ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ τῆς Ἱ. Συνόδου

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΓΙΑ καὶ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ» (Στήν πραγματικότητα, «ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖται ὡς μία συνεχής Σύνοδος», ἄλλωστε αὐτό σημαίνει καί ἡ λέξη Ἐκκλησία.)

Γράφει ὁ Λυκ. Νάνης
Ἰατρός

.               Ἡ ἐν προκειμένῳ στάση τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας παρέχει σὲ πολλοὺς πιστοὺς τὴν ἐντύπωση ὅτι ἡ τελευταία σύρεται ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχει πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὴ διαμόρφωσή τους.
.               Φαντάζομαι ὅτι ἡ ὁλότητα τῶν μητροπολιτῶν της ἔχει μελετήσει ἐπισταμένως καὶ μὲ αἴσθημα αὐξημένης ποιμαντικῆς εὐθύνης τὰ προσυνοδικὰ κείμενα ἢ οὐσιώδη ἀποσπάσματα ἐξ αὐτῶν καθὼς ἐπίσης καὶ τὶς ἐμπεριστατωμένες καὶ καταλυτικὲς κριτικὲς ποὺ ἀσκήθηκαν ὑπὸ τῶν ἐπαϊόντων σὲ αὐτὰ καθὼς καὶ τὸν σφόδρα προβληματικὸ καὶ ἀνατρέποντα ἐκ θεμελίων τὸ Κανονικὸ Δίκαιο κανονισμὸ λειτουργίας τῆς ἐπικειμένης νὰ συνέλθει “Συνόδου” τοῦ Κολυμπαρίου. (Γράφω  “φαντάζομαι”, γιατὶ  ὑπάρχουν ἀμφιβολίες σχετικῶς ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι κάποιοι μητροπολίτες “δὲν ἔχουν πάρει ἀνάσα”, κατὰ τὸ δὴ λεγόμενο, ἀπὸ τὰ πανηγύρια καὶ τὰ συλλείτουργα ὁπότε, πιθανῶς, νὰ μὴν ὑπάρχει διαθέσιμος χρόνος γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς σχετικῆς μελέτης…).
.               Ἀσφαλῶς θὰ ἔχουν ἀντιληφθεῖ οἱ προαναφερθέντες ποιμενάρχες, ἐπὶ τὴ βάσει τῶν ὅσων διαλαμβάνει τὸ περιεχόμενο τῶν προσυνοδικῶν κειμένων καί, κυρίως, οἱ προμνημονευθεῖσες ἐξουθενωτικὲς κριτικὲς ἀναλύσεις τους, ὅτι ἡ μέλλουσα νὰ συνέλθει “σύνοδος” τῆς Κρήτης τυγχάνει μία σύναξη σκοπιμότητας, ἀντικρυς ἀντίθετη πρὸς τὸ Κανονικὸ Δίκαιο, σὲ θεμελιώδεις διατάξεις τοῦ ὁποίου προσκρούει, ἀποδοκιμαζόμενη ἀπὸ τὸν ὑπερμαχοῦντα τῆς Ὀρθοδοξίας ἔντιμο κλῆρο καὶ πιστὸ λαό, καταλύτης καὶ πυροδότης ἐνδοορθοδόξων διαιρέσεων, διαστάσεων καὶ σχισμάτων καί, κυρίως καὶ πρωτίστως, ὑπηρέτρια καὶ προαγωγὸς τοῦ ἐπαράτου οἰκουμενισμοῦ, ποὺ συνιστᾶ κορυφαία ἐκδήλωση πνευματικῆς πορνείας καὶ μοιχείας καὶ  ἀντίκειται ὀξέως καὶ ὁλοκληρωτικῶς στὴν ἀποστολικὴ καὶ πατερικὴ παρακαταθήκη καὶ στὶς ἀποφάνσεις καὶ διακελεύσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τὶς ὁποῖες ἀκυρώνει πανηγυρικῶς.
.             Κατόπιν τούτων, ἀμείλικτο προβάλλει τὸ ἐρώτημα: ποιός ὁ λόγος καὶ ποιά ἡ σκοπιμότητα τῆς συμμετοχῆς τῶν ἐπισκόπων της Ἐκκλησίας μας (τῆς ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ καὶ οὐχὶ ἐξαρτωμένης ἐκ τοῦ οἰκουμενιστικοῦ πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος) στὴν ψευδο-σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου; Δὲν καταλαβαίνουν οἱ μητροπολίτες ποὺ πρόκειται νὰ συμμετάσχουν ὡς μέλη σὲ αὐτὴ ὅτι διὰ τῆς συμμετοχῆς τους “νομιμοποιοῦν” τὴν ἀντικανονικότητα; Ὄτι  μεταβάλλονται, διὰ τῆς φαλκιδεύσεως ἀπαραγράπτων κανονικῶν δικαιωμάτων τους, σὲ μαριονέττες, ἁπλοὺς θεατὲς καὶ παρατηρητὲς καὶ “γλάστρες”; Δὲν προβληματίζονται ἀπὸ τὸ γεγονὸς τῆς παραιτήσεως ἀπὸ μέλη τῆς “συνόδου” ἱκανοῦ ἀριθμοῦ συνεπισκόπων τους, οἱ ὁποῖοι ἐπικαλέσθηκαν βασίμους καὶ οὐσιώδεις λόγους προκειμένου νὰ τὴν τεκμηριώσουν; Δὲν τοὺς προβληματίζει τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας αἰτήθηκε, ἀποφασίζοντας ἐν συνόδῳ, χρονικὴ μετάθεση τῆς συγκλήσεώς της, προκειμένου νὰ μελετηθοῦν διεξοδικότερα τὰ προβληματικὰ προσυνοδικὰ κείμενα ἐπὶ ἀπειλῇ μὴ συμμετοχῆς της σὲ περίπτωση μὴ ὑλοποιήσεως τοῦ αἰτήματός της;
.         Ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ ἀνέμενε ἀπὸ τὴ συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας, ὑποτιθέμενο διερμηνέα, ἐκφραστὴ καὶ ἐντολοδόχο τοῦ φρονήματος καὶ τῶν θελήσεων τοῦ δεινῶς ἀλγοῦντος γιὰ τὴν ἐπικείμενη προδοσία ποιμνίου, πιὸ ἀνδρεία καὶ ὁμολογιακὴ στάση στὴ συγκεκριμένη περίπτωση. Περίμενε ἕνα περήφανο ΟΧΙ! Μία σθεναρὴ καὶ πεπαρρησιασμένη ἄρνηση συμμετοχῆς της σὲ μία τόσο μὰ τόσο ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν ἱερὴ ὑπόθεση τῆς προασπίσεως τοῦ πατρώου δόγματος ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν πανορθόδοξη ἑνότητα “σύνοδο”.
.           Δυστυχῶς οἱ ἱεράρχες μας δὲν ἔπραξαν κάτι τέτοιο! Ἀλλὰ ἐπεχείρησαν, διὰ τοῦ συνοδικοῦ ἀνακοινωθέντος, νὰ καθησυχάσουν τὶς δεινῶς ταραχθεῖσες συνειδήσεις καὶ νὰ συστήσουν ἠρεμία, ἀφοῦ πρῶτα ἀναγνώρισαν (καὶ πῶς θὰ μποροῦσαν νὰ πράξουν τὸ ἀντίθετο) ὅτι ἡ ἀνησυχία τοῦ πιστοῦ λαοῦ τυγχάνει ἐν πολλοῖς δικαιολογημένη.
.           Τόνισαν, σὰν πολὺ σημαντικὸ γεγονός, τὴ διατήρηση τῆς ἑνότητας στὸ ἱεραρχικὸ σῶμα!
.           Ἀλλά, σεβασμιώτατοι, ὅταν πρόκειται περὶ ζητημάτων Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ Ἤθους ἡ ἑνότητα δὲν ἀποτελεῖ αὐτοσκοπό. Τότε “κρείσσων ἐπαινετὸς πόλεμος, εἰρήνης χωριζούσης  Θεῷ”, ὡς ὑμεῖς κάλλιον ἐμοῦ γνωρίζετε! Ὑπάρχει καλὴ ἑνότητα καὶ σκάρτη καὶ ψευδὴς ἑνότητα. Ἐχέτωσαν, τοῦτο, ὑπ᾽ ὄψιν ὅσοι ἐπιχειροῦν μὲ τὴν προσχηματικὴ ἐπίκληση τῆς ἑνότητας νὰ ψύξουν τὸν ἱερὸ ζῆλο κλήρου καὶ λαοῦ καὶ νὰ μαράνουν τὴν ἀγωνιστικότητά του. Ὅσο γιὰ τὴν προμνημονευθεῖσα ἐντὸς τοῦ ἐπισκοπικοῦ σώματος ἑνότητα ἀναμένουμε νὰ δοῦμε ἂν αὐτὴ θὰ διατηρηθεῖ καὶ μετὰ τὶς τυχὸν προδοτικὲς ἀποφάσεις ποὺ ὅπως ὅλα δείχνουν πρόκειται νὰ ληφθοῦν στὰ πλαίσια τῆς ἐν Κρήτῃ συνάξεως…
.           Ὁ φρουρὸς τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ καθοδηγούμενος ἀπὸ ὁμολογητὲς καὶ φωτισμένους ποιμένες. Καὶ σὲ καμία περίπτωση δὲν πρόκειται νὰ συμβιβασθεῖ μὲ τὴν ἐκκλησιολογικὴ θεσμοθέτηση τοῦ οἰκουμενιστικοῦ συγκρητισμοῦ. Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι οἱ ἱεράρχες ποὺ ἀντικανονικότατα πρόκειται νὰ συμμετάσχουν στὴ σύναξη τοῦ Κολυμπαρίου δὲν θὰ προσθέσουν στὴ “νομιμοποίηση” τῆς ἀντικανονικότητας καὶ τὴ θεσμοθέτηση τῆς προδοσίας. Ἀλλέως θὰ ἔχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴ δίκαιη ὀργὴ τοῦ ποιμνίου τους καὶ τὴν ἐπιβεβλημένη ἀπομάκρυνσή του ἀπὸ αὐτούς! Διότι ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει δὲν θὰ φέρουν τὸν τιμητικότατο τίτλο τοῦ ποιμένα ἀλλὰ τὸ δυσειδῆ χαρακτηρισμὸ τοῦ λυκοποιμένα!

Advertisements
  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: