ΝΑΙ! ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΕΜΟ!

Μετανάστες κα Πρόσφυγες

Γράφει ὁ Στέφανος N. Σωτηρίου,
ἱστορικὸς μελετητὴς καὶ (μάχιμος) Δημογράφος

-Α-
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

.                 Ἀπόσπασμα, ποὺ ἀναφέρεται στὸ Βυζάντιο κατὰ τὸν 7ο αἰώνα μ.Χ. “…Οἱ φῆμες περὶ εὐκόλου καὶ πλουσίου λείας, εἶχαν κατακλύσει ὁλόκληρο τὸν ἀραβικὸ κόσμο. Ἡ πληροφορία γιὰ τὸν πλοῦτο τῶν περιοχῶν τοῦ Βυζαντίου (τῆς Εὐρώπης σήμερα καὶ εἰδικὰ τῆς Γερμανίας ποὺ δίνει ἐπίδομα 750 Εὐρὼ κατ’ ἄτομο), τὴν εὔκολο καλλιέργεια, τὴν ὕπαρξη πλουσίων νομῶν, ἦτο φυσικὸ νὰ ἐξάψει τὴν φαντασία τῶν Ἀράβων […], ἄνοιξε ἡ ὄρεξη ὅλων ἐκείνων, ποὺ ἡ σκληρὰ πραγματικότης τὴν Ἀραβικῆς Χερσονήσου καταδίκαζε σὲ συνεχῆ πενία, στὴν πείνα. Ὁλοκληραι φυλαὶ ἐτοιμάζοντο νὰ μεταναστεύσουν, νὰ ἐγκατασταθοῦν στὰ πλούσια ἐδάφη. Ὄνειρα πλούτου κι εὐκαιρίας πλάθονται ἀπὸ τοὺς Ἄραβες. Ὅσοι φεύγουν δὲν ἔχουν σκοπὸ νὰ ξαναεπιστρέψουν….. ….Ὁ Μωάμεθ τὰ πρῶτα χρόνια κατήργησε τὴν “Ράντζα”. Ἀργότερα ὅμως τὴν ἐπέτρεψε, μόνο ἐὰν αὐτὴ κατευθύνετο ἐναντίων ἀλλοθρήσκων…” (Ράντζα=λεηλασία, ποὺ γιὰ τοὺς Ἄραβες ἦτο δεῖγμα ἀνδρείας καὶ περηφάνειας). Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Dr Arshad Momeni (Ἰρανὸς καθηγητὴς ἱστορίας) “ΙΣΛΑΜ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΠΕΚΤΑΤΙΣΜΟΣ, ΒΙΑ”, σελ 31, Ἀφοὶ Κυριακίδη, 1997, Θεσ/νίκη

-Β-
ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

.               Ὅπως εἴδαμε παραπάνω, ἡ μετανάστευση ὀφείλεται ΚΥΡΙΑ στὸ ὅτι τὰ μουσουλμανικὰ κράτη (τὰ πλέον ἄνυδρα καὶ ἄγονα στὸν πλανήτη) διπλασιάζουν τὸν πληθυσμό τους κάθε 25 χρόνια καὶ δὲν ἔχουν μὲ τί νὰ τὸν θρέψουν καὶ μόνο δευτερευόντως στοὺς πολέμους. Καὶ τοὺς στέλνουν γιὰ μόνιμη Ράντζα στὴν δική μας πατρίδα καὶ στὴν ἄλλη Εὐρώπη!
.           Ἔχουμε πολλάκις ἀκούσει ὅτι οἱ πόλεμοι τοῦ 21ου αἰώνα θὰ γίνονται γιὰ τὸ νερὸ καὶ γιὰ τὰ τρόφιμα. Ἂν κάποιος νομίζει ὅτι ὑπάρχει νερὸ στὴν Σαχάρα καὶ στὴν Ἀραβικὴ Ἔρημο, γιὰ νὰ θρέψει τὰ 12 κατὰ μ.ο. παιδιὰ κάθε μουσουλμανικῆς οἰκογένειας, νομίζω ὅτι σφάλλει. Σφάλλει κι ἐκφράζει γνώμη, παρ’ ὅτι δὲν γνωρίζει ὅτι στὴν Ἀφρικὴ ὑπάρχουν 400.000.000 ἄνεργοι, κυρίως νέοι, ἡ πλειονότητα αὐτῶν Μουσουλμάνοι.

-Γ-
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

.           Ἡ πολιτικὴ «Ἀνοικτὰ Σύνορα» καὶ τὰ σοβαρὰ ψεύδη ποὺ λέει ἡ κυβέρνηση στὸν ἑλληνικὸ λαό, ὅπως:
.           Α) Πρόκειται γιὰ πρόσφυγες, τὸ 80% ἀπὸ τὴν Συρία, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ οἱ ἀρχὲς τῶν Σκοπίων, τὴν Σερβίας, τῆς Κροατίας, τῆς Σλοβενίας τῆς Αὐστρίας… (Διάβαζα τὶς ἐφημερίδες τοὺς γνωρίζοντας τὶς γλῶσσες) μετροῦσαν μόνο 38 μὲ 40% πρόσφυγες καὶ ὅλους τους ἄλλους Λαθρομετανάστες (Τὸν τελευταῖο καιρὸ καὶ ὁ κ. Μουζάλας τὸ ἄλλαξε τὸ παραμύθι, λέγοντας ὅτι πλέον οἱ πρόσφυγες εἶναι μειοψηφία).
.         Β) Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ τοὺς δεχθοῦμε, διότι πρόκειται περὶ προσφύγων… Μᾶς ὑποχρεώνει ὁ ΟΗΕ! Πράγματι ὁ ΟΗΕ ὑποχρεώνει τὴν πρώτη ἀσφαλῆ χώρα νὰ ὑποδεχθεῖ τοὺς πρόσφυγες πολέμου. Καὶ αὐτὴ ἡ χώρα, γιὰ τοὺς Συρίους, εἶναι ἡ Τουρκία. Ὅταν μία βάρκα ξεκινήσει ἀπὸ τὴν Συρία, ἀσφαλῶς εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ τὴν δεχθεῖς. Ὅταν ὅμως ξεκινήσει ἀπὸ ἀσφαλῆ περιοχή, ὅπως τὸ Ἀϊβαλὶ καὶ ἡ Ἁλικαρνασσός, τότε δὲν πρόκειται περὶ προσφύγων καὶ περὶ ὑποχρέωσης. Ἀκόμα καὶ οἱ πρόσφυγες, ὅταν ἔρχονται μὲ βάρκα ἀπὸ τὸ Ἀϊβαλί, αὐτόματα μετατρέπονται σὲ Λαθρομετανάστες. Ἔτσι λέει ὁ διεθνὴς νόμος τοῦ ΟΗΕ.
.                 Καὶ ἡ Ἑλλάδα τί πρέπει νὰ κάνει; Μὰ νὰ σταματήσει τὴν βάρκα στὴν νοητὴ συνοριακὴ γραμμή, νὰ ρωτήσει τί εἶναι καὶ γιὰ ποῦ τό ’βαλαν οἱ ἐπιβαίνοντες καὶ ἂν δὲν ἔχουν χαρτιά, νὰ τοὺς διατάξει νὰ ἐπιστρέψουν πίσω. Νὰ βάλει ἀκόμα καὶ τὴ μάνικα καὶ νὰ τοὺς ὠθήσει βίαια. Μόνο ἂν τρυπήσουν τὴν βάρκα θὰ τοὺς περισυλλέξει, ἀλὰ καὶ σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση ὁ ἀριθμὸς ποὺ θὰ ἔφταναν στὰ νησιά μας θὰ ἦταν μικρότερος καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη θὰ πέρναγε τὸ μήνυμα τῶν κλειστῶν καὶ φυλασσομένων συνόρων.
.             Γ) Μὰ δὲν μποροῦν νὰ φυλαχθοῦν τὰ θαλάσσια σύνορα! Ἀπάντηση: Μὰ δὲν τὸ ἐπιχειρήσαμε κἄν. Ἀποσύραμε τὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ καὶ βάλαμε τὸ λιμενικὸ σὲ ρόλο ὑποδοχέα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἄκουσα κάποιον πιὸ εἰδικὸ ἐπὶ τοῦ θέματος, τὸν τέως ἀρχηγὸ ΓΕΣ, κ. Ζιαζιά, νὰ δηλώνει δημοσίως ὅτι τὸ σφράγισμα τῶν θαλασσίων συνόρων εἶναι πολιτικὴ ἀπόφαση καὶ ὅτι ἂν τὸ Π. Ναυτικὸ πάρει τέτοια ἐντολή, εἶναι ἱκανὸ νὰ σφραγίσει ΑΠΟΛΥΤΑ τὰ θαλάσσια σύνορα! Ἄρα κι ἐδῶ τ πρόβλημα εναι ρρωστημένα δεοληπτική, βουλη κα προδοτικ πολιτικ τς κυβέρνησης.
.               Δ) Ἡ πολιτικὴ «ἀνοικτῶν συνόρων» ἔφερε αὐτὰ τὰ δεινὰ ἀποτελέσματα. Ἑκατὸν 122 φυλές, ἀπὸ 122 κράτη τοῦ κόσμου, εἰσῆλθαν στὴν Ἑλλάδα τὸ 2015, σύμφωνα μὲ τὴν καταγραφὴ ποὺ ἔκανε ἡ ἀστυνομία. Ἡ τηλεόραση τῶν Σκοπίων (τὴν ὁποία παρακολουθῶ) ἔπαιζε σκηνὲς ἀπὸ τὴν Εἰδομένη, ὅπου καμιὰ 100 ἄτομα διαμαρτύρονταν, κρατώντας δύο πάνω ποὺ ἔγραφαν: «κυρία Μέρκελ, βοηθῆστε μας. Εἴμαστε οἱ σεισμοπαθεῖς Γκούρκας τοῦ Νεπάλ!!!».Ἐνῶ μία ἄλλη μέρα ἀκούσαμε στὰ ἐγχώρια μέσα, γιὰ πνιγμὸ 37 ἀτόμων ἀπὸ τὴν Μιανμάρ, ἔξω ἀπὸ τὴν Σάμο… Τί δουλειὰ ἔχουν ὅλοι αὐτοὶ στὴν Ἑλλάδα; Γνωρίζει ὁ κ. Μουζάλας ποῦ βρίσκεται ἡ Μιανμὰρ καὶ οἱ Γκούρκας;;; Ποιός τοὺς ἄφησε νὰ περάσουν;
.             Νομίζω ὅτι ὁ πόλεμος γιὰ τὸ νερὸ καὶ τὴν τροφὴ ἄρχισε. Ναί, ἔχουμε Πόλεμο. Πρέπει νὰ τὸν ἀντιμετωπίσουμε μὲ τὴν δέουσα σοβαρότητα κι ἀποφασιστικότητα, στὰ σύνορά μας κι ὄχι στὰ κέντρα φιλοξενίας ἀπρόσκλητων Μουσουλμάνων ἀπ’ ὅλο τὸν κόσμο. Καὶ κάτι ἀκόμα. Ὅλοι οἱ ἑλληνόφωνοι τῆς Ἀθήνας, ὅλοι ὅσοι ἐμπλέκονται σὲ αὐτὴ τὴν πρωτοφανῆ συνομωσία σὲ βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ, πρέπει νὰ δώσουν λόγο στὴν Δικαιοσύνη!

 

ΠΗΓΗ: antibaro.gr

Advertisements
  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: