Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- ϛ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

 

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ 2018

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

     ΜΕΡΟΣ ϛ΄

Μέρος Α´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018 -Α´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Β´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Β´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Γ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Γ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Δ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Δ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Ε´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- E´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας

.            Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Σερβίας ἔχει παράλληλη πορεία μὲ αὐτὴν τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι καὶ αὐτὴ Μαρτυρικὴ Ἐκκλησία. Ὅπως στὴν Ἑλλάδα ἔτσι καὶ στὴν Σερβία ἡ στενὴ σχέση τῆς Ἐκκλησίας, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, μὲ τὴν σερβικὴ ἀντίσταση στὴν Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία καὶ γενικὰ μὲ τὴν ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνες καὶ διὰ πολλῶν δοκιμασιῶν διαφύλαξη τῆς ἰδιοπροσωπίας τῶν Σέρβων ὁδήγησε στὴν ἀναπόσπαστη σύνδεση τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὴν σερβικὴ ταυτότητα. Γι’ αὐτὸ καὶ στὴν Ὀρθοδοξία ὁλοψύχως ἀνήκει τὸ σύνολο τῶν Σέρβων.
.            Ἡ Σερβικὴ Ἐκκλησία, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ἕως καὶ σήμερα, στὶς ἐκτὸς Σερβίας πρώην γιουγκοσλαβικὲς δημοκρατίες, ἀποτελεῖ τὸ καταφύγιο καὶ τὴν πηγὴ ἐλπίδας, ὑπομονῆς καὶ δύναμης. Στὸ Κοσσυφοπέδιο, στὴν κοιτίδα τοῦ σερβικοῦ ἔθνους, γκρεμίστηκαν ἐκκλησιὲς καὶ μοναστήρια καὶ φονεύθηκαν χιλιάδες Σέρβων. Μοναστήρια ἀρχαῖα, ὅπως ἡ Γκρατσάνιτσα, εἶναι σύμβολα εἰρηνικῆς καὶ πνευματικῆς ἀντίστασης.
.            Ὁ Πρόεδρος τῆς Σερβίας Ἀλεξάντερ Βούσιτς, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2018, ἐπισκέφθηκε τοὺς Σέρβους στὸ Κοσσυφοπέδιο καὶ στὴν Μετόχια, καθὼς καὶ τὸ μοναστήρι Μπάνισκα. Κτήτορές του εἶναι ὁ βασιλιὰς ἅγιος Μιλούτιν καὶ ἡ σύζυγός του Βυζαντινὴ πριγκίπισσα Σιμωνίδα, γι’ αὐτὸ καὶ οἱ Σέρβοι θεωροῦν τὴν ἐν λόγῳ Μονὴ σύμβολο τῶν ἀδελφικῶν δεσμῶν τους μὲ τὸν Ἑλληνισμό.
.            Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ Αὐγούστου 2018 οἱ σχέσεις Σερβίας καὶ Κοσσυφοπεδίου τείνουν πάλι νὰ πάρουν ἐκρηκτικὲς διαστάσεις. Ἡ ἰσλαμικὴ καὶ ἀλβανόψυχη κυβέρνηση τοῦ Κοσσυφοπεδίου δὲν τήρησε τὴ συμφωνία τῶν Βρυξελλῶν, τοῦ 2013, μὲ τὴν ὁποία θὰ ἔπρεπε νὰ ὑλοποιήσει τὶς δεσμεύσεις της, γιὰ νὰ ἐξασφαλιστεῖ ἤρεμη καὶ χωρὶς φόβο ζωὴ τῶν Σέρβων ποὺ παραμένουν σ’ αὐτό. Ἀντίθετα ὁ πρόεδρός του Χασὶμ Θάτσι προέβη σὲ ἐμπρηστικὲς δηλώσεις, ὅτι τὰ σύνορα τοῦ Κοσσυφοπεδίου μὲ τὴν Σερβία «πρέπει νὰ ἐπαναπροσδιοριστοῦν ἢ νὰ διορθωθοῦν».
.            Ἡ Σερβικὴ κυβέρνηση σκέπτεται νὰ προχωρήσει στὴν ντὲ φάκτο αὐτονόμηση τῶν περιοχῶν τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ποὺ ζοῦν οἱ Σέρβοι, γιὰ νὰ τοὺς προστατεύσει. Ἂν συμβεῖ αὐτό, δὲν ἀποκλείεται ἡ ἔναρξη πάλι πολεμικῆς σύρραξης.
.            Μὲ τὴ σκέψη τῆς Σερβικῆς κυβέρνησης δὲν συμφωνεῖ ὁ Ἐπίσκοπος Ράσκας καὶ Πριζρένης Θεοδόσιος, ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης τῶν Σέρβων τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Ὅπως δήλωσε, μία νέα σύγκρουση θὰ φέρει νέα αἱματοχυσία καὶ ἕνα νέο κύμα προσφύγων Σέρβων, ποὺ θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ σπίτια τους γιὰ νὰ σώσουν τὶς ζωές τους. Τὸ καλύτερο, κατὰ τὴν ἄποψή του, εἶναι ἡ εἰρηνικὴ διευθέτηση τῶν θεμάτων, μὲ βάση τὶς ἀποφάσεις τῶν διεθνῶν ὀργάνων καὶ τὴν ὑποστήριξη τῆς εἰρηνευτικῆς δύναμης τοῦ ΟΗΕ, ποὺ ὑπάρχει ἀκόμη στὸ Κοσσυφοπέδιο. Οἱ Σέρβοι πάντως ἔχουν πικρὴ ἐμπειρία ἀπὸ τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμούς, λόγῳ τῆς μεροληψίας ποὺ ἔδειξαν ὑπὲρ τῶν Κοσοβάρων τὰ προηγούμενα χρόνια. Σημειώνεται ὅτι παρὰ τὴν παρουσία τῆς διεθνοῦς εἰρηνευτικῆς δύναμης τοῦ ΟΗΕ καὶ τοῦ ΝΑΤΟ στὸ Κοσσυφοπέδιο ἐξακολουθοῦν νὰ δολοφονοῦνται Σέρβοι καὶ νὰ καταστρέφονται ἐκκλησιές, μοναστήρια καὶ κατοικίες τους…
.            Τὸ Κοσσυφοπέδιο ἔχει ἀνακηρύξει τὴν ἀνεξαρτησία του, τὴν ὁποία ἔχουν ἀναγνωρίσει 111 κράτη – μέλη τοῦ ΟΗΕ. Δὲν τὸ ἔχουν ἀναγνωρίσει, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἡ Σερβία, ἡ Ρωσία, ἡ Ἑλλάδα, ἡ Κύπρος, ἡ Κίνα, ἡ Ρουμανία καὶ ἡ Ἱσπανία. Στὶς 4 Αὐγούστου ὁ πρόεδρος Βούσιτς ἐπισκέφθηκε τὸν Πατριάρχη Εἰρηναῖο καὶ συζήτησαν τρόπους στήριξης τῶν ἐκτὸς Σερβίας Σέρβων στὴν πρώην Γιουγκοσλαβία. Μὲ ἀπόφασή της ἡ Σύνοδος τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας, ποὺ συνεδρίασε ἀρχὲς Αὐγούστου 2018 στὸ Πὲτς τοῦ Κοσσυφοπεδίου, μετονομάζεται σὲ Πατριαρχεῖο Σερβίας καὶ Πεκίου, γιὰ νὰ δηλώνει τὸ πνευματικὸ καὶ ἱστορικὸ λίκνο της.
.            Στὴν περιοχὴ τῆς Βοσνίας – Ἐρζεγοβίνης παρέμειναν τριῶν εἰδῶν Σέρβοι: ὅσοι παρέμειναν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ στὸ κυριλλικὸ ἀλφάβητο, ὅσοι ἐξισλαμίσθηκαν (Μουσουλμάνοι) καὶ ὅσοι ὑπέκυψαν στὸν Πάπα, ἐκλατινίσθηκαν καὶ ἄλλαξαν σὲ λατινικὸ τὸ ἀλφάβητό τους (Κροάτες). Ἡ Βοσνία-Ἐρζεγοβίνη, τῶν 3,5 ἑκατομμυρίων κατοίκων εἶναι παράδειγμα «μὴ κράτους». Παρὰ τὸν ἐκεῖ αἱματηρότατο πόλεμο λύση δὲν ὑπῆρξε. Ἀντίθετα ἡ Τουρκία ἐπιχειρεῖ νὰ ἐκτουρκίσει τὴ χώρα μὲ τοὺς ἐκμουσουλαμνισμένους Βόσνιους καὶ στὴν ἐπιχείρησή της αὐτὴ ἔχει ἔνθερμο ὑποστηρικτή της τὸν πρόεδρο τῆς Βοσνίας-Ἐρζεγοβίνης Μπακὶρ Ἰζετμπέκοβιτς. Ὁ μουσουλμάνος ἀξιοπρεπὴς μουσουλμάνος δημοσιογράφος Νετζὰντ Λάτιτς δήλωσε στὸ γαλλικὸ περιοδικὸ «Le Point» (16 Αὐγούστου 2018, σελ. 31): «Ντρέπομαι γιὰ τὸν πρόεδρό μας. Μετὰ τὸν ἐκλογή του ὁ Ἰζετμπέκοβιτς δήλωσε ὅτι ὁ Ἐρτντογὰν εἶναι πρόεδρος τῆς Τουρκίας, ἀλλὰ ἐπίσης δικός μας πρόεδρος. Δηλαδὴ εἶναι ἕνας πανισλαμικὸς λαϊκιστής! Χρησιμοποιεῖ τὴ Βοσνία-Ἐζεγοβίνη στὸν πόλεμό του κατὰ τῆς Εὐρώπης, καὶ ἔτσι ἀπολαμβάνει τὴν ὑποστήριξη τῶν φανατικῶν μουσουλμάνων… Ἐγὼ εἶμαι Βόσνιος μουσουλμάνος, ὄχι Τοῦρκος». Πλησιάζοντας οἱ ἐκλογὲς στὴν Βοσνία-Ἐρζεγοβίνη, κατὰ τὸν μήνα Ὀκτώβριο, τὸ πολιτικὸ κλίμα στὴ χώρα γίνεται ὅλο καὶ πιὸ βαρύ. Ἡ λεκτικὴ κλιμάκωση μεταξὺ Σέρβων, Κροατῶν καὶ Μουσουλμάνων κάθε μέρα παίρνει χαρακτήρα ὅλο καὶ πιὸ πολεμικό. Οἱ Σέρβοι τῆς Βοσνίας-Ἐρζεγοβίνης ἀντιδροῦν στὸ νὰ ὑποταχθοῦν στοὺς μουσουλμάνους τῆς χώρας. Πολὺ περισσότερο στὸν Ἐρντογάν.
.            Ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους σλάβους τῆς πρώην Νοτιοσλαβίας (Γιουγκοσλαβίας) οἱ Σλοβένοι, ὡς οἱ Κροάτες, προσχώρησαν στὸν Πάπα καὶ στὴν δυτικὴ κουλτούρα, χωρὶς νὰ ἔχουν τὸ ἴδιο μίσος πρὸς τοὺς Σέρβους. Αἰσθάνονται πάντως ὡς οἱ ἐπαρχιῶτες, ποὺ μπῆκαν στὴν μπουρζουαζία τοῦ ἄστεως καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ λησμονήσουν τὶς ρίζες τους… Οἱ δὲ περὶ τὰ Σκόπια κατοικοῦντες σλάβοι εἶναι περισσότεροι οἱ αἰσθανόμενοι ἀδελφικὰ πρὸς τοὺς Βουλγάρους καὶ λιγότεροι πρὸς τοὺς Σέρβους. Μουσουλμάνοι ὑπάρχουν, πλὴν τῆς Βοσνίας, πολλοὶ εἰς Ἀλβανία καὶ Σκόπια, λιγότεροι, σὲ ποσοστό, στὶς ἄλλες χῶρες τῆς πρώην Νοτιοσλαβίας, στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴ Βουλγαρία. Ἡ Τουρκία ἐπιχειρεῖ ὅλους νὰ τοὺς θέσει ὑπὸ τὴν κηδεμονία της καὶ νὰ σχηματίσει ἕνα δυναμικὸ μουσουλμανικὸ τόξο στὴ Νοτιοανατολικὴ Εὐρώπη.
.            Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας ἀντιμετωπίζει σοβαρὰ προβλήματα ἐκεῖ ὅπου ἔχει ἐμπλακεῖ ἡ πολιτικὴ στὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα. Τὸ θετικὸ γι’ Αὐτὸ εἶναι ὅτι, ἕως τώρα ἔχει καλὴ σχέση καὶ συνεργασία μὲ τὴν Σερβικὴ κυβέρνηση. Ἡ Σερβικὴ Ἐκκλησία διαποιμαίνει καὶ τοὺς Σέρβους ποὺ κατοικοῦν ἐκτὸς τῶν συνόρων τῆς Σερβίας, στὸ Μαυροβούνιο (90%), στὴν Κροατία (20%), στὴν Βοσνία-Ἐρζεγοβίνη (33%) καὶ στὰ Σκόπια, ὅπως ἐπίσης στὴ σερβικὴ διασπορά, ποὺ κατοικεῖ στὴν ὑπόλοιπη Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀμερική.
.            Γιὰ τὴν Σερβικὴ Ἐκκλησία τὸ πρόβλημα μὲ τὴ σχισματικὴ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων εἶναι παρόμοιο μὲ αὐτὸ ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία στὴν Οὐκρανία. Στὴ γειτονικὴ χώρα ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ αὐτόνομη κανονικὴ Ἐκκλησία, μὲ τὴν ὀνομασία Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος καὶ μὲ Ἀρχιεπίσκοπο τὸν Ἰωάννη. Ἡ ἐν λόγῳ Ἀρχιεπισκοπὴ ἐνῶ ἀναγνωρίζεται ὡς ἡ κανονικὴ Ἐκκλησία τῆς γειτονικῆς χώρας ἀπὸ ὅλες τὶς τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, δὲν ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸ κράτος τῶν Σκοπίων. Ἀντίθετα αὐτὸ διώκει ἀπηνῶς τὸν Προκαθήμενό της, παρὰ τὴν σὲ βάρος του καταδικαστικὴ ὁριστικὴ ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρεται ὅτι στὶς 12 Ἰουλίου 2018 οἱ Σκοπιανὲς Ἀρχὲς κατέσχον αὐθαιρέτως τὸ διαβατήριο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννη.
.            Τὸ Σκοπιανὸ κράτος ἀναγνωρίζει τοὺς σχισματικοὺς κληρικοὺς ποὺ αὐθαίρετα ἀποσχίσθηκαν ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας καὶ ἀποτέλεσαν τὴν «Ἐκκλησία τῆς Μακεδονίας». Αὐτοὶ ἐπιχειροῦν νὰ παρακάμψουν τὴν Σερβικὴ Ἐκκλησία καὶ νὰ πάρουν τὴν Αὐτοκεφαλία ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, στὸ ὁποῖο ἔχουν προσφύγει ἡ κυβέρνησή τους καὶ οἱ ἴδιοι. Φυσικὰ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας ἔχει διαμηνύσει στὸ Φανάρι ὅτι θὰ ἀντιδράσει μὲ κάθε τρόπο σὲ τυχὸν μονομερεῖς καὶ αὐθαίρετες ἐνέργειές του στοὺς Ὀρθοδόξους τῶν Σκοπίων, σὲ ποίμνιο δηλαδὴ ποὺ εἶναι ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία του.
.            Στὴν πολιτικῆς προέκτασης ἐπιδίωξή τους προσέγγισαν τὸ Φανάρι καὶ τὴν Βουλγαρικὴ Ἐκκλησία! Καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ τὸ Φανάρι ἦταν κατὰ τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ, τώρα συζητᾶ νὰ δώσει αὐθαιρέτως στοὺς Σκοπιανοὺς αὐτοκεφαλία, νὰ τοὺς ἀνεξαρτητοποιήσει δηλαδὴ ἀπὸ τὴν Σερβικὴ Ἐκκλησία, χωρὶς νὰ ἔχει τὴν ἔγκρισή της! Μία δηλαδὴ ἀκόμη αἰτία σχίσματος αἰωρεῖται στὴν Ὀρθοδοξία.
.             Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας ἀντιμετωπίζει πρόβλημα καὶ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Μαυροβουνίου. Οἱ Μαυροβούνιοι εἶναι Σέρβοι, περίπου 600.000, περίπου ὅλοι Ὀρθόδοξοι καὶ θεωρεῖται ὅτι μοιάζουν μὲ τοὺς Ἕλληνες Μανιάτες καὶ Σφακιανούς. Λόγῳ τοῦ πολὺ ὀρεινοῦ ἐδάφους τῆς περιοχῆς τους ἦσαν ἀνυπότακτοι στοὺς Ὀθωμανούς. Σὺν τῷ χρόνῳ, ἀντὶ νὰ ἀποτελοῦν συνεκτικὸ κρίκο καὶ πρωτοπορία στὴν ἑνότητα τῶν Σέρβων, θέλησαν νὰ ἀνεξαρτητοποιηθοῦν ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς τους, βεβαίως δεχόμενοι πλούσια δῶρα ἀπὸ τὶς ἰσχυρὲς δυτικὲς δυνάμεις. Καὶ τὸ πέτυχαν.
.            Γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀποστασία ἐπιζητεῖ ἡ πολιτική τους ἡγεσία νὰ γίνει αὐτοκέφαλη ἡ Ἐκκλησία τοῦ νέου κράτους. Πρὸς τοῦτο ἕνας σχισματικὸς ἐπίσκοπος αὐτοανακηρύχθηκε Ἀρχιεπίσκοπος Μαυροβουνίου καὶ πῆρε μαζί του ἕναν παλαιοημερολογίτη, τοῦ κλίματος τοῦ Ἕλληνα Κυπριανοῦ καὶ ἕναν ἀκόμη ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴ Νότια Ἀμερική… Ἑπόμενο εἶναι νὰ ζητήσει καὶ αὐτὸς Αὐτοκεφαλία ἀπὸ τὸ Φανάρι, τὸ ὁποῖο ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα ὑποστηρίζει ὅτι τὸ ὅμαιμο, ὁμόγλωσσο καὶ ὁμόδοξο δὲν πρέπει νὰ διαταράσσονται ἀπὸ πρόσκαιρες πολιτικὲς συνθῆκες, φαίνεται ὅτι αὐτὲς ἀκριβῶς ἀξιοποιεῖ, χωρίζει λαοὺς καὶ Ἐκκλησίες, καὶ ἐπιχειρεῖ νὰ κατασκευάσει φαναριώτικα προτεκτοράτα!
.            Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας ἔχει λάβει σαφῆ θέση ὑπὲρ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας στὸ Οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα. Ὁ Μητροπολίτης Μπάτσκας Εἰρηναῖος προέβη στὴν ἀκόλουθη αὐστηρὴ δήλωση γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ καὶ τὸ Σκοπιανὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα: «Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἶναι πρῶτος στὴν τιμή, δηλαδὴ πρῶτος μεταξὺ ἴσων. Ὡς ἐκ τούτου ὁ Παναγιώτατος ἂν θέλει νὰ λάβει μία μονομερῆ καὶ αὐταρχικὴ ἀπόφαση γιὰ τὴν ὑπόθεση τῶν Σκοπίων καὶ τῆς Οὐκρανίας, αὐτὸ θὰ ἀποτελοῦσε ἔκφραση μεγάλης συγχύσεως καὶ πνευματικὸ σφάλμα. Ἐπίσης μὲ βάση τὸ ἐκκλησιαστικὸ καὶ κανονικὸ δίκαιο μία τέτοια ἀπόφαση θὰ ἦταν παντελῶς ἄκυρη. Ἐὰν κάτι τέτοιο συμβεῖ κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴ πολιτικῶν καὶ ἄλλων πιέσεων, θὰ ὁδηγήσει τὰ πράγματα σὲ ἔντονη ἀντίθεση καὶ ἀντίσταση, ὄχι μόνον εἰς τὸν σλαβικὸν ὀρθόδοξον κόσμον, ἀλλὰ εἰς ὁλόκληρον τὴν Οἰκουμενικὴν Ὀρθοδοξίαν».
.            Ὁ ἴδιος ὁ Σέρβος Πατριάρχης Εἰρηναῖος στὴ Μόσχα, στὶς 23 Μαΐου 2018, καὶ κατὰ τὴν τελετὴ ἀπονομῆς εἰς αὐτὸν τοῦ βραβείου τοῦ Διεθνοῦς Κοινωνικοῦ Ἱδρύματος γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων: «Ἡ Σερβικὴ Ἐκκλησία στηρίζει ἀπεριόριστα τὴν ἑνότητα καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καὶ καταδικάζει ἀπερίφραστα τὶς ἐνέργειες τῶν οὐνιτῶν καὶ τῶν σχισματικῶν, οἱ ὁποῖοι σχίζουν τὸν Χιτώνα τοῦ Χριστοῦ πλησίον τῆς βαπτισματικῆς κολυμβήθρας τοῦ Κιέβου, προδίδοντας τὸν Χριστὸν καὶ παραδίδοντας τὸν πιστὸ λαὸ στοὺς ἐχθροὺς τῆς Πίστεως… Ὅποιος βοηθάει τοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας εἶναι ἐχθρὸς ὄχι μόνον τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ ρωσικοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Σλαβικῶν λαῶν καὶ τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας». Σαφεῖς οἱ αἰχμὲς τοῦ Πατριάρχου Σερβίας κατὰ τοῦ Φαναρίου καὶ αὐστηρὴ ἡ προειδοποίηση γιὰ τὰ ὅσα κακὰ μὲ εὐθύνη Του ἐπέρχονται στὴν Ὀρθοδοξία.-

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: