του τὸν μητροπολίτη Σενάκι Σίο (Μουτζίρι), ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ἱκανὸς καὶ πνευματικὸς κληρικός. «Σύνθρονος» σημαίνει ὅτι ὁ ἐν λόγῳ Μητροπολίτης μπορεῖ νὰ ἐκπροσωπεῖ παντοῦ τὸν Πατριάρχη καὶ ὅταν ἀπουσιάζει νὰ παίρνει ἀποφάσεις. Τὸ ὅτι εἶναι «σύνθρονος» μπορεῖ νὰ δίνει στὸν Μητροπολίτη Σίο ἕνα προβάδισμα ἔναντι τῶν ἄλλων Μητροπολιτῶν γιὰ τὸν Πατριαρχικὸ θρόνο, ὅμως δὲν τὸν ἔχει ἐξασφαλίσει.
.               Μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης οἱ σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας εἶναι τυπικὲς καὶ στὰ θέματα τῶν διαλόγων καὶ τῶν ἀνοιγμάτων του πρὸς τὴ Δύση εἶναι ἀρνητικές. Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Γεωργίας ἐπιδιώκει νὰ λάβει τὴν πέμπτη θέση στὰ Δίπτυχα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, διότι Αὐτοκέφαλη φέρεται ὅτι ἀναδείχθηκε τὸ 484. Τὸ ἐγχείρημά της δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο. Ὑπενθυμίζεται ὅτι πέμπτο στὴ σειρὰ τῶν πρεσβείων καὶ μετὰ τὰ τέσσερα πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα εἶναι τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας.
.               Ὡς πρὸς τὶς σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας μὲ τοὺς ἑτεροδόξους, αὐτὲς εἶναι σὲ νεκρὸ σημεῖο. Σημειώνεται ὅτι, μετὰ ἀπὸ πολλὲς συζητήσεις καὶ ἐνστάσεις ἐκ μέρους τοῦ Πατριαρχείου τῆς Γεωργίας καὶ τελικὰ μὲ κρατικὴ παρέμβαση, ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἐπισκέφθηκε τὴ Γεωργία καὶ εἶχε συνάντηση μὲ τὸν Πατριάρχη Ἠλία. Σημειώνεται ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἐπίσκεψη προκάλεσε πολλὲς ἀπορίες, ἀφοῦ στὴ Γεωργία Ρωμαιοκαθολικοὶ οὐσιαστικὰ δὲν ὑπάρχουν. Κατὰ τὴν τελευταία ἀπογραφὴ εἶναι κάτω του 0,5% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ. Ὅμως τὸ Βατικανὸ ἐπέμεινε στὴν ἐπίσκεψη, ἀφοῦ ἀνεξαρτήτως ἀριθμοῦ πιστῶν, ἐπιδιώκει ὁ Πάπας νὰ ἐμφανίζεται ὡς ὁ παγκόσμιος ἡγέτης ὅλων τῶν χριστιανῶν.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαφημίσεις

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: