Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ἡ στάση τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης

Μέρος Α´

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.       Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἀναφορῶν καὶ ἐπισημάνσεων γιὰ τὴ Σύνοδο στὴν Κρήτη ἀκολουθεῖ τὸ μέρος, στὸ ὁποῖο θὰ περιγραφεῖ, κατὰ τὴ σειρὰ τῶν Διπτύχων, ἡ στάση τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στὴν ἐν λόγῳ Σύνοδο.

Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης

.           Τὸ Πατριαρχεῖο ἐπιδίωξε ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ σημερινοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου νὰ συγκληθεῖ ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος. Θεώρησε ὅτι θὰ ὁδηγοῦσε σὲ σημαντικὴ αὔξηση τοῦ κύρους προσωπικὰ τοῦ Πατριάρχου καὶ γενικότερα τοῦ χειμαζόμενου ὑπὸ τὴν τουρκικὴ ἐξουσία Πατριαρχείου. Τὸ Φανάρι ἐπιδίωξε τὴν πραγματοποίηση τῆς Συνόδου μὲ κάθε τρόπο καὶ μὲ κάθε θυσία. Δέχθηκε νὰ μὴ συγκληθεῖ στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἀποδέχθηκε τὴν ἔνσταση κυρίως τῶν Πατριαρχείων Ρωσίας καὶ Σερβίας, ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας νὰ τελεῖται ὑπὸ τὸ βλέμμα τοῦ Μουσταφᾶ Κεμὰλ καὶ ὑπὸ τὴν τουρκικὴ σημαία. Δέχθηκε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης νὰ προεδρεύει καθήμενος στὸ μέσον ἀλλὰ σὲ ἴδιο ὕψος μὲ τοὺς ἄλλους Προκαθημένους. Δέχθηκε οἱ ἀποφάσεις πρὸ καὶ κατὰ τὴ Σύνοδο νὰ εἶναι ὁμόφωνες. Γιὰ νὰ συμμετάσχει στὴ Σύνοδο ὁ νεαρὸς καὶ φιλόδοξος Ἀρχιεπίσκοπος Τσεχίας καὶ Σλοβακίας Ραστισλάβ, δέχθηκε νὰ ταπεινωθεῖ καὶ νὰ τὸν ἀναγνωρίσει, αὐτὸν στὸν ὁποῖο εἶχε ἐπιβάλει τὸ ἐπιτίμιο τῆς ἀκοινωνησίας, γιὰ Κανονικοὺς λόγους… Πέτυχε νὰ προσεγγίσει τὸν Μητροπολίτη Μαυροβουνίου καὶ Παραθαλασσίας Ἀμφιλόχιο καὶ νὰ τὸν πείσει νὰ συμμετάσχει ὁ ἴδιος καὶ νὰ πεισθεῖ καὶ ὁ Πατριάρχης Σερβίας Εἰρηναῖος νὰ συμμετάσχει μαζὶ μὲ ὅλη τὴν ἀντιπροσωπεία στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης, παρὰ τὶς ζωηρὲς ἐπιφυλάξεις, ποὺ εἶχαν ἐκφραστεῖ στὴν πρόσφατη Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας. Ἐπίσης τὸ Φανάρι πρόσφερε κίνητρα στὸν Ὀρθόδοξο Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Πολωνίας καὶ στὴν ὀλιγομελῆ ἀντιπροσωπεία της, ὥστε νὰ συμμετάσχουν στὴ Σύνοδο. Ἡ παρουσία στὴ Σύνοδο τῶν ἀντιπροσωπειῶν Σερβίας, Πολωνίας καὶ Τσεχίας – Σλοβακίας ἔσπασε τὸ μπλὸκ τῶν Σλαβικῶν Ἐκκλησιῶν. Αὐτὸ ἦταν θετικό, ἀλλὰ καθόλου ἀρκετὸ γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς Συνόδου.
.         Ἡ παθιασμένη ἐπιθυμία τοῦ Φαναρίου νὰ διεξαχθεῖ ἡ Σύνοδος τὸ ὁδήγησε σὲ σοβαρὰ λάθη τακτικῆς. Ἀποτέλεσμα, μὲ εὐθύνη του ἀπέτυχε ὁ σκοπὸς τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη, νὰ φανεῖ ἡ Ὀρθοδοξία ἑνωμένη, ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. Τὸ βασικὸ λάθος ἦταν ὅτι τὸ Φανάρι δέχθηκε κατὰ τὴν προδιαδικασία καὶ κατὰ τὴ Σύνοδο οἱ ἀποφάσεις νὰ εἶναι ὁμόφωνες. Ὅταν ἐκ τῶν ὑστέρων ἀντελήφθη τὸ λάθος του καὶ ὁ Μητροπολίτης Περγάμου διαπίστωσε ὅτι ἔτσι ἡ Σύνοδος εἶναι ὑπὸ τὸν ἔλεγχο ἤ, ἀκόμη, καὶ τὸν ἐκβιασμὸ μίας Ἐκκλησίας ἦταν ἀργά. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο εἶχε ὑπογράψει τὴν αἰχμαλωσία του.
.         Ἄλλο σοβαρὸ λάθος ἦταν ἡ στάση του ἔναντι τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας. Αὐτὸ παρὰ τὸ ὅτι λέγεται «Ἑλληνορθόδοξο» (Σημ. γρ. Τὸ «Συρορθόδοξο» εἶναι μονοφυσιτικὸ) ἀποτελεῖται πλέον σχεδὸν ἀποκλειστικὰ ἀπὸ Ἄραβες τὸ γένος κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. Πολλοὶ κληρικοί του εἶναι ἑλληνόφωνοι καὶ ἔχουν σπουδάσει σὲ ἑλληνικὰ πανεπιστήμια, ὅπως ὁ σημερινὸς Πατριάρχης Ἰωάννης. Ἀπὸ τὰ παλιὰ χρόνια τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας εἶχε προστριβὲς μὲ τὸ ἀπὸ Ἕλληνες ποιμαινόμενο Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων. Μετὰ τὴν ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων τοποθέτηση Μητροπολίτου στὸ Κατὰρ (Σημ. γρ. Ὅπου σπανίζουν οἱ Ἕλληνες καὶ γενικὰ οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ) τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας, ποὺ θεωρεῖ τὸ Κατὰρ κανονικό του ἔδαφος, διέκοψε τὴν κοινωνία μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, ἕως ὅτου αὐτὸ ἀποσύρει τὸν Μητροπολίτη του ἀπὸ τὸ Κατάρ.
.         Τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια προειδοποιοῦσε συνεχῶς πὼς ἂν δὲν ἀποσύρει τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων τὸ Μητροπολίτη ἀπὸ τὸ Κατάρ, ἐκεῖνο θὰ ἀπέχει ἀπὸ τὶς διαδικασίες. Ἔχοντας ἀποσπάσει τὸ «ὁμόφωνο» στὶς ἀποφάσεις πίεζε στὸ νὰ ἱκανοποιηθεῖ τὸ αἴτημά του, γιατί ἂν ἀπουσίαζε, δὲν μποροῦσαν νὰ προχωρήσουν οἱ διαδικασίες καὶ ἑπομένως ἡ Σύνοδος. Ἐν ὄψει καὶ τῆς Συνόδου ἔγιναν προσπάθειες ἀπὸ τὸ Φανάρι καὶ τὸ Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀρθεῖ τὸ ἀδιέξοδο, ἀλλὰ αὐτὲς δὲν εἶχαν ἀποτέλεσμα.
.         Τὸ Φανάρι εἶχε πάρει τὴν ἀπόφασή του, νὰ παραβεῖ τὴν ὑπογραφή του καὶ νὰ συνέλθει ἡ Σύνοδος στὴν Κρήτη ἀνεξαρτήτως τῶν ὅσων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν θὰ συμμετάσχουν. Ἐν τούτοις ἔκαμε μία τελευταία προσπάθεια νὰ μεταπείσει τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας νὰ ἀλλάξει ἄποψη. Στὶς 30 καὶ 31 Μαΐου 2016 ἡ Πατριαρχικὴ Σύνοδος ἐπελήφθη τοῦ προβλήματος μεταξὺ τῶν δύο πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων καὶ πῆρε τὴν ἀπόφαση μετὰ τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης νὰ προτείνει τὴ σύσταση Ἐπιτροπῆς «πρὸς μελέτην τοῦ ζητήματος καὶ ἐξεύρεσιν κοινῶς ἀποδεκτῆς λύσεως».
.         Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τοῦ Φαναρίου ἦταν χονδροειδὲς λάθος τακτικῆς. Τὸ σκληρὰ δοκιμαζόμενο Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιοχείας ἐξέλαβε τὴν ἐν λόγῳ ἀπόφαση ὡς ἐμπαιγμὸ πρὸς αὐτὸ καὶ ὡς ἁπλοϊκὴ καὶ ἐκ τοῦ πονηροῦ προσπάθεια νὰ ὑφαρπαγεῖ ἡ παρουσία του στὴ Σύνοδο. Ἐπίσης τὴν ἐξέλαβε ὡς ἕνα φαινόμενο ἐθνοφυλετισμοῦ ἐκ μέρους τοῦ Φαναρίου καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ ὙπΕξ, ἀφοῦ πιστεύει ὅτι θὰ μποροῦσαν, ὅπως συνέβη στὴν περίπτωση τοῦ Πατριάρχου Εἰρηναίου, νὰ πιέσουν καὶ νὰ πετύχουν τὸ Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων νὰ ἀποσύρει τὸν Μητροπολίτη του ἀπὸ τὸ Κατάρ.
.         Τελικὰ ἡ στρατηγικὴ προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νὰ προσεγγίσει τὸ Ἑλληνορθόδοξο ἀλλὰ ἀραβικὸ πλέον Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας καὶ νὰ ἀναπτύξει καλὴ σχέση μαζί του, δίνοντας ὑποτροφίες σὲ πολλοὺς σπουδαστές του, κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς καὶ προσφέροντας γενναία βοήθεια πρὸς αὐτό, κινδυνεύει νὰ ἀποτύχει ἀπὸ τὰ λάθη τοῦ Φαναρίου. Εἶναι ὅμως μόνο λάθη, ἢ εἶναι ἐπιλογὴ τοῦ Φαναρίου καὶ τοῦ ὙπΕξ νὰ ὑποστηριχθεῖ τὸ Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων ἀνεξαρτήτως τῶν συνεπειῶν ποὺ ἔχει αὐτὴ ἡ ἐπιλογὴ στὶς σχέσεις τους μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας; Εἶναι λυπηρὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ἴδιο τὸ Φανάρι ἐξωθεῖ στὴ διάσπαση τῆς ἑνότητας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
.         Μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας εἶναι διαφορετικὴ ἡ περίπτωση. Οὐδεὶς ἀγνοεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Μόσχα διεκδικεῖ αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο κατηγορεῖ τὸ Φανάρι, τὸ «Πρωτεῖο» τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ πανσλαβισμὸς εἶναι μία ἀσθένεια, μία κοσμικὴ μόλυνση καὶ ἕνας ἰσχυρὸς πειρασμὸς τῆς σλαβικῆς εὐσεβείας. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ μεγάλος συγγραφέας Φιοντὸρ Ντοστογιέφσκι στὸ Ἡμερολόγιό του ἔχει γράψει ὁλόκληρο ἄρθρο, τὸν Μάρτιο τοῦ 1877, μὲ τίτλο «Ἡ Κωνσταντινούπολη ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ γίνει δική μας» (Dostoievski “Journal d’ un ecrivain”, Gallimard, 11e edition, 1951, p. 476). Σ’ αὐτὸ ὀνειρεύεται ὅτι οἱ Ρῶσοι θὰ ἀπελευθερώσουν τὴν Βασιλεύουσα καὶ τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καὶ θὰ στήσουν πάλι ἐκεῖ τὸν Δικέφαλο Ἀετό… Μεγάλος πειρασμὸς γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας εἶναι καὶ ἡ ἐκκοσμικευμένη ἀντίληψή του, ὅτι ὁ ἰσχυρότερος πρέπει καὶ νὰ ἡγεῖται τῆς Ὀρθοδοξίας…
.         Μὲ τὸ δεδομένο αὐτὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀκολουθεῖ λάθος στρατηγικὴ ἔναντι τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας. Ἔχει ἐπιλέξει τὸν ἐκκοσμικευμένο ἀνταγωνισμὸ ἰσχύος καὶ ἔχει ἐμπλακεῖ σὲ ἕναν ἄνισο σὲ βάρος Του ἀγώνα. Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Φαναρίου θά ᾽πρεπε νὰ εἶναι ἡ ἀποστολικὴ καὶ πατερικὴ πορεία του, γιὰ νὰ ἐμπνέει, μὲ τὴν πνευματικότητά του, τὸν σεβασμό, ἀκόμη καὶ αὐτῶν ποὺ τὸ ὑποβλέπουν. Ὅμως αὐτὴ ἡ ἐπιλογὴ εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴ λογικὴ τῶν Φαναριωτῶν. Ἐπίσης τὸ Φανάρι ἔχει ἐπιλέξει νὰ ἐνεργεῖ ἀνοίγματα στοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς καὶ στοὺς Προτεστάντες, γιὰ νὰ ἔχει ἀπὸ αὐτοὺς τὰ πιστοποιητικά τῆς θέσεώς του μεταξὺ τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ χάνει ξιοπιστία κα σεβασμ π τος ρθοδόξους χριστιανούς, τος ποίους θε, κόντες – κοντες, στν γκαλι τς Ρωσικς κκλησίας, πο μφανίζεται ς προστάτιδα τς Πατερικς Παράδοσης…
.         Τὸ Φανάρι στὸν ἀνταγωνισμὸ ἰσχύος μὲ τὴ Μόσχα ἐπισείει τὴν ἀπειλὴ νὰ ἀναγνωρίσει ὡς Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τὴν Οὐκρανική. Ὑποστηρίζει ὅτι θὰ ἐπικαλεστεῖ τὴ θέληση τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Οὐκρανίας, διὰ τῆς κυβερνήσεώς τους, νὰ χειραφετηθοῦν καὶ ἐκκλησιαστικά. Ὅμως ἂν προβεῖ σὲ ἕνα τόσο σοβαρὸ ἐγχείρημα, κατὰ παράβαση τῶν ὅσων ἔχουν συμφωνηθεῖ γιὰ τὴν ἀναγνώριση τοῦ Αὐτοκεφάλου καὶ ἀντιφάσκοντας στὰ ὅσα ὑποστηρίζει περὶ ἐθνοφυλετισμοῦ, θὰ προκαλέσει ὁριστικὸ σχίσμα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, Αὐτό, ἐνῶ ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι ὁ ἀποφασιστικὸς παράγων τῆς ἑνότητάς Της….
.         Ἡ στρατηγικὴ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἐπιδίωξή της ἦταν νὰ μὴν ἐπιτρέψει στὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο νὰ ἐμφανιστεῖ στὴ Σύνοδο ὡς «ὁ ἐπικεφαλῆς τῶν 300 ἑκατομμυρίων Ὀρθοδόξων», ἀλλὰ στὸ τέλος Της νὰ εἶναι ὁ ἡττημένος καὶ ὁ ταπεινωμένος, ὡς ἔχοντας ἀποτύχει νὰ ἑνώσει τοὺς Ὀρθοδόξους χριστιανούς. Ἡ Μόσχα πέτυχε στὴν ἐπιδίωξή της, ἐκμεταλλευόμενη τὰ λάθη τακτικῆς τοῦ Φαναρίου.
.         Ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2016 ἦταν σαφὲς ὅτι ἡ Μόσχα, μαζὶ μὲ τὶς «ἀδελφές» Της Ἐκκλησίες τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Γεωργίας ὑπονόμευε τὴ Σύνοδο. Ἡ Ἀντιόχεια εἶναι ἄλλη περίπτωση. Ἐπειδὴ ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία ἀκολουθεῖ τὴν πολιτικὴ τοῦ κ. Πούτιν στὴ Μέση Ἀνατολή, αὐτὸς ὑποστηρίζει τὸν κ. Ἄσαντ στὸν πόλεμο στὴ Συρία καὶ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας προτιμᾶ τὸν Ἄσαντ ἀπὸ τοὺς κατευθυνόμενους ἀπὸ τὴ Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ τὸ Κατὰρ σουνίτες βαχαμπίτες τῆς ἀντιπολίτευσης καὶ ἀπὸ τοὺς ἐγκληματίες τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους, εἶναι φυσικὸ Αὐτὸ νὰ εἶναι μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας. Τὸ Φανάρι, ἀπὸ τὴν πλευρά του, κάνει ὅ, τι μπορεῖ νὰ Τὸ σπρώχνει στὴν ἀγκαλιά Της…
.         Τακτικὰ τὸ Φανάρι δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ προχωρήσει στὴ σύγκληση τῆς Συνόδου, γιὰ νὰ μὴν πέσει στὴν παγίδα τῆς Μόσχας. Φαίνεται τὸ ἀνάποδο, πὼς ἂν ἀνέβαλε τὴ Σύνοδο θὰ ἔπαιζε τὸ παιχνίδι τῆς Μόσχας. Αὐτὴ εἶναι ἡ παγίδα στὴν ὁποία ἔπεσε τὸ Φανάρι. Ἂν ἀνέβαλε τὴ Σύνοδο θὰ φαινόταν ὅτι συνεχίζει τὴν προσπάθειά Του γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὅτι ἔχει πάντα τὴν πρωτοβουλία τῶν κινήσεων. Θὰ συγκαλοῦσε πάλι τοὺς Προκαθημένους καὶ Ἐπιτροπὲς νὰ συζητήσουν ἐπὶ τῶν ἐνστάσεων ποὺ εἶχαν ἐγερθεῖ. Εἶναι βέβαιο ὅτι δὲν θὰ ὑπῆρχε ἀποτέλεσμα, ἀφοῦ ἡ Μόσχα δὲν θέλει τὴ σύγκληση τῆς Συνόδου γιὰ τοὺς λόγους ποὺ προαναφέρθηκαν καὶ τὸ Φανάρι δὲν ἀλλάζει τὴ μοναχική του πορεία πρὸς τὸν οἰκουμενισμὸ καὶ τὴν παγκοσμιοποίηση. Ἡ Σύνοδος βεβαίως θὰ πήγαινε πίσω, πιθανὸν ἄλλα πενήντα χρόνια, ὅμως τὸ Φανάρι θὰ Τὴν εἶχε ἀναβάλει καὶ δὲν θὰ ἔμενε στὴν Ἱστορία ὅτι «πέτυχε» νὰ προβάλει στὸν κόσμο μία διχασμένη Ὀρθοδοξία καὶ νὰ μὴ συζητήσει τὸ σύνολο τῶν δέκα θεμάτων, ποὺ εἶχε καὶ τὸ ἴδιο συμφωνήσει νὰ συζητηθοῦν.
.         Ἄλλη ἐπιλογὴ τῆς στρατηγικῆς τοῦ Φαναρίου εἶναι ἡ πρόσδεσή του, ἀπ’ εὐθείας καὶ διὰ μέσου τῆς Ἑλληνορθόδοξης Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, στὴν κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ καὶ στοὺς πλουσίους ὀφικιαλίους Του στὴ μεγάλη αὐτὴ χώρα. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρεται ὅτι οἱ ὀφικιάλιοι καὶ ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς ἀνέλαβαν τὶς δαπάνες τοῦ Πατριαρχείου γιὰ τὴ Σύνοδο. Οἱ δαπάνες δὲν ἦταν καθόλου εὐκαταφρόνητες. Ἐπίσης Ἀμερικανοὶ βουλευτὲς καὶ γερουσιαστές, ὅπως οἱ Ζέλντιν καὶ Ρόϊς, προέβησαν σὲ κολακευτικὲς δηλώσεις ὑπὲρ τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καὶ πρόβλεψαν τὴν ἐπιτυχία τῆς Συνόδου καὶ τοῦ ἰδίου… Τόσο κολακευτικές, ποὺ βάφτισαν τὶς «τιμῆς ἕνεκεν» ἀπονομὲς στὸν Πατριάρχη τοῦ τίτλου τοῦ διδάκτορος ὡς κανονικοὺς τίτλους σπουδῶν… Ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἔχει μόνο τὸ πτυχίο τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης καὶ διδακτορικὸ ἀπὸ τὸ Ρωμαιοκαθολικὸ Γρηγοριανὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ρώμης στὸ Κανονικὸ Δίκαιο…
.         Σαφὴς ἔνδειξη τῆς σχέσης μὲ τὶς ΗΠΑ ἦταν ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου στὸ ἀεροπλανοφόρο «Χάρι Τρούμαν», ποὺ ναυλωχοῦσε στὴ Σούδα, ὡς ἐκπροσώπου τοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου… Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων δήλωσε δημόσια ὅτι προσφέρει 10.000 $ καὶ ὄχι Εὐρώ… Αὐτὸ ἀσφαλῶς ὄχι γιατί τὸ Εὐρὼ εἶναι κατά τι ἀκριβότερο τοῦ δολαρίου… Σημειώνεται ὅτι οἱ ΗΠΑ ἀσφαλῶς θέλουν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο νὰ ἡγεῖται τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ὄχι τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Ὅμως στὰ κρίσιμα ζητήματα οὐδὲν ἔχουν πράξει ὑπὲρ τοῦ Φαναρίου. Οἱ περιουσίες τοῦ Πατριαρχείου δημεύονται, ὁ Ἑλληνισμὸς φυλλορροεῖ στὴν Κωνσταντινούπολη, ἡ Σχολὴ τῆς Χάλκης δὲν ἀνοίγει καὶ ἡ Ἁγία Σοφία βεβηλώνεται…-

ΜΕΡΟΣ Β´: Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ–2

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: