ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ Συνοδικὸ σύστημα
ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου Β´ (Λιάπη)

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος, ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν, εἶχε ἀναλάβει τὸν ρόλο τοῦ διαπρυσίου κήρυκα τοῦ Συνοδικοῦ Συστήματος διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας. Ὡς μανιφέστο του μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἡ ὁμιλία του τὴν 1η Δεκεμβρίου 2001 στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἀναλήψεως Βόλου. Τὴν ὁμιλία του, λόγῳ ἀπουσίας του, ἀνέγνωσε ὁ ἐκ τῶν στενῶν συνεργατῶν του καὶ σήμερα Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς π. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης καὶ δημοσίευσε τὸ περιοδικὸ «Σύναξη» (Τεῦχος 82, Ἀπριλίου – Ἰουνίου 2002, σελ. 12-18).
.         Τὸ πρῶτο σημεῖο, ποὺ τονίζει ὁ κ. Ἱερώνυμος εἶναι πὼς «ὅταν λέμε συνοδικὸ σύστημα δὲν ἐννοοῦμε ἀσφαλῶς ἐκεῖνο τὸ ἐπίπλαστο, ποὺ ἀσκεῖται στὶς μέρες μας στὸ ἐπίπεδο τῆς Ἱεραρχίας ἢ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ ἐκεῖ, προχωρεῖ στὴν Ἐπισκοπή, κατεβαίνει στὴν ἐνορία καὶ στὴν κοινότητα καὶ ἐμπνέει τὸ Μοναστήρι». Τὸ σύστημα ποὺ ὁραματίσθηκε τότε ὁ κ. Ἱερώνυμος δὲν ἔχει σχέση μὲ τὰ δέκα χρόνια Ἀρχιεπισκοπίας του. Καμία ἐφαρμογή του εἰς ἱερεῖς, ἐνορίες καὶ πιστούς.
.         Τὸ δεύτερο σημεῖο τοῦ μανιφέστου τοῦ κ. Ἱερωνύμου εἶναι ὁ τρόπος σύγκλησης τῆς Ἱεραρχίας καὶ ἐκλογῆς Ἀρχιερέων. Μὲ ἀπόλυτο ὕφος ἐπισημαίνει: «Σήμερα δν πρέπει ν εμαστε περήφανοι γι τν τρόπο κλογς τν ρχιερέων. Εναι διαβλητς κα ναξιόπιστος. Εἶναι ἀναγκαῖο νὰ γίνει κάτι τὸ ταχύτερο δυνατὸ πρὸς τὸ καλύτερο». (Σημ. Ὁ τονισμὸς τοῦ ὑπογράφοντος). Καὶ ἐξηγεῖ ὅτι ὁ τρόπος τῆς ἐκλογῆς εἶναι τέτοιος ποὺ «νικάει ὁ φόβος καὶ πνίγεται ἡ ἐλευθερία τῶν ψηφοφόρων Ἀρχιερέων». Γράφει:
.         «Καὶ ἐδῶ δυστυχῶς νικάει ὁ φόβος καὶ πνίγεται ἡ ἐλευθερία. Ποῦ; Στὴν κρισιμότερη δομὴ τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ στὴ σύναξη ὅλου τοῦ σώματος τῆς Ἱεραρχίας. Οἱ ὑπερήλικες δὲν θὰ ψηφίσουν ἐλεύθερα, γιατί φοβοῦνται ὅριο ἡλικίας. Οἱ ἐπιθυμοῦντες μετάθεση δὲν θὰ ψηφίσουν ἐλεύθερα, γιατί φοβοῦνται ὅτι θὰ παραμείνουν μακριὰ ἀπὸ τὸ κέντρο στὴν ἐπαρχία, ποὺ ἤδη κουράστηκαν νὰ ποιμαίνουν. Οἱ “πάτρωνες” δὲν θὰ ψηφίσουν ἐλεύθερα, γιατί πρέπει νὰ κάνουν τὶς συναλλαγές τους γιὰ τὴν ἐξασφάλιση ψήφων γιὰ τοὺς ἡμετέρους. Ἀλλὰ καὶ ἡ κεντρικὴ διοίκηση ἔχει καὶ αὐτὴ τὸν τρόπο ἐξασφαλισμένο, ὥστε νὰ πνιγεῖ ἡ ἐλευθερία καὶ νὰ ἐπιβληθεῖ ὁ φόβος. Ἔτσι γίνονται κατ’ ἰδίαν συναντήσεις, συζητήσεις, συναλλαγές. Ἔπειτα οἱ ἐκλέκτορες Ἀρχιερεῖς δὲν ψηφίζουν μὲ σταυρό, ἀλλὰ γράφοντας στὸ δελτίο τὰ στοιχεῖα τοῦ ὑποψηφίου μὲ τὸ χέρι τους. Ἔτσι ὁ γραφικὸς χαρακτήρας εἶναι ἀψευδὴς μάρτυρας στὰ χέρια τῆς γραμματείας. Ἀγαπητοί μου, καθὼς ἀκούγονται αὐτὲς οἱ παρατηρήσεις καὶ περιγραφὲς ἀλλοιώσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος ὅλοι μας εἴχαμε τὴν αἴσθηση ὅτι συμφωνοῦμε πὼς ατ δν ταιριάζουν στν ρθόδοξη κκλησία, λλ σ μία “κκλησία” πο χει καταστε δεολογία». (Σημ. Οἱ ὑπογραμμίσεις τοῦ ὑπογρ.).
.           Στὰ δέκα χρόνια της Ἀρχιεπισκοπίας τοῦ κ. Ἱερωνύμου ἔχουν γίνει ἐκλογὲς εἴκοσι ἐννέα (29) ἐπαρχιούχων Μητροπολιτῶν. Ὅλες ἔγιναν μὲ τὸ σύστημα ἐκλογῆς γιὰ τὸ ὁποῖο «δὲν πρέπει νὰ εἴμαστε ὑπερήφανοι», καὶ τὸ ὁποῖο, ἀπὸ τὸ 2001, «ἦταν ἀναγκαῖο νὰ γίνει τὸ ταχύτερο κάτι πρὸς τὸ καλύτερο». Στὶς ἐκλογὲς καὶ οἱ συζητήσεις γίνονται, καὶ ζυμώσεις διεξάγονται καὶ ἡ θέληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου προωθεῖται καὶ ἐπιχειρεῖται νὰ ἐπιβληθεῖ στοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ τὰ ψηφοδέλτια πάντοτε γράφονται. Ὁ κ. Ἱερώνυμος ἔφτασε στὸ σημεῖο δημόσια νὰ ἐξαγγείλει τοὺς «ἐκλεκτούς» του σὲ δύο Μητροπόλεις, παραβιάζοντας ἀκόμη καὶ τὸ ἰσχῦον Συνοδικὸ σύστημα ἐκλογῆς Ἀρχιερέων.
.       Γιὰ τὸ Συνοδικὸ σύστημα, ὅπως τὸ ἐξήγγειλε τὸ 2001 ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος, ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν, ἀπαιτεῖται «ἐλευθερία πνεύματος καὶ ἤθους», ποὺ δὲν ὑπάρχει ὅταν «ὁ κόσμος, ποὺ ἄλλα φρονεῖ, καὶ ἄλλα ἐπιβάλλει, γιατί εἶναι μέσα στὰ ὅρια καὶ στὰ τείχη μας». Μεταξὺ αὐτῶν τῶν ἀρχῶν τοῦ κόσμου ὁ, τότε, Μητροπολίτης Θηβῶν γράφει ὅτι εἶναι «ἡ ἐπικοινωνία καὶ ὁ σύνδεσμός μας μὲ οἰκονομικὰ ἰσχυρούς, ληστὲς τοῦ ἱδρώτα τῶν πτωχῶν, ποὺ γίνονται ὁμοτράπεζοι καὶ σύμβουλοί μας στὰ πράγματα καὶ τὶς ὑποθέσεις τῆς Ἐκκλησίας». (Σήμ. Ἡ ὑπογράμμιση τοῦ ὑπογρ.). Στὶς 6 Μαρτίου 2018 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἀνακοίνωσε τὴ δημιουργία «Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς», ἡ ὁποία, ὅπως ἀνέφερε, «θὰ συνεδριάζει ὑπὸ τὴν Προεδρία του καὶ θὰ ἔχει ὡς σκοπὸ τὴν ὀραματική, προγραμματική, τεχνοκρατικὴ καὶ στρατηγικὴ ὑποστήριξη καὶ ὑποβοήθηση τοῦ ἔργου τῆς “Ἀποστολής”. Μιλώντας πρὸς τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ὁ κ. Ἱερώνυμος τὰ εὐχαρίστησε γιατί παρὰ τὶς πολλὲς ἐπαγγελματικές τους ὑποχρεώσεις θὰ συμβάλουν στὸ ἔργο τῆς “Ἀποστολής” καὶ τῆς Ἐκκλησίας γενικότερα». (Σήμ. Ἡ ὑπογράμμιση τοῦ ὑπογρ.). Τὰ μέλη τῆς ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο «Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς» εἶναι, οἱ: Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος – Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἑλληνικῶν Βιομηχανιῶν καὶ Πρόεδρος καὶ Διευθύνων Σύμβουλος τῆς Chipita Α.Ε., Νικόλαος Καραμούζης – Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς Eurobank, Ἀχιλλέας Κωνσταντακόπουλος – Πρόεδρος τῆς ΤΕ.ΝΕΣ. Α.Ε. (Κόστα Ναβαρίνο) καὶ μὲ πολλὲς ἄλλες ἐπιχειρηματικὲς δραστηριότητες, Χρῆστος Μεγάλου – Διευθύνων Σύμβουλος τῆς Τραπέζης Πειραιῶς, Ἀλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου – τῆς ΤΙΤΑΝ Α.Ε., καὶ Μιχαὴλ Τσαμὰζ – Πρόεδρος καὶ Διευθύνων Σύμβουλος τῆς Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Καθόλου κακὸ ἡ συνεργασία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μὲ ἐγνωσμένης ἀξίας ἐπιχειρηματίες, ἀλλὰ μία χαώδης ἀπόσταση ὑπάρχει ἀπὸ τὸ 2001 καὶ τὸν χαρακτηρισμὸ τῶν οἰκονομικὰ ἰσχυρῶν ὡς «ληστῶν τοῦ ἱδρώτα τῶν πτωχῶν».
.         Σημειώνεται ὅτι μὲ Δελτίο Τύπου, ἐνημερώθηκε ὁ πιστὸς λαὸς ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τίμησε μὲ τὸ παράσημο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τὸν Διευθύνοντα Σύμβουλο τῆς Ἑταιρείας Ἠλεκτρονικῶν Στοιχηματισμοῦ καὶ Παιγνίων (B2B Gaming Services) κ. Γαβριὴλ Χαλεπλῆ. Ὁ λόγος τῆς παρασημοφορίας τοῦ ἐν λόγῳ ἐπιχειρηματία εἶναι ὅτι ἡ ἑταιρεία του «προσφέρει σημαντικὴ στήριξη στὸ Ἵδρυμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς “Μαρία Κόκκορη”, τὸ ὁποῖο φιλοξενεῖ κορίτσια μὲ νοητικὴ ὑστέρηση καὶ σύνδρομο ντάουν». Ἡ δραστηριότητα τῆς ἑταιρείας τοῦ κ. Χαλεπλῆ εἶναι στὸν ἠλεκτρονικὸ στοιχηματισμὸ ποδοσφαιρικῶν καὶ ἄλλων ἀγώνων, καθὼς καὶ σὲ παιχνίδια καζίνο καὶ χαρτοπαιγνίου. Ὅταν ἑταιρεῖες στοιχημάτων διαφημίζονται στὰ ΜΜΕ, ὑπάρχει ἡ κατὰ νόμον προσθήκη ὅτι, γιὰ ὅποιον στοιχηματίζει, ὑπάρχει ὁ κίνδυνος ἐθισμοῦ καὶ ἀπώλειας τῆς περιουσίας του… Κατὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, ποὺ ἀπαγορεύουν τὰ τυχερὰ παιχνίδια, καὶ τὴ λογική τοῦ τότε Μητροπολίτη Θηβῶν κ. Ἱερωνύμου εἶναι ἀπορριπτέα ἡ προσφορὰ καὶ ἡ βράβευση τοῦ ἐν λόγῳ ἐπιχειρηματία, ἀφοῦ τὰ κέρδη του εἶναι προϊὸν τζόγου καὶ «τοῦ ἱδρώτα τῶν φτωχῶν»…
.       Τὸ 2000 καὶ σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο ὁ τότε Μητροπολίτης Θηβῶν (Σημ. Ἡ ἐπιστολὴ φέρει ἡμερομηνία 7/1/2000) τονίζει σὲ γενικὲς γραμμὲς αὐτὰ ποὺ ἀναφέρονται καὶ στὸ μανιφέστο του, περὶ τοῦ τρόπου ἐκλογῆς τῶν Μητροπολιτῶν. Ἐπικεντρώνεται κυρίως στὸν τρόπο τῆς ψηφοφορίας καὶ τὴν κατάργηση τῆς ἀναγραφῆς τῶν ὀνομάτων τῶν ὑποψηφίων στὸ ψηφοδέλτιο, διότι, ὅπως γράφει, «Τοιουτοτρόπως θὰ ἀποφευχθοῦν φοβίαι, πιέσεις, συναλλαγαί. βούλησις το κλέκτορος δν θ χειραγωγεται κα πρ πάντων να ερ καθκον θ πάψη ν γίνεται φορμ διασυρμο τς κκλησίας». (Σημ. Ἡ ὑπογράμμιση τοῦ ὑπογρ.). Σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα διακήρυξε ὁ τότε Μητροπολίτης Θηβῶν κ. Ἱερώνυμος ὁ διασυρμὸς τῆς Ἐκκλησίας συνεχίζεται, δέκα χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος.
.         Σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Ἰανουαρίου 2000 ὁ τότε Μητροπολίτης Θηβῶν κατέκρινε τὴ σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὴν πλήρωση κενῶν Μητροπολιτικῶν ἑδρῶν. Στὰ δέκα χρόνια της Ἀρχιεπισκοπίας του οἱ ἔκτακτες συγκλήσεις τῆς Ἱεραρχίας συνεχίζονται, συνήθως μὲ ἀκαδημαϊκὰ καὶ ἄνευ σημασίας θέματα, ποὺ συμπληρώνουν τὴν πραγματοποίηση ἀρχιερατικῶν ἐκλογῶν.
.         Ζητήματα λειτουργίας τοῦ Συνοδικοῦ Συστήματος προέκυψαν καὶ προκύπτουν στὴ διαδικασία διεξαγωγῆς τῶν συνεδριάσεων τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τῆς Ἱεραρχίας. Ἕνα παράδειγμα. Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2009 ἦρθε τὸ ζήτημα τῶν σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν Πολιτεία καὶ ὁ Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος παραπονέθηκε στὸν Ἀρχιεπίσκοπο. Τοῦ εἶπε: «Μᾶς καλέσατε ἀργὰ Μακαριώτατε, ἔχετε ἤδη ἀποφασίσει καὶ γιὰ τὴν ΕΤΑΚ καὶ γιὰ τὸν ΑΣΕΠ. Ἐμεῖς τώρα τί νὰ ποῦμε; Ὅτι κακῶς ἔτσι ἀποφασίσατε; Μᾶς φέρνετε σὲ δύσκολη θέση». Σημειώνεται ὅτι μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες, ἀπὸ τότε ποὺ ἔφερε τὰ τετελεσμένα στὴν Ἱεραρχία, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ συγκεκριμένα στὶς 3 Ἰανουαρίου τοῦ 2010, παρέστη στὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο, προσκεκλημένος τοῦ πρωθυπουργοῦ Γ.Α. Παπανδρέου. Ἐπὶ τοῦ σημερινοῦ πρωθυπουργοῦ Ἁλ. Τσίπρα καὶ λόγῳ τῶν πολλῶν θεμάτων ποὺ ἀνεφύησαν καὶ ὑπάρχουν, ὑπῆρξαν ἀρκετὲς συναντήσεις τῶν δύο ἀνδρῶν. Σὲ ὁρισμένες ἀπὸ αὐτὲς ὁ κ. Ἱερώνυμος συνοδευόταν ἀπὸ Μητροπολίτες.
.         Οἱ συνεδριάσεις τῆς Ἱεραρχίας εἶναι ὅπως πάντα, ἑνὸς ζωντανοῦ ὀργανισμοῦ. Πάντα ὑπάρχουν οἱ «ζωηροὶ» Μητροπολίτες, ποὺ συγκροτοῦν «κλάκα» καὶ ἀναλόγως μὲ τὴν ὁμιλία ποὺ ἀκοῦνε, ἐπιδοκιμάζουν, ἀποδοκιμάζουν, ἢ φωναχτὰ εἰρωνεύονται. Ἐπίσης ὑπάρχουν πάντα οἱ καλοθελητές, ποὺ δροῦν   πρὸς τοὺς ὑπόλοιπους Ἱεράρχες ὡς ἐκπρόσωποι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ ἐπιχειροῦν νὰ δημιουργοῦν κλίμα ὑπὲρ τῶν ἐπιλογῶν καὶ ἀποφάσεών του. Γενικά, παρὰ τὰ μανιφέστα καὶ τὶς ἐξαγγελίες τοῦ κ. Ἱερωνύμου, ὡς Μητροπολίτου Θηβῶν, στὰ δέκα χρόνια ποὺ εἶναι Ἀρχιεπίσκοπος οὐδεμία ἀλλαγὴ ἔχει πραγματοποιηθεῖ στὸ Συνοδικὸ σύστημα.-

 

 

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: