ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΛΩΣ ΑΒΑΣΑΝΙΣΤΩΣ ΕΔΩΣΑΝ “ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙ”!

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΛΩΣ ΑΒΑΣΑΝΙΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΔΩΣΑΝ “ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙ”!
________________________________________________________________________

Πρὸς τοὺς Σεβ. Μητροπολίτας:

 1. Σύρου κλπ. κ. Δωρόθεον
  1. Χαλκίδος κ. Χρυσόστομον,
 2. Νέας Σμύρνης κ. Συμεών,
 3. Κερκύρας κλπ. κ. Νεκτάριον,
 4. Γλυφάδας κλπ. κ. Παῦλον,
 5. Θήρας κλπ. κ. Ἐπιφάνιον,
 6. Δράμας κ. Παῦλον,
 7. Σισανίου κλπ. κ. Παῦλον,
 8. Κιλκισίου κλπ. κ. Ἐμμανουήλ,
 9. Λαγκαδᾶ κλπ. κ. Ἰωάννην,
 10. Χίου κλπ. κ. Μάρκον        
  καὶ
 11. Πρεβέζης κλπ. κ. Χρυσόστομον

Μέλη τῆς ληξάσης 161ης Συνοδικῆς περιόδου
Εἰς τὰς ἕδρας των

           ΘΕΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ:   Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποδέχθηκε τὴν μετάνοια τοῦ Δήμου Βερύκιου. Στὴ σύνοδο ἀναγνώστηκε ἡ ἐπιστολὴ μετανοίας ποὺ ἀπηύθυνε στὴν ΔΙΣ ὁ γνωστὸς δημοσιογράφος, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀναρτήσει στὸ twitter παραποιημένη τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας. «Ἀνεγνώσθη πράγματι ἡ ἐπιστολὴ-δήλωση μετανοίας, τὴν ὁποία ὁ κ. Βερύκιος ἀπέστειλε στὴν Ἱερὰ Σύνοδο. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπισημαίνει τὸ μέγιστο λάθος καὶ τὸ μέγιστο σφάλμα τὸ ὁποῖο διεπράχθη διὰ τῆς παραποιήσεως τοῦ Ἁγιωτάτου προσώπου τῆς Παναγίας ὅμως στὴν μακροθυμία ποὺ δείχνει πάντοτε ἡ Ἐκκλησία, ἐδέχθη καὶ τὴν μετάνοια τοῦ κ. Βερυκίου», δήλωσε ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Συνόδου καὶ Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος.
.             Ὁ γνωστὸς δημοσιογράφος καὶ ἀντιπρόεδρος τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ Alpha στὸν προσωπικό του λογαριασμὸ στὰ social media χρησιμοποίησε μία εἰκόνα προσβλητικὴ γιὰ τὴν Παναγία μὲ τὸ πρόσωπο ἀρουραίου…Μετὰ τὸν σάλο ποὺ προκάλεσε, ἀφαίρεσε τὴν προσβλητικὴ εἰκόνα καὶ μὲ δήλωσή του ζήτησε συγγνώμη γιὰ αὐτὸ τὸ σφάλμα τονίζοντας ὅτι παραπλανήθηκε ἐπειδὴ ἔψαχνε γρήγορα μία φωτογραφία στὸ διαδίκτυο. Γιὰ τὴν ἐπίμαχη ἀνάρτηση τὸν ἀφόρισε ὁ Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος». (Πηγή: NEWSROOM IEFIMERIDA.GR- 27.08.2018).

************

Σεβασμιώτατοι καὶ Ἀγαπητοί μοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί

.         Ὡς φαίνεται, ἦτο θέλημα τοῦ Κυρίου μας νὰ δοκιμάσω καὶ αὐτὴν τὴν μεγάλην πικρίαν κατὰ τὴν δύσιν τῆς ζωῆς μου, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῆς ταπεινῆς ἀρχιερατικῆς μου διακονίας, ἔπειτα ἀπὸ μίαν θητείαν καὶ προσφορὰν τεσσαράκοντα καὶ δύο (42) ἐτῶν Ἀρχιερωσύνης!

.           Πρόκειται διὰ τὴν ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΝ, βλαπτικὴν δὲ διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Διδαχήν, Ἀπόφασιν Ὑμῶν, ὡς Μελῶν τῆς Διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας μας, περὶ τοῦ ἀσεβεστάτου ἐκείνου ἀτόμου, τοῦ Δημητρίου Βερυκίου, Ἀπόφασιν ἤτις ἐλήφθη τὴν 27ην Αυγούστου ἐ.ἔ. κατὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς θητείας Σας ὡς Μελῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 161ης Συνοδικῆς περιόδου! Δι’αὐτῆς ἔχετε ἀλλοιώσει τὸ περιεχόμενον τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως.
.             Διὰ τῆς παρούσης Ἐγκυκλίου ἐπιστολῆς ἡμῶν θὰ ἐπιχειρήσωμεν νὰ Σᾶς παρουσιάσωμεν τὰ δύο βασικὰ σημεῖα τῆς Ὑμετέρας Ἀποφάσεως τῆς 27ης Αύγούστου 2018, διὰ τῶν ὁποίων ἀλλοιοῦται ἡ Ὀρθόδοξος Διδασκαλία. Ἰδοὺ λοιπὸν ταῦτα:

 1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΝ;

.       Ἀπετολμήσατε καὶ ἐχορηγήσατε ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς τὸν ὑβριστὴν τοῦ Θεανθρώπου καὶ Σωτῆρος ἠμῶν Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας Αὐτοῦ Μητρός, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, διὰ τινὸς διοικητικῆς Ἀποφάσεως Ὑμῶν! Ἠρκέσθητε δήλ. εἰς μίαν δήλωσιν μετανοίας, ἤτις ἐγένετο δημοσίως βεβαίως, διὰ τῆς ὁποίας ὅμως ΔΕΝ ΕΞΑΛΕΙΦΕΤΑΙ μία συντελεσθεῖσα ἁμαρτία; «Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος …. ἐδέχθη τὴν μετάνοια τοῦ κ. Βερυκίου» ἐδήλωσεν ὁ Ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Δ.Ι.Σ.
.           Δὲν θὰ ἔδει, ἄραγε, τὸ Ὑμέτερον Ἀνακοινωθὲν νὰ συμπληρωθῆ καὶ μὲ μίαν ὑπόδειξιν ὡς ἡ ἀκόλουθος: «Ὑπενθυμίζομεν ὅμως εἰς τὸν ἁμαρτήσαντα ἀδελφόν μας, ὅτι ἡ συγχώρησις τῶν ἁμαρτιῶν μας παρέχεται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον διὰ τοῦ Μυστηρίου τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως! Μόνον διὰ τοῦ ἐπιτραχηλίου τοῦ πνευματικοῦ-ἐξομολόγου ἱερέως. Ἐκεῖ, λοιπόν, ὀφείλει νὰ σπεύση οὗτος τὸ ταχύτερον, διὰ νὰ λάβη τὴν ἄφεσιν διὰ τὸ ὑπ’ αὐτοῦ διαπραχθὲν ἔγκλημα». Διὰ τῆς φράσεως «Η Ιερά Σύνοδος… εδέχθη καὶ τὴν μετάνοια τοῦ κ. Βερυκίου», ὂ τελέσας τὸ ἔγκλημα τῆς καθυβρίσεως τῶν ἱερῶν Εἰκόνων δύναται πλέον νὰ ἔχη ἤρεμον τὴν συνείδησίν του!

Σεβασμιώτατοι Ἀδελφοί μου ἐν Χριστῷ,
.       Σᾶς ἐρωτῶ: Ποῖος Σᾶς ἔδωσε τὸ δικαίωμα νὰ ἀκυρώνετε τὰ ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ὀρθοδοξίας μας καὶ νὰ ἀλλοιώνετε τὸ περιεχόμενον τῆς ἀμωμήτου ἠμῶν Πίστεως;

Καὶ ταῦτα μὲν ὡς τὴν μίαν πλευρὰν τοῦ ὑφ’ Ὑμῶν συντελεσθέντος ἐγκλήματος. Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ ἄλλη πτυχὴ πρὸς ὁλοκλήρωσιν τῆς ἀφέσεως τῆς ὑπὸ τοῦ Δημητρίου Βερυκίου συντελεσθείσης ἁμαρτίας: Δὲν θὰ ἔδει ὠσαύτως εἰς τὸν ἐκτραχηλισθέντα τοῦτον ὑπηρέτην τῆς δημοσιογραφίας νὰ ὑποδείξετε, ὅτι ἐν ταυτῷ ὀφείλει νὰ ἐπανορθώση ἀμέσως τὸ σφάλμα του, ἤτοι νὰ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ εἰς το twitter αὐτοῦ καὶ εἰς τὴν αὐτὴν θέσιν τὴν ἱερὰν Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος καὶ τοῦ Θείου Βρέφους ἄνευ ἀλλοιώσεων, δηλ. ὡς αὔτη ἔχει παραδοθῆ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν; Μετάνοια μὲ λόγια ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ! Μετάνοια σημαίνει ἐπανόρθωσιν ἑνὸς σφάλματος! Ἡ μετάνοια ὀφείλει νὰ εἶναι ἔμπρακτος καὶ οὐχὶ μόνον μὲ λόγια!
.           
Διατί, λοιπόν, Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί, ἀπερρίψατε ἀβασανίστως τὴν διδαχὴν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὁ Ὁποῖος, ἀπολογούμενος ἐνώπιον τοῦ Βασιλέως Ἀγρίππα, εἶπε τὰ ἑξῆς ἀθάνατα λόγια: «Ὅθεν, Βασιλεῦ Ἀγρίππα,…..εἰς πᾶσαν τε τὴν χώραν τῆς Ἰουδαίας, καὶ τοῖς ἔθνεσιν, ἀπήγγελλον μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν Θεόν, ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας» (Πράξ. κϛ´20).
.             Ἔμπλεως ἀνησυχίας καὶ αὖθις Σᾶς ἐρωτῶ:
Διατὶ ἀλλοιώνετε τὸ περιεχόμενον τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως;
Διατί καταργεῖτε ἀβασανίστως τὸ Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως; Ηκούσατε τί περὶ ἐξομολογήσεως νὰ ἐξέρχεται ἐκ τῶν χειλέων τοῦ ἀσεβοῦς τούτου ἀνθρώπου; Δὲν διηρωτήθητε μήπως καὶ αὐτὴ αὕτη ἡ δημοσίως ἐκφρασθεῖσα μεταμέλειά του ἐντάσσεται εἰς τὰ «κόλπα» καὶ τὰς μεθοδεύσεις τῆς δημοσιογραφίας;

 1. ΑΓΝΟΗΣΑΤΕ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΑΦΟΡΙΣΜΟΝ!

.           Τὸ δεύτερον -καὶ συγχρόνως σπουδαιότερον- σημεῖον, εἰς τὸ ὁποῖον ἐπιτρέψατε ἡμῖν νὰ ὁδηγήσωμεν τὴν σκέψιν Σας, εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι ἡμεῖς ὁ ταλαίπωρος καὶ εὐτελὴς δοῦλος τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ, ἐξ ἱερᾶς ἀγανακτήσεως ὁρμώμενοι, ἀπηγγείλαμεν καὶ ἐδημοσιεύσαμεν τὸν γνωστὸν ἐκκλησιαστικῶς Μέγα Ἀφορισμὸν κατὰ τοῦ ἀσεβεστάτου τούτου ἀνθρώπου, ὅστις ἀπετόλμησε νὰ βλασφημήση ἐμπράκτως τὴν ἱερὰν Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος καὶ τοῦ Θείου Βρέφους, παρουσιάζων τήν «Παναγίαν τὴν Ἀρουραίαν»; Δὲν γνωρίζετε, ἄραγε, ὅτι ἡ ποινὴ τοῦ Ἀφορισμοῦ εἶναι ἡ ἐσχάτη ποινή, ἥτις ἐπιβάλλεται εἰς εἰδικὰς περιπτώσεις ὑπὸ Ἀρχιερέως; Δὲν γνωρίζετε ἐπίσης, ὅτι ἡ ποινὴ αὕτη ΔΕΝ ΕΞΑΛΕΙΦΕΤΑΙ οὔτε καὶ δι’ αὐτῆς τῆς Ἐξομολογήσεως; Τέλος, ΑΓΝΟΕΙΤΕ, ὅτι καὶ αὐτὴ αὕτη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΡΗ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΑΦΟΡΙΣΜΟΝ; Τὸ δικαίωμα τοῦτο ἔχει ΜΟΝΟΝ ὁ ἐπιβαλὼν τόν Ἀφορισμὸν Ἀρχιερεύς!
.           Διατί, λοιπόν, ἀπετολμήσατε νὰ ἀγνοήσετε τὸν ὑφ’ ἡμῶν ἐπιβληθέντα Ἀφορισμόν; Πῶς θὰ ἀρθῆ τώρα ἡ σύγχυσις εἰς τὴν καρδίαν τοῦ ἠθικῶς ἐγκληματίσαντος;

Σεβασμιώτατοι καὶ Ἀγαπητοί μοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,

.           Διὰ λόγους συνειδήσεως ἐθεωρήσαμεν χρέος νὰ Σᾶς γνωστοποιήσωμεν τὸν ἠθικὸν σκανδαλισμὸν τῆς ψυχῆς μας. Καὶ ἐπειδὴ «τὰ δημοσίως πραττόμενα, δημοσίως πρέπει καὶ νὰ ἐλέγχωνται», ἐθεωρήσαμεν χρέος ἀδελφικὸν νὰ Σᾶς γνωστοποιήσωμεν τὰς ἀπορίας μας. Μὲ πολλὴν ἀγωνίαν θὰ ἀναμένωμεν, ὡς εἶναι φυσικόν, τὴν Ὑμετέραν ἀπόκρισιν. Ἐπειδὴ ὅμως τὸ ἀνακῦψαν ζήτημα τυγχάνει μείζονος σημασίας καὶ σπουδαιότητος διὰ τὴν Ἐκκλησίαν, θὰ μᾶς συγχωρήσητε, ἵνα κοινοποιήσωμεν τοῦτο καὶ πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον, παρὰ τῆς Ὁποίας καὶ θὰ ἀναμένωμεν τὴν δέουσαν ἀπάντησιν.

Ἐπὶ δὲ τούτοις, κατασπαζόμενοι ἐν Κυρίῳ πάντας Ὑμᾶς, διατελοῦμεν

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφὸς

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

 

 

ΠΗΓΗ: mkka.blogspot.com

 

 1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: