ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΟ ΨΕΜΑ: ΟΥΔΕΠΟΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ“ ΓΛΩΣΣΑ.

Δὲν ἀναγνωρίσαμε ποτὲ «μακεδονικὴ γλώσσα»

Γεώργιος Μπαμπινιώτης,
καθηγητής τῆς Γλωσσολογίας, πρώην πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Ἡ βουλγαροσερβικὴ γλώσσα τῶν Σκοπίων οὔτε ἀναγνωρίστηκε τὸ 1977 οὔτε καὶ τώρα μπορεῖ νὰ ἐπισημοποιηθεῖ ὡς «μακεδονικὴ γλώσσα». Ὡς μέγιστη ὑποχώρηση θὰ μποροῦσε νὰ ὀνομάζεται «Σλαβομακεδονικὴ»

ΠΗΓΗ: protagon.gr
1 Ἰουνίου 2018

 

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.» Ἀσφαλῶς κανεὶς δὲν εἶναι τόσο βλὰξ ποὺ νὰ μὴ καταλαβαίνει ὅτι τὸ Σκοπιανὸ δὲν εἶναι ἕνα ζήτημα ἐπιστημονικῆς διαμάχης ἀλλὰ ΜΟΝΟΝ θέμα ἐθνικῆς προδοσίας. Καὶ συνεπῶς τὰ οἱαδήποτε ἐπιστημονικὰ (ἱστορικὰ/γλωσσολογικά) ἐπιχειρήματα ἁπλῶς παραμυθιάζουν γιὰ λίγο τοὺς ἐναπομείναντες σκεπτομένους. Οἱ περισσότεροι ἀποχαυνωμένοι ἀπὸ ἄκρως ἐπιτυχημένες δεκαετίες πνευματικῆς Ἀλλοτριώσεως δὲν καταλαβαίνουν παρὰ μόνον τὸ σαρβάιβορ. Μὴ τοὺς ἐνοχλεῖτε μὲ τὶς ἐπιστημονικοῦρες σας. Ἂς χαθεῖ τὸ παλιάμπελο.
.        
Ἄλλωστε εἶναι ἆραγε ποτὲ δυνατὸν νὰ ὑπάρξει περίπτωση «ἐθνικῆς» συνεννοήσεως καὶ προόδου, ὅταν π.χ. τὴν ὥρα ποὺ ξεπουλιέται ἡ Μακεδονία, σκοτεινὰ κέντρα τορπιλλίζουν τὴν εὐστάθεια τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες;

.                 Πρόσφατα ἀκούστηκε ἀπὸ ἐπίσημα χείλη ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἀποδεχθεῖ (καὶ οἰονεῖ ἀναγνωρίσει) ἤδη τὴν ὀνομασία «μακεδονικὴ γλῶσσα» ἀπὸ τὸ 1977, μὲ προφανῆ ἀναφορὰ στὴν Τρίτη Διάσκεψη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὴν τυποποίηση (standardization) τῶν γεωγραφικῶν ὀνομάτων ποὺ ἔλαβε χώρα στὴν Ἀθήνα 17 Αὐγ. – 7 Σεπτ. τοῦ 1977. Ἡ ἄποψη αὐτὴ ἄκουσα νὰ ἐπαναλαμβάνεται καὶ ἀπὸ ἄλλους, ἔχοντας ἴσως ξεκινήσει ὡς «ἐπιχείρημα» τῶν ἴδιων τῶν Σκοπιανῶν στὴ διαπραγμάτευση. Οἱ γραμμὲς αὐτὲς γράφονται γιὰ νὰ φωτίσουν τὸ ὅλον θέμα.
.                 Μία γρήγορη ἔστω ἀναδρομὴ στὰ σχετικὰ Πρακτικὰ τῆς Διάσκεψης δείχνει χωρὶς καμιὰ ἀμφιβολία ὅτι στὴ Συνάντηση αὐτὴ συζητήθηκε (ὡς συνέχεια ἄλλων προηγηθεισῶν Διασκέψεων) ὡς μόνο θέμα καὶ γιὰ πολλὲς χῶρες καὶ γλῶσσες (Κινεζική, Ἀραβική, Ἑβραϊκή, Ἰνδική, Ἀσιατικὲς γλῶσσες κ.α.) πῶς θὰ μεταγραμματίζονται τὰ τοπωνύμιά τους μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες («romanization») βάσει ἑνὸς συστήματος μεταγραμματισμοῦ (transliteration) τῶν γραμμάτων τοῦ ἀλφαβήτου τους ποὺ θὰ διευκολύνει νὰ διαβάζονται εὐρύτερα.
.                 Ἡ ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπία, ἀπαρτιζόμενη ἀπὸ γλωσσολόγους, ἱστορικούς, μέλη τῆς γεωγραφικῆς ὑπηρεσίας στρατοῦ κ.ἄ., παρέστη εἰδικὰ γιὰ τὸ σύστημα μεταγραμματισμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου, ἐπιφυλασσόμενη νὰ προτείνει δικό της σύστημα.
.                 Φυσικὰ καὶ δὲν ἐτέθη ποτὲ σὲ ἐκείνη τὴ Διάσκεψη θέμα ἀναγνώρισης τῆς ὀνομασίας τῆς γλώσσας τῶν Σκοπίων ὡς Μακεδονικῆς. Ἂν ἐπρόκειτο νὰ τεθεῖ τέτοιο θέμα, ἄλλη θὰ ἦταν ἡ σύνθεση τῆς ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπίας ἀλλὰ θὰ ἐναντιωνόμαστε καὶ ὅλα τὰ μέλη τῆς ἀντιπροσωπίας ποὺ ἔχουν ἐκφράσει τὴν ἀντίθεσή τους μὲ διάφορες εὐκαιρίες. Καὶ θὰ χαλοῦσε ὁ κόσμος στὴν Ἑλλάδα! Ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ, στὴ Διάσκεψη δὲν προσῆλθαν μέλη τῆς Πρώην Γιουγκοσλαβικῆς Δημοκρατίας τῆς Μακεδονίας ἀλλὰ ἕνα μόνο μέλος (Colonel Miroslav Peterska), ἐκπρόσωπος τῆς Γιουγκοσλαβίας (Belgrade, Yugoslavia).
.                 Ἄρα αὐτὸ ποὺ ἀποφασίστηκε, ὅπως καὶ μὲ ὅλες τὶς ἄλλες γλῶσσες, εἶναι ὁ ἁπλὸς μεταγραμματισμὸς μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες τῆς γλώσσας τῶν Σκοπίων καὶ ὄχι ἡ ὀνομασία της ὡς «μακεδονικῆς γλώσσας»!
.        Στὴ «σύσταση» περιγράφεται —ὅπως καὶ γιὰ τὰ ἀλφάβητα πολλῶν ἄλλων γλωσσῶν— πῶς θὰ ἀποδίδεται λατινικὰ κάθε γράμμα τοῦ κυριλλικοῦ ἀλφαβήτου ποὺ χρησιμοποιοῦν τὰ Σκόπια «for the romanization of Macedonian geographical names in Yugoslavia».
.                 Ἂς σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι ἡ ἴδια ἡ ἐπωνυμία τῆς σύστασης («Serbo-Croatian and Macedonian Cyrillic alphabets of Yugoslavia») δείχνει καὶ ποιᾶς γλωσσικῆς οἰκογενείας γλώσσα εἶναι ἡ γλῶσσα τῶν Σκοπίων (ἀνήκει στὶς σλαβικὲς γλῶσσες), γραφόμενη ὅπως καὶ οἱ λοιπὲς γλῶσσες της τότε Γιουγκοσλαβικῆς Ὁμοσπονδίας, ἡ Σερβικὴ καὶ ἡ Κροατική, μὲ τὸ σλαβικὸ κυριλλικὸ ἀλφάβητο. Δὲν ἀμφισβητοῦν δηλαδὴ οὔτε καν οἱ ἴδιοι ὅτι ἡ γλῶσσα τους εἶναι σλαβική, γι’ αὐτὸ καὶ γράφεται μὲ τὸ σλαβικὸ ἀλφάβητο ὅπως καὶ οἱ ἄλλες σλαβικὲς γλῶσσες (Σερβική, Κροατική, Βουλγαρική, Ρωσική, Πολωνικὴ κ.ἄ.). Κι ὅμως τὴν ἀποκαλοῦν «Μακεδονική»!
.                 Τὸ σκεπτικὸ αὐτῆς τῆς ἀναδρομῆς μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει, νομίζω, ἕνα ἀκόμη ἐπιχείρημα στὴ φαρέτρα τῆς ἑλληνικῆς διπλωματικῆς διαπραγμάτευσης ὅτι ἡ βουλγαροσερβικὴ γλώσσα τῶν Σκοπίων οὔτε ἀναγνωρίστηκε τὸ 1977 οὔτε καὶ τώρα μπορεῖ νὰ ἐπισημοποιηθεῖ ὡς «μακεδονικὴ γλώσσα». Ὡς μέγιστη ὑποχώρηση θὰ μποροῦσε νὰ ὀνομάζεται «Σλαβομακεδονική».

 

Διαφημίσεις

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: