ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Α´ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΚΟΤΣΩΝΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ
ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Γράφει ὁ ΓΑΛΗΝΟΣ

.               Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ δημοσιεύθηκε στὸ μὴ ἐκδιδόμενο πλέον ἐκκλησιαστικὸ περιοδικὸ τῆς Θεσσαλονίκης “ΦΥΛΑΚΕΣ”, στὸ φύλλο ὑπ᾽ ἀριθμὸν 27, τὴν 1η Ἰουλίου 1977. Πρόκειται γιὰ ἐπιστολὴ τοῦ μακαριστοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου τοῦ Α΄ (Κοτσώνη) ὡς ἀπάντηση σὲ ψήφισμα ποὺ εἶχαν συντάξει 77 ὑποψήφιοι κληρικοί, γνωστὸ καὶ ὡς ψήφισμα τῶν 77, τὴν ἄνοιξη τοῦ 1975.
.               Ἔχω τὴ γνώμη ὅτι τὸ συγκεκριμένο κείμενο διατηρεῖ, πάντοτε, τὴν ἐπικαιρότητά του. Ἐπίσης τυγχάνει καὶ ἀρκούντως ἀποκαλυπτικό, διότι φέρει στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας τοὺς ἀγῶνες, ποὺ διεξήγαγε ὁ μακαριστὸς ἀρχιεπίσκοπος τὸν καιρὸ τῆς δικτατορίας, προκειμένου νὰ χορηγήσει“ξεχασμένα” δικαιώματα στὸν κλῆρο καὶ τὸ λαὸ στὰ πλαίσια ἑνὸς δημοκρατικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου.
Τὸ κείμενο ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ὅρμος Ὑστερνίων Τήνου 9.3.1975

Ἀγαπητοί μου,

.           Ἔλαβα τὸ ἀντιτύπον τοῦ ψηφίσματός σας τῆς 1/3/1975 καὶ σπεύδω ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν νὰ σᾶς εὐχαριστήσω διὰ τὸ ἀποσταλέν, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ νὰ σᾶς συγχαρῶ θερμῶς διὰ τὰς ἐν αὐτῷ διατυπουμένας ἀντιλήψεις σας καὶ διὰ τὰς δι᾽ αὐτοῦ ἑξαγγελομένας ἀποφάσεις σας.
.           Τὰ τῆς παραγράφου 3 τοῦ ψηφίσματος, δυστυχῶς διὰ τὴν Ἐκκλησίαν μας, ἀπεικονίζουν ἐν πολλοῖς τὴν πραγματικότητα. Τὴν ἐγνώρισα ἐκ τοῦ πλησίον κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας μου ὡς Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἐθλιβόμην βαθύτατα, διότι διεπίστωνα ὅτι κατὰ κανόνα οἱ ἀρχαιότεροι ἐμοῦ Ἀρχιερεῖς κατ᾽ οὐδένα τρόπον ἦτο δυνατὸν νὰ ἀλλάξουν νοοτροπίαν. Ἰδοὺ τί ἔγραφα εἰς τὸ προσωπικόν μου Ἡμερολόγιον τὸ 1970: “Αἰσθάνομαι πολὺν πόνον. Πρῶτον, διότι βλέπω τὴν νοοτροπίαν τῶν Ἀρχιερέων, ἡ ὁποία τίποτε τὸ καλὸν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν μας δὲν προοιωνίζεται. Μὲ τὸν ἐπικρατοῦντα εἰς αὐτοὺς δεσποτισμὸν δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ ἀποκτήσωμεν ἀξιόλογον κλῆρον. Ποῖοι θὰ ἔχουν τόσην αὐτοθυσίαν, ὥστε νὰ ἔλθουν εἰς τὸν κλῆρον ὑπὸ αὐτὰς τὰς συνθήκας;”.
.           Ὡς πρὸς τὴν συμμετοχὴν τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου εἰς τὴν διοίκησιν τῆς Ἐκκλησίας, σᾶς πληροφορῶ τὰ ἑξῆς:
.           Εἰς τὸ πρῶτον μου σχέδιον τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ 1969, ἡ συμμετοχὴ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ ἐξησφαλίζετο διὰ τῶν ἑξῆς:
α) Διὰ τῆς συμμετοχῆς ἑνὸς κληρικοῦ καὶ τεσσάρων λαικῶν ἐξ ἑκάστης Ἐξαρχίας εἰς τὴν Γενικὴν Ἐκκλησιαστικὴν Συνέλευσιν.
β) Διὰ τῆς συμμετοχῆς τριῶν κληρικῶν καὶ ἓξ λαικῶν μελῶν εἰς τὸ Κεντρικὸν Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον, τὸ ὁποῖον ἦτο τὸ ἐκτελεστικὸν ὄργανον τῶν ἀποφάσεων τῆς Ι.Σ.Ι., τῆς Δ.Ι.Σ. καὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.
γ) Διὰ τῆς συμμετοχῆς ἀνὰ ἓξ αἱρετῶν μελῶν (κληρικῶν ἢ κυρίως λαικῶν) εἰς ἑκάστην τῶν Μονίμων Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν.
δ) Διὰ τῆς συμμετοχῆς εἰς τὰς Ἐπαρχιακὰς Γενικὰς Συνελεύσεις ἑνὸς κληρικοῦ καὶ ἑνὸς λαϊκοῦ ἀνὰ ἀρχιερατικὴν Ἐπιτροπείαν.
ε) Διὰ τῆς συμετοχῆς ἀνὰ δύο κληρικῶν καὶ τεσσάρων λαικῶν εἰς ἕκαστον ἐκ τῶν Ἐπαρχιακῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων.
ϛ) Διὰ τῆς συμμετοχῆς εἰς τὴν ἐνοριακὴν Συνέλευσιν ὄχι μόνον τῶν κληρικῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἱεροψαλτῶν, τοῦ λοιποῦ προσωπικοῦ τῶν ναῶν, ὡς καὶ πάντων τῶν ἀρχηγῶν τῶν οἰκογενειῶν τῆς ἐνορίας.
ζ) Ὡς καὶ πρότερον, διὰ τῆς συμμετοχῆς τῶν λαϊκῶν εἰς τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Συμβούλια καὶ εἰς τὰς Εἰδικᾶς Ἐνοριακᾶς Ἐπιτροπᾶς.
η) Διὰ τῆς συμμετοχῆς εἰς τὴν ἐκλογὴν τῶν Μητροπολιτῶν ἢ Ἐπισκόπων της Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Εἰς αὐτὴν προετείνετο νὰ συμμετέχουν οἱ ἑξῆς: Ὁ πρωτοσύγγελος, οἱ ἱεροκήρυκες, γενικὸς καὶ οἱ λοιποὶ Ἀρχιερατικοὶ Ἐπίτροποι, οἱ Γραμματεῖς τῶν ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς ἕδρας τῆς Μητροπόλεως ἢ τῆς Ἐπισκοπῆς, Ἡγούμενοι τῶν Μονῶν της, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἄνω τῶν πέντε μοναχούς, καὶ τὰ αἱρετὰ μέλη τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.
Ἀτυχῶς αἱ προτάσεις μου αὖται ὑπ᾽ οὐδενὸς ἐγένοντο δεκταὶ καὶ τοιουτοτρόπως δὲν περιελήφθησαν εἰς τὸν ὑπὸ τῆς τότε Κυβερνήσεως ψηφισθέντα Καταστατικὸν Χάρτην τῆς Ἐκκλησίας, ὑπ᾽ ἀριθμὸν 126/69 Νόμον.
.              Εὔχομαι ὅμως αἱ προσπάθειαί σας νὰ ἐπιτύχουν, ὥστε ἐντός τοῦ περιβόλου τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ ἐπικρατήσουν δημοκρατικώτεραι ἀντιλήψεις.
Μετ᾽ εὐχῶν ἐν Κυρίῳ
+ Ὁ πρώην Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος

Advertisements

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: