ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Πράξεις τῶν Ἀποστόλων

τοῦ ἱεροκήρυκος ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.                    Ἡ δύναμις τῆς Ἀναστάσεως φαίνεται κυρίως στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Ὄχι τυχαῖα, ἡ Ἐκκλησία ὥρισε νὰ διαβάζεται τὸ βιβλίο τῶν Πράξεων καθ᾽ ὅλο τὸ Πεντηκοστάριο, ἀπό τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα μέχρι τὴν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς. Οἱ Πράξεις εἶναι τὸ βιβλίο τῆς δυνάμεως τῆς Ἀναστάσεως.

-Δὲν ὠνομάσθηκε «θαύματα τῶν Ἀποστόλων», διότι τά θαύματα ἀνήκουν ἀποκλειστικά στὸ Θεό. Τὸ τί κατορθώνει ὁ παντοδύναμος Θεὸς εἶναι καταπληκτικό. Ἀλλὰ καταπληκτικώτερο εἶναι τὸ τί κατορθώνει ὁ ἄνθρωπος διὰ τοῦ Θεοῦ.

-Οἱ Ἀπόστολοι ἔγιναν τὰ κάτοπτρα τοῦ ἥλιου τῆς Ἀναστάσεως. Καὶ πυράκτωσαν μυριάδες ψυχές.

-Ὄχι, λοιπόν, «θαύματα τῶν Ἀποστόλων», ἀλλὰ «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων», εἶναι ἡ ὀνο­μα­σία τοῦ θε­ο­πνεύ­στου βι­βλί­ου, πού ἐμ­φα­νί­ζει τὴν πο­ρεία τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως.

-Ζη­το­ῦν ἀ­πο­δεί­ξεις τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως τοῦ Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ; Ἀλλ’ ὑ­πάρ­χει δυ­να­τό­τε­ρη καὶ ἱστο­ρι­κώ­τε­ρη ἀ­πό­δει­ξις ἀ­πό τὴν ἀλ­λα­γὴ τῶν Ἀ­πο­στό­λων;

– Ἂν δῆς ἕ­να λι­ον­τά­ρι νὰ νι­κάη ἕνα λύ­κο, αὐ­τὸ δὲν εἶ­ναι καὶ τό­σο κα­τα­πλη­κτι­κό. Λύ­κος, πού κα­τα­βρό­χθι­ζε ὅλους τούς ἀν­θρώ­πους, ἦ­ταν ὁ θά­να­τος. Τὸν νί­κη­σε τὸ λι­ον­τά­ρι, «ὁ λέ­ων ἐκ τῆς φυλῆς τοῦ Ἰ­ού­δα» (Ἀ­ποκ. ε´ 5), ὁ Θε­άν­θρω­πος Ἰ­η­σο­ῦς, ὁ ἀ­να­στάς Κύ­ρι­ος.

-Ἂν δῆς ὅμως ἕ­να πρό­βα­το νὰ νι­κάη ἕ­να λύ­κο, καὶ ὄ­χι μό­νο, ἀλ­λὰ καὶ νὰ με­τα­βάλῃ τὸ λύ­κο σὲ πρό­βα­το, αὐ­τὸ εἶ­ναι ἀ­σύγ­κρι­τα πιὸ κα­τα­πλη­κτι­κό!

-Πρό­βα­τα ἀ­δύ­να­τα οἱ Ἀ­πό­στο­λοι. Νί­κη­σαν τοὺς λύ­κους, ὅλες τὶς μα­νι­α­σμέ­νες δυ­νά­μεις τοῦ κό­σμου, πού ἐξεγέρ­θη­καν ἐ­ναν­τί­ον τους. Καί ὄχι μό­νο, ἀλ­λά λύ­κους κα­κό­τη­τας, ἀ­γρι­ό­τη­τας καί πλά­νης τοὺς με­τέ­βα­λαν σὲ ἅ­για πρό­βα­τα τῆς μάν­δρας τοῦ Χρι­στοῦ.

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: