EΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ EΝΩΣΕΙΣ [Ἰω. Καλλιανιώτης]

Ἐπαναστάσεις, Κρίσεις καί Ἑνώσεις

 ὑπό
Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton
Δεκέμβριος 2016

«Ὄλβιος ὅστις τῆς Ἱστορίας ἔσχε μάθησιν.» (Εὐριπίδης, Ἀπόσπ. 910)

.            Ἡ Ἱστορική ἀλήθεια εἶναι ἀναγκαία, καθ’ ὡς καί ἡ ἀποκαλυφθεῖσα Ἀλήθεια, δι’ ἅπαντα τόν φιλομαθῆ καί φιλόθεον λαόν μας καί δή διά τούς ἐν ἀγνοίᾳ, ἀθεΐα, αἱρέσει καί δουλείᾳ εὑρισκομένους ἡγέτας, τοῦ αἰῶνος τούτου τῆς παραπλανήσεως, ἐξαπατήσεως καί σκοταδισμοῦ, τόν ὁποῖον διάγομεν καί διά τόν ὁποῖον εἴμεθα ὑπρήφανοι διά τά τεχνολογικά του «ἐπιτεύγματα» καί διά τήν «πλήρη» ἐνημέρωσίν μας. Ἡ δύσις εἶναι μέν δικαιολογημένη ἀπό τήν αἵρεσιν τοῦ 1054 νά φθάσῃ εἰς τήν ἀθεῒαν τοῦ 2016 καί ἀπό τήν ἐξαπάτησιν τῆς Ἀγγλικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1640, τῆς Ἀμερικανικῆς τοῦ 1776, τῆς Γαλλικῆς τοῦ 1789 καί τῆς Ρωσικῆς τοῦ 1917 νά φθάσῃ εἰς τήν δουλείαν ἐν ἐλευθερίᾳ τοῦ 2016. Διεσώθη ἐξ αὐτῶν μόνον ἡ Ρωσία, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἐν σοφίᾳ, πίστει Ὀρθοδόξῳ, ἐλευθερίᾳ καί ἀληθείᾳ, διά τοῦτο καί ἡ πεπτωκυῖα δύσις εἶναι ἐναντίον της καί ἐναντίον, πρό παντός, τῆς Ἱστορικῆς Ὀρθοδόξου καί σοφῆς Ἑλλάδος. Ἀλλά, δυστυχῶς, στηρίζει ἡ πλάνος αὕτη τούς ἀδικαιολογήτως δουλοπρεπεῖς καί ἀνθέλληνας πολιτικούς μας, καθ’ ὡς καί τούς αἱρετικούς οἰκουμενιστάς θρησκευτικούς ψευδο-ἡγέτας.
.             Τό 1773, ἐδημιούργησαν τήν Παγκόσμιαν Ἐπαναστατικήν Κίνησιν (World Revolutionary Movement) διοικουμένη ἀπό δέκα τρία (13) μέλη τοῦ Ἀνωτάτου Συμβουλίου τῶν Σκοταδιστῶν (Πεφωτισμένων) Illuminati,[1] ὥστε νά ἠμποροῦν νά χρηματοδοτοῦν καί νά ἐλέγχουν τόν παγκόσμιον πλοῦτον, τούς φυσικούς πόρους καί τό ἐργατικόν δυναμικόν τοῦ πλανήτου. Οἱ ἴδιοι ἀποκαλύπτουν πώς οὗτοι εἶχον ὀργανώσει τήν Ἀγγλικήν Ἐπανάστασιν (1640-1649) μέ τήν ἐπικράτησιν ἑνός σχεδίου τρομοκρατίας, μέ τό ὁποῖον ὑπέταξαν τάς μάζας τῶν ἀνθρώπων γρήγορα καί ἐπέβαλον τό σχέδιόν των. Οἱ τραπεζῖται, οἱ ὁποῖοι ἐδημιούργησαν τήν ἐπανάστασιν ταύτην, εἶχον ἐπιβάλει καί τόν ἔλεγχον τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας καί ἐπαγίωσαν τό ἐθνικόν χρέος τῆς Ἀγγλίας. Ηὔξησαν δέ τό ἐθνικόν ταύτης χρέος μέ μεγάλην ταχύτητα καί ρυθμούς, ὥστε νά δανείζουν εἰς τό κράτος χρήματα, ἵνα ἀντιμετωπίζῃ τόν πόλεμον καί τάς ἀνταρσίας, τάς ὁποίας εἶχον ὑποδαυλίσει οἱ ἴδιοι οἱ δανεισταί πρό ἀρκετῶν ἐτῶν καί τοιουτοτρόπως, ἐλάμβανον τούς τοκογλυφικούς τόκους των.
.            Αἱ μυστικαί αὗται δυνάμεις (τῶν Illuminati[2] μέ τούς «φιλανθρώπους» Μασόνους τῆς Γαλλίας) διηύθυναν τήν Γαλλικήν Ἐπανάστασιν (1789-1799) ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ λαοῦ καί τοῦ Βασιλέως Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ (Luis XVI) καί τῆς συζύγου του Μαρίας Ἀντουανέττας (Marie Antoinette). Μετά τήν χορήγησιν τῶν δανείων των, οἱ τοκογλύφοι ἤρχισαν τήν διαφθοράν τῶν δανειζομένων˙ τούς ὡδήγησαν εἰς τήν ἀνηθικότητα, δημοσιοποιοῦν ὅλα αὐτά, τά ὁποῖα τούς ἔπεισαν νά πράξουν, μέ σκοπόν τήν διαπόμπεψιν τῶν δανειζομένων καί τήν συστηματικήν καταστροφήν τῆς πολιτείας καί ἐκκλησίας τῆς Γαλλίας καί προσπαθοῦν μέ πᾶν μέσον νά διαφθείρουν τούς νέους καί ἅπαντας τούς πολίτας, ὡδηγοῦντες αὐτούς εἰς τήν διαφθοράν, ὅπου ὡδήγησαν πρωτίστως τούς ἡγέτας των. Οἱ ἐγκληματίαι οὗτοι ἐφόνευσαν τόν Louis XVI καί τήν σύζυγόν του τήν Marie Antoinette. Ἕνας ὑπόκοσμος ὠργανωμένος ὑπό τοῦ Jacobin club (Ἰακωβιτῶν)[3] ἐτρομοκράτησεν ὁλόκληρον τόν Γαλλικόν λαόν μέ τό νά διαπράττουν μαζικά ἐγκλήματα καί νά βιάζουν τάς γυναίκας δημοσίως καί νά ποιοῦν ἄλλας ἀκρότιτας καί θηριωδίας, ὥστε νά ὑπηρετοῦν τόν σκοπόν τῶν μυστικῶν κυρίων των καί νά ἱκανοποιήσουν τόν ἀπότερον στόχον τούτων.
.              Οἱ ἴδιοι οὗτοι συνέλαβον τήν ἄθεον-ὑλιστικήν ἰδεολογίαν, ἡ ὁποία τό 1848 ἐδημοσιεύθη ὡς τό Κομμουνιστικόν Μανιφέστον (Communist Manifesto) ὑπό τοῦ Karl Marx (τό πραγματικόν ὄνομά του ἦτο Moses Mordechai Marx Levi). Οἱ Illuminati προσεπάθουν νά ἀποκτήσουν προσηλύτους, οἱ ὁποῖοι ἦσαν πλούσιοι πολῖται τῆς χώρας εἴτε πολιτικοί ἤ θρησκευτικοί ἡγέται καί χρησιμοποιοῦντες δωροδοκίας, τήν διφθοράν τούτων καί ἀπειλάς τούς ἔκαμνον ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως πειθήνια ὄργανά των, ὥστε νά ἐνεργοῦν κατά τῆς πατρίδος των καί κατά τῆς Χριστιανικῆς πίστεώς των.[4] Τά ἴδια μέσα χρησιμοποιοῦν καί σήμερα δι’ ὅλα τά κράτη.
.            Κατόπιν οὗτοι ἐστράφησαν κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσίας, ὡς εἶχον κάμει τόν 15ον αἰῶνα (1453) κατά τῆς Βυζαντινῆς (Μεσαιωνικῆς Ἑλληνικῆς) Αὐτοκρατορίας καί αἰσθάνονται ὑπερήφανοι διότι συνέβαλον εἰς τήν πτῶσιν τοῦ Βυζαντίου, ὅπως ἔχουν γράψει ἐπανειλημμένως. Οἱ Illuminati τῆς Ρωσίας ἔπαιξαν πρωταρχικόν ρόλον εἰς τήν Ἐπανάστασιν τῶν Μπολσεβίκων, εἰς τήν κυριαρχίαν των ἐπί τῆς κυβερνήσεως κατά τά πρῶτα ἔτη καί εἰς τήν δολοφονίαν τῆς οἰκογενείας τῶν Ρομάνοφ (Τσάρου Νικολάου Β΄). Τήν νύκτα μεταξύ 16-17 Ἰουλίου 1918, μία ὁμάδα Μπολσεβίκων τῆς Μυστικῆς Ἀστυνομίας, ὑπό τοῦ Illuminati Yakov M. Yurovksy, ἐδολοφόνησαν τόν τελευταῖον Ρῶσον αὐτοκράτορα, τόν Τσάρον Νικόλαον Β΄ (Tsar Nicholas II Romanov),[5] τήν σύζυγόν του Ἀλεξάνδραν, τόν 14-χρονον υἱόν των Ἀλέξιον καί τάς τέσσαρας θυγατέρας των,[6] τούς ὁποίους ἐξετέλεσεν ὁ φρουρός τοῦ Lenin, ὁ Alexei Akimov. Ἡ ἐντολή ἐκτελέσεως (τό τηλεγράφημα) ἦτο ὑπογεγραμμένον ὑπό τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Σοβιετικῆς Κυβερνήσεως, τόν Illuminati Yakov Sverdlov (Solomon).[7] Τά ἀπάνθρωπα ἐγκλήματά των καί αἱ θηριωδίαι των ἦσαν συμβολικά˙ ἤθελαν νά φονεύσουν τήν ψυχήν καί τό Ὀρθόδοξον Ρωσικόν πνεῦμα (τήν πίστιν των), ἀλλ’ ἀπέτυχον παταγωδῶς, ὅπως ἀποτυγχάνουν καί σήμερον μέ τόν Ὀρθόδοξον Ρωσικόν λαόν καί τόν θεοσεβῆ των Πρόεδρον, τόν «Προστάτην τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως», Βλαδίμηρον Πούτιν.[8]
.                 Ἡ διακήρυξις τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἀμερικῆς ἔγινε τό 1776 καί οἱ Πεφωτισμένοι (Illuminati) καί οἱ Ἰακωβῖται (Jacobins), μετά τήν ἐπιβολήν τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως (1789) εἰς τήν Γαλλίαν, ἐξηπλώθησαν καί εἰς τήν Ἀμερικήν. Ὁ George Washington, ὁ πρῶτος πρόεδρος τῆς Ἀμερικῆς, εἶχε γράψει τό 1798 ὅτι οἱ Πεφωτισμένοι τῆς Εὐρώπης εἶχον ἤδη φθάσει εἰς τήν Ἀμερικήν.[9] Οἱ Illuminati τῆς Ἀμερικῆς ἐξειλίχθησαν εἰς τούς δυνάστας τραπεζίτας, χρηματιστάς καί φυσικά γαιοκτήμονας καί βιομηχάνους.[10] Οἱ Illuminati ἤθελον νά ἱδρύσουν μίαν Κεντρικήν Τράπεζαν καί εἰς τήν Ρωσίαν, ἀλλά ὁ Τσάρος Ἀλέξανδρος Β΄τό ἠρνήθη. Εἰς τήν Ἀμερικήν ἤνοιξαν οὗτοι τήν ἰδιωτικήν των Κεντρικήν Τράπεζαν (the Fed), τήν σύστασιν τῆς ὁποίας ὑπέγραψεν ὁ Πρόεδρος Woodrow Wilson (1913).[11]

.                Οἱ ἀθεόφοβοι οὗτοι συνωμόται εἶχον καί ἔχουν ὡς σκοπόν των νά ἐλέγχουν τόν πλοῦτον τῶν χωρῶν, τούς φυσικούς πόρους, τό ἐργατικόν δυναμικόν, τήν οἰκονομίαν, τήν παιδείαν, τήν θρησκείαν καί τήν ἡγεσίαν των. Τά μέσα των ἦσαν καί εἶναι ἡ βία καί ἡ τρομοκρατία καί οὐχί αἱ ἀκαδημαϊκαί συζητήσεις καί ἡ δημοκρατία. Ἐπίσης, ἐπίστευον καί πιστεύουν ὅτι ἡ πολιτική ἐλευθερία εἶναι μία ἰδέα καί ὄχι μία πραγματικότης. Χρησιμοποιοῦν τήν ἰδέαν τῆς ἐλευθερίας, ὥστε νά ἐπιφέρουν τόν ταξικόν πόλεμον (class wars) καί ἀναζητοῦν τήν βοήθειαν τοῦ Κεφαλαίου, τό ὁποῖον ἐλέγχουν ἀπολύτως, διότι εὑρίσκεται εἰς τάς χεῖράς των.[12] Τά δικαιώματά των ἑδράζονται εἰς τήν ἀνεξέλεκτον οἰκονομικήν των δύναμιν. Ἡ λέξις «δικαιώματα» ἤ «ἀνθρώπινα δικαιώματα» (rights ἤ human rights) εἶναι δι’αὐτούς μία ἀφῃρημένη ἰδέα, ἡ ὁποία δέν ἀποδεικνύει τίποτε καί οὔτε ἀναγνωρίζουν ταῦτα. Τό μόνον δικαίωμα, τό ὁποῖον ἀναγνωρίζουν εἶναι τό δικαίωμα τοῦ ἰσχυροῦ, μέ τό ὁποῖον διασκορπίζουν εἰς τούς πέντε ἀνέμους τούς λαούς καί ἀγνοοῦν ὅλας τάς ὑπαρχούσας δυνάμεις τῆς τάξεως, τῶν κανονισμῶν καί τῶν διατάξεων τῆς δημοκρατίας, τῆς κοινωνίας, τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, τῆς Χριατιανικῆς πίστεως˙ μέ μοναδικόν σκοπόν των νά ἐπανιδρύσουν ἅπαντας τούς ὑφισταμένους θεσμούς καί νά καταστοῦν οἱ κυρίαρχοι πάντων αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι, λόγῳ ἀγνοίας, ἐνεπιστεύθησαν ἐθελουσίως εἰς αὐτούς τά δικαιώματά των, τάς δυνάμεις των, τήν οἰκονομίαν των,[13] τήν παιδείαν των καί τήν ἐλευθερίαν των. Ἀποκτοῦν τό δικαίωμα νά κατάσχουν τάς περιουσίας τῶν ἀνθρώπων[14] καί νά οἰκειοποιοῦνται τόν δημόσιον πλοῦτον, νά δημιουργοῦν ἐσωτερικάς ἐξεγέρσεις, ἐμφυλίους σπαραγμούς καί πολέμους,[15] ἄνευ δισταγμοῦ ἤ ἐντροπῆς καί ποιοῦντες ταῦτα ἐξασφαλίζουν τήν ὑποταγήν τῶν λαῶν καί τήν ἀπώλειαν τῆς κυριαρχίας τῶν κρατῶν.[16]

.                 Αὐτοί, λοιπόν, οἱ ἐχθροί τῆς Θείας Δημιουργίας εὑρίσκονται πίσω ἀπό κάθε ἐπανάστασιν ἤ κρίσιν˙ ἔκαμνον δέ καί τούς δύο παγκοσμίους πολέμους, τόν Πρῶτον (1914-1918) καί τόν Δεύτερον (1939-1945), οἱ ὁποῖοι εἶχον 78 ἑκατομμύρια θύματα (WW I: 20 ἑκατομμύρια καί WW II: 58 ἑκατομμύρια), [17] ἀλλά διά τούτους ἦσαν πολύ κερδοφόροι, διότι ἔδοσαν αἱ τράπεζαί των δάνεια τρισεκατομμυρίων διά τήν διενέργειαν καί διεξαγωγήν των καί νά κτισθοῦν κατόπιν αἱ πόλεις, αἱ ὑποδομαί, τά δημόσια ἔργα (λιμένες, ἀεροδρόμια, ὁδοί, γέφυραι κ.λπ.). Περαιτέρω, οὗτοι ἐδημιούργησαν τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν (τό πρωτότυπον τῆς παγκοσμιοποιήσεως)˙ οἱ ἐπί μέρους ἑνώσεις θά ὁδηγήσουν τά κράτη εἰς τό μακροχρόνιον σχέδιόν των (τήν παγκόσμιον δουλείαν) καί προσφάτως, ἐπέβαλλον τήν παγκόσμιον συνεχιζομένην οἰκονομικήν κρίσιν τοῦ 2007.[18] Τό μῖσός των διά τήν Ὀρθόδοξον Χριστιανικήν Ἑλλάδα μακροχρόνιον καί αὐξανόμενον. Ἐσχεδίασαν καί ἐπέβαλλον τήν Ἑλληνικήν οἰκονομικήν καί κοινωνικήν καταστροφήν ἁπάσης τῆς χώρας καί τῶν πολιτῶν της, καθ’ ὡς καί τόν ἀπόλυτον διασυρμόν της καί ὑφαρπαγήν τοῦ πλούτου της˙ ἐπίσης, τήν κρίσιν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τούς ἀμετρήτους παρανόμους μετανάστας, οἱ ὁποῖοι ἀλλοιοῦν τήν κοινωνικήν σύστασιν καί ὁμοιγένειαν τῆς χώρας μας[19] (ἰσλαμοποίησις τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος) καί τέλος, ἔχουν οἱ τρομοκράται αὐτοί τόν ἀπόλυτον ἔλεγχον τῶν ΜΜΕ. Τό ἄκρως προδοτικόν εἶναι ὅτι δέν ὑπάρχει εἷς Ἕλλην πατριώτης νά βροντοφωνάξῃ «ΟΧΙ»[20] καί νά πετάξῃ ὅλους τούτους τούς Illuminati τῆς Τρόϊκας ἔξω ἀπό τήν χώραν διά παντός καί νά ὁδηγήσῃ τήν Ἑλλάδα εἰς τήν αὐτονομίαν καί τούς γενναίους Ἕλληνας εἰς τήν ἐλευθερίαν.

.                Ἐν κατακλεῖδι, σκοπός των εἶναι ὁ τελικός ἔλεγχος τῆς ἀνθρωπότητος καί πρό παντός τῶν ἀντιδρώντων εἰς τά σχέδιά των Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, Ρώσων καί λοιπῶν ἀνατολικοευρωπαίων. Τό σχέδιόν των ἐπέτυχεν εἰς τήν Ἑλλάδα τό 1920 μέ τούς Μασόνους εἰς τήν ἐξουσίαν. Ἐπίσης, μεγίστη ἦτο ἡ ἐπιτυχία τούτων μετά τό 1974, μέ τούς Μασόνους ἀνθέλληνας καί ἀντιχρίστους προδότας πολιτικούς, τούς ὁποίους ἐπέβαλλον εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα. Ἅπαντες οὗτοι οἱ ψευδο-πολιτικοί (Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ[21] καί ΣΥΡΙΖΑ) εἶναι ἁπλῶς ὑπακούοντα καί τυφλά ὄργανά των. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἱστορική Ἑλλάς, ἡ ὁποία ἔδωκε τόν πολιτισμόν εἰς ὅλον τόν πλανήτην δέν ἠμπορεῖ νά ὑποταχθῇ εἰς τήν πλάνην τῆς δούλης ἐν ἐλευθερίᾳ δύσεως, ἀλλά θά πρέπει νά φύγῃ ἀπό τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν τῶν Illuminati καί τό εὐρώ των˙[22] ἄλλως, δέν ὑπάρχει ἐλπίς σωτηρίας τῆς χώρας μας καί τῶν πολιτῶν της. Τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος θά πρέπει νά εἶναι ἡ ἕνωσίς της μέ τά ὑπόλοιπα Ὀρθόδοξα κράτη καί τίποτε ἄλλο. Ἡ ἐλπίς πάντων ἡμῶν, τῶν γιγνωσκόντων τήν Ἀλήθειαν, εἶναι ἡ ψῆφός μας καί ὁ Τριαδικός Θεός μας καί ὄχι ὁ τοιοῦτος τῆς ἀπάτης καί τοῦ ψεύδους τῶν σκοταδιστῶν Illuminati τῆς δύσεως, οἱ ὁποῖοι ἐνεργοῦν ὁμοιοτρόπως ἀπό τόν 15ον αἰῶνα καί ἴσως ἀπό τόν 1ον αἰῶνα μ.Χ. καί θά συνεχίζουν, διά τήν πραγμάτωσιν τοῦ στόχου των, μέ τά ἴδια γνωστά των μέσα.

[1] Ὅρα, William Guy Carr, Pawns in the Game, Chapter Three, p. 9. www.lovethetruth.com/books/pawns/03.htm

[2] Ἡ λέξις Illuminati προέρχεται ἀπό τήν λέξιν Lucifer (= Ἑωσφόρος), ὁ θεός ἁπάντων τούτων τῶν σκοταδιστῶν (obscurantists = dark powers).

[3] Ὅρα, Vladimir Moss, “Were Illuminati Jews Behind French Revolution?”, henrymakow.com/2014/07/Were-Illuminati-Jews-Behind-the-French-Revolution.html . Ἀκόμη, https://www.jacobinmag.com/2015/07/french-revolution-bastille-day-guide-jacobins-terror-bonaparte/. Ἐπίσης, https://www.reference.com/history/were-jacobins-989232ac2222e18d

[4] Δυστυχῶς, ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀκολουθεῖ τούτους κατά πόδας, παρ’ ὅλον ὅτι εὑρίσκεται εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα.

[5] Ὁ Τσάρος Νικόλαος Β΄εἶχε ζητήσει πολιτικόν ἄσυλον ἀπό τό Πρόεδρον τῆς Ἀμερικῆς, Woodrow Wilson, ἀλλ’ οὗτος ἠρνήθη. “This was the beginning of the wholesale slaughter of over 8.000.000 Russian Orthodox Christians from 1918 through 1943.” Ὅρα, http://www.realjewnews.com/?p=62

[6] Ἡ Ρωσική Ἐκκλησία ἔχει ἀνακηρύξει τήν οἰκογένειαν ταύτην τῶν Ρομάνοφ ἁγίους. Ὅρα, http://www.pravoslavie.ru/english/tsarcanonization.htm . Ἐπίσης, http://www.christianitytoday.com/ct/2000/augustweb-only/34.0a.html

[7] Ὅρα, Mark Weber, “The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia’s Early Soviet Regime”, Institute for Historical Review. http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_weber.html

[8] Τό περιοδικόν, TIME, εἶχε ἕν ἄρθρον μέ τό προσκυνηματικόν ταξίδιον τοῦ Πούτιν εἰς τό Ἅγιον Ὄρος (28 Μαῒου 2016) , ὅπου ὁ Ρῶσος Πρόεδρος προβάλλει τόν ἑαυτόν του, ὡς τόν Προστάτην τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως. Ὅρα, Simon Shuster, “Putin Pilgrimage” with visits to one of Greece’s holiest places, the Russian President casts himself as protector of the faith, TIME, Vol. 188, No. 10, November 1, 2016, pp. 62-69. Ὅρα ἀκόμη, http://www.bing.com/images/search?q=president+putin+visited+the+holy+mountain&qpvt=president+putin+visited+the+Holy+Mountain&qpvt=president+putin+visited+the+Holy+Mountain&qpvt=president+putin+visited+the+Holy+Mountain&FORM=IGRE . Ἐπίσης, http://www.pravoslavie.ru/english/93792.htm . Δυστυχῶς δι’ ἡμᾶς, ἡ Ἑλλάς ἀπώλεσε τούς πολιτικούς προστάτας τῆς Ὀρθοδοξίας της. Ἅπαντες ἀπεστάτησαν, ὑποκύπτοντες εἰς τάς ἐπιταγάς τῶν Illuminati καί δέν αἰσχύνονται.

[9] Ὅρα, Aaron Dykes, “Washington Warned: Illuminati Infiltrating American Revolution”, April 15, 2013. http://truthstreammedia.com/2013/04/15/washington-warned-illuminati-infiltrating-revolution-2/

[10] Ὅρα, O’Donnell, Edward T. (2015), Henry George and the Crisis of Inequality: Progress and Poverty in the Gilded Age, New York: Columbia History of Urban Life.  Ἐπίσης, Wessel, David (2009), In Fed we Trust: Ben Bernanke’s War on the Great Panic, How the Federal Reserve Became the Fourth Branch of Government, New York: Crown Business.

[11] Ὁ Wilson ἐδήλωσε δύο ἔτη κατόπιν τῆς συστάσεως ταύτης ὅτι αὐτό ἦτο τό μεγαλύτερόν του λάθος διότι κατέστρεψε (παρέδωσεν εἰς τάς χεῖρας ὀλίγων ἀνθρώπων) μέ τήν πρᾶξίν του ταύτην τήν χώραν. “I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated Governments in the civilized world no longer a Government by free opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of a small group of dominant men.” (Woodrow Wilson). http://www.themoneymasters.com/the-money-masters/famous-quotations-on-banking/ .

[12] Ὀκτώ οἰκογένειαι ἐξ αὐτῶν τῶν «φιλανθρώπων» ἐλέγχουν ὅλον τό κεφάλαιον (money, moneda, mammon, μαμωνᾶ) τοῦ πλανήτου. Ὅρα, http://humansarefree.com/2015/06/the-federal-reserve-cartel-rothschild.html.

Ἐπίσης, http://humansarefree.com/2014/10/exposing-shadow-forces-behind-nwo.html

[13] Παραδείγματος χάριν, ἐπέβαλον τόν οἰκονομικόν ἀποκλεισμόν τῆς Ρωσίας καί τήν μείωσιν τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου, ὥστε νά καταρεύσουν αἱ οἰκονομίαι τῶν μή ὑποτεταγμένων εἰς τούτους κρατῶν.

[14] Τά δύο αὐτά ἀκραῖα συστήματα (καπιταλισμός καί κομμουνισμός) εἶναι δημιουργήματά των, δι’ αὐτό εἶναι ἀμφότερα ταῦτα κατά τῆς ἰδιωτικῆς καί ἰδιοκτήτου περιουσίας μέ τόν φόρον ἀκινήτου περιουσίας (property taxes), ὁ ὁποῖος καθίσταται ἰδικόν των εἰσόδημα. Οἱ ἰδιοκτῆται παραμένουν ἐνοικιασταί καί συντηρηταί τῆς ἰδιοκτήτου οἰκίας των, ἡ ὁποία ἀνήκει εἰς τούς Τραπεζίτας Illuminati.

[15] Ἐσχάτως, ἐπαναφέρουν τό θέμα τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ (Malthusian Theory) καί ὅτι πρέπει νά μειωθῇ ὁ πληθυσμός τοῦ πλανήτου εἰς τό ἕν δισεκατομμύριον ἀπό ἕξ δισεκατομμύρια, ὅπου εἶναι σήμερον. Μεγαλεπήβολα σατανικά σχέδια!… Ὅρα, http://thetruthwins.com/archives/30-population-control-quotes-that-show-that-the-elite-truly-believe-that-humans-are-a-plague-upon-the-earth . Συνεπῶς, κάτι ἑτοιμάζουν, διότι ἡ παγκόσμιος κατάστασις εἶναι πολύ ἀσταθής καί ρευστή κατόπιν τῶν μακροχρονίων ἀπανθρώπων ἔργων των.

[16] Ὅρα, “The Shadow Forces behind the NWO Agenda”. http://wearechange.org/these-13-families-rule-the-world-the-shadow-forces-behind-the-nwo/

[17] Ὅρα, http://filonoi.gr/2015/07/30/h-ebraikh-katagogh-toy-kemal/ . Σήμερον, ὁ «σουλτάνος» Ἐρντογάν (Recep Tayyip Erdoğan) ζητεῖ τήν ἀναθεώρησιν τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης (τῆς 24ης Ἰουλίου 1923), ἡ ὁποία ἔδωσεν εἰς τήν Τουρκίαν τήν Ἑλληνικήν Ἀνατολικήν Θράκην, τήν πρωτεύουσαν τῆς Ἑλλάδος τήν Κωνσταντινούπολιν καί τήν Ἑλληνικήν Μικράν Ἀσίαν. Δυστυχῶς, οἱ βάρβαροι οὗτοι τζιχαντισταί θά ἐπιτεθοῦν εἰς τήν Ἑλλάδα, τήν ὁποίαν ἔχουν ἐξασθενήσει οἱ φίλοι των τῆς δύσεως. Ὅρα ἐπίσης, http://www.antibaro.gr/article/16338

[18] Αἱ ἐνδείξεις εἶναι ὅτι οὗτοι ἑτοιμάζουν καί τήν 2αν παγοσμίαν οἰκονομικήν κρίσιν τοῦ 21ου αἰῶνος.

[19] Τό «ὁμόαιμον, ὁμόγλωσσον, ὁμόθρησκον, καί ὁμότροπον.» (Ἡρόδοτος, 484-425 π.Χ.).

[20]Ὅρα, http://www.schizas.com/site3/index.php?option=com_content&view=article&id=57758%3Aprotofanis-omologia-esxatis-prodosias-apo-ton-baggeli-meimaraki-&catid=16%3Alistes-tis-ellados&Itemid=195&lang=el

[21] Εἰδικῶς, ὁ Κώστας Σημίτης, ὁ ὁποῖος κατήργησε τό ἐθνικόν νόμισμα, τήν δραχμήν, μετά ἀπό 3.000 ἔτη, τήν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος καί τήν Νομισματικήν καί Δημοσιονομικήν πολιτικήν τῆς χώρας.

[22] Ἡ πρώην Πρωθυπουργός τῆς Ἀγγλίας, Margaret Thatcher, ἠναντιώθη εἰς τήν ἀπόφασιν τῶν Illuminati νά ἐντάξουν τήν χώραν της εἰς τό εὐρώ. Margaret Thatcher at the end opposed the Illuminati of the EU and did not allow her country to join the EMU. She had said that she denied to surrender her country to the EMU even though that she was pressed by the Bilderberg Club. (The Spot Light, July 10, 1995). Πλεῖστοι ἀπό τούς ἰδικούς μας ψευδο-ἡγέτας εἶναι μέλη τῆς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ, ὡς καί ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατόπιν τῆς ἐξόδου τῆς Ἀγγλίας ἀπό τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν καί τήν ἐκλογήν τοῦ Donald Trump εἰς τήν Ἀμερικήν, ἀνατέλλουν νέαι ἐλπιδοφόροι ἡμέραι διά τήν ταλαίπωρον δύσιν καί δή διά τήν ὑπό ξένην κατοχήν Ἑλλάδα. Καί ἄλλα μέλη-κράτη τῆς ΕΕ θά πρέπει νά ἔχουν δημοψηφίσματα, μέ σκοπόν τήν ἔξοδόν των ἐκ τῆς Εὐρωπαϊκῆς δουλείας.

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: