ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Στὸν ἀπόηχο τῆς Ἱεραρχίας – Ὀκτώβριος 2016

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ἡ τακτικὴ συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διεξήχθη ἀπὸ τὶς 4 ἕως καὶ τὶς 7 Ὀκτωβρίου 2016. Ἀσχολήθηκε μὲ δύο θέματα, τὸ ἕνα ἦταν τὸ νέο πρόγραμμα διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὸ δεύτερο ἡ ἐκλογὴ Μητροπολίτου Ἄρτης. Γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καὶ τὴ διένεξη μὲ τὴν κυβέρνηση τὸ συμπέρασμα, τὸ λεχθὲν στὴν Ἱεραρχία ἀπὸ τὸν Μητρ. Μεσογαίας κ. Νικόλαο, παρόντα στὴ συνάντηση μὲ τὸν πρωθυπουργό, εἶναι ὅτι «δὲν ὑπάρχει συμπέρασμα»… Ὡς πρὸς τὴν ἐκλογὴ τοῦ Μητροπολίτου Ἄρτης ἡ Ἱεραρχία ἐξέλεξε τὸν καλύτερο γιὰ τὴ συγκεκριμένη Μητρόπολη.
.           Στὸν ἀπόηχο τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου ἀξιοσημείωτα εἶναι τὰ ἀκόλουθα γεγονότα:
.           Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πρὸς τοὺς Συνοδικοὺς Ἱεράρχες ἐξέφρασε τὴ λύπη του, διότι, ὅπως εἶπε, τὸν παραπλάνησαν οἱ καταρτίσαντες τὸ νέο πρόγραμμα διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα. Ἀντίθετα οἱ κ.κ. Γιαγκάζογλου, Μπέγζος, Ἀλιβιζάτος, Κτιστάκης καὶ ἄλλοι ἐξέφρασαν τὴν ἀπογοήτευση καὶ τὴν πικρία τους γιὰ τὴ στάση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ὅπως ἔγραψαν ἦταν ἐνήμερος καὶ σύμφωνος μὲ τὸ νέο πρόγραμμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, καθὼς καὶ μὲ ἄλλα θέματα σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν Πολιτεία, πρὸ τῆς ἐκλογῆς του στὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ Θρόνο. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ περὶ τὸν κ. Γιαγκάζογλου ὁμάδα θεολόγων, αὐτὴ τοῦ περιοδικοῦ «Σύναξις», καθὼς καὶ ἡ Ἀριστερὰ τὸν θεωροῦσαν «δικό τους». Οἱ θεολόγοι τοῦ «Καιροῦ» ὡς ἀπόδειξη σημειώνουν ὅτι μόλις ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος ἐπέλεξε τοὺς κ.κ. Γιαγκάζογλου καὶ Μπέγζο σὲ καίριες ἐκκλησιαστικὲς θέσεις.
.           Ἡ ὀργάνωση τῆς συνάντησης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου καὶ τῆς συνοδείας του μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ κ. Τσίπρα, τὸν κ. Φίλη καὶ τὸν κ. Καμμένο, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας, φάνηκε ὅτι ἦταν προγραμματισμένη καὶ πὼς εἶχε ἕνα σκοπό. Νὰ ἐκτονώσει τὴν ἔνταση καὶ νὰ τὴν μεταθέσει στὸ ἀόριστο μέλλον. Ἔτσι ὁ κ. Τσίπρας θὰ ἐμφανιστεῖ στὸ προσεχὲς Συνέδριο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι οὐδεμία ὑποχώρηση ἔκαμε στὸ πρόγραμμα τοῦ Κόμματός του, ὡς πρὸς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἄφησε τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας μὲ τὴν ἀπορία τῆς μελλοντικῆς ἐξέλιξης, λέγοντάς τους κάτι ἀόριστα θετικό. Κατὰ τὴν ἄποψή του τὸ καταστάλαγμα τῆς συνάντησης μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ ἦταν πρῶτον νὰ ἀρχίσει ἄμεσος διάλογος γιὰ τὸ τρέχον πρόγραμμα σπουδῶν, προκειμένου αὐτὸ νὰ ἐξετασθεῖ καὶ νὰ ἀξιολογηθεῖ στὸ τέλος τῆς σχολικῆς χρονιᾶς. Δεύτερον στὴν παροῦσα χρονιὰ νὰ ἀξιοποιηθοῦν τὰ ὑπάρχοντα βιβλία Θρησκευτικῶν. Γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τοῦ νέου προγράμματος, μὲ πρόταση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἡ Ἱεραρχία ὅρισε Ἐπιτροπὴ ἐκ τριῶν Ἀρχιερέων, τῶν Ὕδρας, Μεσογαίας καὶ Μεσσηνίας. Προηγουμένως εἶχαν ἀρνηθεῖ νὰ συμμετάσχουν στὴν Ἐπιτροπὴ οἱ Μητροπολίτες Ναυπάκτου – εὐλόγως ἀφοῦ οὐσιαστικὰ ἀκυρώθηκε ἡ, προϊὸν πολλοῦ μόχθου, εἰσήγησή του στὴν Ἱεραρχία τοῦ παρελθόντος Μαρτίου καὶ ἡ τότε ἀπόφασά της –, Σισανίου καὶ ἄλλοι. Οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς θὰ συγκροτήσουν ὑποεπιτροπὴ ἐξ ἐμπειρογνωμόνων ποὺ θὰ παρακολουθήσει τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος καὶ θὰ τοὺς εἰσηγηθεῖ σχετικά, γιὰ νὰ συζητήσει μὲ τὴν ἁρμόδια κυβερνητικὴ ἐπιτροπή, ποὺ θὰ ἀναφερθεῖ στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, γιὰ νὰ ἐνημερώσει τὸ Μαξίμου… Πολύπλοκο καὶ πολυχρόνιο φαίνεται τὸ ὅλο ζήτημα καί, ἑπομένως, ἀμφίβολη ἡ ἀποτελεσματικότητά του.
.           Ἐν τῷ μεταξύ, ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο, ἔχουν ἀρχίσει ἐπιμορφωτικὲς συναντήσεις θεολόγων, μὲ θέμα: «Διδασκαλία μὲ τὰ νέα προγράμματα σπουδῶν στὰ Θρησκευτικὰ Γυμνασίου καὶ Λυκείου». Σὲ ὅλη τὴν Κρήτη αὐτὲς διεξήχθησαν ἀπὸ 20 Σεπτεμβρίου ἕως 5 Ὀκτωβρίου. Ὁ κ. Φίλης ἐν τῷ μεταξὺ ἔχει δηλώσει ὅτι τὸ πρόγραμμα θὰ ἐφαρμοστεῖ κανονικά, ὅτι ἔχει τὴ στήριξη τοῦ κ. Τσίπρα καὶ πὼς στὸ τέλος τοῦ ἔτους θὰ γίνει ἀξιολόγηση, ἀλλὰ πὼς τότε μὲ τὴν Ἐκκλησία θὰ ὑπάρξει «συνεννόηση» καὶ ὄχι «συναπόφαση».
.           Κομβικὸ σημεῖο τῶν ἐξελίξεων εἶναι τὸ ἂν ὁ κ. Φίλης θὰ διατηρήσει τὴ θέση του κατὰ τὸν ἐπερχόμενο ἀνασχηματισμὸ καὶ ἂν τὴ χάσει, ποιὸς θὰ τὸν ἀντικαταστήσει. Πάντως Μητροπολίτες ἐξέφρασαν τὸν προβληματισμό τους γιὰ τὴν ἐξέλιξη, ἀφοῦ τοὺς εἶναι γνωστὴ ἡ μεθόδευση νὰ περνᾶ ἕνα ἀρνητικὸ θέμα μὲ μία, μὲ ἐρωτηματικό, θετικὴ ἐξέλιξη στὸ ἀβέβαιο μέλλον… Εἶναι ἐπίσης γνωστὸ τὸ πολιτικὸ ἀπόφθεγμα πὼς ὅταν μία κυβέρνηση δὲν θέλει νὰ προχωρήσει ἕνα θέμα, συγκροτεῖ μίαν ἐπιτροπή… Καθοριστικὸς πάντως θὰ εἶναι ὁ λόγος τῶν καθηγητῶν θεολόγων καὶ πῶς θὰ ἀντιδράσουν στὸ μεικτὸ φετινὸ σύστημα διδασκαλίας, βιβλίο τὸ παλιό, πρόγραμμα τὸ καινούργιο, καὶ κυρίως στὴν ἴδια τὴν ὕλη τοῦ νέου προγράμματος.
.           Σημειώνεται ὅτι ἡ Ἱεραρχία θὰ συνεδριάσει ἐκτάκτως τὸν προσεχῆ Νοέμβριο, ὄχι γιὰ νὰ ἐκτιμήσει τὴν κατάσταση γιὰ τὸ θέμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ποὺ πάντως δὲν ἀποκλείεται νὰ γίνει παρεμπιπτόντως. Θὰ συνεδριάσει γιὰ νὰ συζητήσει τὰ θέματα ποὺ δὲν κατέστη δυνατὸ νὰ συζητηθοῦν στὴν Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτωβρίου. Αὐτὰ εἶναι ἐπίσης ἰδιαίτερα σοβαρά, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸ οἰκονομικὸ πρόβλημα, ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Ἐκκλησία. Ἄλλα ζητήματα εἶναι ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐκπαίδευση, ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης, ὁ χωρισμὸς Κράτους – Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία.
.           Ἡ ἐκλογὴ ὡς Μητροπολίτου Ἄρτης τοῦ ἐκλεκτοῦ κληρικοῦ, Ἐπισκόπου Ἐπιδαύρου κ. Καλλινίκου, ἔδωσε μίαν αἴσια λύση στὸ ζήτημα, ποὺ κινδύνευε νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ ἐκκλησιαστικὸ σκάνδαλο. Ἡ ἄψογη ἐνημερωτικὴ ἐπιστολὴ Ἀρτινοῦ κληρικοῦ ἐπὶ τῶν ὅσων συνέβαιναν στὴ Μητρόπολη Ἄρτης πρὸς τοὺς 81 Μητροπολίτες ἐκλέκτορες, ἔπαιξε ἀποφασιστικὸ ρόλο στὴν πανηγυρικὴ ἐκλογὴ τοῦ κ. Καλλινίκου. Ἐπὶ πλέον ἦταν καὶ ἕνα καλὸ μάθημα πρὸς τοὺς Μητροπολίτες ποὺ θέλουν οἱ Μητροπολίτες νὰ εἶναι δοτοὶ καὶ ὄχι ἐκλεγμένοι. Τέλος θετικὴ ἦταν ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας νὰ σταματήσει ἡ ἀθρόα παραγωγὴ βοηθῶν Ἐπισκόπων.-

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: