ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ. ΟΦΕΛΗ.

ποικισμς λληνικν νησιν. πάρχουν φέλη;

Ἀναστάσιος Καραμπογιάς
Δικηγόρος
huffingtonpost.gr 01.08.2017

.                     Πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες ἐνημερωθήκαμε ὅτι ὁ ἁρμόδιος ὑφυπουργὸς Ναυτιλίας τῆς παρούσας κυβέρνησης Νεκτάριος Σαντορινιός, διαβίβασε στὴ Βουλὴ ἕνα ἔγγραφο, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ἡ Γενικὴ Γραμματεία Αἰγαίου καὶ Νησιωτικῆς Πολιτικῆς «δείχνει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καὶ καταβάλλει σοβαρὲς προσπάθειες γιὰ τὴν προοπτικὴ κατοίκησης 28 μικρῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, μὲ στόχο τὰ νησιὰ αὐτὰ νὰ ἀποκτήσουν οἰκονομικὴ δραστηριότητα καὶ νὰ κατοικηθοῦν κάποια ἀπὸ αὐτὰ γιὰ ἐθνικοὺς κυρίως λόγους».
.                     Εὐθὺς ἀμέσως ἡ Τουρκία ἔμαθε γιὰ τὰ σχέδιά μας, ξεκίνησε τὶς προσφιλεῖς τακτικές της, τῶν ἀπειλῶν καὶ τῆς θεωρίας τῶν «γκρίζων ζωνῶν», μὲ ἀποτέλεσμα ἄλλη μία ἑλληνικὴ κυβέρνηση, νὰ ἀποδειχθεῖ κατώτερη τῶν περιστάσεων στὰ ἐθνικά μας θέματα καὶ νὰ ἀποσύρει ἆρον-ἆρον τὸ ἐν λόγῳ σχέδιο (;;).
.                     Ἡ ἀρχικὴ σύλληψη τοῦ ἀνωτέρω σχεδίου ἀνάγεται στὸ 1994, ὅταν ἐπὶ κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, ξεκίνησε μία προσπάθεια ἀξιοποίησης μικρῶν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀκατοίκητων νησιῶν (18 νησιῶν τότε), στὸ Αἰγαῖο, μὲ κατασκευὴ ἔργων μικρῆς κλίμακας, μὲ τὴν ἐπιδίωξη προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ μὲ στόχο κάποια ἐξ αὐτῶν νὰ κατοικηθοῦν. Δυστυχῶς ὅμως ἡ κρίση στὰ Ἴμια τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1996 εἶναι πιθανὸν νὰ παρέπεμψε στὶς καλένδες τὸ ἐν λόγῳ σχέδιο, τὸ ὁποῖο ἐκείνη τὴν περίοδο εἶχε λάβει πολὺ μεγάλη δημοσιότητα καὶ ἤδη κάποιοι Ἕλληνες εἶχαν ἐκδηλώσει ἐνδιαφέρον νὰ ἐγκατασταθοῦν στὰ νησιὰ αὐτά.
.                    Τὰ 28 νησιὰ ποὺ φαίνεται ὅτι θέλησε ἡ σημερινὴ ἑλληνικὴ κυβέρνηση νὰ κατοικηθοῦν οὐδέποτε ἀνακοινώθηκαν, ἀλλὰ σίγουρα κάποια ἐξ αὐτῶν εἶναι τὰ κάτωθι (στὸν παρακάτω πίνακα περιέχονται στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ἀπογραφὴ πληθυσμοῦ τοῦ 2011 καὶ τοῦ 1951, ὥστε νὰ γίνει σύγκριση πληθυσμοῦ τῶν δύο περιόδων):


.                     Ἐὰν καὶ ἐφ᾽ ὅσον τὰ νησιὰ αὐτὰ κατοικηθοῦν, τὸ κέρδος γιὰ τὴν Ἑλλάδα φαίνεται ὅτι εἶναι μεγάλο καθὼς σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 121 παρ. 3 τοῦ Δικαίου τῆς Θάλασσας «Οἱ βράχοι οἱ ὁποῖοι δὲν μποροῦν νὰ συντηρήσουν ἀνθρώπινη διαβίωση ἢ δική τους οἰκονομικὴ ζωή, δὲν θὰ ἔχουν ἀποκλειστικὴ οἰκονομικὴ ζώνη ἢ ὑφαλοκρηπίδα». Κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἤτοι τοῦ ἐποικισμοῦ τῶν νησιῶν μας, θὰ ἱκανοποιεῖτο ὁ ὅρος σχετικὰ μὲ τὴν συντήρηση ἀνθρώπινης διαβίωσης. Ἑπομένως τὰ νησιά μας αὐτὰ θὰ ἦταν σὲ θέση νὰ διεκδικήσουν ὑφαλοκρηπίδα καὶ ΑΟΖ.
.                     Αὐτὸ βέβαια σημαίνει ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ πρέπει νὰ ξεπεράσει τὸ φοβικὸ σύνδρομο ποὺ τὴ διακατέχει ἔναντι τῆς Τουρκίας. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα καὶ φωτεινὸς φάρος γενναίας πολιτικῆς εἶναι ἡ πολιτικὴ ποὺ ἄσκησε ὁ ἀείμνηστος πρώην πρόεδρος τῆς Κύπρου Τάσος Παπαδόπουλος, ὁ ὁποῖος κατάφερε τὸ 2004 νὰ ἀνακηρύξει τὴν ΑΟΖ τῆς Κύπρου, κόντρα σὲ φωνὲς καὶ ἐπιθέσεις ποὺ δεχόταν ἀπὸ τοὺς ταγοὺς τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς σκηνῆς. Καὶ βέβαια σήμερα ἡ Κύπρος ἀποκομίζει τὰ ὀφέλη αὐτῆς τῆς πολιτικῆς μὲ τὸ γεωτρύπανο West Capella, τὸ ὁποῖο αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἐπιχειρεῖ στὸ οἰκόπεδο ὑπ᾽ ἀριθμὸν 11 τῆς Κυπριακῆς ΑΟΖ (ποὺ μετὰ τὴν ἀνακάλυψη τοῦ γιγαντιαίου κοιτάσματος Zor στὴν Αἴγυπτο, ὑπάρχουν πολλὲς ἐλπίδες νὰ εἶναι καὶ αὐτὸ πλούσιο σὲ ὑδρογονάνθρακες).
.                 Ἀναφορικὰ μὲ τὰ νησιά μας, τὰ ὁποῖα βρίσκονται σὲ ἰδιαίτερα εὐαίσθητη γεωγραφικὴ θέση καὶ τὰ ὁποῖα ἔχουν πολὺ λίγους κατοίκους θὰ ἤθελα νὰ ἀναφερθῶ στὸ παράδειγμα τῶν Ἀντικυθήρων. Πρὸ δύο μηνῶν περίπου ὁ Δήμαρχος τῶν Κυθήρων δήλωσε ὅτι λόγῳ τοῦ διαρκῶς συρρικνουμένου πληθυσμοῦ τῶν Ἀντικυθήρων, ἐξετάζεται μία πρόταση ἐποικισμοῦ τοῦ νησιοῦ ἀπὸ χριστιανικὲς οἰκογένειες τοῦ Λιβάνου καὶ τῆς Συρίας. Ὁ πληθυσμὸς στὸ νησὶ τῶν Ἀντικυθήρων ἀνέρχεται πλέον στὰ 20 ἄτομα, ὅταν τὸ 1950 κατοικοῦσαν τὸ νησὶ 200 ἄτομα. Θέλω νὰ πιστεύω ὅτι ὁ Δήμαρχος τῶν Κυθήρων θὰ ἔχει ἤδη ἀπευθύνει γενικὸ κάλεσμα καὶ σὲ ἑλληνικὲς οἰκογένειες, ἄπορες, χωρὶς ἐργασία, ποὺ θὰ ἐπιθυμοῦσαν νὰ ἀσχοληθοῦν ἐνεργὰ μὲ τὴν ἀναβάθμιση τοῦ νησιοῦ. Καὶ αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι μία λύση γιὰ τὰ μικρὰ νησιά μας, νὰ δώσουμε κίνητρα σὲ ἑλληνικὲς οἰκογένειες, νὰ τοὺς βοηθήσουμε νὰ ὀργανώσουν τὴν πρωτογενῆ παραγωγή, νὰ δημιουργήσουμε νέες θέσεις ἐργασίας καὶ νὰ τοὺς προσφέρουμε φοροαπαλλαγές. Θ πρέπει ν δοθον κίνητρα γι μόνιμο γιατρ στ νησι ατ κα μία παρκ συγκοινωνία, γι ν μπορε τ ποιοδήποτε μικρ νησ ν χει καλ διασύνδεση. Κα φυσικ λα ατ κα γι λόγους θνικο συμφέροντος.
.                     Θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργον ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀρωγὴ τῆς κεντρικῆς πολιτικῆς σκηνῆς, νὰ συνδράμουν στὴν προσπάθεια αὐτὴ πεφωτισμένοι δήμαρχοι καὶ νὰ μπορέσουν νὰ δώσουν στὰ μικρὰ νησιά μας τὴν αἴγλη ποὺ τοὺς ἀξίζει. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι ἡ νῆσος Τῆλος, ποὺ πρόσφατα (πρὸ μηνὸς) ἀνακηρύχθηκε ὡς τὸ πρῶτο ἐνεργειακὸ αὐτόνομο νησὶ τῆς Μεσογείου. Ἕνα νησὶ ποὺ ἔχει τριπλασιάσει σχεδὸν τὸν πληθυσμό του τὰ τελευταῖα εἴκοσι πέντε χρόνια, δεῖγμα ὅτι κάτι γίνεται σωστὰ ἐκεῖ (829 κάτοικοι τὸ 2011). Ὅπως ἐπίσης καὶ στὴ νῆσο Χάλκη (702 κάτοικοι τὸ 2011).
.           Πῶς μποροῦν ὅμως νὰ ὑλοποιηθοῦν ὅλες αὐτὲς οἱ ἰδέες καὶ νὰ ἀποκτήσουμε μία πιὸ σταθερὴ ἐξωτερικὴ πολιτική; Καταρχὴν θεωρῶ ὅτι πρέπει στὴν Ἑλλάδα νὰ ὑπάρχει ἕνα σταθερὸ ἐπιτελεῖο μὲ ἀξιόλογους διπλωμάτες (π.χ. πρεσβευτές, διεθνολόγους, ἀπόστρατους ἀξιωματικοὺς ἐνόπλων δυνάμεων μὲ σχετικὰ προσόντα κλπ ὡς βαθεῖς γνῶστες τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς) οἱ ὁποῖοι θὰ χαράσσουν τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ὄχι μόνο βραχυπρόθεσμα, ἀλλὰ καὶ μακροπρόθεσμα. Θὰ μελετοῦν τὰ γεγονότα στὴ διεθνῆ σκακιέρα, θὰ ἀνακαλύπτουν εὐκαιρίες, ἀλλὰ καὶ θὰ ἐπισημαίνουν τὶς ἀπειλὲς καὶ γενικῶς θὰ βοηθοῦν τὴν ἑκάστοτε κυβέρνηση νὰ χαράσσει τὴν ἐξωτερική της πολιτική. Δὲν μπορεῖ ἡ ἐξωτερική μας πολιτικὴ νὰ ἀλλάζει ἀνάλογα μὲ τὶς κυβερνήσεις ποὺ ἀνεβαίνουν στὴν ἐξουσία. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα σὲ αὐτὸ εἶναι ἡ Τουρκία, ἡ ὁποία ἔχει σταθερὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ βῆμα – βῆμα προχωράει στὰ σχέδια, τὰ ὁποῖα ἔχει καταρτίσει χρόνια τώρα (π.χ. προσπάθεια γιὰ δημιουργία γκρίζων ζωνῶν κλπ).
.                     Θέλουμε μία πολυδιάστατη ἐξωτερικὴ πολιτική, ποὺ θὰ ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ ὅλα τὰ κράτη, θὰ ἐξυπηρετεῖ τὸ ἐθνικὸ σχέδιο ποὺ θὰ ἔχει δημιουργηθεῖ σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω ἀπὸ ἕνα ἀξιόλογο ἐπιτελεῖο, θὰ παίζει σωστὰ καὶ ἔξυπνα τὸ χαρτὶ τῆς γεωστρατηγικῆς μας θέσης, θὰ πουλάει ἀκριβὰ τὸ κάθε τί, θὰ θέτει τὰ ὅριά της καὶ τὶς κόκκινες γραμμές της, θὰ διεκδικεῖ καὶ δὲν θὰ ἐκλιπαρεῖ, θὰ εἶναι πρωτοπόρος καὶ ὄχι ὁ παρίας τῆς εὐρωπαϊκῆς ἕνωσης καὶ τοῦ κόσμου γενικά… Μόνο τότε ἡ χώρα μας ἡ Ἑλλάδα, θὰ ἀποκτήσει μεγαλύτερη αὐτοπεποίθηση καὶ θὰ μπορεῖ νὰ διεκδικήσει τὴ θέση ποὺ πραγματικά τῆς ἀξίζει στὸ διεθνὲς στερέωμα!

ΠΗΓΗ: huffingtonpost.gr

 

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: