ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ: «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ»

Τ νέο μάθημα τν Θρησκευτικν
κα εθύνη τν θεολόγων

τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου

ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος»,
23.09.2016

.         Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀποφάσισε τὴν γενικευμένη ἐφαρμογὴ τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ στὰ Δημοτικά, Γυμνάσια καὶ Λύκεια τῆς χώρας. Πρόκειται γιὰ τὰ Προγράμματα Σπουδῶν ποὺ εἶχαν ξεσηκώσει τὰ προηγούμενα χρόνια θύελλα ἀντιδράσεων καὶ ἔχουν ἀπορριφθεῖ ἀπὸ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸ Ἅγιον Ὄρος, καθηγητὲς τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, παιδαγωγούς, κληρικούς, μοναχοὺς καὶ θεολόγους ποὺ διδάσκουν στὶς τάξεις. Παρὰ τὴν μεγάλη ἀντίδραση τὸ Ὑπουργεῖο προχώρησε στὴν ἀλλαγὴ τοῦ μαθήματος, ἔστειλε στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν καὶ προγραμματίζει τὶς ἀπαραίτητες ἐπιμορφώσεις γιὰ τὸ νέο μάθημα ἐντός τοῦ φθινοπώρου. Ὁ διάλογος μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς θεολόγους, ποὺ εἶχε ὑποσχεθεῖ ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας, ὁλοκληρώθηκε ἐσπευσμένα καὶ ὁ μόνος καρπός του ἦταν ἡ διαπίστωση ὅτι ὑπάρχει διαφωνία γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος.
.         Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν δὲν συνοδεύτηκε, πρὸς τὸ παρόν, μὲ ἀλλαγὴ τῶν σχολικῶν βιβλίων, ποὺ ὡστόσο σχεδιάζεται νὰ γίνει ἄμεσα. Ἀντὶ γιὰ νέα σχολικὰ βιβλία ἀναρτήθηκε ἐπίσημα στὸ διαδίκτυο βοηθητικὸ ὑλικὸ πολλῶν κειμένων, βίντεο, ἠχητικῶν ἀρχείων καὶ εἰκόνων. Ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ ὑλικὸ οἱ διδάσκοντες καλοῦνται νὰ ἐπιλέξουν τὰ ἀπαραίτητα ἐργαλεῖα ποὺ θὰ χρησιμοποιήσουν γιὰ τὴ διδασκαλία τους, ποὺ δὲν θὰ βασίζεται πλέον στὰ παλιὰ βιβλία ἀλλὰ στὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν.
.         Ἐὰν τὰ Προγράμματα Σπουδῶν δημιούργησαν πλῆθος ἀντιδράσεων λόγῳ τῆς πολυθρησκευτικῆς σύγχυσης, τῆς ἄμβλυνσης τοῦ ὀρθοδόξου αἰσθητηρίου, τῆς ἐγκατάλειψης μεθοδικῆς διδασκαλίας τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῆς προώθησης τοῦ οἰκουμενισμοῦ ποὺ ἐπιχειροῦν, τὸ βοηθητικὸ ὑλικό, ποὺ τώρα συνοδεύει τὰ προγράμματα αὐτά, περιέχει χειρότερες ἐκπλήξεις. Λόγῳ τοῦ μεγάλου ὄγκου του δὲν ἔχει ἀκόμη μελετηθεῖ ἀναλυτικὰ ἀλλὰ καὶ μία μόνο ἁπλὴ ματιὰ ἀρκεῖ γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ κάποιος σὲ ποιὰ διδακτικὰ ἐργαλεῖα δομοῦν τὸ νέο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν οἱ σχεδιαστές του. Δίπλα στὰ κείμενα τῶν ἁγίων παρατίθενται οἱ διδασκαλίες τῶν ἡγετῶν τῶν ἄλλων θρησκειῶν. Μαζὶ μὲ τοὺς ὕμνους τῆς Ἐκκλησίας λαϊκὰ ἄσματα καὶ μοντέρνα ξένη μουσική, χρήσιμα δῆθεν γιὰ τὴ διδασκαλία τῆς ἀξίας τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐπικοινωνίας! Ὅλες οἱ «μεγάλες στιγμὲς» τοῦ οἰκουμενισμοῦ ἀποτελοῦν ὑλικὸ γιὰ χρήση κατὰ τὴ διδασκαλία καὶ μάλιστα σὲ μορφὴ βίντεο: ἡ ἄρση τῶν ἀναθεμάτων, ἡ συμπροσευχὴ στὴν Ἀσσίζη, συναντήσεις τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου μὲ τὸν Πάπα, τὸν Ἀρμένιο «Πατριάρχη», Ἀγγλικανούς, Προτεστάντες καὶ κάθε λογῆς ἀλλόθρησκους. Ἄλλωστε ἡ διαθρησκειακὴ καὶ διαχριστιανικὴ ἐπικοινωνία κατέχει ἐξέχουσα θέση σὲ ὅλο τὸ νέο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἀκόμη καὶ ἡ προσφάτως συγκληθεῖσα Σύνοδος τῆς Κρήτης δὲν λείπει ἀπὸ τὸ ὑλικὸ αὐτό. Στὸ διαδίκτυο δημοσιεύονται ἀποσπάσματα αὐτοῦ τοῦ ὑλικοῦ προκαλώντας θυμηδία, πικρία, ἀπογοήτευση καὶ τελικὰ θυμὸ –«θυμὸν τὸν δικαιότατον»– γιὰ ὅσους σχεδίασαν τὸ νέο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, μᾶλλον δὲ τὴν ἀπαξίωσή του, τὸν ξεπεσμό του, ποὺ ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ ὁδηγήσει στὴν κατάργησή του. Ἡ μεθοδικὴ διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, τῆς ὀρθόδοξης λατρείας καὶ ἠθικῆς ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ προσέγγιση τῶν θρησκειῶν μέσα ἀπὸ τὸ πρίσμα τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας, ὅπως διδάσκονταν μέχρι σήμερα, ἐγκαταλείπεται καὶ τὸ θρησκευτικὸ μάθημα ὁδηγεῖται σὲ ἕνα νέο πεδίο, ὅπου δεσπόζει ἡ σύγχυση, ὁ θρησκευτικὸς συγκρητισμός, ἡ ἀπουσία σοβαροῦ ἐπιστημονικοῦ καὶ χαρισματικοῦ λόγου, ἡ ἔλλειψη παιδαγωγικοῦ σχεδιασμοῦ, ἡ μετατροπὴ τοῦ σχολικοῦ μαθήματος σὲ ἀφηρημένη συζήτηση καὶ προσέγγιση κάποιων θεμάτων μέσα ἀπὸ κείμενα καὶ ὀπτικοακουστικὸ ὑλικὸ ἀμφιβόλου ποιότητος καὶ ἐν πολλοῖς παντελῶς ξένου πρὸς τὴν ὀρθόδοξη παράδοσή μας. Ὁ πολυδιαφημιζόμενος δῆθεν ἐκσυγχρονισμὸς τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ἤδη παρὼν καὶ ἀνοίγει τὸ δρόμο γιὰ τὴν σταδιακὴ πλήρη ἐπιστημονικὴ καὶ παιδαγωγική του ἔκπτωση καὶ τελικὰ τὴν κατάργησή του.
.                Ἀπέναντι στὴ θλιβερὴ αὐτὴ πραγματικότητα καὶ ἔχοντας γνώση τῶν ἀνθρώπων ποὺ προώθησαν ὅλο τὸν προηγούμενο καιρὸ αὐτὴ τὴν ἀλλαγὴ καὶ τῶν μεθόδων ποὺ ἀκολούθησαν, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ὑπάρξει ἀντίσταση. Ὅσοι διδάσκουν τὸ μάθημα ἔχουν πρὸς τὸ παρὸν στὰ χέρια τοyς τὰ μέχρι σήμερα διδασκόμενα σχολικὰ βιβλία, τὰ ὁποῖα ἔχουν μαζί τους καὶ οἱ μαθητές τους. Ἐπειδὴ τὰ προσεχῆ σχολικὰ ἔτη ἀναμένεται ἡ ἀντικατάσταση τῶν βιβλίων αὐτῶν κρίνεται πλέον ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη προμήθειας ἀντιτύπων τῆς Καινῆς Διαθήκης τὰ ὁποία θὰ ὑπάρχουν στὶς σχολικὲς μονάδες ὡς ἐργαλεῖα γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος. Γιὰ τὸν ἐφοδιασμὸ τῶν σχολείων μὲ τέτοια ἀντίτυπα εἶναι ἀναγκαία ἡ κινητοποίηση καὶ τῶν κατὰ τόπους ἱερῶν Μητροπόλεων. Σὲ κάθε περίπτωση ἡ δημιουργία φωτοτυπημένων φυλλαδίων μὲ ἐπιλεγμένα ἁγιογραφικὰ καὶ πατερικὰ κείμενα ἀλλὰ καὶ ἀποσπάσματα τῶν σχολικῶν βιβλίων μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἐργαλεῖο γιὰ ὅσους θεολόγους θὰ ἀρνηθοῦν νὰ συναινέσουν στὴν πλήρη ὑποβάθμιση τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος καὶ τὸν θρησκευτικὸ ἀποπροσανατολισμὸ τῶν μαθητῶν τους.
.         Τὰ πράγματα δὲν εἶναι εὔκολα. Ἡ ἀμηχανία καὶ ἡ ἀγωνία τῶν θεολόγων ποὺ ἐκδηλώνεται ἤδη στὶς μεταξύ τους συζητήσεις γιὰ τὸ ποῦ πορεύεται τὸ μάθημά μας πρέπει νὰ μετατραπεῖ σὲ πρωτοβουλία εὐθύνης. Κανεὶς δὲν ἀγνοεῖ τὸ «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» οὔτε κανεὶς εἶναι ἄβουλο στρατιωτάκι ποὺ ἐκτελεῖ ἐντολές. Ἡ εὐθύνη τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ποὺ μᾶς ἀνέθεσε ἡ ἴδια ἡ πολιτεία, δὲν ταυτίζεται μὲ τὴν τυφλὴ ἐφαρμογὴ στὴν πράξη ἐντολῶν καὶ ὁδηγιῶν μὲ συγκεχυμένο περιεχόμενο καὶ ἀσαφῆ προσανατολισμό.
.         Ἡ ἐκπαίδευση γνωρίζει τὰ τελευταῖα χρόνια μεγάλες ἀλλαγὲς ὄχι μόνο στὸ περιεχόμενο τῆς παρεχόμενης παιδείας ἀλλὰ καὶ στὸν τρόπο ποὺ λειτουργοῦν ὅσοι τὴν ὑπηρετοῦν. Ἡ μαζικὴ ἀντίσταση σὲ ἄνωθεν ἐντολὲς μπορεῖ νὰ τὶς ἀνατρέψει. Τὸ προηγούμενο διάστημα οἱ διαμαρτυρίες τῶν ἐκπαιδευτικῶν ματαίωσαν τὴν ἀξιολόγησή τους ποὺ εἶχε σχεδιαστεῖ μὲ τρόπο λανθασμένο. Παρόμοια ἀντίδραση ὁδήγησε στὴν ἐπαναπρόσληψη ἐκπαιδευτικῶν τῶν ἐπαγγελματικῶν λυκείων ποὺ εἶχαν τεθεῖ σὲ διαθεσιμότητα καὶ ὁδηγοῦνταν πρὸς τὴν ἀπόλυση. Ἑπομένως ἐὰν τώρα οἱ δάσκαλοι καὶ θεολόγοι ἀντισταθοῦν στὸ νέο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ποὺ μία ὀλιγομελὴς ὁμάδα σχεδίασε, μποροῦν νὰ πετύχουν τὴν διάσωση τοῦ χριστιανικοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν γιὰ τὸ καλὸ τῶν μαθητῶν μας.

ΠΗΓΗ: thriskeftika.blogspot.gr

 

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: