Ο ΠΑΠΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ (γιὰ νὰ «ἀνακατέψει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία»;)

Ὁ Πάπας στὴ Γεωργία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Τὴν ὥρα ποὺ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης ἀποδείχθηκε διχασμένη, ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἐπισκέπτεται τὴν Ὀρθόδοξη Γεωργία τὴν 30ή Σεπτεμβρίου καὶ 1η Ὀκτωβρίου 2016. Ἡ εἴδηση ἀνακοινώθηκε στὶς 11 Ἰουλίου ἀπὸ τὸ Ραδιόφωνο τοῦ Βατικανοῦ. Σὲ συνεννόηση μὲ τὶς κυβερνήσεις τῶν ἐν λόγῳ καυκασίων χωρῶν καὶ μὲ τὴν ἐπιβολή, γιὰ λόγους «πολιτικοῦ ρεαλισμοῦ», τῆς ἀποδοχῆς ἢ ἀνοχῆς τῶν θρησκευτικῶν ἡγεσιῶν, ὁ Πάπας μετὰ τὴ μονοφυσιτικὴ Ἀρμενία ἐπισκέπτεται τὴν Ὀρθόδοξη Γεωργία καὶ θὰ ἀκολουθήσει ἡ ἐπίσκεψη στὸ μουσουλμανικὸ Ἀζερμπαϊτζάν.
.             Οἱ Ἀρμένιοι κέρδισαν ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα τὴν ἐκ μέρους του ἀναγνώριση τῆς γενοκτονίας τῶν Ὁμοθρήσκων τους ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς καὶ τοὺς Τούρκους κατὰ τὰ ἔτη 1915 – 1923. Ὁ ἡγέτης τῶν Βατικανοῦ δὲν ἔγινε γνωστὸ ἂν πῆρε ἀνταλλάγματα καὶ ἂν ναὶ ποιά. Ἡ Γεωργία καὶ τὸ Ἀζερμπαϊτζὰν συμπληρώνουν τὶς παρακαυκάσιες χῶρες ποὺ θὰ ἐπισκεφθεῖ. Μὲ σημαντικὴ γεωστρατηγικὴ σημασία ἡ Ἀρμενία καὶ ἡ Γεωργία καὶ ἀσφαλῶς μὲ μεγαλύτερη τὸ Ἀζερμπαϊτζάν, μὲ τὸν πετρελαϊκὸ πλοῦτο του στὴν Κασπία.
.             Τὸ ἐρώτημα παραμένει: Τί ἀποζητεῖ ὁ Πάπας στὴν Ἀρμενία, στὴ Γεωργία καὶ στὸ Ἀζερμπαϊτζάν; Δὲν ὑπάρχουν ρωμαιοκαθολικοὶ παρὰ ἐλάχιστοι Οὐνίτες στὶς τρεῖς αὐτὲς χῶρες, ἄρα δὲν εἶναι «ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη». Τὸ ἄλλο ἐπιχείρημα, πὼς οἱ ἐπισκέψεις αὐτὲς γίνονται στὰ πλαίσια τῆς «οἰκουμενικῆς καὶ διαθρησκειακῆς συνεννόησης» δὲν ἰσχύει, ἀφοῦ τὸ Βατικανὸ ἔχει τὶς διασκέψεις τῆς Ἀσίζης… Ὁ πρωθυπουργὸς καὶ Νο 2 τοῦ Βατικανοῦ, καρδινάλιος Πιέτρο Παρολὶν σὲ δηλώσεις του στὸ δημοσιογραφικὸ ὄργανο τοῦ Βατικανοῦ «Osservatore Romano» καὶ στὸ φύλλο του τῆς 13ης Ἰουλίου, σημείωσε ὅτι ὁ Πάπας πηγαίνει στὴ Γεωργία καὶ στὸ Ἀζερμπαϊτζὰν ὡς «φορέας εἰρήνης» καὶ πὼς «θὰ ἀκούσει καὶ θὰ ἐνθαρρύνει κάθε πρωτοβουλία διαθρησκειακοῦ διαλόγου». Πολὺ ἀόριστες δηλώσεις, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ κρύψουν ὅτι κάτι ἄλλο ὤθησε τὸ Βατικανὸ νὰ ὀργανώσει τὶς συγκεκριμένες κοπιαστικὲς καὶ χωρὶς «θέαμα» ἐπισκέψεις τοῦ ἐπικοινωνιακοῦ Πάπα.
.             Θὰ ἐπιχειρήσουμε νὰ ἐκθέσουμε τὰ δεδομένα, ποὺ εἶναι γνωστά. Ἡ Ἀρμενία εἶναι μία χώρα, τῆς ὁποίας ἡ μονοφυσιτικὴ Ὁμολογία εἶναι βασικὸ στοιχεῖο τῆς ταυτότητάς της. Οἱ Ἀρμένιοι ἔχουν δύο θρησκευτικὰ κέντρα, τὸ Ἐτσμιατζὶν στὴν Ἀρμενία καὶ αὐτὸ τῆς Κιλικίας, μὲ ἕδρα τὴ Βηρυττό. Αὐτὰ ἦσαν ἄλλοτε μὲ διαφορετικὸ προσανατολισμὸ καὶ σὲ ὀξὺ ἀνταγωνισμό, τὸ τῆς Ἀρμενίας ὑπὸ Σοβιετικὸ ἔλεγχο, τὸ τῆς Κιλικίας μὲ δυτικὸ προσανατολισμὸ καὶ ἀμερικανικὴ ὑποστήριξη. Σήμερα ἔχει παρατηρηθεῖ μία προσέγγιση, ἀλλὰ ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει ἕνα θεολογικὸ χάσμα. Οἱ τοῦ Ἐτσμιατζὶν εἶναι πιὸ παραδοσιακοί, ἐνῶ τῆς Κιλικίας ἔχουν ἐνστερνιστεῖ καὶ κινοῦνται στὸ πνεῦμα τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς παγκοσμιοποίησης.
.             Στρατηγικὴ τοῦ Βατικανοῦ εἶναι στὶς μονοφυσιτικὲς «ἀνατολικὲς Ἐκκλησίες», ἑπομένως καὶ στὴν Ἀρμενική, νὰ δημιουργήσει καταστάσεις τύπου Μαρωνιτῶν. Νὰ ἐξακολουθήσουν δηλαδὴ νὰ ἔχουν τὸ δικό τους τυπικὸ καὶ τὸ δικό τους κανονικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ δίκαιο, ἀλλὰ νὰ ἀναγνωρίζουν τὸ Πρωτεῖο τοῦ Πάπα. Ἡ παντοδυναμία τοῦ Πάπα καὶ ἡ παγκόσμια κυριαρχία του στοὺς χριστιανοὺς εἶναι ὁ στρατηγικὸς σκοπὸς τοῦ Βατικανοῦ. Γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ, τὸ Βατικανὸ κάνει ὁποιαδήποτε ἀβαρία καὶ χρησιμοποιεῖ κάθε μέσο…
.             Στὴ Γεωργία τὸ 85% τῶν πολιτῶν της εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Οἱ περισσότεροι κληρικοί της εἶναι παραδοσιακοί. Αὐτὸς ἦταν ὁ λόγος ποὺ ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας δὲν συμφώνησε μὲ τὸ κείμενο τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη, ποὺ ἀναγνώριζε ὡς Ἐκκλησία, μεταξὺ τῶν ἄλλων, τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ καὶ ἀπουσίασε ἀπὸ αὐτήν. Θὰ περάσει λοιπὸν μία δοκιμασία ὁ Πατριάρχης Γεωργίας κ. Ἠλίας, ὅταν συναντήσει τὸν Πάπα. Δοκιμασία ποὺ ἤδη προκαλεῖ τριγμοὺς στὸ ἐσωτερικό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας. Οἱ δύο τους δὲν ἔχουν τίποτε κοινὸ νὰ ποῦνε καὶ τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἀπομένει εἶναι οἱ γενικόλογες εὐχές… Αὐτὸ θέλει ὁ Πάπας; Τὴ δημιουργία ἀναταραχῆς στοὺς κόλπους τῆς συντηρητικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας;
.             Ἀρμενία, Γεωργία καὶ Ἀζερμπαϊτζὰν συνορεύουν ἢ εἶναι κοντὰ στὴν πολὺ εὔφλεκτη περιοχὴ τοῦ Βορείου Καυκάσου. Στὴν περιοχὴ ὑπάρχουν αὐτόνομες περιοχές, μὲ μουσουλμανικὸ πληθυσμὸ στὴ μεγάλη τους πλειονοψηφία, ὑπὸ τὴν κεντρικὴ διοίκηση τῆς Ρωσίας. Τσετσενία, Νταγκεστάν, Ἰνγκουσετία, Καμπαρντίνο Μπαλκάρ, Ὀσετία, Ἀμπχαζία εἶναι οἱ περιοχὲς στὸν Καύκασο, ποὺ τοὺς ἔχουν ἐπιβληθεῖ φιλορωσικὰ καθεστῶτα, ἀλλὰ ποὺ ἀποτελοῦν ἐνεργὰ ἡφαίστεια. Αὐτὲς οἱ περιοχὲς προσβλέπουν στὴ Δύση, ἂν καὶ στοὺς κατοίκους τους πολλοὶ εἶναι φανατικοὶ ἰσλαμιστές, ποὺ πολεμοῦν στὸ πλευρὸ τοῦ Ἰσλαμικοῦ Στρατοῦ… Ἡ Γεωργία καὶ ἡ Ἀρμενία, φιλοδυτικὲς χῶρες σήμερα, προσπαθοῦν νὰ κρατοῦν ἰσορροπίες μεταξὺ τῶν ἐπιδιώξεων τῆς Δύσης καὶ τῆς θέλησης τῆς Ρωσίας… Τὸ Ἀζερμπαϊτζὰν ἔχει φιλορωσικὸ καθεστώς, ἀλλὰ καὶ συμφέροντα μὲ τὴ Δύση… Ὁ Πάπας Φραγκίσκος μὲ τὶς ἐπισκέψεις του ἀσφαλῶς ἐξυπηρετεῖ τὰ σχέδια τῆς Δύσης στὸν Καύκασο, ὅπως παλαιότερα ὁ Πολωνὸς Πάπας Ἰωάννης Παῦλος Β´ στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη. Πάντοτε μὲ ἀνταλλάγματα, ἄγνωστα σὲ ἐμᾶς καὶ στὴ διεθνῆ κοινὴ γνώμη.-  

Διαφήμιση

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: