ΙΕΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑ καὶ ΜΟΜΦΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ («Ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία ἰσχύει γιὰ ὅλους, ἑπομένως νομοθετικὰ μέτρα πρὸς ὄφελος ὅσων εἶναι ἄθεοι ἢ θρησκευτικὰ ἀδιάφοροι, δὲν μποροῦν νὰ ἐπιβληθοῦν στὴν πλειοψηφοῦσα θρησκευτικὴ κοινότητα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας».)

Κατὰ τὴ σημερινὴ Συνεδρία (τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος):

– Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀναφορὰ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας κ. Γαβριὴλ σχετικὰ μὲ τὶς ἀντιδράσεις ποὺ προκάλεσαν οἱ ἐπισκέψεις του σὲ σχολεῖα τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας του, ἔγινε ἔντονη συζήτηση στὴ Δ.Ι.Σ., ἡ ὁποία ἐξέφρασε ὁμοφώνως τὴν ἔντονη δυσφορία της γιὰ τὶς ἀντιδράσεις αὐτές. Γι’ αὐτὸ ἀποφάσισε νὰ ὑπάρξει ἐπικοινωνία τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου Της μὲ τὸν ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς Κυβερνήσεως κ. Ἀλέξιο Τσίπρα, στὸν ὁποῖο καὶ θὰ ἐπιδώσει σχετικὴ ἐπιστολὴ ἐκ μέρους της.

– Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος παρατηροῦσα μὲ θλίψη τὰ ἀτελείωτα καραβάνια προσφύγων, τὰ ὁποῖα κατακλύζουν τὴ μικρή μας χώρα, ἐπιθυμεῖ νὰ ἀπευθύνει ἔκκληση σὲ κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως, ὥστε ἀφ’ ἑνὸς μὲν νὰ σταματήσει ὁ ἀδελφοκτόνος πόλεμος στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Συρίας, νὰ πάψουν οἱ ἄνθρωποι νὰ ξεριζώνονται ἀπὸ τὶς ἑστίες τους, ἀλλὰ καὶ νὰ ὑποστηριχθοῦν οἱ ἤδη πρόσφυγες στὴν ἀνακούφιση τοῦ πόνου τους. Τὴν ἔκκλησή της αὐτὴ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τὴν συγκεκριμενοποιεῖ μὲ σαφεῖς ἐπιστολὲς πρὸς τὸν κ. Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν καὶ Ἀρχηγοὺς Ἐκκλησιῶν, ὥστε ἀπὸ κοινοῦ ἄνθρωποι μὲ ἁρμοδιότητα ἀλλὰ καὶ κοινωνικὴ ἐπιρροή, νὰ ἐργασθοῦν γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ μεγαλύτερου προβλήματος ποὺ δημιουργήθηκε μετὰ τὸν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο.
.             Ἐπιπλέον, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θέλει ὑπευθύνως νὰ καταθέσει τὴν πρόθεσή της νὰ συνεχίσει νὰ βοηθᾶ συντελώντας στὴν ἀνακούφιση τοῦ ἀνθρώπινου πόνου. Τὸ ἔπραξε συνειδητὰ σὲ ὅλη τὴ δισχιλιετῆ πορεία της, τὸ πράττει καὶ σήμερα, καὶ θὰ συνεχίσει νὰ τὸ πράττει ὅσο οἱ περιορισμένοι πόροι της καὶ ἡ μεγάλη καρδιὰ τοῦ λαοῦ μας τὸ ἐπιτρέπουν. Δηλώνει ὅμως, ὅτι κατανοοῦσα τὴ σχετικὴ θέση τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, θεωρεῖ πὼς τὸ προσφυγικὸ πρόβλημα δὲν μπορεῖ ἡ μικρή μας πατρίδα, ὅσο φιλόξενη καὶ ἂν εἶναι, νὰ τὸ ἀντιμετωπίσει μόνη. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἀπαραίτητη εἶναι ἡ ἐπίδειξη εὐρωπαϊκῆς ἀλληλεγγύης πρὸς τὴ χώρα μας, πρώτιστα μὲ τὴν ἐπανεξέταση τῶν ἀποφάσεων γιὰ φράκτες ἀλλὰ καὶ μὲ οὐσιαστικὲς προσπάθειες γιὰ ἀνάσχεση τῶν προσφυγικῶν ροῶν.
.             Τέλος, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐκφράζει τὴ βαθειά της λύπη γιὰ τὴν ἑκατόμβη τῶν θυμάτων ποὺ ὁ πόλεμος καὶ ἡ προσφυγιὰ ἔχουν προκαλέσει καὶ εὔχεται ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν ὅλων τῶν θυμάτων, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ ἀποκαταστάσεως τῆς εἰρήνης στὸ σύμπαντα κόσμο.

– Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔλαβε γνώση τοῦ νέου νόμου 4368/2016, μὲ τὸν ὁποῖο: α) νομοθετεῖται ἡ ὑποχρεωτικότητα τῆς δηλωθείσας ἐπιθυμίας τοῦ νεκροῦ γιὰ τὸν τύπο τελετῆς τῆς κηδείας του, ἀρκεῖ νὰ μὴν προσκρούει στὴ δημόσια τάξη, δημόσια ὑγεία καὶ τὰ χρηστὰ ἤθη, β) ρυθμίζεται ἡ χωροθέτηση ἀποτεφρωτηρίων ἢ τεφροφυλακείων μέσα σὲ κοιμητήρια (ἀκόμα καὶ ἐὰν ἀνήκουν κατὰ κυριότητα σὲ Ἐνορίες) καὶ ἐπιτρέπεται ἡ ἐλεύθερη διασπορὰ ἀνθρώπινης τέφρας στὴν θάλασσα ἢ σὲ ὑπαίθριους χώρους ἐκτὸς κατοικημένων περιοχῶν. Παρατηρεῖται ὅτι ἡ ἐπιλογὴ τῆς χριστιανικῆς κήδευσης, ἐὰν συνδυασθεῖ μὲ τὴν ἐπιλογὴ τῆς ἀποτεφρώσεως, προσκρούει στὶς παραδόσεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, περὶ τῶν ὁποίων ὁ νομοθέτης σιωπᾶ. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος εἶχε ζητήσει ἀπὸ τὸν ἁρμόδιο Ὑπουργὸ μὲ ἐπιστολή, ἡ ὁποία ἔτυχε ἀδιαφορίας, νὰ προστεθεῖ ἐπιφύλαξη ὑπὲρ τῶν κανόνων καὶ παραδόσεων κάθε θρησκευτικῆς κοινότητας.
.               Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θεωρεῖ τὶς παραπάνω διατάξεις ὡς ἀντισυνταγματικές. Ἡ Πολιτεία ὀφείλει νὰ συνειδητοποιήσει ὅτι ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία ἰσχύει γιὰ ὅλους, ἑπομένως νομοθετικ μέτρα πρς φελος σων εναι θεοι θρησκευτικ διάφοροι, δν μπορον ν πιβληθον στν πλειοψηφοσα θρησκευτικ κοινότητα τς ρθόδοξης κκλησίας. Διευκρινίζεται πρὸς ἀπόκρουση ψευδολόγων διαδόσεων, ὅτι τὰ ἔσοδα ὅλων τῶν κοιμητηρίων τῶν ἀστικῶν κέντρων εἰσπράττουν κατὰ νόμον οἱ τοπικοὶ Δῆμοι καὶ σὲ κάθε περίπτωση, ἐὰν ἤθελε ἡ Ἐκκλησία νὰ μὴν μειωθοῦν τὰ δῆθεν ἔσοδά της, θὰ συμφωνοῦσε καὶ δὲν θὰ διαφωνοῦσε μὲ τὴν τέλεση κηδεύσεως καὶ μνημοσύνων γιὰ ὅσους ἐπιλέγουν τὴν ἀποτέφρωση.

[…]

Ἐκ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου

 

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

Advertisements
  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: