ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Τελικὰ ἡ Ἱεραρχία ἀποφάσισε ὅτι οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ οἱ Προτεστάντες δὲν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, ἀλλὰ Ὁμολογία ἢ Κοινότητα;»

Περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὴν Ἱεραρχία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Οἱ διαφορετικὲς πληροφορίες ποὺ κυκλοφορήθηκαν στὰ ΜΜΕ γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς Ἱεραρχίας τῆς 24ης καὶ 25ης Μαΐου τρ. ἔτους προκάλεσαν εὔλογες ἀπορίες καὶ δικαιολογημένο ἐνδιαφέρον στὸν πιστὸ λαό. Ὁ ὑπογράφων προχώρησε σὲ περαιτέρω ἔρευνα ἐπὶ τοῦ θέματος καὶ κατέληξε σὲ ἐπὶ πλέον πληροφορίες, ὡς πρὸς τὸ βασικὸ ἐρώτημα ποὺ κυριαρχεῖ στοὺς πιστοὺς καὶ γενικότερα στὴν κοινὴ γνώμη. Θὰ προσπαθήσει νὰ δώσει μία σαφῆ ἀπάντηση στὸ ἂν τελικὰ ἡ Ἱεραρχία ἀποφάσισε ὅτι οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ οἱ Προτεστάντες δὲν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, ἀλλὰ Ὁμολογία ἢ Κοινότητα.
.           Ἡ Ἱεραρχία συζήτησε, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἐπὶ τῶν προτάσεων ἀπορρίψεως, τροποποιήσεων καὶ βελτιώσεων στὸ κείμενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον», ποὺ περιλαμβάνει 24 παραγράφους. Γιὰ τὸ συγκεκριμένο κείμενο ὁρισμένοι Μητροπολίτες πρότειναν νὰ ἀποσυρθεῖ τελείως ἀπὸ τὸν Κατάλογο τῶν θεμάτων τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου. Ὁ λόγος; Ἐπειδὴ «τὸ ἐν λόγῳ κείμενο δικαιώνει τὰς καινοφανεῖς ἀντιλήψεις τῆς “βαπτισματικῆς θεολογίας”, τῆς “διηρημένης ἐκκλησίας”, τῶν “δύο πνευμόνων” καὶ “κλάδων” ἢ καὶ ἄλλων ἀνορθοδόξων θεωριῶν, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἐντελῶς ἀμάρτυροι εἰς τὴν Θεολογίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διὰ τῆς δικαιώσεως αὐτῶν τῶν καινοφανῶν θεωριῶν εἰς τὴν πραγματικότητα τὸ ἐπίμαχον κείμενον ἀναγνωρίζει ἐκκλησιαστικότητα εἰς τὴν κακοδοξίαν καὶ τὴν αἵρεσιν». Ἡ πρόταση περὶ ἀποσύρσεως τοῦ κειμένου δὲν ἐγκρίθηκε.
.       Σημειώνεται ὅτι ἡ εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Ἠλείας περὶ ψηφοφορίας ἐπὶ ἑκάστης προτάσεως δὲν ἐγκρίθηκε. Ἀντὶ αὐτῆς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος σὲ κάθε πρόταση ἐρωτοῦσε τὸ Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας ἂν αὐτὴ ἐγκρίνεται, στὴ συνέχεια ἐρωτοῦσε ποιὸς δὲν τὴν ἐγκρίνει καὶ κατέληγε στὸ συμπέρασμα «ἐγκρίνεται», ἢ «δὲν ἐγκρίνεται».
.           Μετὰ τὴν ἀπόρριψη τῆς πρότασης περὶ ἀπόσυρσης ὁλόκληρου τοῦ κειμένου ἔγινε συζήτηση ἐπὶ τῆς παραγράφου 6, στὴν ὁποία ἀναγράφεται: «Κατὰ τὴν ὀντολογικὴν φύσιν τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἑνότης αὐτῆς εἶναι ἀδύνατον νὰ διαταραχθῆ. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τὴν ὕπαρξιν ἄλλων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν μὴ εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ’ αὐτῆς…». Ἐπ’ αὐτῆς Μητροπολίτες ὑποστήριξαν: «Ἐπειδὴ ὁ πληθυντικὸς “τῶν Ἐκκλησιῶν καί…” εἶναι δυνατὸ νὰ παρερμηνευθῆ καὶ νὰ νομισθῆ ὑπό τινων ὅτι τὸ κείμενο αὐτὸ ἀναγνωρίζει τὴν ἀνορθόδοξη θεωρία τῶν Κλάδων προτείνεται στὴν ἐν λόγῳ παράγραφο ἀντὶ “χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν…” νὰ γραφῆ «χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν καὶ Κοινοτήτων…». Τὸ ἴδιο νὰ διορθωθῆ καὶ ὅπου ἀλλοῦ ἀναφέρεται ὁ ὅρος «Ἐκκλησίες» γιὰ τοὺς μὴ Ὀρθοδόξους καὶ νὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ τὸν ὄρο «Ὁμολογίες ἢ Κοινότητες». Ἡ πρόταση αὐτὴ ἐγκρίθηκε.
.       Στὴ συνέχεια συζητήθηκε ἡ πρόταση «αἱ παράγραφοι τοῦ κειμένου 16,17,18, καὶ 19» ποὺ ἀναφέρονται στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν νὰ διαγραφοῦν τελείως. Ἡ πρόταση ἀπορρίφθηκε. Στὴν ἀπόρριψη τῆς πρότασης ὑπῆρξε ἰσχυρὴ ἀντίδραση ἀπὸ Μητροπολίτες ποὺ ἤθελαν νὰ ἐγκριθεῖ ἡ διαγραφὴ ὅλων τῶν παραγράφων ποὺ ἀναφέρονται στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) καὶ ἔγινε καταμέτρησή τους. Ἦσαν δέκα ἑπτὰ ἐπὶ 79 παρόντων.
.       Ἡ ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ ἔγκριση τῆς ἀναφορᾶς ὡς Ὁμολογιῶν ἢ Κοινοτήτων τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ τῶν Προτεσταντῶν στὶς παραγράφους 6 καὶ 20 καί, ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἀπόρριψη τῆς διαγραφῆς τῶν παραγράφων 16, 17, 18 καὶ 19 γιὰ τὸ ΠΣΕ προκαλεῖ μία σοβαρὴ ἀντίφαση στοὺς προτεινόμενους ὅρους. Συγκεκριμένα στὴν παράγραφο 19 ἀναγράφεται: «Αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι-μέλη θεωροῦν ὡς ἀπαραίτητον ὄρον τῆς συμμετοχῆς εἰς τὸ ΠΣΕ τὸ ἄρθρο-βάση τοῦ Καταστατικοῦ αὐτοῦ, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο μέλη αὐτοῦ δύνανται νὰ εἶναι μόνο αἱ Ἐκκλησίαι καὶ αἱ Ὁμολογίαι, αἱ ἀναγνωρίζουσαι τὸν Κύριον Ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ὡς Θεὸν καὶ Σωτήρα κατὰ τὰς Γραφὰς καὶ ὁμολογοῦσαι τὸν ἐν Τριάδι Θεόν, Πατέρα Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὸ Σύμβολον Νικαίας – Κωνσταντινουπόλεως…». τσι σύμφωνα μ τς προτάσεις πο γκρίθηκαν πορρίφθηκαν στν εραρχία στν παράγραφο 6 το κειμένου ο γγλικανο λ.χ. ποτελον «μολογία» κα σύμφωνα μ τν παράγραφο 19 «κκλησία»!… Σημειώνεται ὅτι οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ ἔχοντας τὴν ἀντίληψη ὅτι αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὴν Ἐκκλησία δὲν μετέχουν στὸ ΠΣΕ καὶ ἐπικοινωνοῦν μὲ αὐτὸ διαμέσου παρατηρητῶν… Ἐλπίζεται ὅτι στὶς εὔλογες ἀπορίες καὶ ἀνησυχίες τῶν πιστῶν θὰ δώσει ἀπαντήσεις ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπὶ τῶν ὅσων συζητήθηκαν καὶ ἀποφασίστηκαν ἐπὶ τοῦ θέματος. Κατὰ τὶς πληροφορίες μας, αὐτὴ θὰ ἀναγνωσθεῖ στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τὴν Κυριακή του Τυφλοῦ, 5 Ἰουνίου.-

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: