ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Προβληματισμὸς
στοὺς Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Προβληματισμὸς καὶ ἀμηχανία ἐπικρατεῖ στοὺς περισσότερους Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὸν ἀπόηχο τῆς ἔκτακτης συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας της, στὶς 23 καὶ 24 Νοεμβρίου 2016, μὲ θέμα τὴ συζήτηση ἐπὶ τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη. Ἐνδεικτικό τοῦ κλίματος στοὺς κόλπους τῆς Ἱεραρχίας εἶναι ἡ κατάληξη καὶ μία τῶν προτάσεων τῆς εἰσηγήσεως – ἐνημέρωσης τοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν κ. Θεολόγου.
.             Στὸ τέλος τῆς ὁμιλίας του ἀναφέρθηκε στὸν Σίλβεστρο Συρόπουλο καὶ στὸ 12τομο ἔργο του γιὰ τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Φερράρας – Φλωρεντίας καὶ ἀπὸ τὸ ὅλο ἔργο του ἐπέλεξε νὰ μνημονεύσει τὰ ἑξῆς:
.             «λπίζω ες τ φιλάνθρωπα σπλάγχνα το Κυρίου μν ησο Χριστο, το τ τιμίῳ Ατο αματι συστησαμένου τν δίαν κκλησίαν σπιλον κα κηλίδωτον κα διατηροντος ατν μέχρι το νν καθαρν κα νωτέραν πάσης τῆς κατ καιρος ναρριπισθείσης λύμης, πέπεισμαι ς ο περιόψεται πανοικτίρμων κα εσπλαγχνος τν κκλησίαν Ατο, λλ ες τν ρχαίαν κατάστασιν στηρίξει κα βεβαιώσει κρεττον πρότερον… (Συλβέστρου Συροπούλου Ἀπομνημονεύματα ΙΒ, 15-16)».
.             Σημειώνεται ἡ ἐπισήμανση τοῦ Σεβ., ὅτι ὁ Κύριος συνέστησε τὴν Ἐκκλησία Του καθαρή, ἀκηλίδωτη καὶ ἀνώτερη ἀπὸ κάθε διεγειρόμενη κατὰ καιροὺς βλάβη Της καὶ ὅτι, ὡς πανοικτίρμων, λόγῳ τῆς κατάστασης δὲν θὰ ἀποστρέψει ἀπὸ Αὐτὴν τὸ βλέμμα Του, ἀλλὰ θὰ τὴν στηρίξει καὶ θὰ τὴν ἀναδείξει καλύτερη ἀπὸ ὅ,τι ἦταν προηγουμένως… Σημειώνεται ἐπίσης τὸ συμβολικὸ τῆς ὑπόμνησης τοῦ Σιλβέστρου Συροπούλου. Ἦταν μεγάλη προσωπικότητα, διάκονος τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὰ ὑψηλὰ ἀξιώματα στὴν Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Μεγάλου Ἐκκλησιάρχου καὶ Δικαιοφύλακος. Συμμετέσχε στὴ ψευδοσύνοδο τῆς Φεράρας – Φλωρεντίας καὶ ποχρεώθηκε ἀπὸ τὸν Αὐτοκράτορα νὰ ὑπογράψει τὴν ἀπόφασή της. Ἔγραψε σχετικά: «Ἐξ ἀνάγκης ἕπομαι τοῖς πολλοῖς, ἵνα ἐκπληρώσω τὸν ὁρισμὸν καὶ τὸ θέλημα τοῦ βασιλέως… οδε γρ Θες τν διάθεσιν τς ψυχς μου, τι ο στέργω τοτο, οδ’ κουσίως πογράφω». Ὁ Συρόπουλος συνετάχθη μὲ τὸν Ἅγιο Μάρκο τὸν Εὐγενικὸ καὶ παραιτήθηκε τῶν ἀξιωμάτων του, ὅταν Πατριάρχης ἀνέλαβε ὁ λατινόφρων Μητροπολίτης Κυζίκου Μητροφάνης Β΄. Συνειρμικὰ ἡ ἀναφορὰ τοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν στὸν Συρόπουλο ὁδηγεῖ τὴ σκέψη στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης, καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὸν τρόπο ποὺ ὑπέγραψαν ἐκεῖ πολλοὶ Μητροπολίτες καὶ ἀποδέχθηκαν τὶς ἀποφάσεις τῆς οἱ Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας Της.
.             Ἡ ἀξιοσημείωτη πρόταση τοῦ Σεβ. εἰσηγητοῦ εἶναι πὼς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μὲ μέριμνα τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, «νὰ ἀναθέσει σὲ ἁρμοδίαν ἢ καὶ σὲ εἰδικὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν τὴν σὲ βάθος μελέτην καὶ θεολογικὴν ἀποτίμησιν τῶν ἐκκλησιολογικῶς καὶ θεολογικῶς τεκμηριωμένων κειμένων, ποὺ ἔχουν ἤδη γραφεῖ καὶ ἐμπεριέχουν εἴτε θετικὲς ἢ καὶ ἐπιφυλακτικὲς θέσεις γιὰ τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου. Ὀφείλομεν, ὡς ὑπεύθυνοι καὶ φιλόστοργοι Ποιμένες, μετὰ μεγίστης προσοχῆς καὶ ποιμαντικῆς εὐαισθησίας νὰ ἀκούωμεν ὅλες τὶς σοβαρὲς καὶ ἐποικοδομητικὲς θέσεις. Τὸ καταστάλαγμα αὐτῆς τῆς μελέτης, ποὺ θεωρῶ ὅτι ἐκφράζει δυνατὰ ἕνα Συνοδικὸν ἦθος καὶ ποιότητα, μπορεῖ νὰ βοηθήσει, καταλλήλως ἀξιοποιούμενον, οὐσιαστικῶς καὶ τὴν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν μας καὶ τὴν Πανορθοδοξίαν συνολικῶς».
.             Ἡ ἐκ μέρους τοῦ Μητρ. Σερρῶν ἀναγνώριση ὅτι ὑπάρχουν τεκμηριωμένα ἐκκλησιολογικῶς καὶ θεολογικῶς κείμενα ποὺ ἐμπεριέχουν ἐπιφυλακτικὲς θέσεις γιὰ τὴ Σύνοδο στὴν Κρήτη ἐκφράζει πράγματι ἐκκλησιαστικὸ ἦθος καὶ ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντίθεση πρὸς τὴν ἀλαζονεία καὶ τὴν ἀπολυταρχικὴ – παπικὴ ἀντίληψη τοῦ Φαναρίου περὶ τῆς Ἀληθείας καὶ ἔναντι κάθε φωνῆς ποὺ δὲν ἀποδέχεται, καὶ δὲν ἐγκωμιάζει οὔτε ἐξυμνεῖ κάθε του ἐνέργεια.

       Τί προηγήθηκε τῆς Ἱεραρχίας

.             Τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Νοεμβρίου, ποὺ ὑπενθυμίζεται ὅτι εἶχε ὡς θέμα τὴ Σύνοδο στὴν Κρήτη, ὑπῆρξαν ἔντονες παρασκηνιακὲς ἐνέργειες τοῦ Φαναρίου. Μὲ κανένα τρόπο δὲν ἤθελε νὰ παρουσιαστοῦν πρὸς τὰ ἔξω οἱ διαφωνίες καὶ οἱ ἐπιφυλάξεις Μητροπολιτῶν καὶ βεβαίως νὰ ὑπάρξει ἀνακοινωθὲν ἢ δελτίο Τύπου, τὸ ὁποῖο νὰ ἐπισήμανε αὐτὲς τὶς διαφωνίες καὶ ἐπιφυλάξεις.
.             Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐν ὄψει τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας, στὶς 18 Νοεμβρίου 2016, ἀπέστειλε ἐπιστολὴ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο. Στὴν ἐν λόγῳ ἐπιστολὴ ἀναφέρεται στὴν «εὐθύνη του ὡς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τοῦ Προέδρου τῆς ἐν Κρήτῆ συνελθούσης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου καὶ ς φύλακος το Δόγματος κα τς κανονικς ν τ κατ νατολς κκλησία τάξεως», καὶ ἐκφράζει τὸν «σοβαρὸν προβληματισμὸν» τοῦ ἰδίου καὶ τῆς περὶ αὐτὸν Ἱερᾶς Συνόδου.
.             Ἡ αὐτοανακήρυξη τοῦ κ. Βαρθολομαίου ὡς φύλακος τοῦ Δόγματος καὶ τῆς κανονικῆς τάξεως τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πρωτόγνωρη στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Κατὰ τήν, τὸ 1848, ἀπάντησή τους πρὸς τὸν Πάπα Πῖο Θ΄οἱ Ὀρθόδοξοι Πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς (Κωνσταντινουπόλεως Ἄνθιμος ϛ΄, Ἀλεξανδρείας Ἱερόθεος Β΄, Ἀντιοχείας Μεθόδιος καὶ Ἱεροσολύμων Κύριλλος Β´), τόνισαν ὅτι «περασπιστς τς θρησκείας εναι τ σμα τς κκλησίας, τοι ατς λαός, ποος θέλει τ θρήσκευμα ατο αωνίως μετάβλητον κα μοιον μ ατ τ τν πατέρων ατο» (Βλ. Ἡμερολόγιον 2016 Οἰκουμ. Πατρ. σελ. 43). Κατὰ τὸν Μητροπολίτη Περγάμου στοὺς τρεῖς πρώτους αἰῶνες τῆς Ἐκκλησίας «οὐδεὶς Ἐπίσκοπος εἶχε οἱασδήποτε ἐκκλησιολογικῶς βεβαιουμένας δικαιοδοσίας κατὰ τρόπον πληρέστερον οἱουδήποτε ἄλλου Ἐπισκόπου».
.             Ἡ καινοφανὴς γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀντίληψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ταιριάζει περισσότερο σ’ αὐτὴν τοῦ Πάπα τῆς Ρώμης. Σύμφωνα μὲ τὴν Κατήχηση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ἐκεῖνος ἔχει τὸ «ἀλάθητο» καὶ «τὸ καθῆκον τῆς αὐθεντικῆς ἑρμηνείας τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ». (Βλ. σχ. Κατήχηση Καθολικῆς Ἐκκλησίας, Ἔκδ. Κάκτος, Ἀθήνα, 1996, σελ. 46).
.             Ὡς αἰτία τοῦ προβληματισμοῦ του ὁ Οἰκ. Πατριάχης ἀναφέρει πληροφορίες ποὺ «περιέρχονται καθ’ ἡμέραν ἐκ διαφόρων πηγῶν» στὸν ἴδιο ὅτι «ὁ Πρωτοπρεσβύτερος κ. Θεόδωρος Ζήσης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ὁμόφρονες κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, διὰ τοῦ διαδικτύου καὶ τῶν διαφόρων μέσων γενικῆς ἐνημερώσεως, περιερχόμενοι δὲ καὶ διαφόρους ἀδελφὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, προσκαλοῦσι τοὺς ἀδελφοὺς Προκαθημένους καὶ τοὺς ποιμένας, ἀλλ’ ἰδιαιτέρως τὸν εὐσεβῆ Ὀρθόδοξον Λαόν, εἰς ἀνταρσίαν καὶ ἀμφισβήτησιν τῶν ἀποφάσεων τῆς ἐν Κρήτῃ ἐν εὐλογίαις καὶ ἐν ἐπιτυχίαις συνελθούσης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας… ».
.             Στὴ συνέχεια τῆς ἐπιστολῆς του ὁ Πατριάρχης κατηγορεῖ εὐθέως τοὺς Μητροπολίτες τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιο καὶ Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Γράφει, μεταξὺ τῶν ἄλλων: «Ἀτυχῶς, τὴν συμπήξασαν μέτωπον κατὰ τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀποφάσεων τῆς ἐν Κρήτῃ συνελθούσης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου γνωστὴν ὁμάδα ἐνισχύουσι, διὰ τῆς στάσεως αὐτῶν, καὶ ἀδελφοὶ Ἱεράρχαι τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διὰ τῆς γραφίδος καὶ τοῦ εὐκαίρως – ἀκαίρως ἐκφερομένου πρὸ καὶ μετὰ τὴν σύγκλησιν τῆς Μεγάλης Συνόδου, ἐπὶ παντός τοῦ ἐπιστητοῦ ἀκρίτου λόγου αὐτῶν, ὡς ἐπὶ παραδείγματι οἱ Ἱερώτατοι Μητροπολίται Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος καὶ Πειραιῶς κ. Σεραφείμ». (Σημ. Ὁ τονισμὸς τοῦ ὑπογράφοντος).
.             Στὴ συνέχεια τῆς ἐπιστολῆς ὁ Οἰκουμ. Πατριάρχης σημειώνει ὅτι τὰ κείμενα τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη «τυγχάνουν δεσμευτικὰ διὰ πάντας τοὺς Ὀρθοδόξους πιστούς, κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς» καὶ παρακαλεῖ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο νὰ λάβει «τὰ προσήκοντα μέτρα καὶ νὰ προβεῖ στὶς δέουσες συστάσεις πρὸς τοὺς εἰρημένους κληρικοὺς καὶ πρὸς τὰ συγκεκριμένα στελέχη, ἴνα παύσωσι νὰ ἐνεργῶσι ἀντιεκκλησιαστικῶς καὶ ἀντικανονικῶς, νὰ σκανδαλίζωσι ψυχᾶς “ὑπὲρ ὧν Χριστὸς ἀπέθανε” καὶ νὰ προκαλῶσι προβλήματα εἰς τὴν ἑνιαίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν».
.             Ὁ Πατριάρχης ἐφιστᾶ τὴν προσοχὴ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο νὰ ἐνεργήσει «τὸ δέον, κατὰ τὴν κανονικὴν ἀκρίβειαν καὶ προβῆ εἰς τὰς δεούσας πρὸς τοὺς εἰρημένους κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς συστάσεις καὶ προβολᾶς, ἴνα μὴ δίδωσιν ἀφορμᾶς εἰς <σκάνδαλα> ἐπὶ ἀπειλῆ ἐπιβολῆς, ἐν περιπτώσει μὴ ἀνανήψεως, τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων κυρώσεων, πρὸς θεραπείαν τῶν διὰ τῆς συμπεριφορᾶς αὐτῶν προκαλουμένων εἰς τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μωλώπων». Καὶ ἐξηγεῖ ὁ Πατριάρχης ἐν κατακλείδι ποιὲς θὰ εἶναι αὐτὲς οἱ κυρώσεις σὲ ὅσους διαφωνοῦν μὲ τὴν Σύνοδο στὴν Κρήτη καὶ δὲν φιμώνουν τὴ φωνὴ καὶ τὴν γραφίδα τους: « Ἐὰν δὲν ἀνανήψωσιν καὶ δὲν ἔλθουν εἰς ἑαυτοὺς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον θέλει ἀντιμετωπίσει τὸ δημιουργούμενον πρόβλημα διὰ τῆς διακοπῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ μυστηριακῆς κοινωνίας μετ’ αὐτῶν». Ὁ κ. Βαρθολομαῖος δὲν διευκρινίζει ἂν θὰ τὸ πράξει ἐπαναλαμβάνοντας τὶς ἀνατριχιαστικές, σκοταδιστικὲς καὶ μεσαιωνικὲς σκηνὲς τῆς τελετῆς στὸ Φανάρι διακοπῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ τὸν μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρὸ Χριστόδουλο.
.             Ἡ πατριαρχικὴ ἐπιστολὴ προφανῶς προβλημάτισε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο. Σημειώνεται ὅτι ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς στὶς 17 Νοεμβρίου 2016 δημοσιοποίησε ὑπόμνημα πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τοὺς Μητροπολίτες μέλη τῆς Ἱεραρχίας ἐπὶ τῆς ἐκτάκτου συγκλήσεως τῆς ΙΣΙ τὴν 23η καὶ 24η Νοεμβρίου 2016. Σ’ αὐτὸ ἀπορρίπτει τὴν περιωπὴ τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη καὶ ἐκφράζει τὴ γνώμη ὅτι «θὰ πρέπει νὰ θεωρηθῆ ὡς μία προσυνοδικὴ διαδικασία καὶ μόνον (Σημ. ὁ τονισμὸς τοῦ ὑπογράφοντος) καὶ νὰ ἐργασθοῦμε ὅλοι νὰ συγκληθῆ μία ὄντως Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος ποὺ θὰ θεραπεύση ἀστάθειες καὶ ἀσάφειες καταδικάζουσα τὴν παναίρεση τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ διακηρύσσουσα παγκοσμίως ὅτι ἡ μόνη ὁδὸς σωτηρίας καὶ μετοχῆς στὶς ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ θεολογία τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Ἀδιαιρέτου Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας».
.             Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν θέλει στὴν παροῦσα φάση νὰ προκληθεῖ νέα ἔνταση μὲ τὸ Φανάρι. Ἐν ὄψει τῆς Ἱεραρχίας τὸ κλίμα ἦταν βαρὺ σὲ βάρος τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη καὶ ὅσων ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συμφώνησαν μὲ τὰ κείμενά της. Ὁ κ. Ἱερώνυμος γιὰ νὰ κατεβοῦν οἱ τόνοι διαβουλεύθηκε μὲ πολλοὺς Ἀρχιερεῖς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ἀνοικτὰ διαφώνησαν μὲ τὸν χαρακτήρα καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη. Τοὺς περιέγραψε τὰ γεγονότα καὶ τοὺς ἐπισήμανε ὅτι γνωρίζοντας πρόσωπα καὶ πράγματα στὸ Φανάρι ὅ, τι καὶ ἂν πράξουν ὡς Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος οἱ ἀποφάσεις τῆς Κρήτης δὲν ἀνατρέπονται. «Ὃ γέγονε, γέγονε» ἦταν ἡ κατευθυντήρια ἰδέα τοῦ κ. Ἱερωνύμου. Ὅσοι ἦσαν κατὰ τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη δὲν ἔκρυψαν τὴ δυσφορία τους καὶ τὸν ἔντονο προβληματισμό τους γιὰ τὴν ἐξέλιξη ποὺ πῆραν τὰ πράγματα. «Οὔτε ἡ Αὐτοκεφαλία ἰσχύει, οὔτε ἡ αὐθεντία μας, ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου καὶ ἡ εὐθύνη μας ὡς Ἐπισκόπων» μας σημείωσε Ἱεράρχης, ἐκ τῶν διαφωνούντων.
.             Λόγῳ τῆς σοβαρότητας τῆς καταστάσεως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος συνεκάλεσε Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο στὶς 7 τὸ πρωὶ τῆς 23ης Νοεμβρίου 2016, πρὶν δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἱεραρχίας. Σ’ αὐτήν, ὡς Συνοδικός, συμμετέσχε καὶ ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπανέλαβε τὰ ὅσα εἶχε πεῖ σὲ κατ’ ἰδίαν συζητήσεις καὶ ἐκμαίευσε τὴ συγκατάθεση τῶν Συνοδικῶν νὰ γίνει προσπάθεια νὰ μείνουν χαμηλοὶ οἱ τόνοι στὴν Ἱεραρχία.

Τὰ γεγονότα κατὰ τὴν Ἱεραρχία

.             Ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς Ἱεραρχίας γέμισε μὲ τὴν 4ωρη ἀνάγνωση τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν κ Θεολόγου. Ἦταν μία ἐμπεριστατωμένη ὁμιλία καὶ μία σωστὴ καταγραφὴ τῶν γεγονότων. Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα ἄρχισε ἡ συζήτηση, ἀλλὰ ἀμέσως φάνηκε ὅτι ἡ γραμμὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου πέρασε σὲ μεγάλο βαθμό. Ὑπῆρξαν ἐντάσεις, ὑπῆρξαν ἀκόμη καὶ ἀνταλλαγὲς ἀρνητικῶν χαρακτηρισμῶν μεταξὺ τῶν Μητροπολιτῶν, ὅμως ἡ ἀπόφαση ἦταν τίποτε νὰ μὴν βγεῖ πρὸς τὰ ἔξω. Πάντως οἱ Μητροπολίτες Καλαβρύτων καὶ Πειραιῶς δὲν μίλησαν στὴν Ἱεραρχία, οὔτε προέβησαν σὲ κάποια δήλωση μετὰ ἀπὸ αὐτήν.
.             Τὸ δελτίο Τύπου τῆς δευτέρας ἡμέρας τῆς Ἱεραρχίας (24ης Νοεμβρίου 2016), κατὰ τὴν ὁποία συζητήθηκε ἡ εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν, ἦταν μόνο μία σελίδα!!! Οὐσιαστικὰ δὲν ἐγράφη τίποτε σὲ αὐτὸ γιὰ τὰ ὅσα διαμείφθηκαν στὴ συνεδρίαση. Οὔτε ὅτι ἔλειψαν πολλοὶ Μητροπολίτες μὲ διάφορες δικαιολογίες, γιατί δὲν θέλησαν νὰ συμμετάσχουν στὴ συζήτηση, οὔτε ποιοὶ Μητροπολίτες μίλησαν καὶ τί εἶπαν, οὔτε ἂν ὑπῆρξαν συμπεράσματα καὶ ποιά. Αὐτὴ ἦταν ἡ ἐντολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τηρήθηκε ἀπολύτως. Ἐκεῖνο ποὺ ἐγράφη εἶναι ὅτι «ἐπιβεβαιώθηκε ἡ ἑνότητα τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀποφασίστηκε ἡ ἔγκριση τῶν προτάσεων τῆς Εἰσηγήσεως, καθὼς καὶ ἡ μελέτη καὶ ὅλων τῶν κειμένων ποὺ ὑπεβλήθησαν, ἀπὸ τὴν Δ.Ι.Σ., ὥστε νὰ συνταχθεῖ ἀνακοινωθὲν πρὸς ἐνημέρωση τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ».
.             Ὡς πρὸς τὴν ἀπόφαση ποὺ ἀναφέρεται στὸ Δελτίο Τύπου ὑπῆρξε ἀντίδραση ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σεραφείμ. Σὲ δήλωσή του σημειώνει ὅτι αὐτὸ «δὲν ἀποδίδει ἐπακριβῶς τὴν ἀπόφαση τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας», ὅσον ἀφορᾶ στὸ σημεῖο ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο λέγει ὅτι ἐνέκρινε ἡ Ἱεραρχία τὶς προτάσεις ποὺ περιέχονται στὴν εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν. Καὶ προσθέτει ὅτι «δὲν ἐτέθη τέτοιο θέμα σὲ ψηφοφορία» καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μετὰ τὴ συζήτηση δήλωσε ὅτι «δὲν παίρνουμε καμία ἀπόφαση, ἀλλὰ ἀναθέτουμε στὴν Δ.Ι.Σ., ἡ ὁποία θὰ ἐκτιμήσει ὅλο τὸ ὑλικό, τὶς παρεμβάσεις τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, τὰ πρακτικὰ καὶ κάποια ὑπομνήματα τὰ ὁποῖα ἐζητήθησαν ἀπὸ συνοδικοὺς συνέδρους καὶ ἔπειτα ἀπὸ ὅλη αὐτὴν τὴν ἐπεξεργασία θὰ συνταχθεῖ ὑπὸ τῆς Δ.Ι.Σ. ἐγκύκλιος ἡ ὁποία θὰ ἀπευθύνεται στὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἑπομένως, τονίζει ὁ Μητρ. Κυθήρων, δὲν ὑπάρχει πρόκριμα ὑπὸ τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὸ ὅλο θέμα.

             Ἀθήνα, Φανάρι, Μόσχα

.             Μὲ τοὺς χειρισμούς του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὴν Ἱεραρχία τοῦ Νοεμβρίου πέτυχε νὰ μὴν φανεῖ πρὸς τὰ ἔξω ὅτι δὲν ἦταν ἑνωμένη στὸ θέμα τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη, νὰ ἐπιβάλει σιωπὴ στοὺς γράφοντες καὶ ὁμιλοῦντες περὶ αὐτῆς καὶ νὰ ἀποφύγει νέα ἔνταση στὶς σχέσεις του μὲ τὸν κ. Βαρθολομαῖο, ἔστω προσωρινά. Ἐπισημαίνεται ὅτι δὲν ἔθιξε κἂν τὸ θέμα τοῦ φακέλου ποὺ μένει στὸ ἀπόρρητο γραμματοκιβώτιο τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἀναφέρεται στὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο. Οὐσιαστικὰ ἡ Ἐγκύκλιος καὶ ἡ ἐνημέρωση τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ γιὰ τὶς ἀπόψεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μεταφέρονται στὶς ἑλληνικὲς καλένδες…
.             Ἀπὸ τὴν πλευρά του ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἱκανοποιήθηκε ἀπὸ τὰ ὅσα συνέβησαν – ἢ δὲν συνέβησαν – στὴν Ἱεραρχία καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι οἱ Μητροπολίτες Καλαβρύτων καὶ Πειραιῶς κατ’ αὐτὴν σιώπησαν. Γιὰ μίαν ἀκόμη φορᾶ θεωρεῖ ὅτι οἱ ἀπειλές του πρὸς μέλη τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπίασαν τόπο καὶ πὼς διὰ τῆς σκληρῆς γραμμῆς του ἔδειξε πάλι τὴν ἔναντί Της ὑπεροχὴ ἰσχύος τοῦ Φαναρίου.
.             Σύμφωνα μὲ τὴν ἄποψη Μητροπολίτου τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ ἑνότητα πίστεως τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἐπιβάλλεται διὰ τῆς ἐπιδείξεως πυγμῆς, οὔτε μὲ δυτικοῦ τύπου κατασταλτικὰ μέτρα, ἀλλὰ μὲ τὴν μὲ ταπείνωση ἀπὸ κοινοῦ συμμετοχὴ στὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ στὸ Κοινὸ Ποτήριο. Προσέθεσε ἀκόμη ὅτι ἡ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δὲν φάνηκε στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης, ἀντιθέτως φάνηκε ἐκεῖ διασπασμένη.
.             Εἶναι προσωπικὴ ἥττα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὅτι αὐτὴ ἡ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας φάνηκε ὄχι στὴν Κρήτη, ἀλλὰ κατὰ τὸν ἑορτασμὸ στὴ ρωσικὴ πρωτεύουσα τῶν 70ῶν γενεθλίων του Πατριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλου, στὶς 21 Νοεμβρίου 2016. Σ’ αὐτὸν προσῆλθαν Προκαθήμενοι ἢ ἐκπρόσωποί τους ἀπὸ ὅλες τὶς τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ ἔτσι πανηγυρικὰ φάνηκε αὐτὴ ἡ ἑνότητα, ποὺ ἔλειψε στὴν Κρήτη.
.             Κατὰ τὴν ὁμιλία του ὁ Πατριάρχης Μόσχας μίλησε κατ’ ἐπανάληψη γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶπε πὼς τὸ πιὸ σημαντικὸ στὴν ἐκκλησιαστική του διακονία εἶναι ἡ διαφύλαξη καὶ ἡ περιφρούρηση τῆς ἑνότητας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καὶ πάρα κάτω στὴν ἴδια ὁμιλία τοῦ τόνισε ὅτι «ἡ διαφύλαξη καὶ ἡ ἐνίσχυση τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τὸ ἄμεσο καθῆκον ὅσων καλοῦνται στὴν Ἀρχιερατεῖα καὶ κυρίως στὸ λειτούργημα τοῦ Προκαθημένου».
.             Ὡς πρὸς τὴ στάση τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἀποχή της ἀπὸ τὶς ἐργασίες τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη ὁ κ. Κύριλλος σημείωσε:
.             «Ἡ ἐπίγνωση τῆς σπουδαιότητος σεβασμοῦ τῆς ψήφου τοῦ κάθε μέλους τῆς Ἐκκλησίας βρῆκε ἀντανάκλαση στὴ στάση μας ἔναντι τῶν προοπτικῶν συγκλήσεως τὴ Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου…. Ἦταν (Σημ. ὁ τονισμὸς ἀπὸ τὸν ὑπογρ.) νὰ ἀποτελέσει ὁρατὴ ἔκφραση τῆς ἑνότητας τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας..Ὅταν πληροφορηθήκαμε τὴν ἀποχὴ ἐνίων αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ἀπὸ τὴ Σύνοδο, ἀναγκασθήκαμε καὶ ἐμεῖς νὰ ἀλλάξουμε τὰ σχέδιά μας καὶ ἀποφασίσαμε τὴ μὴ μετάβασή μας στὴ Σύνοδο, τασσόμενοι ὑπὲρ τῆς ἀναβολῆς αὐτῆς. Ὁμολογῶ ὅτι δὲν ἦταν μία εὔκολη ἀπόφαση γιά μας, ἀλλὰ πλήρως δικαιολογημένη (Σήμ. Ὁ τονισμὸς ἀπὸ τὸν ὑπογρ.), καθὼς συνειδητοποιήσαμε σαφῶς ὅτι ἡ Σύνοδος ἀπουσία ἔστω καὶ μίας ἐπὶ μέρους Ἐκκλησίας, δὲν θὰ μπορέσει νὰ ἐπιτύχει τὸν κυριότερό της σκοπό, νὰ ἐπιδείξει στὸν κόσμο μὲ αἰσθητὸ τρόπο τὴν ἑνότητα τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. (Σήμ. Ὁ τονισμὸς τοῦ ὑπογρ.).
.             Ἡ Σύνοδος στὴν Κρήτη ἔλαβε χώρα παρὰ τὴν ἀπουσία ἐνίων Ἐκκλησιῶν. Δὲν μπορεῖ βεβαίως παρὰ νὰ προκαλεῖ τὴν εἰλικρινῆ λύπη μας τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν κατέστη ἐφικτὴ ἡ συμμετοχὴ σὲ αὐτὴν ὅλων τῶν κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν. Καὶ ὅμως εἶμαι βέβαιος ὅτι ὅλοι ἐνήργησαν μὲ βάση τὴ συνείδησή τους, καὶ ὅσοι προσῆλθαν στὴ Σύνοδο καὶ ὅσοι ἀπέσχον. Ἐπίσης κατὰ τὴν ὑπογραφὴ τῶν κειμένων ὁ κάθε Ἱεράρχης ἐνήργησε μὲ βάση τὴ συνείδησή του. Κάποιος ὑπέγραψε, κάποιος δὲν ὑπέγραψε.
.             Ἡ ἱστορία συνεχίζεται καὶ πρέπει νὰ προχωρήσουμε ἐνισχύοντας τὴν ἑνότητα καὶ τὴν ὁμοφροσύνη μας. Ἀποδίδουμε εὐχαριστίες στὸν Πανοικτίρμονα Θεό, διότι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἑνιαία παρὰ τὶς μεμονωμένες διαφωνίες ποὺ δημιουργοῦνται κατὰ καιρούς. Τὸ γεγονὸς ποὺ σήμερα παρευρίσκονται ἐδῶ οἱ ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ Προκαθήμενοι καὶ οἱ ἀντιπροσωπεῖες ὅλων τῶν αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τὸ γεγονὸς ποὺ σήμερα κοινωνοῦμε ἀπὸ τὸ ἴδιο ποτήριο καὶ ὅτι «ἓν σῶμα ἐσμὲν ἐν Χριστῷ» (Ρωμ. ιβ´ 5) ἀποτελεῖ μία λαμπρὰ ἐπιβεβαίωση αὐτῆς τῆς ἑνότητας».
.             Σημειώνεται ὅτι ὅλες οἱ Ἐκκλησίες οἱ ὁποῖες ἀπέσχον τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη ἔχουν ἀποφασίσει ὅτι δὲν ἰσχύουν γι’ Αὐτὲς οἱ ἀποφάσεις της! Τὸ Φανάρι δὲν ἔχει ἀνακοινώσει τί θὰ πράξει ἔναντί τους. Ἂν διακόψει τὴν κοινωνία Του μὲ Αὐτὲς τότε θὰ ἔχει τὴν εὐθύνη γιὰ τὴ διάσπαση τῆς ἑνότητας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Πάντως αὐτὸ δὲν φάνηκε στὴ Μόσχα, ἀφοῦ συμμετέσχε κανονικὰ ἀντιπροσωπεία Τοῦ μαζὶ μὲ τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες ποὺ δὲν ἔλαβαν μέρος στὴ Σύνοδο στὴν Κρήτη.
.             Τελικὰ φαίνεται ὅτι ἡ πυγμὴ τοῦ Φαναρίου ἐξαντλεῖται στὴν ἐπίδειξη πυγμῆς μόνο σὲ κληρικοὺς καὶ λαϊκούς της Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ διαφωνοῦν μὲ τὶς ἀποφάσεις της. Λ.χ. ἀπειλεῖ τὸν π. Θεόδωρο Ζήση μὲ ἐπιβολὴ ποινῆς, ποὺ μεταβαίνει σὲ μία τοπικὴ Ἐκκλησία καὶ διατυπώνει τὴν ἄποψή του ἐπὶ τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη καὶ δὲν κάνει τὸ ἴδιο μὲ τὸν Προκαθήμενό Της, ποὺ τὸν ἀκούει καὶ συμφωνεῖ μαζί του! Ἂν ὁ κ. Βαρθολομαῖος σιωπήσει καὶ δὲν ἀποφασίσει τὴ διακοπὴ τῆς κοινωνίας μὲ τὸν συγκεκριμένο Προκαθήμενο, ἢ μὲ τοὺς ἄλλους Προκαθημένους ποὺ δὲν ἐφαρμόζουν τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη, τότε εἶναι ἄδικες οἱ ἀπειλές του γιὰ ἐπιβολὴ ἀκοινωνησίας στοὺς Μητροπολίτες καὶ ἄλλους κληρικούς, καθὼς καὶ λαϊκούς της Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.-

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: