ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΠΑ – ΜΟΣΧΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἐπικοινωνιακοῦ χαρακτήρα ἡ συνάντηση Πάπα – Μόσχας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ἡ συνάντηση τοῦ Πάπα Φραγκίσκου μὲ τὸν Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο εἶχε κυρίως ἐπικοινωνιακὸ χαρακτήρα. Διεξήχθη στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Ἀβάνας, πρωτεύουσας τῆς Κούβας, καὶ στὴν αἴθουσα τῶν VIPs τὴν Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου. Διήρκεσε περίπου δύο ὧρες. Τὴν ἤθελαν καὶ οἱ δύο, γιὰ διαφορετικοὺς λόγους ὁ καθένας.
.         Τὸ Βατικανὸ ἤθελε ὁ Πάπας νὰ ὁλοκληρώσει τὸν κύκλο τῶν συναντήσεών του μὲ τοὺς Ὀρθόδοξους Προκαθημένους. Εἶχε συναντηθεῖ μὲ ὅλους πλὴν τοῦ Μόσχας. Κατὰ τὴ στρατηγικὴ τοῦ Βατικανοῦ αὐτὲς οἱ προσωπικὲς συναντήσεις ἀποτελοῦν τὸ πρῶτο στάδιο τῆς δημιουργίας κλίματος, ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει στὴν ἕνωση τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ἤτοι στὴν ὑποταγὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν ἡγεμονία του. Πιστεύει ἐπίσης ὅτι ἡ συνάντηση μὲ τὸν Μόσχας θὰ συντελέσει στὸ νὰ προωθηθεῖ ἀπρόσκοπτα ὁ θεολογικὸς διάλογος. Ἡ Μόσχα ἕως τὴν τελευταία συνάντηση τῆς Μεικτῆς Ἐπιτροπῆς Ὀρθοδόξων – Ρωμαιοκαθολικῶν εἶχε πάντα τὶς ἐνστάσεις της. Ἤδη οἱ εἰδικοὶ στὰ θέματα τοῦ Βατικανοῦ ὑπολογίζουν ὅτι τὸ Σεπτέμβριο θὰ ὑπάρξει συνάντηση τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ «κατ’ αὐτὴν θὰ ὑπογραφεῖ τὸ ντοκουμέντο ποὺ θὰ ἀφορᾶ στὸ Πρωτεῖο καὶ στὴ Συνοδικότητα». (Βλ. σχ. Ἄρθρο τοῦ Edward Pentin στὴν ἱστοσελίδα National Catholic Register).
.           Ὁ Πατριάρχης Μόσχας δέχθηκε τὴ συνάντηση μὲ τὸν Πάπα, γιὰ λόγους ἐπικοινωνιακοὺς καὶ διότι ἐπείσθη ὅτι τὸ θετικὸ ἀποτέλεσμά της θὰ εἶναι μεγαλύτερο τοῦ ἀρνητικοῦ. Ἀρνητικὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι πίκρανε τοὺς Ὀρθοδόξους Ρώσους. Τὴν εἶδαν ὡς ὑποχώρηση ἀπὸ τὶς πάγιες θέσεις τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, ὅτι ἡ συνάντηση δὲν θὰ γίνει ἕως ὅτου τὸ Βατικανὸ παύσει τὴν μὲ ὅλα τὰ μέσα ὑποστήριξή του στοὺς Οὐνίτες τῆς Οὐκρανίας καὶ στοὺς μισιονάριους στὴ Ρωσία καὶ στὶς ἄλλες χῶρες, ποὺ εἶναι ὑπὸ τὴ δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας. Τὸ κατὰ τὸν κ. Κύριλλο θετικὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι ὑπολογίζει πὼς ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία θὰ βοηθηθεῖ ἀπὸ τὴ συνάντηση νὰ βελτιώσει τὴν πολὺ δύσκολη θέση της στὴν Οὐκρανία, πράγμα πάντως πρακτικὰ δυσκολότατο.
.           Ἡ ἐκκλησιαστικὴ κατάσταση στὴν Οὐκρανία μετὰ τὴν κρατικὴ χειραφέτησή της ἀπὸ τὴν Ρωσία, τὸ 1991, ἦταν πάντοτε δύσκολη γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους, ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Αὐτὴ ἔγινε πολὺ δυσκολότερη μετὰ τὴν ἔκρηξη τοῦ πολέμου μὲ τὴ Ρωσία, τὴν προσάρτηση τῆς Κριμαίας ἀπὸ αὐτὴν καὶ τὴν ντὲ φάκτο ἀνακήρυξη τῶν ἀνατολικῶν περιοχῶν τοῦ Λουγκὰνσκ καὶ τοῦ Ντονέτσκ σὲ ἀνεξάρτητες Λαϊκὲς Δημοκρατίες.
.           Κυρίως στὶς δυτικὲς καὶ κεντρικὲς περιοχὲς τῆς Οὐκρανίας πολλὲς ἐνορίες ποὺ εἶχε τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας πέρασαν ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ «Αὐτοκεφάλου» (σχισματικοῦ κατὰ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες) «Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου τοῦ Κιέβου» καὶ τῶν Οὐνιτῶν. Σχισματικοὶ ὀρθόδοξοι καὶ οὐνίτες θεωροῦν πατριωτικὴ τὴ στάση τους, ὑποστηρίζουν μὲ θέρμη τὶς ἐνέργειες τῆς Οὐκρανικῆς κυβέρνησης σὲ βάρος τῆς Ρωσίας καὶ κατηγοροῦν τοὺς πιστοὺς στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ὡς «προδότες». Ἀποτέλεσμα τῆς καταπίεσης, ποὺ ὑφίστανται, ἡ ἀριθμητικὴ συρρίκνωσή τους. Τὸ 1991 τὸ 80% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Οὐκρανίας ἦταν μαζί του. Σήμερα ὑπολογίζεται ὅτι στὶς κεντρικὲς καὶ δυτικὲς περιοχές της εἶναι λιγότερο ἀπὸ τὸ 20%.
.           Ὁ Πατριάρχης κ. Κύριλλος στὴ Σύναξη τῶν Προκαθημένων στὴ Γενεύη, στὶς 22 Ἰανουαρίου 2016, ἔθιξε τὸ πρόβλημα. Εἶπε:
.           «Στὴν Οὐκρανία μέχρι σήμερα μὲ βίαιο τρόπο ἡρπάγησαν τριάντα καὶ πλέον Ἱεροὶ Ναοί, ἐνῶ οἱ σχισματικοὶ καὶ οἱ ἐθνικιστὲς ἀπειλοῦν ἄλλους δέκα τουλάχιστον. Οἱ ἐννέα ἀπὸ αὐτοὺς μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν ἐθνικιστῶν ἐμφανίζουν αὐτὴν τὴν ἁρπαγὴ ὡς “οἰκειοθελῆ προσχώρηση” εἰς τὸ λεγόμενο “Πατριαρχεῖο τοῦ Κιέβου”. Εἰς τὴν οὐσία πρόκειται περὶ σκέτων ἁρπαγμῶν ὑπὸ τῶν ληστῶν μὲ διοργανώσεις συνελεύσεων ἀπὸ πρόσωπα ἄσχετα πρὸς τὴν κοινότητα καὶ τὴ συνέργια τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, μὲ παραποιήσεις καταστατικῶν ἐγγράφων καὶ μὲ ὑπὸ τῶν τοπικῶν ἐθνικιστῶν μαχητῶν ἁρπαγμοὺς ναῶν καὶ βίαιη ἀπομάκρυνση ὁλοκλήρων κοινοτήτων μὲ τοὺς ἱερεῖς τους, οἱ ὁποῖοι μένουν στὸν δρόμο!».
.           Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἐξέφρασε ἐπίσης τὸν ἔντονο προβληματισμό του σχετικὰ μὲ ἐνέργειες ὁρισμένων Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, «οἱ ὁποῖοι ἐπισκεπτόμενοι τὴν Οὐκρανία στηρίζουν τοὺς σχισματικοὺς δῆθεν ἐξ ὀνόματος τοῦ κ. Βαρθολομαίου καὶ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο προκαλοῦν σκάνδαλο στοὺς πιστοὺς καὶ στὸν ἱερὸ κλῆρο τῆς Οὐκρανίας».
.           Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἐλπίζει ὅτι ἡ συνάντηση μὲ τὸν Πάπα θὰ περιορίσει στὴν Οὐκρανία τὴν ἐπιθετικότητα τῶν Οὐνιτῶν καὶ τῶν σχισματικῶν, σὲ βάρος τῶν πιστῶν σ’ Αὐτὸ Ὀρθοδόξων. Τὴν ἐλπίδα του τὴ στηρίζει στὸ ἀκόλουθο σημεῖο τοῦ κοινοῦ ἀνακοινωθέντος: «Ἐκφράζουμε τὴν ἐλπίδα ὅτι τὸ σχίσμα στοὺς κόλπους τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Οὐκρανίας θὰ ξεπεραστεῖ πάνω στὴ βάση τῶν ἱερῶν κανόνων ποὺ ἰσχύουν, ὅτι ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ τῆς Οὐκρανίας θὰ ζήσουν μὲ εἰρήνη καὶ ὅτι ὅλες οἱ καθολικὲς κοινότητες τῆς χώρας θὰ συμβάλουν σ’ αὐτήν, μὲ τρόπο ποὺ νὰ καταστεῖ πιὸ ἀντιληπτὴ ἡ χριστιανικὴ ἀδελφικὴ ἀγάπη μας». Φυσικὰ γιὰ τὸ Βατικανὸ μείζων τῶν ὅσων ἀναφέρονται στὸ ἀνακοινωθὲν ἦταν ἡ ἴδια ἡ συνάντηση…
.           Τὸ Φανάρι καὶ τὸ Βατικανὸ συμφωνοῦν στὴ δημιουργία Αὐτοκέφαλης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Οὐκρανία. Τὸ Βατικανὸ μὲ τὴ στρατηγική του σκοπεύει αὐτὴ νὰ εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ μία νέα «Ἕνωση», ὅπως ἐκείνη τοῦ Μπρέστ Λιτόφσκ. Τότε, τὸ 1594, μὲ τὴν «Ἕνωση» αὐτὴ οἱ Πολωνοὶ Ὀρθόδοξοι, ὑπήχθησαν βιαίως στὸν Πάπα… Τὸ Φανάρι θὰ ἀποδυναμώσει ἔτσι τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ θὰ ἀποκτήσει τὸν ἰσχυρότερο πληθυσμιακὰ σύμμαχο ἀπὸ ὅλες τὶς ὑπόλοιπες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Φυσικὰ ἀντιμετωπίζει δύο σημαντικὲς δυσκολίες. Γνωρίζει ὅτι θὰ προκαλέσει σχίσμα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ πλήρη διάρρηξη τῶν σχέσεών του μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, ποὺ μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις της στηρίζει ἡ Ρωσικὴ πολιτεία. Θὰ φανεῖ ἐπίσης ἀσυνεπὲς στὰ ὅσα ὑποστηρίζει κρατώντας τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος χωρισμένη σὲ πέντε κομμάτια… Οἱ συγκεκριμένες δυσκολίες προκάλεσαν τὴν ἀπόσυρση τοῦ θέματος τῆς Αὐτοκεφαλίας ἀπὸ τὴν Πανορθόδοξη…
.           Ἡ συνάντηση τῶν Πάπα καὶ Μόσχας ἔγινε σὲ οὐδέτερο ἔδαφος, μακριὰ ἀπὸ τὴν Εὐρώπη. Ἐπικοινωνιακὰ πέτυχε, ἰδιαίτερα γιὰ τὸν Πάπα. Μένει νὰ ἀποδειχθεῖ ἂν θὰ ἔχει κάποια πρακτικὴ ἀξία γιὰ τὸν Μόσχας, ἂν δηλαδὴ θὰ ὑπάρξει κάποια θετικὴ ἐξέλιξη γιὰ τοὺς πιστούς του στὴν Οὐκρανία, κάτι πολὺ ἀμφίβολο.-

 

Διαφήμιση

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: