«ΟΠΩΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΤΤΙΛΑ: “Κύριοι, πᾶτε γιὰ ὕπνο”» (Σάβ. Καλεντερίδης)

πως τς παραμονς το ττίλα!
το Σάββα Καλεντερίδη

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 29.01.2018

.           Οἱ μόνοι ποὺ μποροῦμε νὰ ἀποτρέψουμε  τὴν ἐθνικὴ καταστροφή εἴμαστε ἐμεῖς, οἱ πολίτες.
.           Τὸ 1974 εἶχε στηθεῖ μία σατανικὴ πλεκτάνη γιὰ νὰ ἐξουδετερωθοῦν ὅλοι οἱ μηχανισμοὶ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ὁδηγήσουν στὴν ἀντίδραση τῆς Ἑλλάδας, γιὰ νὰ ἀποτραπεῖ μὲ στρατιωτικὰ μέσα ἡ τουρκικὴ εἰσβολὴ στὴν Κύπρο. Θὰ ἀναφέρω μόνο τρία χαρακτηριστικὰ παραδείγματα.
.           Τὴν παραμονὴ τῆς εἰσβολῆς, ἀξιωματικοὶ ποὺ ὑπηρετοῦσαν σὲ μονάδες τῆς Κύπρου ἀπευθύνθηκαν τὸ βράδυ τῆς 19ης Ἰουλίου 1974 στὸ ΓΕΕΦ, ἐπειδὴ εἶχαν πάρει πληροφορίες καὶ ἀνησυχοῦσαν γιὰ τὴν ἐπικείμενη τουρκικὴ εἰσβολή. Ἡ ἀπάντηση ποὺ ἔλαβαν ἀπὸ τὸ Ἐπιτελεῖο ἦταν «Κύριοι, πᾶτε γιὰ ὕπνο», ὅπως ἀναφέρει στὸ ὁμώνυμο βιβλίο-μαρτυρία ὁ ἀντιστράτηγος Ἐλευθέριος Σταμάτης, ποὺ ὑπηρετοῦσε τότε ὡς λοχαγὸς στὴ δοξασμένη 31η Μοίρα Καταδρομῶν.
.           Τὰ ὑποβρύχια «Γλαῦκος» καὶ «Νηρεὺς» τρεῖς φορὲς προσέγγισαν στὴν Κύπρο, δύο στὸν πρῶτο καὶ μία στὸν δεύτερο Ἀττίλα, καὶ τὶς τρεῖς φορὲς τὰ γύρισαν πίσω μὲ σχετικὲς διαταγές. Ὁ πλωτάρχης Γαβριὴλ στὴν ἀπόρρητη ἔκθεσή του δὲν ἀφήνει πολλὰ περιθώρια παρανόησης γιὰ τὸ πῶς θὰ μποροῦσε νὰ ἀλλάξει ἡ μοίρα τῆς Κύπρου, ἂν δὲν διέκοπτε ἡ Ἀθήνα τὴν ἐπιχείρηση τῶν ὑποβρυχίων πρὸς τὴν Κύπρο. Γράφει: «Κατὰ τὴ μετακίνησιν τοῦ Ὑποβρυχίου πρὸς Κύπρον, ἤμουν πεπεισμένος ὅτι ἐφ’ ὅσον δὲν διεκόπτετο ὁ πλοῦς καὶ ἀνελάμβανα δρᾶσιν ὁμοῦ μετὰ τοῦ ὑποβρυχίου “Νηρεύς”, αἱ ἀπώλειαι τὰς ὁποίας θὰ ἐπιφέραμεν εἰς τὸν ἐχθρόν, θὰ ἦσαν τόσαι ὥστε νὰ ἠναγκάζετο νὰ ματαιώσῃ τὴν ἀποβίβασιν».
.           Ὁ πτέραρχος Παναγιώτης Μπαλὲς στὸ βιβλίο τοῦ «Παρακαταθῆκες Ἀετῶν» (Ἐκδόσεις Ἰνφογνώμων) ἀναφέρει ὅτι ὁ ἴδιος ὡς ἐπικεφαλῆς τετράδας ἀεροσκαφῶν Φάντομ (F-4), μαζὶ μὲ ἄλλη μία τετράδα μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἀντισμήναρχο Σκρέκα καὶ ἐμπειρότατα πληρώματα, στὶς 22 Ἰουλίου πέταξαν ἀπὸ τὴν Ἀνδραβίδα στὸ Ἡράκλειο τῆς Κρήτης, γιὰ νὰ ἐπιχειρήσουν ἐναντίον τῶν Τούρκων, ποὺ ἀποβιβάζονταν στὴν Κερύνεια. Ἔλαβαν ἄνωθεν ἐντολὴ καὶ δὲν πέταξαν ποτέ. Ἂν πετοῦσαν, θὰ εἴχαμε τὸ πλεονέκτημα στὸν ἀέρα, ἀφοῦ τὰ Φάντομ ἦταν μία γενιὰ νεότερα ἀπὸ τὰ τουρκικὰ ἀεροσκάφη, ποὺ πετοῦσαν καὶ ὑποστήριζαν τὴν ἐπιχείρηση τῆς εἰσβολῆς.
.           Τί ἀκολούθησε τὸ γνωρίζουμε ὅλοι. Τὸ 37% τοῦ νησιοῦ καταλήφθηκε ἀπὸ τὸν τουρκικὸ στρατὸ καὶ παραμένει ὑπὸ κατοχὴ ἕως σήμερα. Μάλιστα, σήμερα οἱ φωνὲς τῆς «λογικῆς» προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι πρέπει νὰ ἀποδεχτοῦμε αὐτὴν τὴν πραγματικότητα, νὰ ἀποδεχτοῦμε καὶ τοὺς ἐποίκους, οἱ ὁποῖοι ἐδῶ καὶ δύο γενιὲς εἶναι κάτοικοι τοῦ νησιοῦ. Τὸ ἐπιχείρημα εἶναι τὸ ἑξῆς: «Τί θὰ τοὺς ποῦμε τώρα, ὅτι δὲν εἶστε Τουρκοκύπριοι;»
.           Μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Τσίπρα ἀπὸ τὴν Οὐάσινγκτον ὡς διὰ μαγείας ἄνοιξε μία σειρὰ ἀπὸ ζητήματα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς μας. Ὁ Ἕλληνας ΥΠΕΞ πῆγε στὴν Ἄγκυρα καὶ ἀκολούθησε ἡ ἐπίσκεψη Ἐρντογὰν στὴν Ἑλλάδα, ὁ Ἀλβανὸς καὶ ὁ Σκοπιανὸς ΥΠΕΞ ἦλθαν στὴν Ἑλλάδα καὶ συναντήθηκαν μὲ τὸν Ἕλληνα ὁμόλογό τους καὶ ἀμέσως μετὰ ἄρχισε νὰ παρατηρεῖται κινητικότητα καὶ στὰ θέματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν Ἀλβανία καὶ στὸ Σκοπιανό.
.           Ἰδιαίτερα στὸ Σκοπιανό, γιὰ τὸ ὁποῖο ὑπάρχει βιασύνη νὰ «κλείσει» ἐν ὄψει τῆς συνόδου τοῦ ΝΑΤΟ τὸ καλοκαίρι, ὅπου ἀναμένεται νὰ γίνει δεκτὸ τὸ κράτος τῶν Σκοπίων, παρατηρεῖται ἀκριβῶς ἡ ἴδια κατάσταση ποὺ ἐπικρατοῦσε τὶς παραμονὲς τῆς εἰσβολῆς στὴν Κύπρο. Οἱ πάντες εἶναι «πιασμένοι» γιὰ νὰ βρεθεῖ ἕνας τρόπος καὶ νὰ δεχτεῖ ἡ Ἑλλάδα τὴ σύνθετη ὀνομασία, δηλαδὴ Νέα ἢ Βόρεια Μακεδονία.
.           Γιὰ τὸ θέμα ἔχουν γραφτεῖ πολλά, ἁπλὰ ὑπογραμμίζουμε ὅτι, ἂν τὸ κράτος αὐτὸ ὀνομάζεται «Μακεδονία», μὲ γεωγραφικὸ ἢ χρονικὸ προσδιορισμό, τότε ὅσες ἀλλαγὲς κι ἂν γίνουν στὸ Σύνταγμά του -ποὺ δὲν θὰ γίνουν-, οἱ κάτοικοί του θὰ ἀποτελοῦν τὸ «μακεδονικὸ ἔθνος ποὺ μιλᾶ τὴ μακεδονικὴ γλώσσα». Ἄρα, πηγὴ τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ εἶναι τὸ ὄνομα, τελεία καὶ παύλα.
.           Ὅσο γιὰ τὸ ἐπιχείρημα ἐκείνων ποὺ λένε νὰ δώσουμε τὸ ὄνομα, λὲς καὶ ἔχουμε δικαίωμα νὰ κάνουμε κάτι τέτοιο, εἶναι τὸ ἴδιο μὲ ἐκεῖνο τῆς Κύπρου: Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ξέρουν ὅτι εἶναι Μακεδόνες δύο τρεῖς γενιές, τί θὰ τοὺς ποῦμε τώρα, ὅτι δὲν εἶναι;»
.           Δεῖτε, ὅμως, τί ἔλεγε τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ τὸ 1944, τότε ποὺ ἱδρύθηκε τὸ κράτος τῶν Σκοπίων, γιὰ τὸ θέμα: «Ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ θεωρεῖ τὶς συζητήσεις περὶ Μακεδονικοῦ “κράτους”, Μακεδονικῆς “πατρίδας”, καὶ Μακεδονικῆς “ἐθνικῆς συνείδησης” ἀβάσιμη προπαγάνδα, ἡ ὁποία δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ κάποια ἐθνικὴ ἢ πολιτικὴ πραγματικότητα, καὶ διακρίνουμε στὶς προσπάθειες αὐτὲς κεκαλυμμένες ἐπιθετικὲς διαθέσεις κατὰ τῆς Ἑλλάδος».
.           Συμπατριῶτες, πρέπει νὰ ἀναλογιστοῦμε ὅτι εἴμαστε πρὸ μίας ἐθνικῆς καταστροφῆς. Ἐπειδὴ ὅλα εἶναι «πιασμένα», οἱ μόνοι ποὺ μποροῦμε νὰ τὸ ἀποτρέψουμε εἴμαστε ἐμεῖς, οἱ πολίτες. Γι’ αὐτό, ὅλοι στὸ συλλαλητήριο τὴν Κυριακὴ 4 Φεβρουαρίου, στὶς 14.00, στὸ Σύνταγμα στὴν Ἀθήνα. Γιὰ τὴ Μακεδονία, γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

 

ΠΗΓΗ: dimokratianews.gr

 

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: