ΠΑΥΣΑΣΘΕ ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΟΝΗΡΙΩΝ ΥΜΩΝ (Ἰω. Καλλιανιώτης)

Παύσασθε ἀπό τῶν Πονηριῶν ὑμῶν
καί Μάθετε Καλόν Ποιεῖν

ὑπό
Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton

.            Ἡ ἡμετέρα χώρα, ἡ περιούσιος Ἑλλάς, εὑρίσκεται εἰς δεινήν κρίσιν ἐπί τεσσαράκοντα καί πλέον ἔτη, λόγῳ τῶν πονηρευομένων ἀνθελλήνων καί ἀντιορθοδόξων, οἱ ὁποῖοι κατέστησαν (ἐπεβλήθησαν ὑπό τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἑλλάδος) ἡγέται (κατ’ οὐσίαν, ἀκόλουθοι) καί κατήντησαν τήν ἀρχαιοτέραν καί πρώτην ἀνά τόν κόσμον χώραν, ἐσχάτην, τριτοκοσμικήν καί περιγέλωτα πάντων, φίλων (τῶν ἡμετέρων πνευματικῶν τέκνων κρατῶν) καί ἐχθρῶν (τῶν αἱρετικῶν, ἀλλοθρήσκων καί ἀθέων τοιούτων). Πῶς εἶναι δυνατόν Ἕλλην Χριστιανός Ὀρθόδοξος νά ψηφίζῃ ἀθέους καί ἀνθέλληνας πολιτικούς ὥστε νά τόν κυβερνοῦν; Ἐπίσης, πῶς εἶναι δυνατόν ὁ Βαρθολομαῖος καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί «Πάσης Ἑλλάδος» Ἱερώνυμος νά καλέσουν τόν πάπαν εἰς τήν Λέσβον (Σάββατον 16 Ἀπριλίου, 2016) διά τήν προβολήν τούτου ὡς μοναδικοῦ θρησκευτικοῦ ἡγέτου καί προστάτου τῶν προσφύγων; Δυστυχῶς, ἡ πιθανότης μαθεῖν τό καλόν καί ποιεῖν τοῦτο εἶναι μηδενική διά τούς ἡμετέρους ψευδο-ἡγέτας. Ἐάν δέν ἀλλάξῃ ἡ πολιτική καί πνευματική μας ἡγεσία, ἡ Ἑλλάς θά εἶναι ἡ πρώτη χώρα, τῆς ὁποίας ἡ πολιτική θά εἶναι ἡ Παγκοσμιοποίησις καί ἡ θρησκεία της ὁ Οἰκουμενισμός.
.           Κατόπιν τῆς ὀδυνηρᾶς μεταπολιτεύσεως τοῦ 1974, μᾶς ἐπέβαλλον τούς ἀνθέλληνας καί ἀντιχρίστους μασόνους 33ου βαθμοῦ, κατόπιν τούς ψευδο-σοσιαλιστάς καί κατ’ ἐπίφασιν ἀριστερούς, ὡς «ἐθνοπατέρας» καί ἤρχισαν τήν ἐκθεμελίωσιν τοῦ Ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ μας. Ἡ πρώτη πέτρα, τήν ὁποίαν ἀφῂρεσαν ἀπό τά θεμέλιά μας, ἦτο ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς γλώσσης μας[1] καί τῆς παιδείας μας. Κατήργησαν τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, τήν ἀστείρευτον πηγήν τῆς γλώσσης μας. Ἐπέβαλον διά νόμου τήν πτωχοτάτην δημοτικήν καί τό μονοτονικόν σύστημα γραφῆς τῆς γλώσσης, τά ὁποῖα δέν εἶναι μέρος τῆς θεϊκῆς αὐτῆς γλώσσης[2] καί τήν κατέστησαν ξένην, ἐλλιπῆ καί ἀσυνεχῆ τοῦ Ἀρχαίου, τοῦ Ἑλληνιστικοῦ, τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ καί τοῦ Βυζαντινοῦ Ἑλληνισμοῦ. Μᾶς ἀπέκοψαν, οἱ ἀνθέλληνες οὗτοι ψευδο-πολιτικοί ἀπό τάς ρίζας μας, ἀπό τήν μητέρα μας, ἀπό τόν ἀρχέγονον πολιτισμόν μας. Μᾶς κατέστησαν Ἔθνος ἄνευ ἐθνότητος, ἄνευ καταγωγῆς, ἄνευ ἱστορικῆς συνεχείας, ἄνευ προγόνων, ἄνευ πίστεως καί παιδείας. Περιαγόμεθα ἕρμαια καί ἕωλοι εἰς τάς πλεκτάνας τῶν αἰωνίων ὑποαναπτύκτων ἐχθρῶν μας, ἀλλ’ εἴμεθα πλέον «Εὐρωπαῖοι». Τιμή μας ἤ αἰσχύνη μας;
.            Τούς ἑπομένους λίθους ἀπό τό Ἑλληνορθόδοξον παραδοσιακόν οἰκοδόμημά μας ἐστάλη ἀπό τήν Ἀμερικήν νά τούς ἐκβάλῃ καί νά τό ἀποδομήσῃ ὁ ἀνθέλληνας μέγας ἐχθρός τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, παιδείας καί εὐημερίας, ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου καί ὅλον τό ΠΑΣΟΚικόν κατασκεύασμα, τό ὁποῖον ὡδήγησε τήν χώραν εἰς τήν φοβεράν τῆς σήμερον κρίσιν καί τήν ὁποίαν προσπαθεῖ νά συνεχίσῃ καί νά διαιωνίσῃ, ὡς ἔκαμνον καί οἱ προηγούμενοι «σωτῆρες», ἡ ἄθεος καί ἀνθελληνική ἀριστερά τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Οἱ νόμοι, τούς ὁποίους ἐψήφισαν εἰς τήν Ἑλληνικήν Βουλήν, εἶναι ἀντιχριστιανικοί, ἀντιευαγγελικοί, ἀνθελληνικοί καί καταστροφικοί. Ἀποποινικοποίησαν τήν μοιχείαν, ἐπέβαλον τό μονοτονικόν σύστημα γραφῆς, τό ὁποῖον κατέστη ἀτονικόν, ἔφεραν τόν πολιτικόν γάμον (νόμιμον μοιχείαν), αἱ ἐκτρώσεις ἔγιναν μέσον ἀξανδραποδισμοῦ τῆς χώρας καί ἡ μείζων ἐγκληματική πρᾶξίς των, ἀλλά διά τούς ἀχρείους ΠΑΣΟΚους εἶναι «νόμιμος πρᾶξις». Κατέστρεψαν τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν[3] μέ τήν κατάργησιν τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, τήν Ὀρθόδοξον γραμματολογίαν, τά Θρησκευτικά, ἀκόμη καί τόν ἐκκλησιασμόν, τάς σχολικάς ἑορτάς, τήν ἐξομολόγησιν καί τήν προσευχήν τῶν παιδιῶν. Διεστρέβλωσαν τήν Ἑλληνικήν Ἱστορίαν καί τήν Ὀρθόδοξον ἡμῶν Παράδοσιν, μέ τό νά ἀπαλείψουν καί τό «Χριστιανός Ὀρθόδοξος» ἀπό τάς ἀστυνομικάς ταυτότητας. Ἡ ἀνεξέλεγκτος εἰσροή μωαμεθανῶν λαθρομεταναστῶν κατέστησαν τήν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα, ἰσλαμικήν χώραν («Ἑλλαδιστάν»).[4]
.             Ἐσχάτως, μᾶς ἐπέβαλλον τόν ἀντιρατσιστικόν νόμον, ὥστε νά μήν ἠμπορῶμεν νά ὑπερασπιζώμεθα τήν Ὀρθοδοξίαν μας, τήν πατρίδα μας καί τά δικαιώματά μας, ὡς γηγενεῖς Ἑλληνορθόδοξοι. Μόνον οἱ λαθρομετανάσται ἔχουν πλέον δικαιώματα, γεγονός τό ὁποῖον βλέπομεν καθημερινῶς μέ τό νά κλείουν τούς δρόμους καί νά καταλαμβάνουν τούς λιμένας, νά λεηλατοῦν σπίτια[5] καί ἡ ἀστυνομία νά εἶναι ἀμέτοχος. Ἐπίσης, μᾶς ἔφερον οἱ ἀντίχριστοι οὗτοι βουλευταί καί τόν κατάπτυστον νόμον τοῦ συμφώνου ἐλευθέρας συμβιώσεως τῶν ἀναισχύντων, διεστραμμένων καί ἀθεοφόβων ἀνωμάλων σοδομιτῶν.[6] Ἀκόμη, τά δουλοπρεπῆ μνημόνια πρός ὑποταγήν τῆς Ἑλλάδος εἰς τούς ἐν ἀγνοίᾳ εὑρισκομένους προδρόμους τοῦ ἀντιχρίστου. Περαιτέρω, τό ξεπούλημα εἰς τιμήν εὐκαιρίας τοῦ Ἐθνικοῦ πλούτου καί τοῦ ἰδιωτικοῦ τοιούτου (οἰκίας, ἐπιχειρήσεις, κ.λπ.) εἰς τούς ξένους τοκογλύφους. Ἡ ἀπάνθρωπος λιτότης (μείωσις μισθῶν καί συντάξεων, αὔξησις φορολογίας καί συνεπῶς αὔξησις ἀνεργίας), ἡ ὁποία κατέστησε τόν νοικοκύρην Ἕλληνα, ἄστεγον, ἐπαίτην καί ἀπόβλητον ἀπό τήν ἰδίαν του τήν χώραν. Τό κάκιστον δέ πάντων εἶναι ἡ ἀπώλεια τῆς Ἐθνικῆς κυριαρχίας τῆς χώρας μέ τήν ἔνταξιν εἰς τήν ΟΝΕ καί τό Γερμανικόν εὐρώ. Χεῖρον ἔσται ἡ ἐπερχομένη ἠλεκτρονική κάρτα τοῦ πολίτου καί ἡ κατάργησις τοῦ χρήματος (ὑποχρεωτικῶς, μόνον πιστωτικάς καί χρεωστικάς κάρτας θά χρησιμοποιοῦν οἱ Ἕλληνες).[7]
.             Ἐάν ἡ Ἑλλάδα δέν φύγῃ ἀπό τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν τῶν πεπλανημένων καί ἀπό τούς ἄλλους ἀνθελληνικούς διεθνεῖς ὀργανισμούς καί δέν ἐπιστέψῃ εἰς τήν ἀποκλειστικήν της Ἐθνικήν παράδοσιν, δέν θά ἔχῃ μέλλον. Χρειαζόμεθα Ἐθνικόν νόμισμα, Ἐθνικήν Κεντικήν Τράπεζαν, Ἐθνικήν νομισματικήν καί δημοσιονομικήν πολιτικήν, Ἐθνικήν βιομηχανίαν, γεωργίαν καί ἐκμετάλλευσιν τῶν παραγωγικῶν μας πόρων (Ἐθνικοῦ πλούτου), Ἐθνικήν ἐξωτερικήν πολιτικήν, αὐτάρκειαν, παιδείαν καί ἐπιστροφήν εἰς τάς ἀρχάς μας (τήν πίστιν τῶν προγόνων μας). Ἀναγκαία εἶναι ἡ ἀποποίησις καί κατάργησις παντός νόμου καί συστήματος, τά ὁποῖα μᾶς ἐπέβαλον ἀπό τό 1974 καί ἐντεῦθεν. Ἐπιστροφή εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον πίστιν μας, παιδείαν καί παράδοσιν, ἄλλως θά εἴμεθα οἱ πρῶτοι, οἱ ὁποῖοι θά προσκυνήσωμεν τόν ἀντίχριστον, καθ’ ὅτι τοῦτο ἐστί τό σχέδιον τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.
.              Τέλος, ἄς κατανοήσουν ἅπαντες (ἐχθροί καί φίλοι) ὅτι ἡ ἱστορικώτερη χώρα τοῦ πλανήτου, ἡ Ἑλλάς δέν εἶναι δούλη τῶν Εὐρωπαίων καί τοῦ ΔΝΤ, ἀλλά ἐλευθέρα καί ὡς ἐκ τούτου, δέν ἀποδέχεται αὕτη ἐντολάς ἔξωθεν. Δοῦλοι εἶναι μόνον οἱ ψευδο-πολιτικοί μας, οἱ ἀνθέλληνες καί ἄθεοι οὗτοι σφετερισταί τῆς ἐξουσίας. Εἶναι ἐντροπή μία χώρα τοιούτου πολιτισμοῦ, παιδείας, ἀγώνων καί Ἱστορίας νά ὑποτάσσεται εἰς τούς προδρόμους τοῦ ἀντιχρίστου (νά ἀποδέχεται τήν αἰωνίαν καταδίκην τοῦ λαοῦ της). Χρειαζόμεθα νέαν πολιτικήν ἡγεσίαν, μακράν τῶν δουλοπρεπῶν τῶν τελευταίων τεσσαράκοντα ἐτῶν, οἱ ὁποῖοι καταίσχυναν καί κατήντησαν περιγέλωτες τοῦ πλανήτου τούς ὑπερηφάνους καί ὑπερόχους θεοσεβεῖς Ἕλληνας. Θά πρέπει νά ἐντρέπωνται καί νά παραιτηθοῦν οἱ δουλοπρεπεῖς πολιτικοί μας, καθ’ ὅτι οὐδέποτε ἔμαθον τό καλόν ποιεῖν καί διά τοῦτο θά γραφοῦν εἰς τήν Ἱστορίαν μας, ὡς προδόται τῆς Ἑλλάδος καί δοῦλοι τῆς Νέας Τάξεως.

Καλήν Ἀνάστασιν!

[1] Ἡ ἐπιβολή τοῦ σχεδίου τοῦ Henry Kissinger, ὑπό τῶν ἀνθελλήνων δουλοπρεπῶν ψευδο-πολιτικῶν μας.

[2] Α wooden plate with the first written text in Europe was found at Dispilio (Δισπηλιό) in Kastoria (North-West Greece), dated from 5260 B.C. Thus, Greeks were writing with syllables since that Neolithic period, prior to Phoenicians, Babylonians, Sumerians, Chananaei, and other eastern peoples. In other words, there are no doubts that Greece is the cradle of the world’s civilization. Ὅρα, John N. Kallianiotis, “Linguistic Evidence on the Macedonian Question”, Christian Vivliografia, May 28, 2011, pp. 1-21. https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/05/28/linguistic-evidence-on-the-macedonian-question/ . Ὅρα ἐπίσης, Γιώργος Ἐχέδωρος, «Ἀνατρέπονται τά Ἱστορικά Κατεστημένα-Γραπτό 7,270 Ἐτῶν(!)». http://logioshermes.blogspot.com/2011/02/7270.html. Ἄκόμη βλέπε, “To Be Greek”. http://vimeo.com/ivansilverberg/review/56673130/549a4341c4. Ἡ Ἑλληνική γλῶσσα ὁμιλεῖται καί γράφεται ἐπί 7.276 ἔτη. Ἔχει συνεχῆ καί ζῶσαν παρουσίαν εἰς ὅλην τήν Νεολιθικήν περίοδον, Ἀρχαίαν Ἑλληνικήν, Ἑλληνιστικήν, Βυζαντινήν καί Νεοελληνικήν Ἱστορίαν μας. Ἔχει τήν τελειοτάτην μαθηματικήν δομήν, τήν ἀκριβολογίαν, τήν δυνατότητα νά δημιουργῇ συνθέτους λέξεις καί ἔχει δανείσει χιλιάδας λέξεών της εἰς ὅλας τάς ἄλλας γλώσσας. Ἔχει δέ αὕτη ἄνω τῶν 70.000.000 λέξεων. Ὅρα, http://hellasfrappe.blogspot.com/2011/03/over-70000000-words-in-greek-language.html. Ἡ πτωχοτάτη δι’ ὁρισμοῦ Ἀγγλική ἔχει μόνον 490.000 λέξεις, ἐκ τῶν ὁποίων 41.615 λέξεις εἶναι Ἑλληνικαί. Ὁ γλωσσολόγος Francisco Adrados λέγει ὅτι, ὅλαι αἱ γλῶσσαι θεωροῦνται κρυπτοελληνικαί, καθ’ ὅτι ἔχουν πλούσια δάνεια ἀπό τήν μητέρα τῶν γλωσσῶν, τήν Ἑλληνικήν. Αὕτη ἐστίν ἡ γλῶσσα, τῆς ὁποίας αἱ λέξεις ἔχουν ἐννοιολογικάς διαφοράς μεταξύ των καί εἶναι ἀπαραίτητος ἡ γνῶσίς των, ὥστε νά περιγράφουν τό ὀρθόν, τό ἐπιστημονικόν, τό πνευματικόν, τό ἀκριβές καί ὅτι ἄλλο θέλει ὁ ὁμιλῶν νά προσδιορίσῃ. Ἡ ἐτυμολογία της εἶναι μοναδική καί δέν ὑπάρχει εἰς ἄλλας γλώσσας, αἱ ὁποῖαι εἶναι, συγκρινόμενοι μέ τήν Ἑλληνικήν, πρωτόγοναι. Ἡ Ὀρθογραφία της, ἡ Γραμματική της, τό Συντακτικόν της μᾶς βοηθοῦν εἰς τήν ἐτυμολογίαν καί εἰς τήν ἀνίχνευσιν τῆς ἱστορικῆς πορείας τῆς λέξεως καί τῶν ὁμιλούντων ταύτην. Ἡ δέ γνῶσις τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν μᾶς δίδει τήν δυνατότητα νά κατανοήσωμεν καλύτερα τήν Νεοελληνικήν γλῶσσαν. Ἡ Ἑλληνική εἶναι «ἐννοιολογική» γλῶσσα καί ὄχι «σημειολογική» ὡς αἱ ἄλλαι γλῶσσαι. Κατά τόν φιλόσοφον Ἀντισθένην (445-365 π. Χ.), «Ἀρχή σοφίας, ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις». Ἑκάστη λέξις περιγράφει ἰδιότητας τῆς ἐννοίας, τήν ὁποίαν ἐκφράζει αὕτη, ἀλλά καί μέ τοιοῦτον τρόπον, ὁ ὁποῖος έντυπωσιάζει καί δίδει τροφήν εἰς τήν σκέψιν. Ἐπί παραδείγματι, ἡ λέξις «φθόνος» ἐτυμολογεῖται ἀπό τό ρῆμα «φθίνω», τό ὁποῖον σημαίνει μειώνομαι, ἐλαττοῦμαι, ἐξαντλοῦμαι, ἀφανίζομαι. Πράγματι, ὁ φθόνος ὡς συναίσθημα, σιγά-σιγά μᾶς φθίνει καί μᾶς καταστρέφει (ἀφανίζει). Διά τοῦτο καί τό σχέδιον τοῦ Θεοῦ ἦτο ἡ ἐξάπλωσις τῆς Ἑλληνικῆς εἰς ὅλον τόν τότε γνωστόν κόσμον ἀπό τόν Ἕλληνα ἐκπολιτιστήν, τόν Μέγαν Ἀλέξανδρον. Ὅρα, Ioannis N. Kallianiotis, “The Economic History of Alexander the Great Expedition”, International Journal of Economics and Financial Research, Vol. 2, No. 2, February 2016, pp. 16-32.

http://arpgweb.com/?ic=journal&journal=5&info=archive&month=02-2016&issue=2&volume=2

[3] Συνιστῶ καί παρακαλῶ ἅπαντας ὑμᾶς νά μή γράφεται εἰς μονοτονικόν σύστημα γραφῆς καί νά μήν ἀγοράζεται βιβλία, τά ὁποῖα ἔχουν γραφῇ μέ τό σύστημα τοῦτο.

[4] Τό ἄκρον ἄωτον τῆς ἀναισχυντίας τῶν ΠΑΣΟΚων καί τῶν ἀριστεριστῶν, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκοναι εἰς ὅλους τούς τομεῖς διοικήσεως τῆς χώρας καί τῆς παιδείας, τό εἴδομεν είς τήν παρέλασιν τῆς 25ης Μαρτίου 2016, ὅπου μία μουσουλμάνα μαθήτρια μέ τήν ἰσλαμικήν μανδήλα παρήλασεν ὡς παραστάτης εἰς τήν Ἐθνικήν μας ἑορτήν, ἡ ὁποία γίνεται διά νά ἐνθυμούμεθα τήν ἔναρξιν τοῦ ἀγῶνός μας κατά τῶν μουσουλμάνων Τούρκων, οἱ ὁποῖοι ἐδυνάστευαν τήν Ἑλλάδα ἐπί 400 ἔτη. Τό ὄνομα δέ τῆς μουσουλμάνας ταύτης ἦτο «Ἰμπραήμ», τοῦτ’ ἔστιν ἡ ἀπόγονος τοῦ Αἰγυπτίου Ἱμπραήμ πασᾶ, ὁ ὁποῖος ἐστάλη τό 1824 νά καταστείλῃ τήν Ἑλληνικήν Ἐπανάστασιν. Τίποτε, συνεπῶς, δέν εἶναι τυχαῖον ἀπό τούς ἀνθέλληνας πολιτικούς μας καί τά ΜΜΕ, τά ὁποῖα κατευθύνονται ἀπό τάς σκοτεινάς δυνάμεις.

[5] Καί δυστυχῶς δι’ ἡμᾶς, συντόμως θά ἀρχίσουν νά ἐξασκοῦν καί τήν <<πνευματικήν>> των τέχνην, μέ τήν ὁποίαν ἔχουν συγκριτικόν πλεονέκτημα, νά ἀποκεφαλίζουν τούς «ἀπίστους» Ὀρθοδόξους Ἕλληνας.

[6] Αἱ δυτικαί αἱρετικαί καί ἄθεοι χῶραι ἠμποροῦν νά εἶναι ἀνήθικαι, ἀλλ’ ὄχι ἡ Ὀρθόδοξος περιούσιος Ἑλλάς. Αἱ ψηφοφορίαι τῶν Κοινοβουλίων τούτων, αἱ ὑπέρ τοῦ γάμου τῶν διεστραμμένων ὁμοφυλοφίλων, ἦσαν ὡς ἑξῆς: (1) Ἰσλανδία 100%, (2) Γροιλανδία 100%, (3) Βραζιλία 93.33%, (4) Σουηδία 92.23%, (5) Νότια Ἀφρική 84.87%, (6) Ἑλλάς 81.33%, (7) Βέλγιο 80.53%, (8) Οὐρουγουάη 77.77%, (9) Ὁλλανδία 76.76%, (10) Ἀγγλία 69.57%, (11) Νέα Ζηλανδία 63.64%, (12) Ἰρλανδία 62% (μέ δημοψήφισμα), (13) Γαλλία 58.96%, (14) Ἱσπανία 57.37%, (15) Καναδάς 54.30%, (16) Ἀργεντινή 53.42%, (17) Φιλανδία 52.88%, καί (18) Η.Π.Α. ὁ γάμος τῶν ὁμοφυλοφίλων ἐπικυρώθη ἀπό τό Ἀνώτατον Δικαστήριον. Αἱ τύψεις συνειδήσεως ἔχουν ἤδη ἀρχίσει νά βασανίζουν τούς ταλαίπωρους πολιτικούς μας. Ὅρα, «Ὁ Θεός νά μέ Συγχωρέσει πού Ψήφισα τό Σύμφωνο Συμβιώσεως. Νιώθω μεγάλο τό βάρος πάνω μου» (Βουλευτής Δ. Κωνσταντόπουλος), Χριστιανική Βιβλιογραφία, 27 Ἰανουαρίου 2016.

https://christianvivliografia.wordpress.com/2016/01/27/%e1%bd%81-%ce%b8%ce%b5%e1%bd%b8%cf%82-%ce%bd%e1%bd%b0-%ce%bc%e1%bd%b2-%cf%83%cf%85%ce%b3%cf%87%cf%89%cf%81%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%cf%83-%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%83%cf%85/

[7] ’Ακόμη καί ἄθεα κράτη διατηροῦν τά χρήματά των καί δέν ἔχουν οὔτε ἠλεκτρονικάς κάρτας. Ἡμεῖς, ὡς Ὀρθόδοξοι, γιγνώσκοντες τήν Ἀποκάλυψιν καί τάς ἐντολάς τῶν ἁγίων πατέρων μας, πῶς εἶναι δυνατόν νά ἐνεργῶμεν καί νά ἀποδεχώμεθα τοιαύτας ἐπιταγάς τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων; Ποῦ εἶναι ἡ πνευματική ἡμῶν ἡγεσία; Ἅπαντες ἀπεστάτησαν; Τότε, τούς ἀπορρίπτωμεν καί τούς ἀντικαθιστῶμεν, ἄλλως εἴμεθα συνένοχοί των.

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: