«Η ΛΕΞΗ “ΜΙΣΟΣ” ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ»

«Μίσος»: Δν νομίζω τι λέξη σημαίνει
α
τ πο νομίζεις
τι σημαίνει

Τοῦ Jonathon van Maren
(LifeSiteNews)

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Εἶναι ἀξιοσημείωτο τὸ περιεχόμενο τοῦ κατωτέρω ἄρθρου, καθ᾽ ὅσον φωτίζει μιὰ σημαντικὴ πλευρὰ τῶν ἀλλαγῶν καὶ «μεταφράσεων» ποὺ ἐπιχειρεῖ ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων, στὴν γενικότερη προσπάθεια ἐπαναπροσδιορισμοῦ ὄλων τῶν ὑφισταμένων ἐννοιῶν καὶ δομῶν τοῦ πολιτισμοῦ.
.        Κλάδο αὐτῆς τῆς γενικευμένης ἐργολαβίας ἀποτελεῖ καὶ ἡ ἑλλαδικὴ ἔμμονη τάση γιὰ τὶς «μεταφράσεις τῶν λειτουργικῶν κειμένων». Ἡ ἀντικατάσταση τῶν λέξεων τοῦ λειτουργικοῦ λεξιλογίου μὲ ἄλλες νεοελληνικὲς «κατανοητές», πολλαπλασιάζει τὸν κίνδυνο νὰ μετατοπισθεῖ τὸ περιεχόμενο, τὸ νόημα  τῶν λέξεων, ἐπειδὴ μεγιστοποιεῖται ἡ εὐκολία τοῦ ἐγχειρήματος, τὸ ὁποῖο δὲν διστάζει νὰ ἀδειάσει καὶ τὶς ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ἀπὸ τὸ αὐθεντικὸ νόημά τους καὶ νὰ τὶς γεμίσει μὲ νέο, παραλλαγμένο, ἀρεστὸ στοὺς νεοταξικοὺς σχεδιασμούς.

.                     Στὸ τρίτο ἔτος μου στὸ πανεπιστήμιο, ἔπρεπε νὰ παρακολουθήσω ἕνα ὑποχρεωτικὸ μάθημα γιὰ τὴν ἱστορία τῶν αὐτοχθόνων πληθυσμῶν τοῦ Καναδᾶ. Ἕνα ἀπὸ τὰ κύρια θέματα, ποὺ μᾶς ἔλεγαν ξανὰ καὶ ξανά, ἦταν ὁ ἀντίκτυπος τῶν ἱεραποστόλων ποὺ ἔφτασαν, συχνὰ μόνοι τους, γιὰ νὰ προσηλυτίσουν στὸν χριστιανισμὸ τὶς διάφορες φυλὲς τῶν ἰθαγενῶν. Ἦρθαν, δίδαξαν καὶ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἔχασαν τὴ ζωή τους μὲ τρομακτικὸ τρόπο, καθὼς ἄλλους τοὺς ἔκαιγαν, ἄλλους τοὺς ἔγδερναν καὶ ἄλλους τοὺς διαμέλιζαν. Οἱ συμφοιτητές μου δὲν ἤξεραν πῶς νὰ τὸ ἀντιμετωπίσουν αὐτό. Κατὰ τὴ διάρκεια ἑνὸς σεμιναρίου, ἕνας νεαρὸς λίμπεραλ δήλωσε ὅτι αὐτοὶ οἱ ἄνδρες ἦταν προφανῶς «ρατσιστές», διότι θεωροῦσαν προφανῶς ὅτι οἱ πνευματικὲς πεποιθήσεις τῶν ἰθαγενῶν ἦταν κατώτερες ἀπὸ τὶς δικές τους.
.                     Ρώτησα τὸν φοιτητὴ αὐτὸν ἂν πίστευε ὅτι οἱ ἱερεῖς πίστευαν πραγματικὰ στὴν ὕπαρξη τοῦ παράδεισου καὶ τῆς κόλασης καὶ στὴν ἀλήθεια τοῦ μηνύματός τους. Γνωρίζοντας τὸ θάρρος αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων μπροστὰ στὸ σχεδὸν ἀναπόφευκτο φρικιαστικὸ τέλος τους, ἀναγκάστηκε νὰ πεῖ “ναί”. Ἂν εἶναι ἔτσι, τὸν ρώτησα, τί θὰ ἦταν πιὸ «ρατσιστικό»: οἱ ἱερεῖς νὰ ἀποφάσιζαν ὅτι οἱ ἰθαγενεῖς τοῦ Καναδᾶ δὲν ἦταν ἀρκετὰ ἄξιοι προσηλυτισμοῦ στὸν χριστιανισμό, ἢ νὰ ἀποφάσιζαν ὅτι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἦταν ἀνθρώπινα ὄντα ἀνεκτίμητης ἀξίας, καὶ ὡς ἐκ τούτου θὰ ἔπρεπε νὰ ἀκούσουν τὸ χριστιανικὸ μήνυμα ἀνεξάρτητα ἂν αὐτὸ θὰ εἶχε κόστος γιὰ τοὺς ἴδιους; Ἂν οἱ ἱεραπόστολοι πραγματικὰ πίστευαν ὅτι οἱ ἰθαγενεῖς θὰ πᾶνε στὴν κόλαση, ἂν δὲν ἄκουγαν γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ ὅμως ἀποφάσιζαν ὅτι δὲν ἀξίζει τὸν κόπο, δὲν θὰ ἦταν αὐτὸ δεῖγμα γνήσιου ρατσισμοῦ;
.                     Ὁ φοιτητὴς δὲν μποροῦσε νὰ πεῖ τίποτα. Κοίταζε λίγο ἀποσβολωμένος.
.                     Λέω αὐτὸ τὸ περιστατικό, γιατί ἀπαντᾶ σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ κύρια προβλήματα τῶν χριστιανῶν σήμερα, ὅταν συζητοῦν γιὰ τὶς πεποιθήσεις τους μὲ τοὺς συμφοιτητές τους: Δὲν μιλᾶμε πλέον τὴν ἴδια γλῶσσα. Ἐμεῖς ἐξακολουθοῦμε νὰ χρησιμοποιοῦμε τὶς ἴδιες λέξεις, ἀλλὰ γιὰ αὐτοὺς σημαίνουν πλέον πολὺ διαφορετικὰ πράγματα.
.                     Ἡ λέξη “μίσος”, γιὰ παράδειγμα, ἔχει ἐπαναπροσδιοριστεῖ νὰ σημαίνει τὴν διαφωνία μὲ τοὺς πολιτικοὺς στόχους τῆς Σεξουαλικῆς Ἐπανάστασης. Οἱ Χριστιανοὶ κατηγοροῦνται ὅτι “μισοῦν” τοὺς ὁμοφυλόφιλους, ἐπειδὴ διαφωνοῦν μὲ τὸ «γάμο» τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἀλλὰ ἂν οἱ Χριστιανοὶ πιστεύουν πραγματικὰ ὅτι τὸ gay lifestyle ἀπομακρύνει τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὸν Θεό, τότε στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι μίσος τὸ νὰ δεχτοῦν τὸ «γάμο» τῶν ὁμοφυλοφίλων; Ἐπειδὴ οἱ ἀντίπαλοι τοῦ Χριστιανισμοῦ δὲν τὰ παίρνουν αὐτὰ στὰ σοβαρά, περιμένουν καὶ οἱ Χριστιανοὶ νὰ ἀγνοήσουν τὶς χριστιανικὲς διδασκαλίες. Οἱ γκέι ἀκτιβιστὲς ἀπαιτοῦν οἱ χριστιανοὶ νὰ ἀγνοήσουν, νὰ ἐγκαταλείψουν ἢ νὰ διαψεύσουν τὶς θεμελιώδεις χριστιανικὲς διδαχὲς καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα, ζητοῦν οἱ χριστιανοὶ νὰ σταματήσουν νὰ νοιάζονται γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν γκέι ποὺ γνωρίζουν καὶ ἀγαποῦν. Αὐτὴ ἡ σιωπὴ θὰ ἦταν μίσος.
.                     Τὸ ἴδιο πράγμα ἰσχύει καὶ γιὰ λέξεις ὅπως “θάρρος” καὶ “ἀνδρεία”. Αὐτὲς οἱ λέξεις συνηθίζονταν νὰ χρησιμοποιοῦνται γιὰ γενναίους ἄνδρες καὶ γυναῖκες ποὺ ἀντιμετώπιζαν κινδύνους καὶ πάλευαν μὲ κάθε ἀντιξοότητα προκειμένου νὰ προστατεύσουν τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀγαποῦν. Τέτοιοι ἦταν ἐκεῖνοι οἱ νέοι ἄνδρες, ποὺ ἔπεσαν νὰ καλύψουν μὲ τὰ σώματά τους τὶς φίλες τους καὶ τὶς συζύγους τους σὲ μαζικὲς σφαγές, προτιμώντας νὰ πεθάνουν, ὥστε ὅσοι ἀγαποῦσαν νὰ ζήσουν. Τώρα, ὅμως, ἕνας ἄντρας ποὺ κάνει ἐγχείρηση «ἀλλαγῆς φύλου» καὶ ντύνεται μὲ γυναικεία ροῦχα ἀποκομίζει τοὺς ἐπαίνους καὶ τὸ χειροκρότημα τοῦ καθενός, ἀπολαμβάνει νὰ δίνει συνεντεύξεις καὶ νὰ παρουσιάζεται σὲ talk show καὶ νὰ ὑποστηρίζεται ἀπὸ πολιτικούς, ποὺ τὸν ἀποκαλοῦν «γενναῖο». Ὁ Ὀμπάμα βγῆκε δημόσια νὰ «ἐπαινέσει τὸ θάρρος τοῦ στὰρ τοῦ NBA Jason Collins, ὅταν αὐτὸς ἀνακοίνωσε ὅτι ἦταν γκέι, λὲς καὶ ἡ δημοσιοποίηση τῆς σεξουαλικῆς ζωῆς ἑνὸς ἀτόμου εἶναι κάτι τὸ θαρραλέο.
.                     Καὶ ἀκριβῶς, ὅπως ἔχει ἐπαναπροσδιοριστεῖ τὸ «μίσος», ἔτσι ἔχει ἐπαναπροσδιοριστεῖ καὶ ἡ «ἀγάπη». Ἡ ἀγάπη κάποτε σήμαινε νὰ θέλεις τὸ καλύτερο γιὰ τὸν ἄλλο. Ἔτσι, τὸ νὰ ἀγαπᾶς κάποιον σήμαινε νὰ τοῦ πεῖς, ἂν τὸ πίστευες, ὅτι ὁ τρόπος ζωῆς του εἶναι ἐπιβλαβής, χωρὶς νὰ ἔχει σημασία πόσο δύσκολη ἢ ὀδυνηρή, μπορεῖ νὰ εἶναι μία τέτοια κουβέντα. Τώρα, κουλτούρα μας φαίνεται ν πιστεύει τι γάπη σημαίνει ν συμφωνες μ κάποιον κα ν ποστηρίζεις τν τρόπο ζως του, νεξάρτητα π τ τί πιστεύεις. γάπη εναι τώρα μόνο να συναίσθημα, δν εναι μία δράση ριζωμένη στν πίστη.
.                     Καθὼς ἡ συζήτηση γιὰ τὴν εὐθανασία ἔχει ξεκινήσει ἐδῶ στὸν Καναδᾶ, ἔχω σκεφτεῖ πολὺ γιὰ αὐτὴ τὴ σύγχυση καὶ τὴν δυσκολία στὴν ἐπικοινωνία. Ἡ εὐθανασία, ἄλλωστε, κυριολεκτικὰ σημαίνει «καλὸς θάνατος». Ἡ λέξη ποὺ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸ λόμπι τῆς εὐθανασίας εἶναι εὔηχη, ἀλλὰ γι τος χριστιανος νας θάνατος μπορε ν νομαστε “καλς”, μόνο ταν νθρωπος πο ναχωρε εναι τακτοποιημένος μ τὸν Θεό. Τ ν πιλέξεις τν ατοκαταστροφ ς τν τελική σου πράξη, στν πραγματικότητα εναι τ κριβς ντίθετο νς καλο θανάτου.
.                     Πρόσφατα ξαναδιάβαζα τὸ “Amazing Grace”, τὴν βιογραφία τοῦ William Wilberforce, ποὺ ἀγωνίστηκε μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις γιὰ νὰ τερματιστεῖ τὸ δουλεμπόριο στὴν Βρετανία. Καὶ μόλις λίγες ἡμέρες πρὶν τὸ θάνατό του τὸ 1833, ἔλαβε τὴν εἴδηση ὅτι ἡ ἐπιθυμία του εἶχε αἴσιο τέλος: Ἡ Μεγάλη Βρετανία εἶχε καταργήσει τὴν δουλεία. Ἔζησε μία ζωὴ ὑπηρετώντας τὸν Δημιουργό του καὶ ἄλλαξε τὸν κόσμο πρὸς τὸ καλύτερο. Μία καλὴ ζωή, ποὺ τελειώνει μὲ ἕνα καλὸ θάνατο.

ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

 

Advertisements

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: