«ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ»… Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ !!!

«ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ» … Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ !!!

τῆς «Χριστιανικῆς Ἑστίας Λαμίας»

.             Ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες καὶ κυβερνῶντες προτείνονται ἐδῶ καὶ λίγο καιρὸ κάποιες ἀλλαγὲς στὴ μορφὴ καὶ τὸν τρόπο λειτουργίας τοῦ κοινοβουλευτικοῦ μας πολιτεύματος. Ἄλλες οὐσιώδεις καὶ ἄλλες ἐπουσιώδεις. Καὶ στὰ οἰκονομικὰ ἐπίσης καὶ στὰ κοινωνικὰ θέματα τῆς ζωῆς γίνονται διάφορες εἰσηγήσεις γιὰ μετατροπές. Μάλιστα ὅλα αὐτὰ ποὺ εἰσηγοῦνται ἀκούστηκε ὅτι θέλουν νὰ τὰ περάσουν μέσα ἀπὸ δημοψήφισμα.
.             Ὅμως γιὰ νὰ πετύχει μία προσπάθεια αὐτοῦ τοῦ εἴδους μὲ προσφυγὴ στὸ λαὸ δηλαδή, πρέπει τὰ ἐρωτήματα ποὺ θὰ ὑποβληθοῦν στὸν κυρίαρχο λαὸ νὰ εἶναι βαθιά, οὐσιαστικὰ καὶ ριζικά. Νὰ ληφθεῖ μάλιστα ὑπ᾽ ὄψιν καὶ ἡ ὅποια διαβούλευση θὰ προηγηθεῖ καὶ νὰ μὴ πεταχθεῖ στὰ σκουπίδια, ὅπως συνέβη μὲ τὴ σχετικὴ γιὰ τὸ Σύμφωνο Συμβίωσης, ποὺ εἶχε δυσμενῆ γιὰ τὴν κυβέρνηση ἀποτελέσματα.
.             Μπορεῖ ἕνας λαὸς νὰ μὴ βρίσκεται πάντοτε στὴν κορυφὴ τῆς αὐτοσυνειδησίας του ἢ τῆς αὐτοεκτίμησής του, ἀλλὰ δὲν εἶναι πάντοτε τόσο ἐπιπόλαιος καὶ ἀνεγκέφαλος, ὥστε νὰ μὴ καταλαβαίνει τί τοῦ γίνεται καὶ ποιὲς σκοπιμότητες μπορεῖ νὰ κρύβονται πίσω ἀπὸ σχέδια καὶ προτάσεις αὐτοῦ τοῦ εἴδους.
.             Βέβαια τὸ καλύτερο θὰ ἦταν νὰ λυνόντουσαν τὰ ὑφιστάμενα καθημερινὰ προβλήματα τῶν πολιτῶν καὶ τῶν νέων, νὰ ἐφαρμοζόταν τὸ πρόγραμμα τῆς Θεσσαλονίκης, τὸ ΟΧΙ τοῦ πρόσφατου δημοψηφίσματος νὰ παρέμεινε ΟΧΙ κ. ἄ.
.             Καὶ τοῦτο, διότι τὸ μεγάλο θέμα ἐπὶ παραδείγματι τῆς ἐπιδιωκόμενης περαιτέρω ἐκκοσμικεύσεως τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καὶ τῆς ἐπιβολῆς οὐδετεροθρησκείας στὴν κατὰ πλειοψηφία ἑλληνορθόδοξη κοινωνία, ποὺ θέλει ἡ κυβερνῶσα παράταξη νὰ πετύχει, μὲ τὸν ἐπὶ πλέον καὶ μεγαλύτερο χωρισμὸ Ἐκκλησίας καὶ Κράτους, οὐσιαστικὰ εἶναι ἄνευ περιεχομένου καὶ δὲν θὰ τελεσφορήσει ποτὲ γι᾽ αὐτοὺς ἄνευ τῆς γνώμης τοῦ λαοῦ.
.             Δυστυχῶς θὰ φανεῖ γι᾽ ἄλλη μία φορὰ πάνω στὰ πράγματα πόσο μεροληπτικὰ καὶ σὲ βάρος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας κινεῖται ἡ παροῦσα ἐξουσία, ἀφήνοντας μάλιστα ἀπείραχτες τὶς μειονότητες τῶν μουσουλμάνων, ἑβραίων καὶ καθολικῶν, ὅπως ὑπογραμμίζουν νομικοὶ καὶ ἐπαΐοντες, πόσο ἀχάριστα φέρεται στὴ Μάνα Ἐκκλησία, ποὺ στήριξε τὸ λαό μας καὶ τοὺς μετανάστες ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια τῶν μνημονίων καὶ ἀποφεύχθηκε ἔτσι κοινωνικὴ ἔκρηξη καὶ πόσο μακράν τῆς ἱστορίας καὶ τῆς ψυχῆς τοῦ λαοῦ μας εἶναι οἱ μὲ ἰσχνὴ πλειοψηφεία κυβερνῶντες καὶ νομοθετοῦντες.
.             Ἐπίσης δὲν θὰ ἀποφέρει κανένα ὄφελος ἡ παροῦσα κυβερνητικὴ προσπάθεια γιὰ βαθύτερο δῆθεν χωρισμὸ Ἐκκλησίας καὶ κράτους, πρῶτον μὲν διότι ἤδη ἡ πολιτεία νομοθετεῖ ἐρήμην τῆς Ἐκκλησίας, ἀντίθετα μὲ τὴν παράδοση καὶ τὸ ἦθος τοῦ θρησκεύοντος λαοῦ καὶ δεύτερον εἶναι ἐλάχιστα τὰ ἐναπομείναντα στοιχεῖα ἐπαφῆς Ἐκκλησίας καὶ κράτους καθότι εἶναι ἀπολύτως διακριτοὶ οἱ ρόλοι τους… καὶ μὲ τὸ νόμο.
.             Μᾶλλον θόρυβος θὰ γίνει, πιθανὸν θὰ ἐπέλθει ἕνας διχασμὸς στὸ λαό, ἔνταση καὶ πόλωση, εἴτε τὸν ρωτήσουν εἴτε ὄχι, θὰ παραμείνουν ἄλυτα τὰ πραγματικὰ προβλήματα καὶ θὰ ἀποδειχθεῖ κυρίως πάνω στὰ πράγματα ἐμφανέστατα ἡ ἐκκλησιομάχος διάθεση τῆς Ἀριστερᾶς. Θὰ βαθύνει ἐνδεχομένως τὸ χάσμα στὶς ψυχὲς κάποιων ἀνθρώπων μὲ τὴ ζῶσα πραγματικότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς Ἐκκλησίας.
.             Ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐπικαλοῦνται οἱ πολιτικοὶ ὅτι χρήζουν συνταγματικῆς ἀναθεωρήσεως, δὲν εἶναι τόσο τρομακτικὰ καὶ ὀδυνηρὰ προβλήματα – ὁμιλοῦμε κυρίως γιὰ τὶς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Κράτους – ποὺ πρέπει ἄμεσα νὰ λυθοῦν κι ἂν δὲν λυθοῦν, θὰ καταρρεύσει ἡ χώρα. Ἁπλούστατα φαίνεται ἡ ἀνάγκη αὐτοεπιβεβαιώσεως τῶν κυβερνώντων ποὺ νομίζουν ὅτι θὰ ἐπαναφέρουν στὸ προσκήνιο τὰ ἤδη ἀποτυχημένα πειράματα τῆς Ἀριστερᾶς ἀνὰ τὸν κόσμο καὶ ὅτι αὐτὸ ἐπείγει κι ἂν δὲν γίνει, δὲν εἶναι πραγματικοὶ μαρξιστές.
.             Αὐτὴ ἡ προσπάθεια τί θὰ ἀποφέρει πάνω στὰ πράγματα; Θὰ πάρουν πίσω τὴν ἀνύπαρκτη περιουσία τῆς Ἐκκλησίας; Δὲν θὰ πληρώνουν τοὺς ἱερεῖς; Δὲν θὰ πηγαίνουν οἱ ἄνθρωποι στὴν Ἐκκλησία; Δὲν θά ᾽χουμε ἀργία τὸ Πάσχα; Ἢ μήπως θὰ φύγει ἡ ἐπίκληση τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀπὸ τὸ Σύνταγμα, πράγμα τὸ ὁποῖο σεβάστηκαν οἱ αἰῶνες καὶ οἱ γενεὲς τῶν Ἑλλήνων; Δηλαδὴ θὰ ἀποφασίσουν κάποιοι, ὥστε ὁ ὀρθόδοξος λαὸς νὰ μὴ εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶναι δεκαετίες τώρα καὶ μάλιστα χωρὶς νὰ τὸν ρωτήσουν; Αὐτὸ δὲν γίνεται καὶ εἶναι τελείως ἀφύσικο γιὰ τὸν Ἕλληνα.
.             Ἀκόμη καὶ οἱ ὁμοφυλόφιλοι ποὺ πέτυχαν καὶ ἀναγνωρίστηκε νομικὰ ἡ ἄκρως ἀντιευαγγελικὴ στάση ζωῆς τους, ἔγραφαν προσφάτως σὲ πάνω, εἴτε τὸ πίστευαν εἴτε ὄχι, ὅτι ὁ Χριστὸς «σταυρώθηκε καὶ γιά μᾶς»! Μπορεῖ αὐτὸ νὰ μὴ σημαίνει τίποτε, ἀλλά, ἀλήθεια, πιστεύει ἡ κυβερνητικὴ συμμαχία ὅτι θὰ δεχτεῖ ὁ λαός μας, παρὰ τὴν ὅποια ἁμαρτωλότητά του καὶ πλημμελῆ ἐκτέλεση τῶν θρησκευτικῶν του καθηκόντων, νὰ ἀρνηθεῖ τὴν πίστη του καὶ τὴ σχέση του μὲ τὴν Ἐκκλησία; Ἀσφαλῶς ὄχι καὶ τὸ ἀποδεικνύει αὐτὸ μέσα στὰ χρόνια, κάθε χρόνο, στὶς μεγάλες γιορτὲς μὲ μαζικὴ συμμετοχὴ καὶ τὸ ἀπέδειξε καὶ ἐπὶ μακαριστοῦ Χριστοδούλου μὲ τὴ συλλογὴ ὑπογραφῶν ὑπὲρ τῆς προαιρετικῆς ἔστω ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος.
.             Γιατί γίνονται ὅλα αὐτὰ τότε; Ἄλλοι λένε ἀπὸ ἰδεοληψία, ἄλλοι ἀπὸ ἐμπάθεια ἑνὸς πυρήνα φανατικῶν ἀθέων, ἄλλοι γιὰ ἀποπροσανατολισμὸ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπὸ τὴν ἐπαπειλούμενη οἰκτρὴ ἀποτυχία τῶν σχεδίων οἰκονομικῆς ἀνάκαμψης καὶ ἀνάπτυξης, ἄλλοι ὁμιλοῦν γιὰ σταδιακὸ προσεταιρισμὸ τῶν ἑλληνοποιημένων μεταναστῶν, ἄλλοι ὑποψιάζονται γιὰ ἐξευμενισμὸ τῶν μειονοτήτων καὶ τῶν ἰσχυρῶν λεσχῶν καὶ συνδέσμων τους, ἄλλοι θεωροῦν ὅτι ἐξαργυρώνονται ἐπιταγὲς ὑποχρεώσεων γιὰ ἐξακολουθητικὴ νομὴ τῆς ἐξουσίας σὲ βάθος χρόνων κατ᾽ ἐντολὴν τῆς διεθνοῦς τῶν ἀσεβῶν, προκειμένου νὰ «χαλάσουν» τὸν θρησκευόμενο καὶ φιλόπατρι λαό μας…
.             Ὅπως καὶ νά ᾽χει τὸ πράγμα ἀπὸ δημοψήφισμα πρέπει νὰ περάσουν ὅλα τὰ μεγάλα θέματα. Κυρίως αὐτὰ ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἑλληνορθόδοξη ταυτότητα τοῦ λαοῦ μας. Διότι ἀκοῦμε περὶ δημοψηφίσματος γιὰ τὴ διεύρυνση τῶν ἁρμοδιοτήτων τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, γιὰ τὸν ἐκλογικὸ νόμο, γιὰ τὸ θέμα τῆς ἐνέργειας, κ. α., ἀλλὰ δὲν ἀκοῦμε δημοψήφισμα γιὰ τὶς σχέσεις κράτους καὶ Ἐκκλησίας. Αὐτὸ ἀσφαλῶς δὲν πρέπει νὰ περάσει στὰ κρυφά, μὲ νομοθετικὲς ρυθμίσεις, προεδρικὰ διατάγματα καὶ ἀδιάβαστα κατεπείγοντα. Ἐπικαλούμαστε πρὸς τοῦτο τὶς δημόσιες διακηρύξεις τῶν πρώτων μετεπαναστατικῶν Ἐθνοσυνελεύσεων, τὶς ὁμολογιακὲς διακηρύξεις τῶν Ἀγωνιστῶν προγόνων μας τοῦ 1821, τὰ κείμενα τοῦ Ἀγώνα, τὸ αἷμα τῶν Ἡρώων καὶ τῶν Μαρτύρων, ποὺ ὅλοι καὶ ὅλα μιλοῦν «ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος»…
.             Πῶς θὰ τολμήσουν τώρα κάποιοι προσωρινοὶ καὶ περαστικοὶ κυβερνῆτες, χωρὶς μάλιστα νὰ ρωτήσουν τὸ λαό μας, στὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἑλληνορθόδοξη Ἐπανάσταση καὶ Παλιγγενεσία ἀντὶ νὰ κάνουν τὸ ὑπεσχημένο Τάμα τοῦ Ἔθνους, αὐτοὶ νὰ διαγράψουν τὴ συμπόρευση 2000 χρόνων Ἑλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ; Γιατί δὲν διδάσκονται ἀπὸ τὰ παθήματα τῶν ἄλλων ποὺ ζήλεψαν οἱ καϋμένοι τὴ δόξα τοῦ Ἠρόστρατου καὶ τελικὰ κάηκαν οἱ ἴδιοι; Κρίμα!
.             Πάντως χρήσιμο καὶ διδακτικὸ εἶναι ὅλοι νὰ θυμηθοῦμε ἐκείνη τὴν ἐπεισοδιακὴ παμμέγιστη συγκέντρωση – ἀγρυπνία στὸν ἅγιο Παντελεήμονα Ἀχαρνῶν γιὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Περιουσία, ὅπου εἶχε ὁρισθεῖ ὁμιλητὴς ὁ Μακάριος Ἐπίσκοπος Φλωρίνης Αὐγουστίνος Καντιώτης. Τότε, κατέληξε τὸ λόγο του, ὁ ἅγιος ἐκεῖνος ἄνθρωπος, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν τότε ὑπουργὸ Παιδείας, μακαρίτη κι αὐτὸν τώρα, λέγοντάς του: «Πρόσεξε, εἶναι τριφασικὸ ρεῦμα ἡ Ἐκκλησία, μὴ τὴν ἀγγίζεις… Θὰ καεῖς».

 

Advertisements

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: