ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΣΗΜΕΙΟ πρὸς ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ «Ἔτσι ὅπως τὰ ἔκανε ὁ Κοτζιᾶς, ὁ συνειρμὸς ποὺ θὰ κάνουν τρίτοι εἶναι ὅτι ὑπάρχει καὶ μία Νότια Μακεδονία μὲ Μακεδόνες, δηλαδὴ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἐπικυρώνεται τὸ ἰδεολόγημα τῆς «διαμελισμένης μακεδονικῆς πατρίδας».

ποδόμηση τς κυβερνητικς προπαγάνδας
σημε
ο πρς σημεο

Σταῦρος Λυγερὸς

.             Μετὰ τὴν ὁριστικοποίηση τῆς συμφωνίας γιὰ τὸ Μακεδονικό, ἡ κυβέρνηση Τσίπρα ἔδωσε στὴ δημοσιότητα non paper, στὸ ὁποῖο παραθέτει 16 ἰσχυρισμοὺς γιὰ τὸ πῶς ἡ συμφωνία ἐξυπηρετεῖ τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα. Ἀντὶ γιὰ γενικόλογες κριτικές, τοὺς παραθέτω ἕναν πρὸς ἕναν (ἀριθμημένους καὶ μὲ πλάγια γράμματα), προσθέτοντας κάτω ἀπὸ τὸν καθένα τὸν δικό μου σχολιασμό. Οὐσιαστικά, πρόκειται γιὰ μία ἀποδόμηση τῆς κυβερνητικῆς προπαγάνδας, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖ μὲ μισὲς ἀλήθειες καὶ ἀποσιωπήσεις νὰ ἐξωραΐσει τὴ συμφωνία ποὺ θὰ ὑπογράψει τὶς ἑπόμενες ἡμέρες στὶς Πρέσπες.
.               Οἱ κυβερνητικοὶ ἰσχυρισμοὶ καὶ τὰ δικά μου σχόλια ἔχουν ὡς ἑξῆς: 

  1. συμφωνία νταποκρίνεται πόλυτα στὴν ἐθνικ γραμμ γι σύνθετη νομασία μ γεωγραφικ προσδιορισμ γι χρήση erga omnes, πο διατηρε χώρα δ κα 20 χρόνια.

.           Ἐθνικὴ γραμμὴ ὑπῆρξε στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, ὅταν στὴ σύσκεψη τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν ὑπὸ τὸν τότε Πρόεδρο Δημοκρατίας Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ ἀποφασίσθηκε ἡ γραμμὴ «οὔτε Μακεδονία οὔτε παράγωγα». Στὴ συνέχεια, ἡ ἀπόφαση αὐτὴ παραβιάσθηκε στὴν πράξη ἀπὸ τὶς θέσεις ποὺ υἱοθέτησε ἡ Ἑλλάδα στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν ΠΓΔΜ. Μποροῦμε πάλι νὰ μιλήσουμε γιὰ ἐθνικὴ γραμμή, χωρὶς αὐτὴ νὰ προσλάβει ποτὲ θεσμικὸ χαρακτήρα, τὸ 2008, ὅταν ἡ Ἑλλάδα δὲν ἐπέτρεψε τὴν ἔνταξη τῆς ΠΓΔΜ στὸ ΝΑΤΟ. Τότε οὐσιαστικὰ υἱοθετήθηκε ἡ θέση «σύνθετη ὀνομασία μὲ γεωγραφικὸ προσδιορισμό», χωρίς, ὅμως, νὰ ξεκαθαρίζεται σαφῶς ἐὰν θὰ εἶναι καὶ γιὰ ἐσωτερικὴ χρήση. Ὁ ὅρος erga omnes εἶχε χρησιμοποιηθεῖ, ἀλλὰ συχνὰ μὲ πονηρὸ τρόπο: γιὰ ὅλες τὶς διεθνεῖς χρήσεις! Ἀναφορικὰ μὲ τὴν ταυτότητα, χωρὶς νὰ ἔχει γίνει εἰδικὴ συζήτηση, ὑπῆρχε σαφὴς ἀντίθεση στὸ νὰ ὀνομάζονται «Μακεδόνες» καὶ ἡ γλώσσα τοὺς «μακεδονική». Συμπερασματικά, μὲ τὴν τωρινὴ συμφωνία ὁ ὅρος γιὰ erga omnes ἐκπληρώνεται. Παραβιάζεται, ὅμως, ἡ ἐθνικὴ γραμμὴ μὲ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ ὀνόματος «Μακεδόνες» καὶ «μακεδονικὴ» γλώσσα.

  1. ποδοχ τς χρήσης erga omnes ποτελε μεγάλη διπλωματικ πιτυχία γι τν λλάδα, δεδομένου τι στ παρελθν ατ δν εχε γίνει ποδεκτ οτε ς βάση συζήτησης. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ο γείτονές μας χι μόνο θ χρησιμοποιον τ συμφωνηθν νομα στς διεθνες τους σχέσεις, στος διεθνες ργανισμούς, στ διεθν fora κα στ διεθν γγραφα, λλ κα στ σωτερικό τῆς χώρας.

.             Ἀναμφισβήτητα τὸ erga omnes ἀποτελεῖ ἕνα θετικὸ στοιχεῖο ποὺ δὲν ὑπῆρχε στὶς διαπραγματεύσεις Ἀθήνας-Σκοπίων πρὶν τὸ 2008. Τὸ κέρδος αὐτό, ὡστόσο, δὲν προέκυψε ἀπὸ τὴ διπλωματικὴ ἱκανότητα τῶν Τσίπρα καὶ Κοτζιᾶ. Προέκυψε, ἐπειδὴ ἡ ἔνταξη τῆς ΠΓΔΜ στὸ ΝΑΤΟ καὶ στὴν ΕΕ προϋποθέτει συμφωνία μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ κυβέρνηση Ζάεφ δὲν εἶχε τὸ περιθώριο νὰ ἀγνοήσει τὶς δυτικὲς πιέσεις. Εἶναι ἀκριβῶς γι’ αὐτὸ ποὺ τὸ erga omnes μποροῦσε νὰ κερδηθεῖ, χωρὶς νὰ ἀποδεχθοῦμε τὰ ὀνόματα «Μακεδόνες» καὶ «μακεδονικὴ» γλώσσα. Ἐκτὸς αὐτοῦ ὑπάρχει καὶ ἕνα ζήτημα μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ erga omnes. Ἡ συμφωνία προβλέπει πὼς ἡ ἀλλαγὴ τῶν ἐγγράφων συνδέεται μὲ τὴν πρόοδο τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων, ἡ ὁποία, ὅμως, δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Δηλαδή, ἐὰν γιὰ διάφορους λόγους οἱ ἐνταξιακὲς διαπραγματεύσεις δὲν προχωρήσουν, ἡ Βόρεια Μακεδονία θὰ ἔχει ἐνταχθεῖ στὸ ΝΑΤΟ, ἀλλὰ ἡ ἀλλαγὴ τῶν ἐγγράφων δὲν θὰ ὁλοκληρωθεῖ.

  1. Τ νομα «Δημοκρατία τς Βόρειας Μακεδονίας», πο θ ναγνωρίζεται στ χώρα μας ς «Severna Makedonja» βάζει τέλος στν λυτρωτισμ πο νεχε νομασία «Δημοκρατία τς Μακεδονίας», τ ποο ποτελοσε τ συνταγματικ νομασία τς γείτονος κα μ τ ποο εχε δη ναγνωριστε π περισσότερα π 140 κράτη σ διμερς πίπεδο, μεταξ τν ποίων τς ΗΠΑ, τ Ρωσία κα τν Κίνα.

.           Ὁ ἀλυτρωτισμὸς θὰ ἀκυρωνόταν ἐὰν ταυτοχρόνως μὲ τὸ κρατικὸ ὄνομα Βόρεια Μακεδονία γιὰ ὅλες τὶς χρήσεις, ἡ συμφωνία προέβλεπε ὅτι οἱ πολίτες τοῦ γειτονικοῦ κράτους θὰ ὀνομάζονταν Βορειομακεδόνες καὶ ἡ γλώσσα τῆς πλειονοτικῆς ἐθνότητας σλαβομακεδονικῆ. ταν λλάδα ποδέχεται τ νομα «Μακεδόνες» κα «μακεδονικ» ντ ν κυρώνει πικυρώνει τν λυτρωτισμό. «μακεδονικ» ταυτότητα εναι τ χημα το λυτρωτισμο, ξ ἴσου ν χι περισσότερο π τν κρατικ νομασία. Εἶναι ἀληθὲς ὅτι 140 κράτη εἶχαν ἀναγνωρίσει τὴν ΠΓΔΜ σὰν «Μακεδονία». Τὸ κρίσιμο καὶ ἀποφασιστικῆς σημασίας, ὅμως, ἦταν πὼς θὰ τὴν ἀναγνωρίσει ἡ Ἑλλάδα. Ἐὰν δὲν ἴσχυε αὐτό, τὰ Σκόπια δὲν θὰ διαπραγματεύονταν μὲ τὴν Ἀθήνα καὶ οὔτε θὰ ἄλλαζαν τὸ κρατικὸ ὄνομα.

Τ δεολόγημα το Μακεδονισμο

  1. κυβέρνηση στόσο πέτυχε χι μόνο τν ποδοχ το erga omnes λλ κα τν ποχρέωση τς γείτονος ν προχωρήσει μεσα σ συνταγματικ ναθεώρηση.

.             Erga omnes σημαίνει ἀλλαγὴ τῆς συνταγματικῆς ὀνομασίας, ἡ ὁποία γίνεται μόνο μὲ συνταγματικὴ ἀναθεώρηση. Στὸ πλαίσιο τῆς ἀναθεώρησης θὰ ἀπαλειφθοῦν καὶ κάποιες ἀλυτρωτικὲς ἀναφορές. Θετικὸ μέν, μικρῆς σημασίας δέ, ἐπειδὴ μὲ τὴν ἀναγνώριση τῆς ψευδεπίγραφης «μακεδονικῆς» ταυτότητας ἐπικυρώνεται ὁ Μακεδονισμός. Ὁ Μακεδονισμὸς εἶναι τὸ ἐθνικὸ ἰδεολόγημα τῶν Σλαβομακεδόνων, ἡ φαντασίωση τῆς «διαμελισμένης μακεδονικῆς πατρίδας». Σύμφωνα μὲ αὐτὸ τὸ ἰδεολόγημα ἡ Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου εἶναι ὑπὸ ἑλληνικὴ κατοχὴ καὶ ἡ Μακεδονία του Πιρὶν ὑπὸ βουλγαρική. Τ τρίτο τμμα τς «μακεδονικς πατρίδας», Μακεδονία του Βαρδάρη κατάφερε ν πελευθερωθε κα ν γίνει νεξάρτητο κράτος. Ν γιατί Μακεδονισμς εναι πυρήνας το λυτρωτισμο.

5. Ἡ συνταγματικ ναθεώρηση ποτελε τεράστια νίκη τς λλάδας, δεδομένου τι δν περιλαμβανόταν στν θνικ γραμμή, πως ατ διαμορφώθηκε τ τελευταία 20 χρόνια κα κολουθήθηκε π λες τς μετέπειτα κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ κα ΝΔ, λλ ποτέλεσε κόκκινη γραμμ τς σημερινς κυβέρνησης, λλ κα τι ουδεποτε στ παρελθόνεχει συμφωνήσει χώρα σ λλαγ το Συντάγματός της βάσει διεθνος συμφωνίας.

.               Εἶναι ἀνακριβὲς ὅτι οὐδέποτε στὸ παρελθὸν ἔχει συμφωνήσει χώρα σὲ ἀλλαγὴ τοῦ Συντάγματός της βάσει διεθνοῦς συμφωνίας. Ὑπενθυμίζω ὅτι μὲ τὴν Ἐνδιάμεση Συμφωνία τοῦ 1995, ἡ ΠΓΔΜ ὑποχρεώθηκε νὰ ἀλλάξει τὸ Σύνταγμά της καὶ νὰ ἀπαλείψει ἀλυτρωτικὲς ἀναφορές. Ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἐθνικὴ γραμμὴ προανέφερα ὅτι ποτὲ δὲν διατυπώθηκε ἀναλυτικά. Erga omnes, ὅμως, ὅπως προανέφερα, προϋποθέτει ἀλλαγὴ συνταγματικῆς ὀνομασίας, δηλαδὴ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος.

6. Ἡ συμφωνία προβλέπει πς λλάδα θ προχωρήσει σε κύρωση μόνο φο λοκληρωθε συνταγματικ ναθεώρηση στ γειτονικ χώρα. μν πρόσκληση στ ΝΑΤΟ κα τ νοιγμα κεφαλαίων τς ΕΕ θ πραγματοποιηθον μ τν κύρωση π τ Κοινοβούλιο τς πΓΔΜ τς σύμβασης, νταξή της κα στος δύο ργανισμος θ γίνει μως μετ τ συνταγματικ ναθεώρηση, καθς στν πρόσκληση θ προβλέπεται ρητ πς εναι κυρη ἐὰν δν πληρωθε ρος τς ναθεώρησης.

.             Θὰ ἦταν ἀνόητο ἐκ μέρους τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς ἐὰν δὲν τὸ προέβλεπε. Ἐὰν ἡ Ἑλλάδα συμφωνοῦσε νὰ ἐνταχθεῖ ἡ ΠΓΔΜ στὸ ΝΑΤΟ μὲ τὴν ψήφιση τῆς συμφωνίας ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο τῶν Σκοπίων, θὰ ὑπῆρχε ὁ ἑξῆς κίνδυνος: τὸ δημοψήφισμα νὰ εἶναι ἀρνητικό, ἡ συμφωνία νὰ ἀκυρωθεῖ, ἀλλὰ ἡ ΠΓΔΜ νὰ ἔχει ἤδη ἐνταχθεῖ στὴ Συμμαχία.

7. Μ τ συμφωνία ατή παιρνουμε πίσω τν στορία μας, τ σύμβολα κα τν παράδοσή μας φο στ συμφωνία γειτονικ χώρα ποδέχεται ρητ τὸν διαχωρισμ μεταξ τν λλήνων Μακεδόνων, το ρχαίου λληνικο πολιτισμο τους, τ γλώσσα τους κα τν περιοχ στν ποία διαβιον π τ μία, κα το λαο τς ν λόγω χώρας μ τ δική του στορία, γλωσσικ κα πολιτιστικ χαρακτηριστικ π τν λλη.

.             Ὁ ρητὸς διαχωρισμὸς εἶναι ἀναμφισβήτητα θετικὸς καὶ ἀκυρώνει τὴν ἄκρως ἐνοχλητικὴ προσπάθεια, εἰδικὰ ἐπὶ κυβέρνησης Γκρουέφσκι, γιὰ σφετερισμὸ τῆς ἀρχαίας μακεδονικῆς κληρονομιᾶς. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὅταν τοὺς χαρίζεις τὸ ὄνομα «Μακεδόνες» καὶ «μακεδονικὴ» γλώσσα, τοὺς ἐπιτρέπεις νὰ ψαρεύουν στὰ θολὰ νερά. Οἱ ἁπλοὶ ἄνθρωποι στὶς τρίτες χῶρες, ποὺ δὲν διαθέτουν ἰδιαίτερη ἱστορικὴ παιδεία πιθανότατα θὰ θεωρήσουν τοὺς σύγχρονους «Μακεδόνες» ἀπόγονους τῶν ἀρχαίων. Γιὰ νὰ εἴμαστε δίκαιοι αὐτὸ τὸ πρόβλημα ὑπάρχει καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ποὺ τὸ γειτονικὸ κράτος εἶχε διεθνῶς γίνει γνωστὸ σὰν «Μακεδονία». Ἐκτὸς αὐτῶν, πέρα ἀπὸ τὸν σφετερισμὸ τῆς ἀρχαίας μακεδονικῆς κληρονομιᾶς, ὑπάρχει καὶ ἡ σύγχρονη γεωπολιτικὴ πτυχή, ἡ οὐσία τῆς ὁποίας εἶναι ἡ ἀκύρωση τοῦ ἰδεολογήματος περὶ Μακεδονισμού.

κερκόπορτα τς θαγένειας

8. Τ νομα θ γγραφε στ σύνταγμα τς πΓΔΜ μ τν παραίτητη ναθεώρηση. Παράλληλα, ο πάνω π 140 χρες πο ναγνωρίζουν σήμερα τν ν λόγῳ χώρα μ τν ρο Μακεδονία, θ τν ναγνωρίζουν φεξς ς Βόρεια Μακεδονία.

.           Αὐτὸ εἶναι τὸ μόνο σημαντικὸ κέρδος.

9. Τ νομα διαχωρίζει πόλυτα τν ν λόγῳ χώρα π τν λληνικ Μακεδονία κα τς τρες περιφέρειές της (νατολική, Κεντρική, Δυτική).

.             π τ στιγμ πο ποδέχεσαι πς ο κάτοικοι τς Βόρειας Μακεδονίας εναι «Μακεδόνες» κα χι Βορειομακεδόνες, νομασία Βόρεια Μακεδονία δν διαχωρίζει τ γειτονικ χώρα π τν λληνικ Μακεδονία.

10. Ττέλος το λυτρωτισμοῦ ἐπιβεβαιώνεται μ τν πλέον πίσημο τρόπο καθς παρέχονται γγυήσεις μ τν πλέον ρητ κα κατηγορηματικ τρόπο ς πρς τν ξάλειψη, πρόληψη κα καταστολ πάσης φύσεως λυτρωτικς ρητορικς κα νεργειν ετε προέρχονται π δημόσιους ετε π διωτικος φορες.

.           Θετικὰ τὰ ὅποια μέτρα, ἀλλὰ ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι τ βασικ χημα το λυτρωτισμο εναι Μακεδονισμός. π τ στιγμ πο λληνικ κυβέρνηση ποδέχεται ν τος ποκαλε «Μακεδόνες» κα τ γλώσσα τους «μακεδονικ», δν μπορομε ν μιλμε γι τέλος το λυτρωτισμο. Τ κριβς ντίθετο.

11. Ἐξασφαλίσθηκε παλοιφ λων τν λυτρωτικν ναφορν π τ Σύνταγμα τς γείτονος. Γι παράδειγμα, α) ντικαθιστον τ ρθρο γι τ στήριξη τς μογένειάς τους, μ πιστ ντιγραφ το ντίστοιχου κεφαλαίου στ λληνικ Σύνταγμα. Στ πλαίσιο ατ φαιρονται ο ναφορς σ προστασία ‘’μακεδονικν μειονοτήτων’’ σ γειτονικς χρες β) ντικαθίσταται τ ρθρο γι τν προστασία τν συνόρων παλείφοντας ποιεσδήποτε προβληματικς ναφορές, γ) φαιρονται ποιεσδήποτε κόμα κα μμεσες στορικς ναφορς σ λυτρωτικς βλέψεις στ προοίμιο το Συντάγματος.

.           Θετικὰ ὅλα αὐτά, ἀλλὰ ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι ἀποδεχόμαστε τὸν Μακεδονισμό, δηλαδὴ τὸν πυρήνα τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ.

12. Ἡ συμφωνία προβλέπει πς ιθαγένεια/πηκοότητα στν Βόρεια Μακεδονία θ εναι Macedonian / citizen of the Republic of North Macedonia. Ο νωτέρω νιαος ρος ντικαθιστ τ σκέτο «Macedonian» πο ναγράφεται σήμερα στ ταξιδιωτικ γγραφα, ρα ποτελε σαφ βελτίωση. λλάδα θ ναγνωρίζει τν θαγένεια/πηκοότητα ς «πολίτες τς Severna Makedonja».

.           Τὸ ὄνομα τῆς ἰθαγένειας/ὑπηκοότητας σὲ ὅλα τὰ κράτη εἶναι πάντα παράγωγο τῆς κρατικῆς ὀνομασίας. Ὁ πολίτης τῆς Νότιας Ἀφρικῆς εἶναι Νοτιοαφρικανός. Ὁ πολίτης τοῦ Βελγίου, ἀνεξαρτήτως ἐὰν ἐθνοτικὰ εἶναι Βαλόνος ἢ Φλαμανδός, εἶναι Βέλγος ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἰθαγένεια. Οἱ πολίτες τῆς Βόρειας Μακεδονίας, ἀνεξαρτήτως ἐὰν ἐθνοτικὰ εἶναι Σλαβομακεδόνες ἢ Ἀλβανοί, ἔπρεπε νὰ εἶναι Βορειομακεδόνες ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἰθαγένεια. Οἱ Ζάεφ καὶ Ντιμιτρὸφ ἐπέμειναν νὰ διατηρήσουν τὸ ὄνομα «Μακεδόνες», ἐπειδὴ ἀκριβῶς θέλουν νὰ κρατήσουν ζωντανὸ τὸ ἐθνικὸ ἰδεολόγημά τους, τὸν Μακεδονισμό. Γιατί οἱ Τσίπρας καὶ Κοτζιᾶς παραβίασαν τὸν διεθνῆ κανόνα καὶ ἀντὶ τὸ ὄνομα Βορειομακεδόνες ἀποδέχθηκαν τὸν ὅρο «Μακεδόνας / πολίτης τῆς Βόρειας Μακεδονίας», ποῦ βεβαίως στὴν πράξη θὰ γίνει «Μακεδόνας»; Μὲ ἄλλα λόγια, γιατί, ἐνῶ ἰσχυρίζονται ὅτι ἀπαλείφουν τὸν ἀλυτρωτισμό, ἐπικύρωσαν τὸν πυρήνα του; Τὰ θέματα αὐτὰ δὲν εἶναι ἀνατολίτικο παζάρι, ὅπου ἰσχύει δῶσε μου αὐτὸ γιὰ νὰ σοὺ δώσω τὸ ἄλλο. Τὰ ὀνόματα ὄφειλαν νὰ ἀντιστοιχοῦν ἐπακριβῶς στὶς ἔννοιες. Αὐτὰ τὰ στοιχειώδη καὶ ἐθνικὰ κρίσιμα, ὅμως, ἀποδείχθηκε πὼς –στὴν καλύτερη περιπτωση– ἦταν ψιλὰ γράμματα καὶ γιὰ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ γιὰ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν.

Τοξικς συνδυασμς

13. Σημειώνεται τι εναι διαφορετικς ρος «θαγένεια/πηκοότητα» (nationality) π τν ὅρο θνότητα (ethnicity). Συνεπς, συμφωνία δν ναγνωρίζει θνότητα/θνος, λλ τ δικαίωμα ατοπροσδιορισμο τν πολιτν τς γείτονος. Μ τ ρθρο 7 τς συμφωνίας κατοχυρώνεται τι ο πολίτες μας χουν τ δυνατότητα ν συνεχίσουν ν προσδιορίζουν τος γείτονές μας μ ποιο ὅρο χρησιμοποιον.

.           Οἱ Σλαβομακεδόνες πονηρὰ μπερδεύουν τὴν ἐθνότητα μὲ τὴν ἰθαγένεια. Ὅπως προαναφέραμε, ἀφοῦ τὸ κράτος ὀνομάζεται Βόρεια Μακεδονία, ὁ πολίτης του θὰ ἔπρεπε νὰ ὀνομάζεται Βορειομακεδόνας. Ἐπειδὴ αὐτοὶ ἐπιζητοῦν ἀναγνώριση ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα «μακεδονικῆς» ἐθνότητας, τὸ ἐπιτυγχάνουν ἀφ᾽ ἑνὸς μέσῳ τῆς γλώσσας («μακεδονική»), ἀφ᾽ ἑτέρου μέσῳ τῆς ἰθαγένειας. Γιατί στὰ διαβατήρια ἀναγράφεται ἡ ἰθαγένεια, ὄχι ἡ ἐθνότητα. Τώρα, διεθνῶς θὰ βλέπουν κράτος Βόρεια Μακεδονία καὶ πολίτες «Μακεδόνες». Πρόκειται γιὰ τοξικὸ συνδυασμό, ὁ ὁποῖος μετατρέπει σὲ παγίδα καὶ τὴ σύνθετη κρατικὴ ὀνομασία. Λόγῳ τοῦ Βιετνὰμ (παλαιότερα) καὶ τῆς Κορέας, σημειολογικὰ τὸ ὄνομα Βόρεια Μακεδονία παραπέμπει σὲ διαμελισμένο ἔθνος. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐνῶ γεωγραφικὰ τὸ ὄνομα Βόρεια Μακεδονία ἀντανακλᾶ τὴν πραγματικότητα ἔπρεπε νὰ τὸ ἀποφύγει ἡ ἑλληνικὴ πλευρά. Τὸ ὄνομα Ἄνω Μακεδονία γεωγραφικὰ περιγράφει τὸ ἴδιο, ἀλλὰ χωρὶς τὴν ἀρνητικὴ σημειολογία. Ἔτσι ὅπως τὰ ἔκανε ὁ Κοτζιᾶς, ὁ συνειρμὸς ποὺ θὰ κάνουν τρίτοι εἶναι ὅτι ὑπάρχει καὶ μία Νότια Μακεδονία μὲ Μακεδόνες, δηλαδὴ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἐπικυρώνεται τὸ ἰδεολόγημα τῆς «διαμελισμένης μακεδονικῆς πατρίδας».

14. Ο γείτονές μας δη χουν λλάξει τ νομα το εροδρομίου τους, το ατοκινητοδρόμου τους κα το σταδίου τους. Θ πάρξει ετε νταλλαγ γαλμάτων μ τν Δμο τς Θεσσαλονίκης, σ περίπτωση πο νταλλαγ δν γίνει, συμφωνία προβλέπει πς γειτονικ χώρα θ τοποθετήσει πλακέτες σ γάλματα κα μνημεα στε ν καθίσταται σαφς τι αποτελουν σύμβολα το λληνικο πολιτισμο (π.χ ππέας στν πλατεία τν Σκοπίων θ χει πιγραφ πς ναφέρεται στν λληνιστικ περίοδο κα θ σημειώνεται τι συμβολίζει τ φιλία λλάδας–πΓΔΜ).

.         Ἀναμφισβήτητα θετικὰ μέτρα.

15. Παρ τ γεγονς τι γλώσσα «Macedonian language» εχε ναγνωριστε π τν λλάδα στ πλαίσιο το ΟΗΕ δη π τ 1977, στ συμφωνία μπεριέχεται πρόσθετη σαφς διατύπωση τι νήκει στν οκογένεια τν Νότιων Σλαβικν γλωσσν, καθς κα ρητ καταγραφ τι γλώσσα ατ διαχωρίζεται π τν ρχαο λληνικ πολιτισμ κα τν λληνικ-μακεδονικ γλωσσικ κληρονομιά.

.             Ἕνα μικρὸ θετικὸ σὲ ἕνα πολὺ μεγάλο ἀρνητικό. Ἀφοῦ παραπάνω ἡ κυβέρνηση λέει πῶς δὲν ἀναγνωρίζει «μακεδονικὸ» ἔθνος γιατί ἀναγνωρίζει «μακεδονικὴ» γλώσσα, ὅταν τὸ ἕνα προσδιορίζει τὸ ἄλλο; Κι ἀφοῦ τὰ Σκόπια ἀναγνωρίζουν ὅτι ἡ γλώσσα τοὺς εἶναι σλαβική, γιατί δὲν δέχθηκαν νὰ τὴν ὀνομάσουν σλαβομακεδονική; Ἔστω Makedonski ἀμετάφραστο. Τὸ ἐπιχείρημα-πρόσχημα τοῦ Κοτζιᾶ ὅτι τὸ 1977 δημιουργήθηκε τετελεσμένο εἶναι ἀβάσιμο. Τότε οἱ ἐθνικὲς ἐπιτροπὲς τῶν κρατῶν-μελῶν τοῦ ΟΗΕ δήλωσαν ἁπλῶς τὶς ἐπίσημες γλῶσσες. Δὲν ὑπῆρχε δυνατότητα ἄσκησης βέτο ἐκ μέρους τῆς ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας. Θὰ μποροῦσε νὰ γίνει μία πολιτικοῦ χαρακτήρα δήλωση, ἡ ὁποία δυστυχῶς δὲν ἔγινε. Ἐκεῖνο τὸ περιστατικό, ὡστόσο, δὲν ἐμπόδιζε στὴ διαπραγμάτευση νὰ συμφωνηθεῖ κάτι διαφορετικό. Ἁπλῶς, ὁ Κοτζιᾶς ὀχυρώθηκε πίσω ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ περιστατικὸ γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴν ὑποχώρησή του ὄχι μόνο ἀπὸ τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν πραγηματικότητα. Ἡ γεωγραφικὴ Μακεδονία στοὺς νεότερους χρόνους εἶναι πολυεθνική, δὲν εἶναι πατρίδα ἑνὸς ἔθνους. Γι’ αὐτὸ δὲν μπορεῖ καμία ἐθνότητα νὰ ὀνομαστεῖ μακεδονικὴ καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ἡ γλώσσα τῆς μακεδονική. Τὸ Μέρος δὲν μπορεῖ νὰ οἰκειοποιηθεῖ τὸ Ὅλον.

16. Ὅλοι οἱ ἐπιθετικο προσδιορισμο κρατικν κα ερύτερα δημοσίων, ργάνων καθς κα μογενειακν/πολιτιστικν ργανώσεων πο χρηματοδοτονται π τ κράτος θκαθορίζονται μ τν ὅρο «τς Βόρειας Μακεδονίας» μ ταυτόχρονη κατάργηση το προσδιορισμο «τς Μακεδονίας».

.             Θετικό, ἀλλὰ συγκριτικὰ ἀσήμαντο.

 

 

ΠΗΓΗ: slpress.gr

Διαφημίσεις

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: