ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΙΓΜΟΙ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Οὐκρανικό: Διπλωματικοὶ ἑλιγμοὶ τοῦ Φαναρίου

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Τὸ Φανάρι φαίνεται ὅτι προχωρεῖ σὲ διπλωματικοὺς ἑλιγμούς, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ σοβαρὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα τῆς Οὐκρανίας. Στὶς 22 Ἀπριλίου 2018 ἡ Πατριαρχικὴ Σύνοδος ἐξέδωσε Ἀνακοινωθέν, στὸ ὁποῖο ἀναφέρει ὅτι ἀσχολήθηκε διεξοδικῶς μὲ τὸ θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς στὴν Οὐκρανία καταστάσεως καὶ «ἀπεδέχθη αἴτημα περὶ ἐκχωρήσεως αὐτοκεφαλίας ἀπὸ μέρους ἐκκλησιαστικῶν καὶ πολιτικῶν παραγόντων, ἐκπροσωπούντων πολλὰ ἑκατομμύρια Ὀρθοδόξων Οὐκρανῶν». Τὸ Φανάρι ἀποδέχθηκε τὸ αἴτημα τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν καὶ τῶν σχισματικῶν κληρικῶν τῆς Οὐκρανίας, νὰ ἐπισημοποιηθεῖ ἡ πραξικοπηματικὴ ἐνέργειά τους καὶ νὰ ἀναγνωριστεῖ ἡ Ἀνεξαρτησία τῆς Ἐκκλησίας τους ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, ἀλλὰ προσέθεσε ὅτι αὐτό, γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχει, ἀποφάσισε νὰ ἐπικοινωνήσει «ἐκ τοῦ σύνεγγυς μετὰ τῶν ὑπολοίπων ἀδελφῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πρὸς ἐνημέρωσιν καὶ συντονισμόν».
.           Οἱ διπλωματικοὶ ἑλιγμοὶ τοῦ Φαναρίου στὸ Οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα ἀφοροῦν ἰσορροπίες σὲ ἕνα πλέγμα ἀλληλοσυγκρουομένων ἐπιδιώξεων. Αὐτὲς ἀφοροῦν στὶς σχέσεις τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου:

-Μὲ τοὺς φιλοδυτικοὺς οὐκρανοὺς πολιτικοὺς ἡγέτες.
-Μὲ τὶς ἐχθρικὰ διακείμενες πρὸς τὴ Μόσχα ἐκκλησιαστικὲς ἡγεσίες δύο τουλάχιστον πολυάριθμων ὁμάδων σχισματικῶν ὀρθοδόξων Οὐκρανῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν κηρύξει τὴν ἀνεξαρτησία τους ἀπὸ τὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία.
-Μὲ τὴν πιστὴ στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἡγεσία τῆς κανονικῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν πολυπληθέστερη ὁμάδα Ὀρθοδόξων στὴν Οὐκρανία. Καὶ
-Μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, ποὺ ὑποστηρίζεται ἀναφανδὸν ἀπὸ τὴν ρωσικὴ πολιτικὴ ἡγεσία.

.           Πέραν αὐτῶν ὑπάρχει καὶ ὁ ἀνταγωνισμὸς τοῦ Φαναρίου μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ ἡ ἔνταση στὶς σχέσεις τους, ποὺ ἐπιδεινώθηκε μὲ τὴν ἀπουσία του ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης. Τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο ἀνακοίνωσε ὅτι τὸ ἀπόγευμα τῆς 14ης Ἀπριλίου ὁ Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος τηλεφώνησε στὸν Οἰκ. Πατριάρχη. Κατὰ τὸ σχετικὸ δελτίο Τύπου «οἱ δύο Προκαθήμενοι ἀντήλλαξαν θερμὲς εὐχὲς καὶ πασχαλίους προσρήσεις ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ὅπως ἐπίσης συζήτησαν γιὰ τὴν τρέχουσα κατάσταση τῶν Χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολή». Σημειώνεται ὅτι ὁ Πατριάρχης Μόσχας πῆρε τὴν πρωτοβουλία ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες νὰ προβοῦν σὲ εἰρηνευτικὴ ἔκκληση στὴ Μέση Ἀνατολή. Τὴν ἔκκλησή του στήριξαν ὁ Πάπας Φραγκίσκος, καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι Πατριάρχες Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων, ἀλλὰ ὁ κ. Κύριλλος δὲν ζήτησε τὴ συμμετοχὴ τοῦ κ. Βαρθολομαίου στὴν ἔκκληση. Δὲν ἔχει γίνει γνωστὸ ἂν αὐτὸ ὀφείλεται στὴν ὑποστήριξη ποὺ παρέσχε ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως στὶς τουρκικὲς στρατιωτικὲς δυνάμεις κατὰ τὴν εἰσβολή τους στὴ Συρία καὶ εἰδικότερα στὴν περιοχὴ τοῦ Ἀφρίν. Δὲν ἀποκλείεται κατὰ τὴν τηλεφωνική τους ἐπικοινωνία οἱ δύο Προκαθήμενοι νὰ συζήτησαν καὶ γιὰ τὸ Οὐκρανικό…
.           Ἐπὶ τῆς οὐσίας, τὸ Φανάρι δὲν μπορεῖ νὰ προχωρήσει μονομερῶς στὴν ἀνακήρυξη τοῦ Αὐτοκεφάλου της Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Οὐκρανίας, ἐν ὄψει τῶν προσεχῶν – τὸ 2019 – προεδρικῶν καὶ βουλευτικῶν ἐκλογῶν, χαιρετίζει τὴν ἐκ μέρους τοῦ Φαναρίου ἀποδοχὴ τοῦ αἰτήματός της, νὰ ἀνακηρυχθεῖ τὸ Αὐτοκέφαλο καὶ ἀποσιωπᾶ δημοσίως τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀνακήρυξη αὐτὴ περνάει ἀπὸ τὴν Μόσχα, ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα καὶ τὶς Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες….
.           Δύο εἶναι οἱ πολυαριθμότερες σχισματικὲς Οὐκρανικὲς Ὀρθόδοξες ὁμάδες. Ἡ μία ἔχει τὴν ὀνομασία «Οὐκρανικὴ Αὐτοκέφαλος Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία» καὶ ὡς προκαθήμενο ἔχει τὸν Μητροπολίτη Κιέβου Μεθόδιο. Αὐτός, ἕως τὸ 1995, ἀνῆκε στὴν ὁμάδα τοῦ σχισματικοῦ Πατριάρχου Φιλαρέτου. Τότε προσχώρησε στὴν ὁμάδα τοῦ σχισματικοῦ Μητροπολίτη Δημητρίου (Γιαρέμα), τῆς ὁποίας σήμερα ἡγεῖται.
.           Ἡ πολυπληθέστερη σχισματικὴ ὁμάδα ὀνομάζεται «Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία Πατριαρχεῖο τοῦ Κιέβου» καὶ ἔχει ὡς προκαθήμενό της τὸν «Πατριάρχη Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας» Φιλάρετο. Ὁ συγκεκριμένος τὸ 1995 ἀνακήρυξε ντὲ φάκτο τὸ Αὐτοκέφαλο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καὶ ἀνακηρύχθηκε Πατριάρχης της. Τὸ 1997 ἀφορίσθηκε ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, στὸ ὁποῖο ἕως τότε ἀνῆκε. Ἕως σήμερα ἀποτελεῖ γιὰ τὴν φιλοδυτικὴ καὶ ἀντιρωσικὴ πολιτικὴ οὐκρανικὴ ἡγεσία τὸν Ἱεράρχη, ποὺ ἐκφράζει τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας.
.           Παρὰ τὸ μίσος πρὸς τὴ Ρωσία, ποὺ κυριαρχεῖ στὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Οὐκρανίας, στὴν ἰντελιγκέντσιά της καὶ στοὺς κατοίκους τῆς δυτικῆς (πρὸς τὰ σύνορα μὲ τὴν Πολωνία) Οὐκρανίας, ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν Οὐκρανῶν Ὀρθοδόξων παραμένει πιστὴ στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ ἀνήκει στὴν ὑπ’ Αὐτὸ κανονικὴ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στὴν ὁποία ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία ἔχει δώσει εὐρεία Αὐτονομία. Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ δίδονται ἀπὸ Αὐτήν, στὴν Οὐκρανία διαθέτει 10.875 ἐνορίες, ἢ τὸ 68% τοῦ συνόλου τῶν Ὀρθοδόξων ἐνοριῶν καὶ ὑπολογίζει τοὺς πιστούς Της σὲ 35 ἑκατομμύρια, ποὺ τὴν κάνουν τὴ δεύτερη σὲ Ὀρθόδοξο πληθυσμὸ τοπικὴ Ἐκκλησία στὸν κόσμο. Οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ ἀμφισβητοῦνται ἀπὸ τὴν οὐκρανικὴ πολιτικὴ ἡγεσία καὶ τὶς σχισματικὲς Ὀρθόδοξες ὁμάδες.
.           Προκαθήμενος τῆς πιστῆς στὴ Μόσχα Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Μητροπολίτης Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας Ὀνούφριος, 74 ἐτῶν. Διαδέχθηκε τὸ 2014 τὸν Μητροπολίτη Βλαδίμηρο, ὁ ὁποῖος σήκωσε ἐπὶ ἔτη τὸ βάρος τῆς δοκιμασίας ποὺ πέρασε ἡ πιστὴ στὴ Μόσχα Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν ἔκρηξη τοῦ ἐμφυλίου πολέμου καὶ τὴν προσάρτηση ἀπὸ τὴ Ρωσία τῆς Κριμαίας.
.           Τὸ Φανάρι καλεῖται νὰ συζητήσει μὲ τὶς τρεῖς Ὀρθόδοξες ὁμάδες τῆς Οὐκρανίας; Ἐπὶ τοῦ παρόντος δὲν φαίνεται ὁποιαδήποτε μεταξύ τους συμφωνία. Καὶ ἡ διάδοχος κατάσταση τοῦ 89χρονου Φιλαρέτου δὲν φαίνεται νὰ ἀκολουθήσει διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὸν γραμμή, ὅταν μάλιστα ὑποστηρίζεται ἐνθέρμως ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Οὐκρανίας. Οὔτε φαίνεται ὅτι μπορεῖ νὰ ὑποχωρήσει ἡ πιστὴ στὴ Μόσχα Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία. Ἔχουσα ὑπέρ της τὴν κανονικότητα καὶ τὴν ἀναγνώριση ἀπὸ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους δὲν ἔχει κανένα λόγο νὰ ὑποχωρήσει. Εἶναι προφανὲς τὸ ἀδιέξοδο.
.           Σὲ τυχὸν ἀπονενοημένο διάβημα τοῦ Φαναρίου, νὰ ἀναγνωρίσει ντὲ φάκτο τὴν σχισματικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, θὰ ὑπάρξουν καταιγιστικές, ὅσο καὶ τραγικὲς γιὰ τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία ἐπιπτώσεις.
.           Πρῶτον θὰ διακοπεῖ ἡ κοινωνία τοῦ Φαναρίου μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ μὲ ὅσα ἀκόμη Πατριαρχεῖα καὶ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες τὸ ἀκολουθήσουν.
.           Δεύτερον θὰ χάσει τὸ Φανάρι παντελῶς τὸ κύρος του, ἀφοῦ, γιὰ δεύτερη φορά, θὰ διαψεύσει στὴν πράξη τὸ γραφόμενο στὸ Ἀνακοινωθὲν τῆς 22/4/2018, ὅτι «ἔχει τὴν εὐθύνην τῆς πανορθοδόξου ἑνότητος». Ὁ προβληματισμὸς εἶναι ἔντονος, πῶς εἶναι δυνατὸ τὸ Φανάρι νὰ προχωρήσει στὴν Αὐτοκεφαλία τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας, ὅταν στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης δὲν συζητήθηκε καν τὸ συγκεκριμένο ζήτημα, καὶ συγκεκριμένα περὶ τοῦ τρόπου ποὺ Αὐτὴ θὰ ἀποδίδεται.
.           Τρίτον θὰ ἀνοίξουν οἱ ἀσκοὶ τοῦ Αἰόλου καὶ τότε δὲν θὰ προκύψει μόνο ἡ διάσπαση τῆς ἑνότητας τῆς Ὀρθοδοξίας. Θὰ προκληθεῖ προηγούμενο γιὰ ντὲ φάκτο ἐνέργειες ἄλλων Ἐκκλησιῶν, λ.χ. τῶν σχισματικῶν τῶν Σκοπίων, ποὺ θὰ θεωρήσουν ὅτι μὲ τὶς ἐνέργειες τοῦ Φαναρίου ἀπέκτησαν τὸ ἠθικὸ δικαίωμα νὰ ἀναγνωριστοῦν ὡς κανονικές. Τότε δὲν ἀποκλείεται νὰ ὑπάρξουν ἐκκλησιαστικὲς ἐξελίξεις καὶ στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο.
.           Ἐλπίζεται ὅτι θὰ ἐπικρατήσουν ψύχραιμες σκέψεις στὸ Φανάρι καὶ ὅτι δὲν θὰ προβεῖ στὸ ἀπονενοημένο διάβημα τῆς ἀναγνώρισης τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἔχει ἤδη χρεωθεῖ τὸ τραγικὸ γεγονός, ὅτι διὰ τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης ὑπονόμευσε τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Μὴν χρεωθεῖ μία ἀκόμη σὲ βάρος του κατάσταση.-

Advertisements

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: