ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ!

ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ!

Οἱ ΗΠΑ, ποὺ τὸ 1944 μιλοῦσαν γιὰ δημαγωγία ἐκ μέρους τοῦ Τίτο,
τώρα ὑποστηρίζουν τοὺς Σκοπιανοὺς

Ἀπὸ τὸν
Σάββα Καλεντερίδη
ἐφημ. «Δημοκρατία», 29.09.2018

.               Τὸ ἔχουμε ξαναγράψει, ὅμως στὴ συγκεκριμένη συγκυρία, λίγα εἰκοσιτετράωρα πρὶν ἀπὸ τὸ δημοψήφισμα στὰ Σκόπια, κρίνεται σκόπιμο νὰ τὸ ἐπαναφέρουμε στὸ προσκήνιο.
.               Ὅταν ὁ Τίτο, τὸ 1944, ἀποφάσισε νὰ δημιουργήσει τὴν «Ὁμόσπονδη Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας» στὸ πλαίσιο τῆς Γιουγκοσλαβίας, γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν ἀμέσως μετὰ ἡ δημιουργία τῆς -ἀνύπαρκτης μέχρι τότε- «μακεδονικῆς γλώσσας» καὶ ἡ καλλιέργεια στοὺς μέχρι τότε βουλγαρικῆς συνείδησης κατοίκους τῆς ἐπαρχίας Βαρντάρσκα τῆς «μακεδονικῆς συνείδησης», ἡ ἐπίσημη θέση τῶν ΗΠΑ ἦταν ἡ ἑξῆς: «Ἡ (ἀμερικανικὴ) κυβέρνηση θεωρεῖ ὅτι ἀναφορές, ὅπως μακεδονικὸ “ἔθνος”, μακεδονικὴ “πατρίδα” ἢ μακεδονικὴ “συνείδηση”, συνιστοῦν ἀδικαιολόγητη δημαγωγία, ποὺ δὲν ἀντικατοπτρίζει καμία πολιτικὴ πραγματικότητα καὶ βλέπει σὲ αὐτὲς τὴν ἀναγέννηση ἑνὸς πιθανοῦ μανδύα, ποὺ θὰ ὑποκρύπτει ἐπιθετικὲς βλέψεις ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας».
.               Πρόκειται γιὰ τηλεγράφημα ποὺ ἔστειλε ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Ἐντουαρντ Στετίνιους σὲ διάφορες πρεσβεῖες, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1944, γιὰ νὰ ἐνημερώσει τοὺς Ἀμερικανοὺς διπλωμάτες γιὰ τὶς ἐνέργειες τοῦ Τίτο καὶ τῶν κύκλων τῆς Τρίτης Διεθνοῦς εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας – ἕνα τηλεγράφημα ποὺ εἶναι ἀναρτημένο μέχρι σήμερα στὴν ἱστοσελίδα τοῦ ἀμερικανικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν.
.               Ὅσον ἀφορᾶ στὴν οὐσία τοῦ θέματος, εἶναι σὰν νὰ μὴν πέρασε μία μέρα. Οἱ στόχοι τῶν Σκοπίων ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος παραμένουν ἀκριβῶς οἱ ἴδιοι, ὅπως τοὺς περιγράφει ὁ τότε Ἀμερικανὸς ΥΠΕΞ Ἐντουαρντ Στετίνιους, μόνο ποὺ ἄλλαξαν οἱ παρτενὲρ τῶν Σκοπίων. Τότε ἦταν ὁ Τίτο καὶ ἡ Τρίτη Διεθνής, τώρα εἶναι ἡ Γερμανία, ἡ Αὐστρία, ἡ Ε.Ε., τὸ ΝΑΤΟ, οἱ ΗΠΑ καὶ ὅλος ὁ δυτικὸς κόσμος ποὺ ἐπηρεάζεται ἀπὸ αὐτούς.
.               Τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες παρήλασαν ἀπὸ τὰ Σκόπια δεκάδες ἀξιωματοῦχοι τῶν προαναφερθεισῶν χωρῶν καὶ θεσμῶν -στοὺς ὁποίους, σημειωτέον, ἡ Ἑλλάδα εἶναι πλῆρες μέλος-, συμπεριλαμβανομένων τῶν ΗΠΑ, οἱ ὁποῖες δὲν μπῆκαν καν στὸν κόπο νὰ κατεβάσουν ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἰστοσελίδα τοῦ δικοῦ τους ΥΠΕΞ τὸ τηλεγράφημα τοῦ Στετίνιους. Δηλαδή, γιὰ νὰ μὴ γίνονται παρανοήσεις, οἱ σύμμαχοι τῆς Ἑλλάδας ὑποστηρίζουν ὅσα ἀναφέρονται στὸ προαναφερθὲν σῆμα, δηλαδὴ τὴν ὕπαρξη κράτους μὲ τὸ ὄνομα «Μακεδονία», «μακεδονικοῦ ἔθνους» καὶ «μακεδονικῆς ταυτότητας», τὰ ὁποία, σύμφωνα μὲ τὴ θέση τῆς Οὐάσινγκτον, «ἀποτελοῦν ἀδικαιολόγητη δημαγωγία, ποὺ δὲν ἀντικατοπτρίζει καμία πολιτικὴ πραγματικότητα καὶ βλέπει σὲ αὐτὲς τὴν ἀναγέννηση ἑνὸς πιθανοῦ μανδύα, ποὺ θὰ ὑποκρύπτει ἐπιθετικὲς βλέψεις ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας».
.               Φυσικά, πρέπει νὰ ὁμολογήσουμε ὅτι ἡ ὑποστήριξη αὐτὴ καλύπτεται πλήρως ἀπὸ τὴν ὑπογραφεῖσα Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἀπὸ τὸν κ. Κοτζιά, γιὰ τὴν ὁποία δηλώνει, ὅπου σταθεῖ κι ὅπου βρεθεῖ στὸ ἐξωτερικό, ὑπερήφανος ὁ κ. Τσίπρας, ἐνῶ δὲν τολμᾶ νὰ ἐμφανιστεῖ χωρὶς τὴν προστασία τῶν ΜΑΤ μπροστὰ στοὺς Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι, σὲ συντριπτικὰ ποσοστά, τὴ θεωροῦν βλαπτικὴ γιὰ τὰ συμφέροντα τῆς χώρας – γιὰ νὰ μὴ χρησιμοποιήσουμε κάποιον ἄλλον, βαρύτερο χαρακτηρισμό, ποὺ ἀσφαλῶς τῆς ἁρμόζει. Ἐπίσης, πρέπει νὰ τονίσουμε ὅτι αὐτὴ ἡ συμφωνία δὲν θὰ εἶχε ὑπογραφεῖ, ἂν δὲν συμφωνοῦσαν ὁ κ. Καμμένος καὶ τὸ κόμμα του, γιατί τὶς συμφωνίες μπορεῖ νὰ τὶς ὑπογράφει ἕνας ὑπουργός, ὅμως αὐτὲς σὲ κάθε περίπτωση τυγχάνουν τῆς ἔγκρισης τοῦ συνόλου τῆς κυβέρνησης.
.               Ἡ κυβέρνηση προβάλλει διάφορες θεωρίες γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴν ὑπογραφὴ αὐτῆς τῆς συμφωνίας, ὅπως ὅτι «τὴ σύνθετη ὀνομασία τὴν εἶχαν δεχτεῖ καὶ οἱ ἄλλοι», ὅτι οἱ ἄλλοι ἀναγνώρισαν τὴ «μακεδονικὴ γλώσσα» καὶ ὅτι οἱ ὅροι τῆς συμφωνίας δὲν ἀναγνωρίζουν «μακεδονικὴ ταυτότητα». Ψέμα πάνω στὸ ψέμα, ἐνῶ, ἀκόμα κι ἂν δεχτοῦμε ὅτι οἱ ἄλλοι εἶχαν κάνει λάθη, αὐτὰ δὲν διορθώνονται μὲ ἕνα μεγαλύτερο, ποὺ εἶναι ἡ ὑπογραφὴ αὐτῆς τῆς συμφωνίας.
.               Ἐπίσης, μία παιδαριώδης δικαιολογία εἶναι ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι μὲ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας ἡ Ἑλλάδα θὰ ἔχει τεράστια οἰκονομικὰ ὀφέλη καὶ θὰ καταστεῖ ὑπερδύναμη στὴν περιοχή. Ξεχνοῦν νὰ ποῦν ὅτι τὸ ΑΕΠ τῶν Σκοπίων, μὲ τοὺς 2.000.000 κατοίκους, εἶναι ἀρκετὰ κάτω ἀπὸ 10 δισ. εὐρώ, ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἤδη ἀπὸ τὶς πρῶτες χῶρες σὲ ἐπενδύσεις στὴ γειτονικὴ χώρα. Ὅσο γιὰ τὸ «ὑπερδύναμη», μία χώρα ποὺ ἔχει ἐγγράψει τὰ 10.119 πιὸ ἀκριβὰ ἀκίνητα τοῦ Δημοσίου στὸ Ὑπερταμεῖο, ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τοὺς ξένους δανειστές, λόγῳ τῆς ἄθλιας διαπραγμάτευσης τοῦ διδύμου τῆς συμφορᾶς Τσίπρα – Βαρουφάκη, δὲν μπορεῖ νὰ λέει τέτοιες ἀνοησίες. Δὲν τὶς πιστεύουν οὔτε τὰ μικρὰ παιδιά, ἐκτὸς ἀπὸ ἐκείνους ποὺ «βολεύονται» ἀπὸ τὴν κυβέρνηση.
.               Μία ἄλλη δικαιολογία -πού, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς κυβερνητικούς, μᾶς τὴ σερβίρει καὶ ὁ κ. Θεοδωράκης ἀπὸ τὸ Ποτάμι- εἶναι «νὰ κλείσουμε τὰ θέματα μὲ τὰ Σκόπια, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν τουρκικὴ ἀπειλή»! Ὢ τοῦ θαύματος! Ἐκεῖνοι ποὺ μέχρι χθὲς μᾶς ἔλεγαν «τουρκοφάγους», «πολεμοκάπηλους» καὶ «ὑπερπατριῶτες», ὅταν μιλούσαμε τεκμηριωμένα γιὰ τὴν τουρκικὴ ἀπειλή, ἐκεῖνοι ποὺ ἔλεγαν ὅτι «θὰ τὸ ρισκάρουμε» μὲ τὴν Τουρκία, ἐκεῖνοι ποὺ ἔλεγαν «τὸ Αἰγαῖο ἀνήκει στὰ ψάρια του» τώρα μᾶς κάνουν μαθήματα γιὰ τὸ πῶς θὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν τουρκικὴ ἀπειλή. Δὲν βλέπουν κὰν ὅτι ἡ Ἀλβανία, ἂν καὶ μπῆκε στὸ ΝΑΤΟ μὲ τὴ δική μας ὑπογραφή, ἀκύρωσε τὴ συμφωνία ὁριοθέτησης τῶν θαλάσσιων ζωνῶν, ποὺ ὑπέγραψε ἡ Ντόρα Μπακογιάννη μὲ πρωθυπουργὸ τὸν Κώστα Καραμανλὴ καὶ ἐνίσχυσε τοὺς στρατιωτικοὺς δεσμούς της μὲ τὴν Τουρκία. Ἂν τὶς ἐνισχύσουν καὶ τὰ Σκόπια, ὅταν μποῦν στὸ ΝΑΤΟ μὲ τὴ δική μας ὑπογραφή, τὰ ὁποῖα ἔχουν καὶ μία τουρκικὴ μειονότητα τοῦ 4% στὸ σύνολο τοῦ πληθυσμοῦ καὶ πολὺ καλὰ ὀργανωμένη πολιτικά, τότε ἡ περικύκλωση τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ Βορρᾶ θὰ ἐπεκταθεῖ.
.               Ἐπίσης, μᾶς λένε ὅτι ὁ δυτικὸς παράγοντας θέλει νὰ βάλει τὰ Σκόπια στὸ ΝΑΤΟ καὶ νὰ τὰ ἐνσωματώσει στὴν Ε.Ε. γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὴν ἄσκηση ἐπιρροῆς σὲ αὐτὰ ἀπὸ τὴ Ρωσία. Ἐντάξει, νὰ γίνουν ὅλα αὐτά, γιατί ὅμως πρέπει νὰ γίνουν παίρνοντας τὰ Σκόπια ἕνα ὄνομα ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκει; Ὁ ἐπισπεύδων εἶναι τὰ Σκόπια, ὄχι ἡ Ἑλλάδα, ποὺ κρατᾶ στὰ χέρια της τὰ κλειδιὰ καὶ γιὰ τὸ ΝΑΤΟ καὶ γιὰ τὴν Ε.Ε.
.             Γιατί δὲν τὰ χρησιμοποιήσαμε καὶ ξεπουλήσαμε τὴ Μακεδονία; Γιατί, λοιπόν, δὲν πιέστηκαν τὰ Σκόπια καὶ πιέστηκε ἡ Ἑλλάδα; Μήπως πίσω ἀπὸ τὴν ἐπιμονὴ τῆς Δύσης καὶ τῆς Γερμανίας κρύβεται κάτι ἄλλο, ποὺ ὑπερακοντίζει τὸ μέγεθος τῶν Σκοπίων;

 

 

Διαφημίσεις

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: