ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ καὶ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

Τ χριστουγεννιάτικο μήνυμα
το
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος

Ἀδελφοί μου καὶ τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Παράδοξον Μυστήριον, οἰκονομεῖται σήμερον! Καινοτομοῦνται φύσεις, καὶ Θεὸς ἄνθρωπος γίνεται»[1]

.           Τὸ κοσμοσωτήριο γεγονὸς τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὄντως «παράδοξον μυστήριον». Ἡ διαβεβαίωση αὐτὴ δὲν συνιστᾶ μία ὑποκειμενικὴ ἱστορικὴ τοποθέτηση ἀλλὰ μία δυναμικὴ πρόσκληση, ποὺ ἀπευθύνεται στὸν κάθε ἄνθρωπο, γιὰ νὰ τὴν ἐπαληθεύσει στὴν ἐμπειρία τῆς ζωῆς του.
.           «Μυστήριον», γιατί δὲν ὑπακούει στὴ λογικὴ στενότητα θεωρητικῶν ἀρχῶν, ἀλλὰ φανερώνεται καὶ τελεσιουργεῖται μονάχα στὴν ἀγαπητικὴ εὐρύτητα τῆς ἐλεύθερης καὶ ἔμπρακτης ἀνταπόκρισης τοῦ ἀνθρώπου.
.           «Παράδοξον» γιατί θεμελιώνεται στὴν ἀντινομία νὰ πηγάζει ἡ ζωὴ ἀπὸ τὴ θυσία, ὁ πλοῦτος ἀπὸ τὴν πτωχεία, ἡ πληρότητα ἀπὸ τὴν κένωση, ἡ δόξα ἀπὸ τὸν Σταυρό.
.           Ἡ φύση ὅλων τῶν πραγμάτων «καινοτομεῖται» στὸν στίβο τῆς ἀπροϋπόθετης ἀγάπης. Αὐτῆς τῆς ἀγάπης ποὺ ὡς μοναδικὸ ὄρο θέτει τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸν ἀτομισμό μας, τῆς ἀγάπης ποὺ ἀνατρέπει κάθε εἴδους ἀνισότητες, τῆς ἀγάπης ποὺ στηλιτεύει τὶς ἀδικίες, τῆς ἀγάπης ποὺ δὲν στρέφει ἀδιάφορα τὸ πρόσωπό της μπροστὰ στὴν ποικιλία τῶν ἀνθρωπίνων προβλημάτων, ἀλλὰ τολμᾶ νὰ θέτει τὸ «δάκτυλον ἐπὶ τὸν τύπον τῶν ἥλων».
.           Ἡ ζωντανὴ μαρτυρία καὶ ἐλπίδα τῆς ἀνακαίνισης τοῦ κόσμου συνιστᾶ ἕνα χειροπιαστὸ πνευματικὸ καὶ συγχρόνως ὑλικὸ γεγονός, σὰν τὴν θεανθρώπινη ὑπόσταση τοῦ Χριστοῦ, ποὺ δὲν κραυγάζει ἀλλὰ σιγοκαίει, ποὺ ἐργάζεται ἀθόρυβα, σιωπηλὰ καὶ διακριτικὰ τὴν ἐκ θεμελίων ἀλλαγὴ τῶν πάντων.
.           Αὐτὴ εἶναι ἡ μαρτυρία καὶ ἡ διακονία τῆς Ἐκκλησίας: προσλαμβάνει τὴν ἀγωνία καὶ τὸν ἀγώνα τοῦ ἀνθρώπου, γιὰ νὰ τοῦ ἀποκαλύψει ὅτι σα μς πονον μπορον ν θεραπευθον λοτελς μόνο μ τ βία το κουσίου μαρτυρίου.
.           Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ «Θεὸς ἄνθρωπος γίνεται» κατέλιπε αἰώνια παρακαταθήκη ὅτι ὁ κόσμος ἀλλάζει πάντοτε μαρτυρικά. Διότι ὁ Δημιουργὸς δὲν θέλησε νὰ ἐγκαινιάσει τὴ σωτηρία χωρὶς μαρτύριο, χωρὶς θυσία, χωρὶς πραγματικὴ συμμετοχή Του στὴν ἀρρώστια καὶ τὸν πόνο τοῦ θανάτου. Ἐνδύθηκε τὴν ἀνθρώπινη ἀθλιότητα, γιὰ νὰ τὴν καταργήσει· «μορφν δούλου λαμβάνει», γιὰ νὰ δωρίσει τὴν ἐλευθερία.
.           Ἡ ριζικὴ ἀλλαγὴ συνεπῶς αὐτῶν ποὺ μᾶς καταδυναστεύουν καὶ ἡ προοπτικὴ ἐξόδου ἀπὸ τὴν πολυεπίπεδη κρίση, στὴν ὁποία εἴμαστε ἐγκλωβισμένοι, τόσο ἀληθεύει καὶ ἑδραιώνεται, ὅσο κατευθύνεται πρωτίστως πρὸς τὸ ἐσωτερικό του ἀνθρώπου καὶ ὄχι πρὸς ἀπρόσωπους θεσμούς, ἄψυχους ἀριθμοὺς καὶ στεῖρα δημοσιονομικὰ μεγέθη, ἂν δὲν ἐγκαταλείψουμε τοὺς ἐγωισμούς μας καὶ τὴν ἀλληλοϋπονόμευση καὶ δὲν προσανατολιστοῦμε στὴν ἑνότητα καὶ τὴν μεταξύ μας συνεργασία, δὲν πρόκειται νὰ ἀναδυθεῖ ρεαλιστικὰ ἡ προοπτικὴ νὰ μεταμορφώσουμε θετικὰ καὶ τὰ θεσμικά μας προϊόντα, τὰ ὁποῖα ἀνακυκλώνουν σήμερα τὴν δίνη τῆς κρίσης καὶ δημιουργοῦν ἀποπνικτικὴ ἀσφυξία, ἰδίως στοὺς πιὸ ἀδύνατους καὶ ἐμπερίστατους.
.           Στὸν σπαρασσόμενο κόσμο μας, ποὺ πάσχει καὶ νοσεῖ ἀπὸ τὴ βαρειὰ ἀσθένεια τοῦ συλλογικοῦ καὶ ἀτομικοῦ ἐγωισμοῦ, τῆς ἐπικυριαρχίας, τῆς ἐκμετάλλευσης, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὡς Μητέρα καὶ τροφὸς τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων δὲν θὰ παύσει μὲ κάθε τρόπο νὰ διακηρύττει ὅτι τὸ μήνυμα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, φανερώνει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ μεταμορφώσει τὸ παρὸν συνδημιουργώντας μὲ τὸν ἀναμενόμενο ἐνανθρωπήσαντα Κτίστη τὸ μέλλον.
.           Κι ἂν μπροστὰ σὲ αὐτὴ τὴν ζωοποιὸ προοπτικὴ ἡ «πολυαρχία τῶν ἀνθρώπων»[2] ἀντιδρᾶ καὶ βρυχᾶται, διότι διαισθάνεται ὅτι διακυβεύονται τὰ κατεστημένα συμφέροντά της, ἡ Ἐκκλησία θὰ συνεχίζει νὰ ἀπευθύνει τὸ μήνυμά της μὲ ἀνυπόκριτο σεβασμὸ στὴν μοναδικότητα καὶ στὸ ἀνεπανάληπτό του κάθε ἀνθρώπου: «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, σήμερον προφητικῶς εὐφραινέσθωσαν. Ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι, πνευματικῶς πανηγυρίσωμεν ὅτι Θεὸς ἐν σαρκὶ ἐπέφανε, τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ καθημένοις»[3]. Ἕνα μήνυμα ὁρατῆς ἐλπίδας καὶ πραγματικῆς χαρᾶς γιὰ τὸ πῶς μποροῦμε νὰ διαλύσουμε τὸ σκοτάδι καὶ νὰ διαβοῦμε στὸ Φῶς.

Εὐλογημένα Χριστούγεννα

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν  καὶ πάσης Ἑλλάδος
Ἱερώνυμος Β´

[1] Στιχηρὸν ἰδιόμελον Ἑσπερινοῦ κϛ´ Δεκεμβρίου, Ἰωάννου Μοναχοῦ.

[2] Δοξαστικὸν Μ. Ἑσπερινοῦ Χριστουγέννων, Κασίας

[3] Στιχηρὸν ἰδιόμελον Λιτῆς κε´ Δεκεμβρίου, Ἰωάννου Μοναχοῦ

 

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: