Η ΙΣΛΑΜΟΠΟΙHΣΗ … ΑΡΧΙΣΕ! ΑΡΧΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!

Η ΑΡΧΗ ΕΓΙΝΕ! ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η ΙΣΛΑΜΟΠΟΙHΣΗ … ΑΡΧΙΣΕ!
ΑΡΧΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!

τοῦ Μητροπ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου

.                 Ναί, ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί, ἡ Ἰσλαμοποίηση τῆς Ἑλλάδας ἄρχισε! Δηλαδὴ ἡ κοιτίδα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἡ Ἑλλάδα μας, μεταλλάσσεται σὲ μία Χώρα πολυθρησκευτικότητος καὶ πολυπολιτισμικότητος.
.                 Ἡ Ὀρθοδοξία παραγκωνίζεται! Ὁ ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία, τὰ κύρια χαρακτηριστικά τῆς χώρας μας ἀρχίζουν νὰ μπαίνουν στὸ χρονοντούλαπο!
.                    Νέα ἤθη, νέοι τρόποι, νέος τρόπος ζωῆς θὰ κυριαρχήσει πλέον σύντομα στὴ δοξασμένη Ἑλλάδα μας! Στὴν Ἑλλάδα μας, ἡ ὁποία ἐγέννησε σοφούς! ‘Ἔδωσε τὰ φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ στὰ ἄλλα Ἔθνη! Ταυτίσθηκε μὲ τὴν μόνη ἀληθινὴ θρησκεία, τὸν Χριστιανισμό, καὶ δοξάσθηκε!
.                   Προχωρᾶμε ὁλοταχῶς στὴν ὑλοποίηση τοῦ ὁράματος τοῦ ἄλλοτε Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας Τουρκοὺτ Ὀζάλ, ὁ ὁποῖος εἶπε τὰ ἑξῆς προφητικὰ λόγια: «Θὰ κατακτήσουμε τὴν Εὐρώπη διὰ τῶν γεννήσεων»!
.                      Ἡ ἀρχὴ ἔγινε τὶς χιλιάδες τῶν μεταναστῶν – κατακτητῶν τῆς Χώρας μας. Εἶναι Μουσουλμάνοι! Ἡ Χώρα μᾶς μεταμορφώνεται! Ἡ ὑπογεννητικότητα τῶν Ἑλλήνων ἀντιπαρατίθεται στὴν ὑπὲρ-γεννητικότητα, δήλ. τὴν ὑπερπαραγωγή, τῶν Μουσουλμάνων! Κατὰ μίαν στατιστικὴν κατὰ τὸ ἔτος 2030, κατ’ ἄλλους δὲ κατὰ τὸ ἔτος 2080, στὴν Ἑλλάδα οἱ Ἕλληνες θὰ εἶναι ἕνα ἑκατομμύριο (1.000.000) μόνον!!!!
.               Ἔπειτα ἔχουμε τὴν Ἵδρυση Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης. Δήλ. ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης μεταποιεῖται! Ἀπὸ χῶρο διδασκαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας μετατρέπεται σὲ χῶρο δίδασκα- λίας τοῦ Ἰσλάμ! Τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἰσοσκελίζεται μὲ τὸ Κοράνιον! Χριστὸς καὶ Μωάμεθ ἐξισώνονται! Χριστιανισμὸς καὶ Μουσουλμανισμὸς στὴν Θεσσαλονίκη ἀδελφοποιοῦνται!
.             Ὡς συνέπεια τῶν παραπάνω ἔχουμε καὶ τὴν μετακίνηση τῶν Θρησκευτικῶν Συμβόλων! Θὰ ἔλεγα τὴν κατάργηση τῶν Θρησκευτικῶν Συμβόλων, διὰ τῆς μετακινήσεως τῶν, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ μὴ στενοχωροῦνται οἱ Μουσουλμάνοι…. Αὐτό, δυστυχῶς, πραγματοποιήθηκε καὶ πάλι στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης! Τὸ θλιβερὸ αὐτὸ γεγονὸς πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν σιωπηλὴ ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀφοῦ δὲν ἔχει ἀνακοινωθεῖ κάποια διαμαρτυρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως,!
.             Ἡ σχετικὴ εἴδηση μεταδόθηκε ἀπὸ τὸν ἱστότοπο «ekklisiaonline.gr» καὶ προκάλεσε ὀδύνη στὴν ψυχή μας. Ὁ Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου μὲ Ἀνακοίνωσή του, ἡ ὁποία γνωστοποιήθηκε διὰ τοῦ Πρακτορείου Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων «Romfea.gr» τῆς 4ης-02-2016, λέγει πολλά, ἀλλὰ -δυστυχῶς- χωρὶς νὰ μᾶς πείθει! «Ἕνα προσκυνητάρι ποὺ εἶχε στηθεῖ ἐκεῖ πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, χωρὶς νὰ ἔχει προφανῆ σχέση μὲ τὸν χῶρο, μεταφέρθηκε στὸν φυσικό του χῶρο, δηλαδὴ ἔξω ἀπὸ τὸ παρεκκλήσι τῆς Σχολῆς, προσδίδοντας ἱεροπρέπεια καὶ καθιστώντας εὐδιάκριτη τὴν εἴσοδο τοῦ παρεκκλησίου, ποὺ παλαιότερα μόλις διακρινόταν ἀπὸ τὴν εἴσοδο μίας κοινῆς αἴθουσας».

.                   Διερωτώμεθα καὶ ἐρωτᾶμε τὸν ἀγαπητό μας κ. Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς:

1) Γιὰ τὴν μετακίνηση τοῦ Προσκυνηταρίου ὑπάρχει Ἀπόφασις τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς;
2) Γιατί παραθεωρήθηκε ἕνα κεκτημένο δικαίωμα τῶν φοιτητῶν κλπ. παραγόντων τοῦ Πανεπιστημίου; Ὅλοι αὐτοὶ ἐρωτήθησαν, ἐὰν συμφωνοῦν γιὰ τὴν μετακίνηση;
3) Γιὰ νὰ ἀναδειχθῆ τὸ Παρεκκλήσιον, δὲν θὰ ἦταν καλύτερα, ἐὰν τοποθετοῦσαν ἕνα ἄλλο Προσκυνητάρι ἐκεῖ;
4) Ὁ συσχετισμὸς τοῦ Προσκυνηταρίου μὲ τὶς μαρμάρινες πλάκες, γιὰ τὶς ὁποῖες ὁμιλεῖ ὁ κ. Κοσμήτωρ, δὲν εὑρίσκει κάποιο λογικὸ ἔρεισμα!
.                 Μὲ λίγα λόγια ὁ κ. Κοσμήτωρ αὐτοδιαψεύδεται καὶ αὐτοκαταδικάζεται, ὅταν παραδέχεται καὶ ὅταν ὁμολογεῖ ὅτι «ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἐπισκέπτεται τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ πλῆθος μουσουλμάνων φοιτητῶν κάθε Παρασκευὴ γιὰ τὴν τέλεση τῆς καθιερωμένης τους προσευχῆς».
.           Συνδέοντας τὸ γεγονὸς τῆς μετακινήσεως τοῦ Προσκυνηταρίου μὲ τὸ πλῆθος τῶν προσερχομένων Μουσουλμάνων γιὰ τὴν τέλεση τῆς προσευχῆς τους, ἄθελά του ὁμολογεῖ τὸ βαθύτερο κίνητρο. Δηλαδή, ἀφοῦ τώρα θὰ ἔχουμε καὶ Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, θὰ πρέπει νὰ ἀφαιρέσουμε τὰ χριστιανικὰ θρησκευτικὰ σύμβολα ἀπὸ τὴν εἴσοδο τῆς Σχολῆς, ὥστε νὰ μὴ παρενοχλοῦνται οἱ προσερχόμενοι Μουσουλμάνοι.
5) Ἄρα ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ ἐτῶν ἤδη χρησιμοποιεῖται καὶ ὡς Μουσουλμανικὸν Τέμενος, ὅπου πλῆθος Μουσουλμάνων Φοιτητῶν κάθε Παρασκευὴ προσέρχεται «γιὰ τὴν τέλεση τῆς καθιερωμένης τους προσευχῆς».
.             Εὐχαριστοῦμε θερμότατα τὸν κ. Κοσμήτορα γιὰ τὴν ὁμολογία του. Δηλαδὴ ἀπὸ χρόνια τώρα ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ χρησιμοποιεῖται ὡς τόπος προσευχῆς Μουσουλμάνων Φοιτητῶν! Διαποροῦμε: Καλά, κάπου ἀλλοῦ δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ πᾶνε οἱ Μουσουλμάνοι; Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρχει μία κάποια ἄλλη Αἴθουσα ἐκτός τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς; Θά ᾽πρεπε, ντὲ καὶ καλά, ἡ προσευχή τους νὰ γίνεται στὸ χῶρο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

.           Κατὰ τὴν ταπεινή μας γνώμη, ἡ μετακίνηση τοῦ Προσκυνηταρίου, μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἦταν μία ἀκόμη παραχώρηση τῶν Ὀρθοδόξων πρὸς τοὺς Μουσουλμάνους ….ἀδελφούς μας. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη σημασία, καθ᾽ ὅσον ἡ παραχώρηση αὐτὴ ἔλαβε χώρα σὲ χῶρο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Θεσσαλονίκης. Γι᾽ αὐτὸ καὶ θὰ ἐπρότεινα μία καινούργια ὀνομασία! «Σχολὴ Θρησκειολογικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»

.           Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
.          Ἡ Ἰσλαμοποίηση τῆς Ἑλλάδος ἄρχισε! Πρωτοπόρος πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ καθίσταται, δυστυχῶς, ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐκφράζουμε τὴν βαθειὰ λύπη μας καὶ τὴν ἀκόμη πιὸ βαθύτερη ἀγανάκτησή μας!

Αἴγιον, Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΠΗΓΗ: mkka.blogspot.gr

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: