ΣΥΝΑΞΗ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28-2-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΗ – ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ «Δυστυχῶς ἐπικρατεῖ τό πῶς θά ζήσουμε χωρίς τήν κάρτα, καί ὄχι τό πῶς θά ζήσουμε χωρίς Χριστό».

Σύναξη – Συγκέντρωση Θεσσαλονίκης 28-2-2016
Γιά τήν κάρτα τοῦ Πολίτη – Νέες Ταυτότητες

Σεβαστοί πατέρες, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

      .           Ὡς Ἁγιορεῖτες, δίνουμε καί πάλι τό παρόν στήν σημερινή συγκέντρωση, ἀπευθύνοντά σας ἕναν μικρό χαιρετισμό, καί μεταφέροντά σας τήν εὐλογία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀπό τό περιβόλι της, καθῶς καί τίς εὐχές καί τίς εὐλογίες τῶν γεροντάδων μας καί τῶν ἀδελφῶν μας μοναχῶν. Εἴμαστε ἐδῶ γιά νά δηλώσουμε γιά μία ἀκόμη φορά πώς δέν πρόκειται, μέ τήν χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά παραλάβουμε καμμία κάρτα καί κανένα σφράγισμα. Βρισκόμαστε ἐδῶ γιά νά διατρανώσουμε πρός πάσα κατεύθυνση πώς δέν θά ὑποταχθοῦμε στήν Νέα ἐποχή, στήν νέα τάξη πραγμάτων τοῦ ἀντιχρίστου.
.           Ὁ διεθνής σιωνισμός διά μέσου τῶν ὀργάνων του προσπαθούν νά ἐπιβάλλουν μιά παγκόσμια κυβέρνηση, καί ἤδη ἐλέγχουν τίς ἐξουσίες, πολιτικές, θρησκευτικές, οἰκονομικές, καθώς καί ὄλα τά μέσα μαζικοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ. Θέλουν νά ἐλέγξουν τόν κάθε ἕναν ἀπό ἐμᾶς, μέ τό νά μᾶς ἐπιβάλλουν τήν κάρτα τοῦ πολίτη, τήν ὁποία ἀργότερα θά τήν ἐμφυτεύσουν στό σώμα τῶν ἀνθρώπων, καί μέ αὐτό τόν τρόπο νά ἐπιβληθοῦν ὀλοκληρωτικά σέ ὄλο τόν κόσμο.
.           Ἡ κάρτα τοῦ πολίτη εἶναι ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα τήν ὁποία ὁ Ἑλληνικός λαός ἀρνήθηκε παλαιότερα νά λάβη γιά λόγους ὁμολογίας πίστεως καί θρησκευτικῆς συνειδήσεως. Στήν ἐν λόγῳ  κάρτα θά ἐνσωματωθοῦν τά: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ἀριθμός διαβατηρίου, δίπλωμα ὁδήγησης, ὁ ἐργασιακός ἠλεκτρονικός φάκελος καί ὅ,τι ἄλλο ἀφορᾶ τόν πολίτη. Ὀφείλουμε ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί νά ἀρνηθούμε τήν παραλαβή της, διότι ὅσοι τήν λάβουν θά δηλώσουν τήν πλήρη ὑποτέλειά τους στήν Παγκόσμια Κυβέρνηση τοῦ ψευδομεσσία Ἀντιχρίστου. Τό ἑπόμενο στάδιο καί τελευταῖο θά εἶναι ἡ ἐμφύτευση τοῦ μικροτσίπ στό χέρι ἤ στό μέτωπο, ὅπως προφητεύει ἀλάνθαστα ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος στήν Ἀποκάλυψη, στό κεφάλαιο ΙΓ΄, ὅτι ὁ Ἀντίχριστος θά ἀναγκάση πάντας, δηλαδή ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἐκτός ὅσων τά ὀνόματα εἶναι γεγραμμένα στό Βιβλίο τῆς Ζωῆς νά λάβουν χάραγμα στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπο, ὥστε νά μήν μπορεῖ κανείς νά ἀγοράζῃ ἤ νά πουλᾷ, παρά μόνον ὅσοι ἔχουν λάβει τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου ἤ τόν ἀριθμό τοῦ ὀνόματος του, δηλαδή τό 666. Μάλιστα, ἡ ἐμφύτευση μικροτσίπ στό ἀνθρώπινο σώμα ἔχει ἤδη ἀρχίσει νά ἐφαρμόζεται πιλοτικά σέ ξένα κράτη τά τελευταῖα χρόνια.
.           Ἡ φοβερή αὐτή προφητεία μᾶς προειδοποιεῖ καί μᾶς ἐπεξηγεῖ ὅτι χάραγμα, ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου καί ἀριθμός 666 εἶναι ἰσοδύναμα (Ἀποκ. ΙΓ΄,17), δηλαδή ἐξ ἴσου κολάζουν τόν ἄνθρωπο καί ἑπομένως εἶναι ἀπηγορευμένα γιά τόν Χριστιανό.
.           Πολλοί Χριστιανοί ἔχοντας στρέψει ὅλη τους τήν προσοχή στό τελικό χάραγμα στό χέρι ἤ στό μέτωπο, δέν ἀντελήφθησαν καί δέν πῆραν ἴσως στά σοβαρά τήν ἀλήθεια αὐτή τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅτι ὁ ἀριθμός 666 ἀποτελεῖ χάραγμα ἰσοδύναμο τοῦ χαράγματος τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου στό χέρι ἤ στό μέτωπο.
.           Στήν ἀρχή ἐχάραξαν τά προϊόντα, ἔπειτα τά ζῶα, καί σήμερα προχωροῦν θρασύτατα καί ἐκβιαστικά νά χαράξουν τόν ἄνθρωπο, εἴς ἔνδειξιν ὅτι αὐτός ἀνήκει ὀλοκληρωτικά ψυχῇ τε καί σώματι στόν Ἀντίχριστο.
.           Ἐμεῖς, ὡς Ὀρθόδοξοι χριστιανοί καί ἐλεύθεροι ἄνθρωποι, προσπαθοῦμε μέ τή συλλογή ὑπογραφῶν καί μέ κάθε νόμιμη διαμαρτυρία νά ὑπενθυμίσουμε στήν πολιτεία νά σεβασθῇ τά συνταγματικῶς κατοχυρωμένα δικαιώματα τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς καί ἐλευθερίας, καί κυρίως τῆς θρησκευτικῆς μας συνείδησης. Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀρνούμαστε νά παραλάβουμε τήν ἠλεκτρονική κάρτα πολίτη, ὄχι μόνον γιά τήν κατάφωρη παραβίαση τῆς Θεόσδοτης ἐλευθερίας μας, ἀλλά κυρίως γιά λόγους Πίστεως. Διότι ἡ ἠλεκτρονική αὐτή ταυτότητα περιέχει τόν δυσώνυμο ἀριθμό τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου, καί ὅπως εἴπαμε παραπάνω, μᾶς εἰσάγει στό κράτος του, καί μέ τήν παραλαβή της δηλώνουμε τήν πλήρη ὑποτέλεια καί ὑποδούλωσή μας, μέ τήν θέλησή μας . Διότι τό 666 σύμφωνα μέ τήν ἀποκάλυψη εἶναι ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου καί χάραγμα ἰσοδύναμο τοῦ χαράγματος τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, καί ἡ ἀποδοχή του ἀποτελεῖ ἐνυπόγραφη προδοσία τοῦ Χριστοῦ. Διότι τό 666 εἶναι καθιερωμένο σύμβολο-ἔμβλημα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τῶν ἀντιχρίστων ὀργάνων καί ὀργανώσεων, τῶν σατανιστῶν, εἶναι φορέας ἐν δυνάμει ὅλης τῆς ἀντίχριστης φιλοσοφίας καί ἐκφράζει τήν ἀποστασία ἀπό τόν Χριστό.
.           Ὑπάρχουν πολλά ἁγιογραφικά καί ἁγιοπατερικά ἐπιχειρήματα, πού θά μπορούσαμε νά ἀναφέρουμε, γιά νά γίνει σαφές ὅτι ὁ ἀριθμός 666 τοῦ Ἀντιχρίστου εἶναι ἀσυμβίβαστος μέ τήν χριστιανική μας ἰδιότητα καί ὅτι ἡ παραλαβή τῆς ἠλεκτρονικής κάρτας τοῦ πολίτου ἀποτελεῖ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ, σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Γέροντα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη. Δυστυχῶς ὁ χρόνος εἶναι περιορισμένος, γιά περαιτέρω ἀνάπτυξη στά ἔντυπα Ἁγιορειτῶν Πατέρων.
.           Ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἔφθασε ἡ ὥρα νά δοκιμασθῆ ἡ πίστη μας στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἔφθασε ἡ ὥρα, πού θά δοκιμασθῆ ἡ πνευματική μας ζωή ἀν ὄντως εἶναι γνήσια, καί ἄν ὄντως ἀγαπάμε ἀληθινά τόν Κύριόν μας Ἰησοῦ Χριστό . Ἡ περίοδος τοῦ ἀκίνδυνου Χριστιανισμοῦ πέρασε. Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός δέν ἐπιτρέπεται νά κρατᾶ στό ἕνα χέρι τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί στό ἄλλο τόν ἀπαίσιο ἀριθμό 666 τοῦ Ἀντιχρίστου. Κανείς δέν μπορεῖ νά δουλεύει σέ δύο Κυρίους,  «Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ» (Ματθ. ϛ´, 24).
.           Σήμερα δυστυχῶς ἐπικρατεῖ τό πῶς θά ζήσουμε χωρίς τήν κάρτα, καί ὄχι τό πῶς θά ζήσουμε χωρίς Χριστό. Τό θέμα γιά ἐμᾶς τούς Χριστιανούς εἶναι τό πῶς θά πεθάνουμε γιά τόν Χριστό, καί ὄχι τό πῶς θά ζήσουμε χωρίς Χριστό, ἀρνούμενοι μάλιστα Αὐτόν. Ἡ ἐρώτηση πού τίθεται ἀπό τούς περισσοτέρους Χριστιανούς, καί μάλιστα ἀπό «πνευματικούς πατέρες», δηλαδή τό πῶς θά ζήσουμε χωρίς τήν κάρτα, τί θά φᾶμε, πῶς θά δουλέψουμε, πῶς θά πληρωθοῦμε, πῶς θά θρέψουμε τά παιδιά μας κ.λ.π., ἀπαντᾶται ἀπό τούς Ἅγιους Μάρτυρες καί Ὁμολογητές τῆς Πίστεώς μας. Ὅταν τούς ζητήθηκε νά διαλέξουν ἀνάμεσα στό νά πεθάνουν διά τόν Χριστόν ἡ νά Τόν ἀρνηθοῦν, ἐπέλεξαν τόν προσωρινό θάνατο, καί ἔτσι ἐκληρονόμησαν τήν αἰώνιον ζωήν, καί μάλιστα τιμῶνται ἀπό ἐμᾶς ἀνά τούς αἰῶνας. Μήπως λοιπόν, ἦρθε ὁ καιρός καί γιά ἐμᾶς νά τούς μιμηθοῦμε;  Μήπως ὁ καιρός τοῦ μαρτυρίου καί τῆς ἐν Χριστῷ ὁμολογίας ἔφθασε; Ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀς προσευχηθούμε στόν Κύριο καί Σωτῆρα Χριστό, νά μᾶς ἐνδυναμώση καί νά μὰς ἐνισχύση, νά μείνουμε πιστοί μέ τήν Χάρη Του στό ἱερό Εὐαγγέλιο, νά μήν ὑποκύψουμε ἀπό δειλία, ὀλιγοπιστία ἤ φιλοτομαρισμό στήν στέρηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, προκειμένου νά δεχθοῦμε τόν ἀριθμό-χάραγμα 666, καί νά γίνουμε σημαδεμένοι καί δούλοι τοῦ Ἀντιχρίστου. Θά πρέπει νά προετοιμαστούμε νά ἀντιμετωπίσουμε τά δύσκολα χρόνια πού ἔρχονται. Ἀς προσευχηθούμε στόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν νά μᾶς δώσει τήν Χάριν του, διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, νά τόν ὀμολογήσουμε καί νά μιμηθούμε τούς μάρτυρες καί ὀμολογητές τῆς Πίστεώς μας, γιά νά κερδίσουμε τήν αἰώνιον ζωή, καί μέ αὐτόν τόν τρόπο νά δοξάσουμε τόν ἅγιον Τριαδικόν μας Θεό, στόν ὁποῖον πρέπει πάσα δόξα, τιμή, κράτος καί προσκύνησις, εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: