ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΑΓΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ;

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

πάρχουν ποδείξεις γι τν νάσταση το Χριστο;

.                 Εἶναι ἕνα σχετικὰ καλὰ διαπιστωμένο γεγονὸς ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἐκτελέστηκε δημόσια στὴν Ἰουδαία τὸν 1ο μ.Χ. αἰώνα, ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, μέσῳ τῆς σταύρωσης, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Ἑβραϊκοῦ Σανχεντρίν (Μέγα Συνέδριο). Οἱ μὴ χριστιανικὲς ἱστορικὲς καταγραφὲς τοῦ Φλαβίου Ἰωσήπου, τοῦ Κορνηλίου Τάκιτου, τοῦ Λουκιανοῦ Σαμοσάτων, τοῦ Μαϊμονίδη ἀκόμα καὶ τῆς Ἑβραϊκῆς Σανχεντρὶν ἐπιβεβαιώνουν τὶς παλαιοχριστιανικὲς μαρτυρίες γιὰ τὶς σημαντικὲς αὐτὲς ἱστορικὲς πτυχὲς τοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
.                 Ὅσο γιὰ τὴν ἀνάστασή Του, ὑπάρχουν ἀρκετὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα ποὺ τὴν καθιστοῦν μία συγκλονιστικὴ ὑπόθεση. Ὁ ἀείμνηστος, θαῦμα τῶν νομολογιακῶν καὶ διεθνὴς πολιτικὸς ἄνδρας, Sir Lionel Luckhoo (ἀπὸ τὸ βιβλίο τῶν ρεκὸρ Γκίνες φημισμένος γιὰ τὶς ἄνευ προηγουμένου 245 συνεχόμενες ἀθωωτικὲς ἀποφάσεις σὲ δίκες ὑπεράσπισης ἀνθρωποκτονιῶν) συνοψίζει τὸν χριστιανικὸ ἐνθουσιασμὸ καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη στὴ δύναμη τῆς ὑπόθεσης τῆς ἀναστάσεως, ὅταν ἔγραψε « Ἔχω ξοδέψει περισσότερα ἀπὸ 42 χρόνια ὡς δικηγόρος ὑπεράσπισης δουλεύοντας σὲ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου καὶ ἐξακολουθῶ ἐνεργὰ νὰ δικηγορῶ. Εἶχα τὴν τύχη νὰ ἐξασφαλίσω μία σειρὰ ἀπὸ ἐπιτυχίες σὲ δίκες καὶ λέω κατηγορηματικὰ ὅτι οἱ ἀποδείξεις γιὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι τόσο συντριπτικὲς ποὺ ἐπιβάλλουν τὴν ἀποδοχή τους χωρὶς νὰ ἀφήνουν ἀπολύτως κανένα περιθώριο γιὰ ἀμφιβολίες».
.                 Ἡ ἀνταπόκριση τῆς κοσμικῆς κοινότητας γιὰ τὰ ἴδια ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα ἦταν προβλέψιμα ἀπαθὴς σύμφωνα μὲ τὴν ἀκλόνητη δέσμευσή της στὸν μεθοδολογικὸ νατουραλισμό. Γι᾽ αὐτούς, ποὺ δὲν εἶναι ἐξοικειωμένοι μὲ τὸν ὅρο, μεθοδολογικὸς νατουραλισμὸς εἶναι ἡ ἀνθρώπινη προσπάθεια νὰ ἐξηγεῖ τὰ πάντα ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς φυσικῆς καὶ τῶν φυσικῶν αἰτιῶν μόνο. Ἐὰν ἕνα ὑποτιθέμενο ἱστορικὸ γεγονὸς ἀψηφᾶ τὴ φυσικὴ ἐξήγηση (π.χ. μία θαυματουργὴ ἀνάσταση) οἱ κοσμικοὶ μελετητὲς τὸ ἀντιμετωπίζουν γενικὰ μὲ μεγάλο σκεπτικισμό, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὰ στοιχεῖα, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ πόσο θετικὸ καὶ συναρπαστικὸ μπορεῖ νὰ εἶναι.
.                Κατὰ τὴν ἄποψή μας, μία τέτοια ἀκλόνητη πίστη στὰ φυσικὰ αἴτια, ἀνεξάρτητα ἀπὸ οὐσιαστικὲς ἀποδείξεις γιὰ τὸ ἀντίθετο δὲν συμβάλλουν στὴν ἀμερόληπτη (καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐπαρκῆ) ἐξέταση τῶν στοιχείων. Συμφωνοῦμε μὲ τὸν Dr. Wernher von Braun καὶ πολλοὺς ἄλλους ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ πιστεύουν ὅτι ἀντιμετωπίζοντας μὲ μία δημοφιλῆ φιλοσοφικὴ προδιάθεση τὶς ἀποδείξεις, ἐμποδίζεται ἡ ἀντικειμενικότητα. Ἢ χρησιμοποιώντας τὰ λόγια τοῦ Dr. Von Braun «ὁ ἐξαναγκασμὸς τῆς ἀποδοχῆς ἑνὸς μόνο συμπεράσματος ….. θὰ παραβίαζε τὴν ἀντικειμενικότητα τῆς ἴδιας της ἐπιστήμης.»

Λέγοντας αὐτό, ἂς ἐξετάσουμε τώρα τὶς διάφορες ἀποδείξεις ποὺ εὐνοοῦν τὴν ἀνάσταση.

Ἡ πρώτη σειρὰ ἀποδείξεων γιὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

.                 Κατ᾽ ἀρχάς, ἔχουμε ἀποδεδειγμένα εἰλικρινῆ μαρτυρία αὐτοπτῶν μαρτύρων. Παλαιοχριστιανικοὶ ἀπολογητὲς ἀναφέρουν ἑκατοντάδες αὐτόπτες μάρτυρες, ὁρισμένοι ἐκ τῶν ὁποίων τεκμηρίωσαν τὶς εἰκαζόμενες ἐμπειρίες τους. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς αὐτόπτες μάρτυρες πρόθυμα καὶ μὲ ἀποφασιστικότητα ὑπέμειναν παρατεταμένα βασανιστήρια καὶ θάνατο ἀντὶ νὰ ἀποκηρύξουν τὴ μαρτυρία τους. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐπιβεβαιώνει τὴν εἰλικρίνειά τους, ἀποκλείοντας τὴν ἐξαπάτηση ἐκ μέρους τους. Σύμφωνα μὲ τὴν ἱστορικὴ καταγραφὴ (Πράξεις δ´ 1-17, Ἐπιστολὲς τοῦ Πλίνη στὸ Τραϊανὸ Χ 96 κ.ἄ.) οἱ περισσότεροι Χριστιανοὶ μποροῦσαν νὰ δώσουν τέλος στὸν βασανισμό τους ἁπλὰ ἀποκηρύττοντας τὴν πίστη τους. Ἀντίθετα, φαίνεται ὅτι οἱ περισσότεροι ἐπέλεξαν νὰ ὑπομένουν τὰ δεινὰ καὶ νὰ διακηρύξουν τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μέχρι θανάτου.
.                Σημειῶστε ὅτι, ἐνῶ τὸ μαρτύριο εἶναι ἀξιοσημείωτο, δὲν εἶναι κατ᾽ ἀνάγκη ἐπιτακτικό. Αὐτὸ δὲν ἐπικυρώνει τὴν πίστη τόσο πολύ, ὅσο πιστοποιεῖ ἕναν πιστὸ (ἐπιδεικνύοντας τὴν εἰλικρίνειά του ἢ της μὲ ἕνα ἁπτὸ τρόπο). Ατ πο κάνει τος πρώτους Χριστιανος μάρτυρες ξιοθαύμαστους εναι ν γνώριζαν χι τι ατ πο μολογοσαν ταν λήθεια. Εἴτε εἶδαν τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ζωντανὸ καὶ ἀβλαβῆ μετὰ τὸν θάνατό Του ἢ ὄχι. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἐξαιρετικό. Ἂν ἦταν ὅλα ἁπλὰ ἕνα ψέμα, γιατί τόσοι πολλοὶ νὰ ἐπιμένουν στὰ συγκεκριμένα γεγονότα; Γιατί λοι ν πιμένουν ν γνώσει τους σ να τέτοιο σύμφορο ψέμα βρισκόμενοι μπροστ σ διώξεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια κα θάνατο;
.                 Ἐνῶ οἱ ἀεροπειρατὲς αὐτοκτονίας τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 2001 χωρὶς ἀμφιβολία πίστευαν σ᾽ αὐτὸ ποὺ ὑπηρετοῦσαν (ὅπως ἀποδείχτηκε ἀπὸ τὴν θέλησή τους νὰ πεθάνουν γι᾽ αὐτὸ) δὲν μποροῦσαν καὶ δὲν γνώριζαν ἂν ἦταν ἀληθινό. Ἡ πίστη τους βασιζόταν σὲ παραδόσεις ποὺ πέρασαν σ΄ αὐτοὺς μέσῳ πολλῶν γενεῶν. Ἀντίθετα, οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ μάρτυρες ἦταν ἡ πρώτη γενεά. Ἢ εἶδαν αὐτὸ ποὺ ἰσχυρίζονταν ὅτι εἶδαν ἢ ὄχι.
.                 Ἀνάμεσα στοὺς πιὸ ἐπιφανεῖς αὐτόπτες μάρτυρες ἦταν οἱ Ἀπόστολοι. πέστησαν μία συλλογικ διαμφισβήτητη λλαγ μετ τς εκαζόμενες, μετ τν νάσταση, μφανίσεις το Χριστο. μέσως μετ τν σταύρωση, κρύβονταν π φόβο γι τς ζωές τους. Μετ τν νάσταση βγκαν στος δρόμους, μ θάρρος διακηρύττοντας τν νάσταση παρ τν ντατικοποίηση τν διώξεων. Τί εὐθύνεται γιὰ τὴν ξαφνικὴ καὶ δραματικὴ ἀλλαγή τους; Σίγουρα δὲν ἦταν οἰκονομικὸ ὄφελος. Οἱ Ἀπόστολοι ἐγκατέλειψαν ὅ,τι εἶχαν γιὰ νὰ κηρύξουν τὴν ἀνάσταση, συμπεριλαμβανομένης καὶ τὶς ζωές τους.

Ἡ δεύτερη σειρὰ ἀποδείξεων γιὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

.                 Ἡ δεύτερη σειρὰ ἀποδείξεων ἀφορᾶ τὴν ἀλλαγὴ συγκεκριμένων βασικῶν σκεπτικιστῶν, εἰδικὰ τοῦ Παύλου καὶ τοῦ Ἰακώβου. Ὁ Παῦλος χαρακτηρίζει τὸν ἑαυτό του ὡς ἕναν βίαιο διώκτη τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ περιγράφει ὁ ἴδιος ὡς μία συνάντηση μὲ τὸν ἀναστημένο Χριστό, ὁ Παῦλος ὑπέστη μία ἄμεση καὶ δραστικὴ ἀλλαγή, ἀπὸ ἕνα φαῦλο διώκτη τῆς Ἐκκλησίας σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς πιὸ παραγωγικοὺς καὶ ἀνιδιοτελεῖς ὑπερασπιστές της. Ὅπως πολλοὶ πρῶτοι Χριστιανοί, ὁ Παῦλος ὑπέστη ἐξαθλίωση, διώξεις, ξυλοδαρμούς, φυλακίσεις καὶ ἐκτέλεση γιὰ τὴ σταθερὴ δέσμευσή του στὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
.                 Ὁ Ἰάκωβος ἦταν σκεπτικιστής, ὄχι ὅμως ἐπιθετικὸς ὅπως ὁ Παῦλος. Μία ὑποτιθέμενη μετὰ τὴν ἀνάσταση συνάντηση μὲ τὸν Χριστὸ τὸν μετέτρεψε σὲ ἕνα μοναδικὸ πιστό, ἕναν ἡγέτη τῆς Ἐκκλησίας στὴν Ἱερουσαλήμ. Ἔχουμε ἀκόμα μία ἐπιστολή του, ποὺ οἱ μελετητὲς γενικὰ δέχονται ὅτι εἶναι μία ἀπὸ τὶς ἐπιστολές του πρὸς τὴν πρώτη Ἐκκλησία. Ὅπως ὁ Παῦλος, ὁ Ἰάκωβος πρόθυμα ὑπέφερε καὶ πέθανε γιὰ τὴν μαρτυρία του, γεγονὸς ποὺ πιστοποιεῖ τὴν εἰλικρίνεια τῆς πίστης του (δεῖτε τὸ βιβλίο τῶν “Πράξεων” καὶ τὴν “Ἰουδαϊκὴ Ἀρχαιολογία” τοῦ Ἰωσήπου ΧΧ, ΙΧ, 1).

Ἡ τρίτη καὶ ἡ τέταρτη σειρὰ ἀποδείξεων γιὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

.                 Ἡ τρίτη καὶ ἡ τέταρτη σειρὰ ἀποδείξεων ἀφορᾶ πιστοποιήσεις ἐχθρῶν τοῦ χριστιανισμοῦ σχετικὰ μὲ τὸν ἄδειο τάφο καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ πίστη τῆς ἀναστάσεως ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ. ησος κτελέστηκε δημοσίως κα θάφτηκε στν ερουσαλήμ. Θ ταν δύνατον πίστη στν νάστασή Του ν ξεκινήσει π τν ερουσαλήμ, ν τ σμα Του βρισκόταν στν τάφο, που τ Σανχεντρν θ μποροσε ν τ ξεθάψει κα ν τ τοποθετήσει σ κοιν θέα κα τσι ν κθέσει τν πάτη. Ἀντίθετα, τὸ Σανχεντρὶν κατηγόρησε τοὺς Ἀποστόλους ὅτι κλέψανε τὸ σῶμα, προφανῶς σὲ μία προσπάθεια νὰ ἐξηγήσουν τὴν ἀπουσία του (καὶ κατὰ συνέπεια τὸν ἄδειο τάφο). Πῶς ἐξηγοῦμε τὸν ἄδειο τάφο; Παρακάτω εἶναι οἱ τρεῖς πιὸ κοινὲς ἐξηγήσεις:
.                 Πρώτη, οἱ Ἀπόστολοι κλέψανε τὸ σῶμα. Ἂν αὐτὴ ἦταν ἡ ὑπόθεση, αὐτοὶ θὰ ξέρανε ὅτι ἡ ἀνάσταση ἦταν μία ἀπάτη. Γι᾽ αὐτὸ δὲν θὰ ἦταν τόσο πρόθυμοι νὰ ὑποφέρουν καὶ νὰ πεθάνουν γι᾽ αὐτό. (Δεῖτε τὴ πρώτη σειρὰ ἀποδείξεων σχετικὰ μὲ τὴν ἀποδεδειγμένη εἰλικρίνεια αὐτοπτῶν μαρτύρων). Ὅλοι ὅσοι δήλωναν αὐτόπτες μάρτυρες θὰ ἔπρεπε νὰ γνωρίζουν ὅτι δὲν εἶχαν δεῖ πραγματικὰ τὸν Χριστὸ καὶ ὡς ἐκ τούτου λέγανε ψέματα. Μὲ τόσους συνωμότες, σίγουρα κάποιος θὰ ὁμολογοῦσε, ἂν ὄχι γιὰ νὰ δώσει ἕνα τέλος στὰ δικά του βασανιστήρια, τουλάχιστον γιὰ νὰ τελειώσει ἡ ταλαιπωρία τῶν φίλων του καὶ τῆς οἰκογένειάς του. Ἡ πρώτη γενιὰ Χριστιανῶν εἶχαν κακοποιηθεῖ ἀπολύτως, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πυρκαγιὰ στὴ Ρώμη τὸ 64 μ.Χ. (μία πυρκαγιὰ ποὺ φέρεται νὰ ἔχει διατάξει ὁ Νέρωνας γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἐπεκτείνει τὸ παλάτι του ἀλλὰ ποὺ αὐτὸς κατηγόρησε τοὺς Χριστιανοὺς τῆς Ρώμης σὲ μία προσπάθεια νὰ ἀθωωθεῖ ὁ ἴδιος). Ὅπως ὁ Ρωμαῖος ἱστορικὸς Κορνήλιος Τάκιτος ἐξιστορεῖ στὰ Χρονικὰ τῆς Αὐτοκρατορικῆς Ρώμης (ποὺ ἐκδόθηκε μόλις μία γενεὰ μετὰ τὴν φωτιά): «Ὁ Νέρωνας ἐνίσχυσε τὴν κατηγορία καὶ προκάλεσε τὰ πιὸ ἀκραῖα βασανιστήρια σὲ μία τάξη ποὺ μισοῦσε γιὰ τὰ βδελύγματά τους, ποὺ ὀνομάζονται ἀπὸ τὸν λαό, Χριστιανοί. Ὁ Χριστός, ἀπὸ τὸν ὁποῖο τὸ ὄνομα εἶχε τὴν προέλευσή του, ὑπέστη τὴν ἔσχατη ποινὴ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ Τιβέριου στὰ χέρια ἑνὸς ἀπὸ τοὺς εἰσαγγελεῖς μας, τοῦ Ποντίου Πιλάτου, γιὰ μία πιὸ ἐπικίνδυνη δεισιδαιμονία, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ περιοριστεῖ γιὰ ἕνα διάστημα ἀλλὰ ξέσπασε πάλι ὄχι μόνο στὴν Ἰουδαία, τὴν πρώτη πηγὴ τοῦ κακοῦ ἀλλὰ ἀκόμη καὶ στὴ Ρώμη, ὅπου ὅλα τὰ εἰδεχθῆ καὶ ἐπαίσχυντα πράγματα ἀπὸ κάθε μέρος τοῦ κόσμου βρίσκουν τὸ κέντρο τους γιὰ νὰ γίνουν δημοφιλῆ. Κατὰ συνέπεια, ἀρχικὰ ἔγινε μία σύλληψη ὅλων ἐκείνων ποὺ ὁμολόγησαν τὴν ἐνοχή τους, στὴ συνέχεια, μὲ βάση τὶς πληροφορίες τους, ἕνα τεράστιο πλῆθος καταδικάστηκε, ὄχι τόσο γιὰ τὸν ἐμπρησμὸ τῆς πόλης, ὅσο γιὰ τὸ μίσος τους κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας. Κάθε εἴδους ἐμπαιγμὸς προστέθηκε στὸ θάνατό τους. Καλυμμένοι μὲ δέρματα ζώων, κατακρεουργήθηκαν ἀπὸ τὰ σκυλιὰ καὶ χάθηκαν ἢ σταυρώθηκαν ἢ καταδικάστηκαν στὴ πυρὰ καὶ κάηκαν γιὰ νὰ χρησιμεύσουν στὸ νυχτερινὸ φωτισμό, ὅταν τὸ φῶς τῆς ἡμέρας εἶχε παρέλθει.» (Χρονικά, XV, 44).
.                Ὁ Νέρωνας φώτιζε τὰ πάρτι στὸ κῆπο του καίγοντας Χριστιανούς. Σίγουρα κάποιος θὰ εἶχε ὁμολογήσει τὴν ἀλήθεια κάτω ἀπὸ τὴ ἀπειλὴ ἑνὸς τέτοιου φρικτοῦ πόνου. Ὡστόσο, λήθεια εναι τι δν χουμε καμι καταγραφ γι ποιονδήποτε Χριστιαν πο ν ποκήρυξε τν πίστη του γι ν βάλει τέλος στν βασανισμό του. ντίθετα, χουμε πολλς καταγραφς γι μφανίσεις μετ τν νάσταση κα κατοντάδες ατόπτες μάρτυρες πο ταν πρόθυμοι ν ποφέρουν κα ν πεθάνουν γι᾽ ατό.
.                 Ἐὰν οἱ Ἀπόστολοι δὲν ἔκλεψαν τὸ σῶμα, πῶς ἀλλιῶς ἐξηγοῦμε τὸν ἄδειο τάφο; Κάποιοι εἶπαν ὅτι ὁ Χριστὸς προσποιήθηκε τὸν θάνατό Του καὶ στὴ συνέχεια δραπέτευσε ἀπὸ τὸν τάφο. Αὐτὸ εἶναι προφανῶς παράλογο. Σύμφωνα μὲ τὴν μαρτυρία αὐτοπτῶν μαρτύρων, Χριστς ξυλοκοπήθηκε, βασανίστηκε, πληγώθηκε κα μαχαιρώθηκε. πέστη σωτερικς βλάβες, τεράστια πώλεια αματος, σφυξία κα τρυπήθηκε στ καρδιά Του. Δν πάρχει κάποιος λόγος γι ν πιστεύουμε τι ησος Χριστς ( ποιοσδήποτε λλος νθρωπος κάτω π ατς τς συνθκες) θ μποροσε ν πιβιώσει μία τέτοια δοκιμασία, ν προσποιηθε τν θάνατό Του, ν μείνει σ να τάφο γι τρες μέρες κα τρες νύχτες χωρς ατρικ φροντίδα, τροφ νερό, ν φαιρέσει τν τεράστια πέτρα πο σφράγιζε τν τάφο Του, ν ποδράσει παρατήρητος (χωρς ν φήσει πίσω του να χνος αματος), ν πείσει κατοντάδες ατόπτες μάρτυρες τι ναστήθηκε κα εναι καλ κα στ συνέχεια ν ξαφανιστε χωρς κανένα χνος. Μία τέτοια ντίληψη εναι γελοία.

Ἡ πέμπτη σειρὰ ἀποδείξεων γιὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

.                 Τέλος ἡ πέμπτη σειρὰ ἀποδείξεων ἀφορᾶ μία ἰδιομορφία στὶς καταθέσεις τῶν αὐτοπτῶν μαρτύρων. Σὲ ὅλες τὶς κύριες ἀφηγήσεις τῆς ἀναστάσεως, οἱ γυναῖκες εἶναι οἱ πρῶτες καὶ οἱ κύριες αὐτόπτες μάρτυρες. Αὐτὸ θὰ ἦταν μία περίεργη ἐφεύρεση, ἀφοῦ τόσο στν ρχαο βραϊκ σο κα στ Ρωμαϊκ πολιτισμό, ο γυνακες ταν σημαντικ ποτιμημένες. μαρτυρίες τους θεωρονταν πουσιώδεις κα παραβλέπονταν. Δεδομένου ατο το γεγονότος, εναι ξαιρετικ πίθανο τι ποιοιδήποτε μπνευστς μίας φάρσας στ α´ αώνα στν ουδαία θ πέλεγαν τς γυνακες ν εναι ο πρωταρχικοί τους μάρτυρες. Ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄρρενες μαθητές, ποὺ ἰσχυρίστηκαν ὅτι εἶδαν τὸν Ἰησοῦ ἀναστημένο, ἂν ὅλοι λέγανε ψέματα καὶ ἡ ἀνάσταση ἦταν μία ἀπάτη, γιατί ἐπέλεξαν τοὺς πιὸ δύσπιστους καὶ μὲ κακὴ ἀντίληψη μάρτυρες, ποὺ μποροῦσαν νὰ βροῦν; Ὁ Dr. William Lane Craig ἐξηγεῖ: «Ὅταν κατανοήσετε τὸν ρόλο τῶν γυναικῶν στὴν Ἑβραϊκὴ κοινωνία τοῦ πρώτου αἰώνα, αὐτὸ ποὺ εἶναι πραγματικὰ ἐντυπωσιακό, εἶναι ὅτι αὐτὴ ἡ ἱστορία τοῦ ἄδειου τάφου θὰ πρέπει κατ᾽ ἀρχὴν νὰ διαθέτει γυναῖκες ὡς αὐτοὺς ποὺ βρῆκαν τὸν ἄδειο τάφο. Οἱ γυναῖκες ἦταν σὲ πολὺ χαμηλὴ βαθμίδα τῆς κοινωνικῆς κλίμακας στὸν πρῶτο αἰώνα στὴ Παλαιστίνη. Ὑπάρχουν παλιὲς ρήσεις ραββίνων ποὺ λένε: «Ἀφῆστε τὰ λόγια τοῦ Νόμου νὰ καοῦν παρὰ νὰ παραδοθοῦν στὶς γυναῖκες» καὶ «Μακάριος εἶναι αὐτὸς ποὺ τὰ παιδιά του εἶναι ἄνδρες, ἀλλὰ ἀλίμονο σ᾽ ἐκεῖνον ποὺ τὰ παιδιά του εἶναι γυναῖκες. Ἡ μαρτυρία τῶν γυναικῶν ἐθεωρεῖτο τόσο ἄνευ ἀξίας, ποὺ δὲν ἐπιτρέπονταν νὰ χρησιμοποιηθοῦν οὔτε καν νομικὰ μάρτυρες σὲ ἕνα Ἑβραϊκὸ δικαστήριο. Ὑπὸ τὸ πρίσμα αὐτό, εἶναι ἀξιοσημείωτο τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ κύριοι μάρτυρες τοῦ ἄδειου τάφου εἶναι αὐτὲς οἱ γυναῖκες … Ὁποιαδήποτε μεταγενέστερη ἀναφορὰ ἀπεικονίζει ἄρρενες μαθητὲς νὰ βρίσκουν τὸν τάφο, γιὰ παράδειγμα ὁ Πέτρος ἢ ὁ Ἰωάννης. Τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ γυναῖκες ἦταν οἱ πρῶτοι μάρτυρες τοῦ ἄδειου τάφου, ἐξηγεῖται πιὸ πειστικὰ ἀπὸ τὴν πραγματικότητα ποὺ – εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι – ἦταν αὐτὲς ποὺ βρῆκαν τὸν ἄδειο τάφο! Ατ δείχνει τι ο συγγραφες τν Εαγγελίων κατέγραφαν πιστ ὅ,τι συνέβη, κόμα κα ν ταν νοχλητικό. Ατ μαρτυρ τν στορικότητα ατς τς παράδοσης κα χι τ μυθικ στοιχεο της» (Ὁ Dr William Lane Craig, ἀναφέρεται ἀπὸ τὸν Lee Strobel, Τὰ ἐπιχειρήματα ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ, Grand Rapids: Zondervan, 1998, σελ. 293).

Περίληψη

.                 Αὐτὲς οἱ σειρὲς τῶν ἀποδείξεων: ἡ ἀποδεδειγμένα εἰλικρινὴς μαρτυρία αὐτοπτῶν μαρτύρων (καὶ στὴ περίπτωση τῶν Ἀπόστολων, συναρπαστική, ἀνεξήγητη ἀλλαγή), ἡ μετατροπὴ καὶ ἀποδεδειγμένη εἰλικρίνεια τῶν βασικῶν ἀνταγωνιστῶν καὶ σκεπτικιστῶν μαρτύρων, τὸ γεγονὸς τοῦ κενοῦ τάφου, οἱ βεβαιώσεις τῶν ἐχθρῶν γιὰ τὸν ἄδειο τάφο, τὸ γεγονὸς ὅτι ὅλα αὐτὰ ἔλαβαν χώρα στὴν Ἱερουσαλήμ, ὅπου ἡ πίστη στὴν ἀνάσταση ἄρχισε νὰ ἀκμάζει, ἡ μαρτυρία τῶν γυναικῶν, ἡ σημασία τῶν ἐν λόγῳ μαρτυριῶν ποὺ ἔδωσαν τὸ ἱστορικὸ πλαίσιο, ὅλα αὐτὰ μαρτυροῦν ἔντονα τὴν ἱστορικότητα τῆς ἀνάστασης.
.                 Ἐνθαρρύνουμε τοὺς ἀναγνῶστες μας νὰ ἐξετάσουν προσεκτικὰ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα. Τί σᾶς προτείνουμε; Ἔχοντας μελετήσει οἱ ἴδιοι τὰ παραπάνω στοιχεῖα δηλώνουμε ἀποφασιστικὰ ὅτι ἐπαναβεβαιώνουμε τὴ δήλωση τοῦ Sir Lionel ὅτι: «Οἱ ἀποδείξεις γιὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι τόσο συντριπτικὲς ποὺ ἐπιβάλλουν τὴν ἀποδοχή τους χωρὶς νὰ ἀφήνουν ἀπολύτως κανένα περιθώριο γιὰ ἀμφιβολίες».

ΠΗΓΗ: madata.gr (ἀπὸ gotquestions.org)
Μικρὲς διορθωτικὲς ἐπεμβάσεις: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

 

 

Advertisements

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: