ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ; «Πιλοτάρονται ἀπό τόν Οἰκουμενισμό, γι’ αὐτό καί στά προσυνοδικά κείμενα ἀπουσιάζει ἡ λέξη “αἱρετικός”» (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Γιατί δέν εἶναι Οἰκουμενική;

τοῦ Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκη

.                  «Εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ ἀνά τόν κόσμο Ὀρθοδοξία, ἡ Οἰκουμενική Ἐκκλησία; Ἔχει τήν αὐτοσυνειδησία τῆς καθολικότητας καί τῆς μοναδικότητας; Αὐτό τουλάχιστον τονίζουμε στό Σύμβολο τῆς Πίστεως: «Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν».
• Ἄν ὅσοι ἐπί πενήντα χρόνια προετοιμάζουν τή λεγομένη «Ἁγία Μεγάλη Σύνοδο» δέχωνται τήν οἰκουμενικότητα τῆς ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, γιατί φοβοῦνται νά τήν ὀνομάσουν «Οἰκουμενική Σύνοδο»; ’Εμεῖς κρατᾶμε σοβαρές ἐπιφυλάξεις, ἄν μιά τέτοια Σύνοδος, ὅπως αὐτή, πού θά συνέλθη τόν ’Ιούνιο στήν Κρήτη, μπορεῖ νά χαρακτηρισθῆ Οικουμενική.
.               Οὔτε Πατέρες «οἰκουμενικοί» ὑπάρχουν σήμερα, οὔτε τό πλήρωμα τῆς ’Εκκλησίας εἶναι ἔτοιμο νά ὑποδεχθῆ μιά Σύνοδο ὡς Οἰκουμενική, οὔτε τά προταθέντα θέματα εἶναι οἰκουμενικῆς σημασίας, οὔτε συγκαλεῖται γιά θέματα πίστεως, γιά ἀπόκρουσι αἰρέσεων, γιά θέματα ἠθικῶν ἐκτροπῶν.
• Ἀλλ’ οἱ πρωτοστατοῦντες στή συγκρότησι τῆς λεγομένης «Μεγάλης Συνόδου», γιά ἄλλους λόγους δέν τήν ἀποκαλοῦν «Οἰκουμενική». Διότι σ’ αὐτήν δέν μετέχουν οἱ λεγόμενες «ὁμολογίες» (αἱρετικά σχήματα καί σχίσματα), ὅπως οἱ Ρωμαιοκαθολικοί καί οἱ Προτεστάντες. Ἀλλ’ ἡ ἀποκοπή τῶν αἱρετικῶν ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας δέν ἀπομειώνει τήν καθολικότητά της, ὅπως τονίζει καί ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ.
• Γεννᾶται τό ἐρώτημα: Ὅταν συνῆλθαν οἱ μετά τήν Τετάρτη Οἰκουμενικές Σύνοδοι, συμμετεῖχαν οἱ Μονοφυσίτες; ’Όχι! Πῶς τότε δέν χρειάστηκε ἡ παρουσία τῶν ἀποκοπέντων, γιά νά προσδοθῆ ὁ χαρακτηρισμός «Οἰκουμενική» σέ μία Σύνοδο, καί τώρα, ἐπειδή δέν συμμετέχουν (δέν μποροῦν νά συμμετέχουν) αἰρετικές παραφυάδες, ὁ ὅρος «Οἰκουμενική» ἀναβάλλεται γιά τό… μέλλον;
• Γεννᾶται καί σοβαρότερο ἐρώτημα: Γιά τούς συγκροτοῦντες τή «Μεγάλη Σύνοδο» ὑπάρχουν καί τά δύο; Δηλαδή, καί ἡ Μία Ἐκκλησία καί ἡ πολλότητα τών Ἐκκλησιῶν; Στό προσυνοδικό κείμενο μέ τίτλο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον», οἱ ἐκτός Ἐκκλησίας αἰρετικοί καλοῦνται ἄλλοτε «Ἐκκλησίες», ἄλλοτε «Ὁμολογίες», ἄλλοτε «Ἀδελφές Ἐκκλησίες»! Δηλαδή, υἱοθετοῦν τή θεωρία «τῶν κλάδων»; Σύμφωνα μ’ αὐτήν, ἡ Ἐκκλησία (ἡ Ὀρθοδοξία) καί οἱ αἰρετικές «Ἐκκλησίες» ἀποτελοῦν ἰσότιμους κλάδους τοῦ ἴδιου δένδρου καί πρέπει νά ἑνωθοῦν οἱ κλάδοι, γιά νά ξανασχηματισθῆ τό δένδρο!
• Ἀλλ’ ἡ ἀλήθεια ἐν προκειμένῳ εἶναι ἄλλη: Τό δένδρο ὑφίσταται. «Τινές τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν» (Ρωμ. ια´ 17-19). Ἀποκόπηκαν. Ἄν κάποτε «ἐγκεντρισθοῦν», ξαναενωθοῦν μέ τήν Ἀλήθεια, θά ἀποτελοῦν πάλι μέλη τῆς ’Εκκλησίας.
• Καί ἐδῶ εἶναι τό βασικό ἔργο μιᾶς Συνόδου, πού ἐπιθυμεῖ νά εἶναι συνέχεια τῶν Οἰκουμενικῶν. Νά προσδιορίση τούς αἰρετικούς, πού μέ τήν πάροδο τόσων αἰώνων ἐμφανίσθηκαν. Εἶναι ὁ Παπισμός αἵρεσις; Εἶναι ὁ Προτεσταντισμός αἵρεσις; Εἶναι ὁ Χιλιασμός αἵρεσις; Ὑπάρχει Οἰκουμενική Σύνοδος, πού δέν ἀντιμετώπισε τούς παρεκκλίνοντες ἀπό τήν Πίστι, δηλαδή, τούς αἱρετικούς; Ἐμεῖς γιατί φοβούμεθα νά θέσουμε τά ὅρια και νά καταθέσουμε τήν ἀντιαιρετική μαρτυρία γιά ὅσους ξεπέρασαν τά ὅρια καί συγκροτοῦν αἱρετικές ομάδες;
• Οἱ συγκροτοῦντες τή «Μεγάλη Σύνοδο», ἐν πολλοῖς, πιλοτάρονται ἀπό τόν Οἰκουμενισμό καί τόν Διαθρησκειακό διάλογο. Γι’ αὐτό καί στά προσυνοδικά κείμενα δέν ὑπάρχει ὁ χαρακτηρισμός «αἱρετικός»! Ἀλλ’ ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι οἰκουμενιστική. Εἶναι οἰκουμενική.

Advertisements
  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: