«Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ EΧΕΙ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤA OΡΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». (Ἕνωση Δικαστῶν καὶ Εἰσαγγελέων)

Ὑπὲρ τῆς ἀποσύρσεως τοῦ ἀσφαλιστικοῦ νομοσχεδίου καὶ κάθε διατάξεως ποὺ μπορεῖ νὰ θίγει τὶς κύριες καὶ τὶς ἐπικουρικὲς συντάξεις τάσσεται ὁμόφωνα μὲ ἀνακοίνωσή της ἡ Ἕνωση Δικαστῶν καὶ Εἰσαγγελέων

.                 «Τὸ καθεστὼς τῶν μνημονίων, ποὺ ἔχει ἐπιβληθεῖ στὴ Χώρα μας ὁδηγεῖ, πλέον, σὲ ἀδιέξοδο. Μετὰ ἀπὸ ἕξι χρόνια παρατεινόμενης οἰκονομικῆς κρίσης, ποὺ ἀνέδειξε συγχρόνως θεσμικὴ καὶ ἀξιακὴ κρίση καὶ διασάλευσης τῶν ἀρχῶν τοῦ Κράτους Δικαίου καὶ τοῦ Κράτους Προνοίας, ἀπὸ τὶς ὁποῖες διαπνέεται ἡ δημοκρατικὴ ἔννομη τάξη μας, ἡ Ἕνωση Δικαστῶν καὶ Εἰσαγγελέων, ἡ ὁποία, ὡς θεσμικὸς φορέας, ἔχει ὑποχρέωση νὰ παρεμβαίνει ὄχι μόνον ἐπὶ ζητημάτων, ποὺ ἅπτονται τῆς ἀπονομῆς τῆς Δικαιοσύνης ἀλλὰ καὶ ἐπὶ μείζονος καὶ εὐρύτερης δικαιοπολιτικῆς σημασίας θεμάτων, ἐπισημαίνει τὰ ἀκόλουθα:
.                 συντριπτικ πλειοψηφία τν λλήνων πολιτν χει ξεπεράσει τ ρια τς ατοθυσίας πρς τν σκοπ τς οκονομικς διάσωσης τς χώρας. Ὡστόσο, συνεχίζεται ἡ ἐπιβολὴ νέων μέτρων (ἀσφαλιστικὸ – φορολογικό), ποὺ πλέον πλήττουν τὸν πυρήνα τῆς ἀξιοπρεποῦς διαβίωσης τῶν πολιτῶν.
.                 Ἡ λογιστικὴ ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν κρίσιμων τομέων  τῆς χώρας καὶ ὁ προσανατολισμὸς μόνο στὴν κάλυψη δημοσιονομικῶν στόχων δὲν ἀφήνει περιθώρια ἀνάπτυξης. Ἡ οἰκονομικὴ διάσωση τῆς χώρας δὲν θὰ ἐπέλθει μὲ συρρίκνωση τῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν (δικαίωμα στὴν ὑγεία, στὴν παιδεία κλπ.), δὲν θὰ ἐπέλθει μὲ τὴ θέσπιση ἑνὸς ἀσφαλιστικοῦ συστήματος εἰσπρακτικοῦ καὶ μόνο χαρακτήρα, ὅπως αὐτὸ ποὺ προωθεῖται, οὔτε μὲ τὴν ὑπερφορολόγηση τῶν πολιτῶν, μὲ τὸν ἐξαναγκασμὸ σὲ μετανάστευση τῶν νέων ἐπιστημόνων, μὲ τὸ μαρασμὸ τῆς ἑλληνικῆς ἐπαρχίας καὶ τοῦ ἀγροτικοῦ τομέα καὶ τὴν φτωχοποίηση τῶν πόλεων ἀλλὰ μὲ τὴ σύνταξη ἐνός μακροπρόθεσμου προγράμματος ἀνάπτυξης τῆς χώρας, μὲ τὴν καθιέρωση ἑνὸς σταθεροῦ φορολογικοῦ συστήματος, ποὺ θὰ προσφέρει ἀσφάλεια σὲ πολίτες καὶ ἐπενδυτές, μὲ τὴ σύνταξη ἑνὸς ἀνθρωποκεντρικοῦ ἀσφαλιστικοῦ καὶ συνταξιοδοτικοῦ συστήματος, μὲ μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, ποὺ θὰ πληροῖ τὶς βασικὲς ἀρχές  τῆς ἰσότητας, τῆς ἀναλογικότητας εἰσφορῶν-παροχῶν καὶ τῆς ἀλληλεγγύης τῶν γενεῶν, ποὺ πρέπει νὰ διέπουν κάθε ἀσφαλιστικὸ σύστημα
.           Εἰδικότερα ὡς πρὸς τὸ θεσμὸ τῆς Δικαιοσύνης ἐπισημαίνει τὰ ἀκόλουθα:
.                 Ἡ συνταγματικὰ κατοχυρωμένη παροχὴ ἔννομης προστασίας περιορίζεται συνεχῶς, ἀφ᾽ ἑνὸς ὡς πρὸς τὶς πλέον εὐάλωτες κατηγορίες πολιτῶν μὲ τὴ θέσπιση μέτρων εἰσπρακτικοῦ  χαρακτήρα (ὑψηλὰ παράβολα, ἔνσημα κλπ.), μὲ συνέπεια νὰ ἀμφισβητεῖται ἐὰν τὸ σύστημα ἀπονομῆς τῆς δικαιοσύνης στὴ χώρα μας ὑπηρετεῖ τὶς γενικὲς ἀρχὲς τοῦ Κράτους δικαίου διασφαλίζοντας ὅλα τὰ θεμελιώδη ἀτομικὰ δικαιώματα καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου μὲ τὴ μὴ συμμόρφωση τῆς Πολιτείας σὲ ἀμετάκλητες δικαστικὲς ἀποφάσεις.
.                 Ἡ νομοθέτηση καθ’ ὑπόδειξη τῶν θεσμῶν καὶ μὲ ἔξωθεν παρεμβάσεις ὑποβαθμίζει τὴν ποιότητα ἀπονομῆς τῆς Δικαιοσύνης.
.                 Ἡ συνεχιζόμενη ἄσκηση πολιτικῆς, κατὰ τρόπο ποὺ ἐπιφέρει τὴν ὑποβάθμιση τοῦ δικηγορικοῦ λειτουργήματος καὶ ἔχει ὡς συνέπεια τὴν ἐξαθλίωση, οἰκονομικὴ ἐξόντωση καὶ ἐν τέλει τὴν ἀναξιοπρεπῆ διαβίωση τοῦ συνόλου τῶν δικηγόρων πλήττει τὸν ἴδιο τὸν θεσμὸ τῆς Δικαιοσύνης, δεδομένου ὅτι οἱ δικηγόροι ὡς συλλειτουργοὶ στὴν ἀπονομὴ αὐτῆς συμβάλλουν στὴν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ Κράτους Δικαίου καὶ στὴν προάσπιση τῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν.
.                 λλάδα πρέπει ν παύσει ν ποτελε τ «οκονομικ πειραματόζωο τς Ερώπης», ὅπως πολλὲς φορὲς μέχρι σήμερα ἔχουν ἐπισημάνει μέλη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου.
.                 Ἡ Ἕνωση Δικαστῶν καὶ Εἰσαγγελέων ζητεῖ τὴν ἄμεση ἀπόσυρση διατάξεων ποὺ μειώνουν σὲ ὁποιονδήποτε βαθμό, εἴτε ἄμεσα εἴτε ἔμμεσα, τὶς κύριες καὶ τὶς ἐπικουρικὲς συντάξεις, ἐπαυξάνοντας τὶς ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς καὶ εἶναι ἀλληλέγγυα στοὺς ἀγῶνες τῶν Δικηγορικῶν Συλλόγων καὶ ὅλων τῶν Κοινωνικῶν Ὁμάδων, ποὺ πλήττονται ἀπὸ τὸ προσχέδιο γιὰ τὴ μεταρρύθμιση τοῦ Ἀσφαλιστικοῦ Δικαίου».

 

ΠΗΓΗ: kathimerini.gr

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: