“ΚΑΤΩ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ! ΚΑΤΩ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ!”

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΤΑ  ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ!

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ
  ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΕΝ ΕΤΕΙ 1972
ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ τῆς ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ τῆς Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ τῆς ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ
εἰλημμένο ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου Φλωρίνης Αὐγουστίνου
μὲ τίτλο “ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΣΜΟΣ”,
Ἀθῆναι 1973, ἔκδ. Ο.Ι.Α “Ο ΣΤΑΥΡΟΣ”.

.             Οὗτος ὀρθῶς ἐχαρακτηρίσθη ὡς παναίρεσις, διότι κατὰ τὴν θεωρίαν τῶν Οἰκουμενιστῶν ἡ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι ἡ τελεία ἔκφρασις τῆς Χριστιανικῆς Θρησκείας, δὲν εἶναι ἡ “μία, ἁγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία”, ἀλλ᾽ εἶναι μία ἐκ τῶν πολλῶν Ὁμολογιῶν καὶ Θρησκειῶν, εἰς τὰς ὁποίας εἶναι κατατετμημένη ἡ ἀνθρωπότης. Διὰ δὲ τῆς ἑνώσεως ὅλων τῶν Ὁμολογιῶν καὶ Θρησκειῶν θὰ προέλθη κατὰ τοὺς οἰκουμενιστὰς ἡ πλήρης θρησκευτικὴ ἀλήθεια. Διὸ καὶ ὡς βάσις τῆς ἑνώσεως τίθεται ὁ λεγόμενος δογματικὸς μινιμαλισμός.
.             Ἀλλ᾽ ὡς παρατηρεῖ ὁ Ὀρθόδοξος Ρῶσος Μητροπολίτης Νικόλαος Κουτρίσκης, “ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Η ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥ MINIMUM ΩΣ ΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ, ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΜΙΚΡΥΝΣΙΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΜΕΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΝ Τῌ ΟΡΘΟΔΟΞΙᾼ ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ. ΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΙΣ MINIMUM ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΠΡΑΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΘΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΘΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ”.
.         Ὡς δὲ παρατηρεῖ καὶ ὁ Μητροπολίτης Σάμου Εἰρηναῖος, ὁ περισσότερον ὅλων μελετήσας καὶ κατανοήσας τὸν ἐκ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κίνδυνον, «δὲν εἶναι ὀρθὸν νὰ ἐξωθῆται ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ πολιτικοὺς καὶ ἄλλους ὑπολογισμούς, νὰ συμμετέχει εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Συμβούλιον καὶ νὰ εἶναι ὀργανικὸν μέλος καὶ νὰ ψηφίζη καὶ νὰ ψηφίζεται καὶ νὰ ὀνομάζη ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας ὡς μέλη τῶν ἐπιτροπῶν πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν ἀποφάσεών της, κὰθ ὂν χρόνον ἡ πρωτοβουλία διὰ τὸν ὁρισμὸν τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως ἀνήκει μόνον εἰς τὴν διοίκησιν τῆς οἰκουμενικῆς κινήσεως. Ἕνας ἐκ τῶν ἡμετέρων καιθηγητῶν, ἐκτιμώμενος βαθέως ὑπ᾽ αὐτῆς, ἠθέλησε νὰ ὑποδείξη μίαν ἀναγκαίαν προσθήκην εἰς τὸ κύριον θέμα τῆς ἐν Ἔβανστον Γενικῆς Συνελεύσεως, ποὺ ἦτο “ὁ σταυρωθεὸς Χριστὸς ἡ ἐλπὶς τοῦ κόσμου”, τὴν προσθήκην καὶ “ἀναστὰς Χριστός”, καὶ ἐν τούτοις ἀπεκρούσθη ἡ τοιαύτη πρότασις» (Ἰδὲ Μητροπολίτου Σάμου Εἰρηναίου, Ἡ Ὀρθοδοξία ἔναντι τῆς Οἰκουμενικῆς Χριστιανικῆς Κινήσεως, Ἀθῆναι 1959, σελ.14, 20).
.             Διαφωτιστικὸν περὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ βιβλίον ἐξέδωκε καὶ ὁ ζηλωτὴς κῆρυξ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀρχιμανδρίτης π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος ὑπὸ τὸν τίτλον “Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ”. Καταπληκτικὰ εἶναι τὰ στοιχεῖα τὰ ὁποῖα ἐκτίθενται εἰς τὸ βιβλίον τοῦτο. Δίδουν μίαν ζωηρὰν εἰκόνα, ἥτις ἐμβάλλει εἰς φόβον καὶ εἰς τρόμον πᾶσαν Ὀρθόδοξον ψυχήν. Τὰς ἡμέρας δὲ αὐτὰς ἐκυκλοφόρησεν καὶ ἕτερον βιβλίον περὶ Οἰκουμενισμοῦ τοῦ θεολόγου κ. Α. Δελήμπαση, ὑπὸ τὸν τίτλον “Ἡ αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ”.
.           Τὸ σύνθημα τῶν Οἰκουμενιστῶν ὡς πρὸς τὴν Ὀρθοδοξίαν, τὴν ὁποίαν μισοῦν θανασίμως, εἶναι τοῦτο: “ΚΑΤΩ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ! ΚΑΤΩ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ!”. Φωνὴ ὁμοία πρὸς τὴν φωνὴν τῶν ἀπάτριδων, οἱ ὁποῖοι φωνάζουν: “ΚΑΤΩ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ!”. Καὶ ἡ μὲν φωνὴ τῶν ἀπάτριδων, ὀλιγότερον σημαντικὴ καὶ ἐπικίνδυνος, ταράσσει πᾶσαν πατριωτικὴν ψυχήν. ΕΝΩ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΔΕΝ ΤΑΡΑΣΣΕΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝ ΤΙ ΕΠΑΘΟΝ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.
.              Διὰ τοῦτο τὸ θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΣΟΒΑΡΑ, ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΗ, ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝ Τῌ ΣΥΝΟΔῼ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ, ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑ ΛΑΒῌ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΘΕΣΙΝ, ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΣΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΝ ΩΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΝ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΣΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΚΑΤΑΛΕΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΟΝ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣῌ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ, ΩΣ ΕΙΝΑΙ Π.Χ. ΑΙ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΑΙ. Ἤδη τὸ Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας ἀπηγόρευσε τὴν συμμετοχὴν τῶν κληρικῶν του εἰς τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν. Τοῦτο ὀφείλει νὰ πράξῃ καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: