Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ–2

Ἡ στάση τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης

Μέρος B´

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

βλ. σχετ.: Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

.         Συνεχίζεται ἡ ἀναφορὰ στὶς κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ποὺ ἔλαβαν, ἢ δὲν ἔλαβαν μέρος στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης. Μετὰ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως οἱ ἀναφορὲς σήμερα εἶναι στὰ Πατριαρχεῖα Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων καὶ Μόσχας.

Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας

.           Ἡ ἀντιπροσωπεία τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ἀλεξανδρείας στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης εἶχε ἐλάχιστη συνεισφορὰ στὴν ὅλη διαδικασία. Ἦταν «σὲ ὅλα ναὶ» πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, κἂν νὰ ἐπιχειρηματολογεῖ… Ὅσοι μίλησαν περισσότερο προκαλοῦσαν ἀρνητικὰ ἢ/καὶ εἰρωνικὰ σχόλια. Οἱ ἔχοντες σοβαρὴ σκέψη ἀπέφυγαν νὰ μιλήσουν… Ὁ Πατριάρχης κ. Θεόδωρος στὴ διαδικασία ἐντὸς τῆς Συνόδου οὐδὲν τὸ οὐσιῶδες προσέφερε. Ὅσα ἐκτὸς Συνόδου εἶπε πρὸς τοὺς «συμπατριῶτες» του Ἕλληνες τῆς Κρήτης ἦσαν ἁπλοϊκὰ καὶ γλυκανάλατα. Οἱ Μητροπολίτες τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας συμμετέσχον στὴ Σύνοδο, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀπουσίαζαν, δὲν θὰ γινόταν αἰσθητὴ ἡ ἀπουσία τους…

Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας

.           Τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας δὲν συμμετέσχε στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης. Ἡ, ὅπως θεωρεῖ, μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς Ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, εἰσπήδηση τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων σὲ περιοχὴ (Κατάρ), τὴν ὁποία θεωρεῖ κανονικό του ἔδαφος, ἐπηρέασε ἀποφασιστικὰ τὴν ἐπιλογή του νὰ μὴ συμμετάσχει.
.           Μετὰ τὴ λήξη τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη καὶ συγκεκριμένα στὶς 27 Ἰουνίου 2016, συνεδρίασε ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Πατριάρχου Ἰωάννου Ι΄. Μετὰ τὴ συνεδρίαση οἱ Συνοδικοὶ Μητροπολίτες ἐξέδωσαν Ἀνακοινωθέν, μὲ τὸ ὁποῖο δηλώνουν ὅτι δὲν ἀναγνωρίζουν ὡς Σύνοδο ἀλλὰ ὡς «Συνέλευση» τὴ σύγκληση τῶν δέκα τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στὴν Κρήτη. Στὸ Ἀνακοινωθὲν ἐνημερώνουν γιὰ τὶς ἀκόλουθες ὁμόφωνες ἀποφάσεις τους:
.           Θεωροῦν τὴ συνάντηση τῆς Κρήτης ὡς μία προκαταρκτικὴ Συνέλευση τῆς Πανορθοδόξου μεγάλης Συνόδου. Ἑπομένως θεωροῦν ὅτι τὰ ἐγκριθέντα ἔγγραφα δὲν εἶναι τελικά, ἀλλὰ ἀνοικτὰ πρὸς συζήτηση καὶ τυχὸν τροποποιήσεις, ὅταν συγκληθεῖ ἡ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μὲ τὴν παρουσία καὶ τὴ συμμετοχὴ ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. Ἑπομένως οἱ ἀποφάσεις δὲν δεσμεύουν καθ’ οἱονδήποτε τρόπο τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας καὶ πάσης Ἀνατολῆς.
.           Ἀρνοῦνται τὴν ἀπόδοση τοῦ συνοδικοῦ χαρακτήρα σὲ ὁποιαδήποτε ὀρθόδοξη συνέλευση, στὴν ὁποία δὲν συμμετέχουν ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Ἑπομένως ἀρνοῦνται τὴν ὀνομασία τῆς Συνελεύσεως τῆς Κρήτης ὡς «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου».
.           Διαβεβαιώνουν ὅτι ἡ ἀρχὴ τῆς ὁμοφωνίας ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ὁ βασικὸς κανόνας, ὁ ὁποῖος διέπει τὶς διορθόδοξες σχέσεις. Ὑπενθυμίζουν ὅτι ἡ ἀπόφαση τῶν Προκαθημένων τοῦ 2014 ἦταν ὅτι «Ἅπασαι αἱ ἀποφάσεις, κατά τε τὴν Σύνοδον καὶ κατὰ τὸ προπαρασκευαστικὸν αὐτῆς στάδιον λαμβάνονται καθ’ ὁμοφωνίαν».
.           Κατὰ τὴ Σύνοδό τους οἱ Ἀντιοχεῖς Ἀρχιερεῖς μνημόνευσαν τὸν Μητροπολίτη Χαλεπίου Παῦλο, ὁ ὁποῖος ἀπήχθη πρὶν ἀπὸ τρία καὶ πλέον χρόνια ἀπὸ τοὺς ἰσλαμιστές. Σημειώνεται ὅτι γιὰ τὸν ἀπαχθέντα Μητροπολίτη, τοῦ ὁποίου ἀγνοεῖται ἡ τύχη, δὲν ὑπῆρξε ὁποιαδήποτε μνεία στὴν Ἐγκύκλιο τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη… Ἐπίσης προσευχήθηκαν ὑπὲρ τῆς ἀναπαύσεως ὅλων ὅσοι μαρτύρησαν γιὰ τὴ Χριστιανική τους Πίστη στὴ Συρία καὶ στὶς ἄλλες χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.
.           Τὸ χειμαζόμενο καὶ σκληρὰ δοκιμαζόμενο Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε ὅλη τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη, τὴν ἀλληλεγγύη καὶ τὴ συμπαράσταση τῶν ὑπολοίπων τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἔτσι θὰ φαινόταν ἡ ἑνότητά της… Ἀντὶ αὐτοῦ ἐπιδείχθηκε ἀδιαφορία πρὸς τὰ ζητήματά του. Μητροπολίτης τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας μᾶς εἶπε ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τοὺς συμπεριφέρεται ὡς νὰ εἶναι δεύτερης κατηγορίας Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ ἐξέφρασε τὴ λύπη του, ποὺ ὁ κ. Βαρθολομαῖος κατηγόρησε ἄδικα τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας γιὰ τὴν ἀπουσία του ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης.

Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων

.           Τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ἀποτέλεσε τὸν κύριο παράγοντα τῆς ἀποτυχίας τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη. Ἡ ἐπιμονή του στὸ νὰ εἰσπηδήσει σὲ περιοχὴ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καὶ νὰ ἐγκαταστήσει στὸ Κατὰρ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κατάρων Μακάριο προκάλεσε τὴ δικαιολογημένη ἀντίδραση τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καὶ τὴν ἀπουσία του ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης.
.           Ὁ Πατριάρχης κ. Θεόφιλος ἔχει καλὲς σχέσεις μὲ τὴν ἰσλαμικὴ ἐξουσία τοῦ Κατὰρ καὶ ὄχι μόνο δὲν ὑποχωρεῖ μπροστὰ στὴν εὔλογη ἀντίδραση τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, ἀλλὰ ἐνῶ ὑποστηρίζει ὅτι δὲν ἔχει χρήματα γιὰ νὰ ἐπισκευάσει τὸν Πανάγιο Τάφο, προχωρεῖ στὴν ἀνέγερση Ὀρθοδόξου Ναοῦ στὸ Κατάρ, ὅπου ζοῦν ἐλάχιστοι Ἕλληνες ἐργαζόμενοι…
.           Ὁ κ. Θεόφιλος εἶναι ἱκανοποιημένος ἀπὸ τὴ στάση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στὸ θέμα τοῦ Κατὰρ καὶ κατὰ τὴ Σύνοδο χωρὶς καμία συζήτηση ὁ ἴδιος καὶ οἱ συνοδεύσαντες αὐτὸν Ἀρχιερεῖς ἀκολούθησαν πιστὰ τὰ ὅσα ὁ κ. Βαρθολομαῖος εἶπε καὶ ἔκανε… Ἀρνητικὴ ἐντύπωση στοὺς συμμετασχόντας στὴ Σύνοδο Ἀρχιερεῖς ἔκανε τὸ γεγονὸς ὅτι ἐνῶ τὸ Πατριαρχεῖο ἔχει ἄνω τῶν δεκαπέντε Ἀρχιερέων, ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἔχουν καλὲς θεολογικὲς γνώσεις, ὁ Πατριάρχης πῆρε μαζί του μόνο πέντε, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὁ Φιλαδελφείας Βενέδικτος δὲν ἔχει πτυχίο Θεολογίας… Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἔχει ἐπιτύχει πάντως στὸ ἐσωτερικό τοῦ Πατριαρχείου νὰ μὴν ὑπάρχει ὁποιοσδήποτε ἀντίλογος – ἀκόμη καὶ διάλογος… Ἐκτὸς Πατριαρχείου διατηρεῖ καλὲς σχέσεις τόσο μὲ τοὺς Ἰσραηλινοὺς καὶ τοὺς Ἀμερικανούς, ὅσο καὶ μὲ τοὺς Παλαιστινίους καὶ τοὺς Ἰορδανούς… Προφανῶς στὴν κρίση του ἔχει ὑποβαθμίσει τὶς ἀντιδράσεις τῆς Ἀντιόχειας καὶ τῆς Μόσχας.

Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας

.           Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἀπέσχε τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη. Ἡ διαφωνία καὶ ἡ μὴ ὑπογραφὴ δύο κειμένων, γιὰ τὶς σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τοὺς ἑτεροδόξους Χριστιανοὺς καὶ γιὰ τὸ γάμο καὶ τὰ κωλύματά του, ἀπὸ τὰ Πατριαρχεῖα Ἀντιοχείας καὶ Γεωργίας ἦταν ἡ δικαιολογία τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας νὰ μὴ συμμετάσχει. Τὰ ἐπιχειρήματά της εἶναι ἴδια μὲ αὐτὰ ποὺ ἐξετέθησαν στὰ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας. Ἐπιγραμματικὰ ἡ Μόσχα ὑποστήριξε ὅτι γιὰ νὰ συγκληθεῖ ἡ Σύνοδος θὰ ἔπρεπε ὅλα τὰ πρὸς ἔγκριση στὴ Σύνοδο κείμενα νὰ εἶναι ὑπογεγραμμένα ἀπὸ ὅλους, ποὺ δὲν ἦσαν, καὶ στὴ Σύνοδο θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι παροῦσες ὅλες οἱ Ἐκκλησίες, ποὺ δὲν ἦσαν.
.           Εἶναι ἀληθὲς ὅτι ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία συμμετέσχε σὲ ὅλες τὶς διαδικασίες προετοιμασίας τῆς Συνόδου, ἀπὸ τὸ 1961 ἕως καὶ τὸ 2016. Ἡ μία ἄποψη εἶναι πὼς ἤθελε πραγματικὰ νὰ διεξαχθεῖ ἡ Σύνοδος καὶ πὼς ἡ ἀποχή της ὀφείλεται σὲ πραγματικοὺς λόγους καὶ εὔλογες αἰτίες. Ἡ ἄλλη εἶναι πὼς πάντοτε ἤθελε νὰ παρακολουθεῖ καὶ νὰ ἐλέγχει τὶς ἐξελίξεις ἐν ὄψει τῆς Συνόδου, ἀλλὰ ποτὲ δὲν θὰ δεχόταν αὐτὴ νὰ συγκληθεῖ καὶ νὰ διεξαχθεῖ ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Ἂν ἰσχύει ἡ δεύτερη περίπτωση, τότε ἡ Μόσχα ἐξυπηρετήθηκε ἀπὸ τὰ λάθη τοῦ Φαναρίου καὶ κυρίως ἀπὸ τὴν ἐμμονή του νὰ ἐνεργεῖ ὑπὲρ τοῦ «ἑλληνικοῦ» Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων σὲ βάρος τοῦ «ἀραβικοῦ» Πατριαρχείου Ἀντιοχείας. Μὲ τὴν ἴδια λογική, ὅτι ἡ Μόσχα θὰ ὑπονόμευε τὴν ἐπιτυχία τῆς Συνόδου, ὑποθέτει κανεὶς ὅτι καὶ νὰ λυνόταν τὸ ζήτημα τοῦ Κατὰρ καὶ τῶν κωλυμάτων τοῦ γάμου στὴ Σύνοδο δὲν θὰ προσερχόταν ὁ Μόσχας καὶ ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας θὰ πρόβαλε βέτο στὸ κείμενο γιὰ τὶς σχέσεις τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τοὺς ἄλλους χριστιανούς. Στὴν ἄρνησή της θὰ ἦταν ἀπόλυτη καὶ τότε ἢ τὸ Φανάρι θὰ δεχόταν ὅτι οἱ ἑτερόδοξοι δὲν εἶναι «Ἐκκλησίες», κάτι ποὺ θὰ κατέρριπτε ὅλο τὸ οἰκουμενιστικὸ οἰκοδόμημα ποὺ ἔχει κτίσει ἐπὶ δεκαετίες, ἢ θὰ προχωροῦσε καταργώντας τὴν ἀρχὴ τῆς ὁμοφωνίας, ποὺ θὰ προκαλοῦσε πάλι τὴν ἀποχώρηση τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καί, τουλάχιστον, τῶν ἄλλων τριῶν Πατριαρχείων, Ἀντιοχείας, Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας. Πάλι δηλαδὴ θὰ εἴχαμε σπάσιμο τῆς ἑνότητας καὶ ἧττα τοῦ Φαναρίου…
.           Ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία σήμερα εἶναι σὲ πολὺ δύσκολη κατάσταση στὴν Οὐκρανία. Ὁ ἐθνικισμὸς τῶν ἀδελφῶν τῶν Ρώσων Οὐκρανῶν καὶ ὁ πρόσφατος πόλεμος καὶ οἱ συνέπειές του ἔχουν αὐξήσει τὸν φανατισμὸ καὶ τὸ μίσος τους ἔναντι τῶν Ρώσων. Στοὺς μὴ ρωσόψυχους Οὐκρανοὺς ὁ,τιδήποτε ρωσικὸ εἶναι ἀπόβλητο, ἑπομένως καὶ ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία. Γιὰ τοὺς δυτικόψυχους ἐθνικιστὲς Οὐκρανοὺς οἱ ρωσόψυχοι εἶναι προδότες. Στὴν κατάσταση αὐτὴ ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἐπιζήσει στὴν Οὐκρανία. Αὐτὴ εἶναι ἡ κανονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Τὸ Πατριαρχεῖο τοῦ Κιέβου, προϊὸν τοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ τῆς φιλοδοξίας ὁρισμένων Οὐκρανῶν, δὲν ἀναγνωρίζεται ἀπὸ καμία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλὰ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὴν δυτικόστροφη ἐθνικιστικὴ κυβέρνηση τῆς Οὐκρανίας.
.           Ἡ πολιτικὴ ἐπηρεάζει στὴν Οὐκρανία τὴν ἐκκλησιαστικὴ κατάσταση καὶ πλέον ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία πιέζεται ἀφόρητα ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν Οὐκρανικὴ κυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἐθνικιστικὴ προπαγάνδα τῶν Οὐνιτῶν καὶ τῶν Ὀρθοδόξων του Πατριαρχείου τοῦ Κιέβου. Ἡ αὐτονομία ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας στὴν ὑπὸ τὴ δικαιοδοσία Του Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας δὲν ἱκανοποιεῖ τοὺς ἐθνικιστὲς Οὐκρανοὺς ποὺ ἐπιζητοῦν τὴ δημιουργία ἀνεξάρτητης ἀπὸ τὴ Μόσχα Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας.
.           Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης ἔχει ἐμπλακεῖ στὸ θέμα, καὶ θέλει νὰ ἱκανοποιήσει τὴ φιλοδυτικὴ κυβέρνηση τῆς Οὐκρανίας, τὸ Βατικανὸ καὶ τοὺς Ἀμερικανούς. Ὅμως γνωρίζει ὅτι τὸ ἐγχείρημα εἶναι ἐπικίνδυνο. Ἂν τὸ Φανάρι προχωρήσει στὴ ντὲ φάκτο καὶ οὐσιαστικὰ πραξικοπηματικὴ ἀνακήρυξη τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ προκαλέσει σχίσμα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ὁ κ. Βαρθολομαῖος δὲν θὰ ἤθελε ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀποτυχία τῆς Συνόδου νὰ χρεωθεῖ στὴν Ἱστορία καὶ ὅτι προκάλεσε τὸ πρῶτο καὶ μεγάλο σχίσμα στὴν 2000ετῆ πορεία τῆς Ὀρθοδοξίας.-

Μέρος Γ´: Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ–3

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: