ΜΕ ΨΑΛΙΔΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΤΩΧΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ «Ὅπως κατέληξε νὰ διεξάγεται ἡ Πανορθόδοξη, δὲν δικαιολογεῖ τοὺς κόπους 55 ἐτῶν».(Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μὲ ψαλιδισμένες προσδοκίες καὶ πτωχὴ θεματολογία ἡ Πανορθόδοξη

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.               Ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος θὰ διεξαχθεῖ στὴν Κρήτη τὸν προσεχῆ Ἰούνιο μὲ ψαλιδισμένες θεματολογία καὶ προσδοκίες. Τὸ 1961, ὅταν ἄρχισε ἡ διαδικασία διεξαγωγῆς τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου, τέθηκαν πολλὰ θέματα. Αὐτὰ ἦσαν χωρισμένα σὲ ὀκτὼ ἑνότητες: 1. Πίστις καὶ Δόγμα 2. Θεία Λατρεία 3. Διοίκησις καὶ ἐκκλησιαστικὴ εὐταξία 4. Σχέσεις Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πρὸς ἀλλήλας 5. Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν ὑπόλοιπο χριστιανικὸ κόσμο 6. Ἡ Ὀρθοδοξία στὸν κόσμο 7. Θεολογικὰ θέματα 8. Κοινωνικὰ προβλήματα.
.               Μεταξὺ τῶν θεμάτων ποὺ εἶχαν προταθεῖ ἦταν:
.           Στὴ Θεία Λατρεία «ἡ πληρεστέρα συμμετοχὴ τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου στὴ λατρευτικὴ καὶ στὴν ἄλλη ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας» καὶ «ἡ εὐρύτερη χρήση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στὴ Λατρεία».
.           Στὴ Διοίκηση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Εὐταξία «ἡ μελέτη συμφωνοτέρου, κατὰ τὸ δυνατόν, πρὸς τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας τρόπου ἐκλογῆς τῶν Ἀρχιερέων». Ποιός πρωθιεράρχης θὰ δεχόταν νὰ μὴν ἐλέγχει τὶς ἐκλογές;…. Ἐπίσης «ἀναπροσαρμογὴ τῆς νηστείας σύμφωνα μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς σύγχρονης ἐποχῆς», «κωλύματα γάμου», «περιβολὴ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου», «ἡμερολογιακὸ ζήτημα καὶ ἐξεύρεση τρόπου πρὸς ἀποκατάσταση συμπράξεως τῶν Ἐκκλησιῶν στὸ ζήτημα αὐτό», «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ Νεολαία».
.           Στὶς σχέσεις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν «τὰ Δίπτυχα», «τὸ Ἅγιο Μύρο», «τὸ Αὐτοκέφαλο», «τὸ Αὐτόνομο» καὶ «ἡ Διασπορά».
.           Στὶς σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τὸν ὑπόλοιπο χριστιανικὸ κόσμο «ἡ Οὐνία, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν προσηλυτισμὸ καὶ τὴν προπαγάνδα».
.           Στὰ Θεολογικὰ Θέματα «ἡ εὐθανασία καὶ ἡ Ὀρθόδοξος Θεολογία» καὶ «ἡ καύση τῶν νεκρῶν καὶ ἡ Ὀρθόδοξος Θεολογία».
.           Τὸ 1976 ἡ Α´ Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξος Διάσκεψις συνῆλθε στὸ Σαμπεζύ, προάστιο τῆς Γενεύης, καὶ ἀποφάσισε ὁμοφώνως νὰ περιορίσει σὲ δέκα τὰ θέματα τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου, τὰ ἀκόλουθα: Ὀρθόδοξη Διασπορά. Τὸ Αὐτοκέφαλο καὶ ὁ τρόπος ἀνακήρυξής του. Τὸ Αὐτόνομο καὶ ὁ τρόπος ἀνακήρυξής του. Δίπτυχα. Τὸ ζήτημα κοινοῦ ἡμερολογίου. Κωλύματα γάμου. Ἀναπροσαρμογὴ τῶν περὶ νηστείας ἐκκλησιαστικῶν διατάξεων. Σχέσεις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πρὸς τὸν ὑπόλοιπο χριστιανικὸ κόσμο. Ὀρθοδοξία καὶ Οἰκουμενικὴ κίνηση. Συμβολὴ τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τὴν ἐπικράτηση τῶν χριστιανικῶν ἰδεωδῶν τῆς εἰρήνης, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καὶ τῆς ἀγάπης μεταξὺ τῶν λαῶν καὶ ἄρση τῶν φυλετικῶν διακρίσεων.
.           Ὅπως γίνεται ἀντιληπτό, ἀφαιρέθηκαν ὅλα τὰ θεολογικὰ ζητήματα, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ προκαλέσουν σχίσματα, καὶ τὰ περισσότερα κοινωνικά. Διατηρήθηκαν κυρίως τὰ ἐκκλησιολογικά.
.           Ἔκτοτε ἀρχίζει ἡ περιπέτεια τῶν δέκα θεμάτων ποὺ ὁρίστηκαν τὸ 1976. Τὸ 1986 διατυπώνονται τὰ πρῶτα κείμενα, ἀλλὰ οἱ ἐνστάσεις γιὰ αὐτὰ συνεχίστηκαν ἐπὶ τριάντα χρόνια, ἕως καὶ τὴ σύναξη τῶν Προκαθημένων στὸ Σαμπεζύ, ἀπὸ τὶς 21 ἕως τὶς 28 Ἰανουαρίου 2016. Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος στὴν εἰσήγησή του κατὰ τὴν ἐν λόγῳ σύναξη παραδέχθηκε ὅτι ἀπὸ τὰ δέκα θέματα δύο «δὲν ἔτυχον ὁμοφώνου ἀποδοχῆς κατὰ τὰς ἐπανειλημμένας συναντήσεις τῆς Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὥστε νὰ τύχουν τελικῶς ἐγκρίσεως ὑπό τινος Προσυνοδικῆς Διασκέψεως καὶ ἀποτελέσουν οὕτω θέματα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου». Πρόκειται γιὰ τὸ Αὐτοκέφαλο καὶ γιὰ τὰ Δίπτυχα. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος παραδέχθηκε ἐπίσης ὅτι ὑπάρχει πρόβλημα ὁμοφωνίας σὲ δύο ἀκόμη θέματα, περὶ κωλυμάτων γάμου καὶ κοινοῦ ἡμερολογίου.
.           Μὲ βάση τὶς ἀποφάσεις, ποὺ εἶχαν ληφθεῖ, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναβληθεῖ ἡ Πανορθόδοξη, μέχρις ὅτου ἐπέλθει συμφωνία καὶ ἐπὶ τῶν τεσσάρων αὐτῶν θεμάτων, ἢ νὰ γίνει δεκτὸ νὰ συγκληθεῖ ἡ Σύνοδος θεωρητικὰ μὲ τὰ ὀκτὼ θέματα, ποὺ στὴν πράξη θὰ εἶναι ἕξι, κάτι ποὺ τελικὰ ἐπελέγη. Στὸ τελικὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων στὸ Σαμπεζί, τὸν περασμένο Ἰανουάριο, γράφεται τὸ ἑξῆς: «Τὰ ἐπισήμως ἐγκριθέντα θέματα πρὸς ὑποβολὴν εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον καὶ υἱοθέτησιν ὑπ’ αὐτῆς εἶναι: α) ἡ ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον, β) ἡ Ὀρθόδοξος Διασπορά, γ) τὸ Αὐτόνομον καὶ ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ, δ) τὸ μυστήριον τοῦ γάμου καὶ τὰ κωλύματα αὐτοῦ, ε) ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καὶ ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον, ϛ) σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον».
.           Ὁ Πατριάρχης τῆς Μόσχας σὲ δηλώσεις του πρὸς τὰ ρωσικὰ ΜΜΕ διαβεβαίωσε ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξει στὴ Σύνοδο συζήτηση ἐπὶ τοῦ θέματος τοῦ κοινοῦ ἡμερολογίου, ἐπὶ τοῦ ὁποίου δὲν δέχεται καμία ἀλλαγὴ στὸ Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο ποὺ Αὐτὴ ἀκολουθεῖ. Ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὰ τελευταῖα χρόνια δέχεται σφοδρὴ ἐπίθεση ἀπὸ τὸ Βατικανὸ καὶ τοὺς Οὐνίτες ὑποτελεῖς του καὶ τὸ ἡμερολόγιο εἶναι ἕνα βασικὸ στοιχεῖο ποὺ Τὴ διακρίνει ἀπὸ αὐτοὺς καὶ Τὴ συνδέει μὲ τὴν παραδοσιακὴ θρησκευτικὴ πίστη τῶν Οὐκρανῶν.
.           Τὸ θέμα «Κωλύματα γάμου» μετετράπη στὸ «Τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου καὶ τὰ κωλύματα αὐτοῦ». Τὸ νέο κείμενο δὲν σημειώνει τόσο τὰ κωλύματα τοῦ γάμου, ὅσο προβάλλει τὸ γνωστό, τὴ σπουδαιότητα τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας καὶ τὴν ἱερότητα τοῦ γάμου. Μεταξὺ ἄλλων γράφει ὅτι τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας ποὺ συνάπτουν πολιτικὸ γάμο «πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζονται μετὰ ποιμαντικῆς εὐθύνης» καὶ πὼς «Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀποδέχεται διὰ τὰ μέλη της σύμφωνα συμβιώσεως τοῦ αὐτοῦ φύλου ἢ καὶ πᾶσαν ἄλλην μορφὴν συμβιώσεως διάφορον τοῦ γάμου».
.           χαμηλν τόνων τρόπος πο τίθεται τ ζήτημα – ναφέρεται λ.χ. κοινοτοπία τι κκλησία «δν ποδέχεται τ σύμφωνο συμβίωσης μεταξ μοφύλων», λλ δν σημειώνεται τί σημαίνει γι σους κα σες στ γάμο δν τηρον τος Κανόνες τς κκλησίας κα διαίτερα γι τος μοφυλόφιλους-, ναδεικνύει τ γεγονς τι Πανορθόδοξη χει σοβαρ πρόβλημα ποστήριξης τς διδασκαλίας Της. Μ τ ν λόγῳ κείμενο γνοε τος σχετικος ερος Κανόνες κα προσαρμόζει τς ρχές Της στς ξελίξεις, κυρίως στ θέματα θικς κα Βιοηθικς.
.           Ὡς πρὸς τὰ ζητήματα τῶν κωλυμάτων γάμου, λόγῳ συγγενείας ἐξ αἵματος, ἐξ ἀγχιστείας, ἐξ υἱοθεσίας καὶ πνευματικῆς, ἐπισημαίνεται στὴν πρόταση ὅτι ἰσχύουν οἱ Κανόνες 53 καὶ 54 τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Διατηρεῖται πάντως ἡ διαφωνία Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στὴν πρόταση γιὰ γάμο καὶ μεταξὺ συγγενῶν 5ου βαθμοῦ (παιδιῶν πρώτων ἐξαδέλφων λ.χ.). Ἐπίσης δὲν ὑπῆρξε συμφωνία στὴν πρόταση νὰ μποροῦν νὰ παντρεύονται οἱ κληρικοὶ ποὺ ἔμειναν χῆροι ἢ ἐγκαταλείφθηκαν ἀπὸ τὶς συζύγους τους.
.           Στὴν πρόταση γιὰ τὴ νηστεία σημειώνεται μὲν τὸ γνωστὸ ὅτι εἶναι «θεία ἐντολή», ἀλλὰ σαφῶς ἐκδηλώνεται μία «φιλάνθρωπος συγκατάβασι ὁπωσδήποτε ἐπὶ τὸ ἐπιεικέστερον» σὲ ὅσους δὲν νηστεύουν. Τὸ μίνιμουμ ποὺ τίθεται στὴ νηστεία εἶναι «ἡ ἀπὸ μεσονυκτίου ἀσιτία» ἐν ὄψει τῆς προσέλευσης τῶν πιστῶν στὴ Θεία Μετάληψη.
.           Γιὰ τὶς σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν ὑπόλοιπο χριστιανικὸ κόσμο στὴν πρόταση ἀναφέρεται πρῶτα ἡ αὐτοσυνειδησία Της ὅτι εἶναι «ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία». Ἐπίσης ὑπάρχει ἡ δήλωση ὅτι συμμετέχουσα στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν «Οὐδόλως ἀποδέχεται τὴν ἰδέα τῆς “ἰσότητος τῶν Ὁμολογιῶν” καὶ οὐδόλως δύναται νὰ δεχθῆ τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ὡς κάποια διομολογιακὴ προσαρμογή». Πάντως ἡ συνέχιση τῶν διαλόγων ὅπως καὶ ἡ συμμετοχὴ στὸ ΠΣΕ δὲν αἰτιολογοῦνται ἐπαρκῶς. Ἐπίσης οὐδέποτε ἕως σήμερα ἔχει ἐφαρμοστεῖ στὴν πράξη τὸ γραφόμενο ὅτι πρέπει ἐπὶ τῶν θεολογικῶν διαλόγων νὰ ἐνημερώνεται «τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα».
.           Τὸ συμφωνηθὲν κείμενο γιὰ τὴν «Ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ» εἶναι ἀλλαγμένο σὲ σχέση μὲ ἐκεῖνο τοῦ 1986. Ἰδιαίτερα στὸ θέμα τῶν διακρίσεων στὸ ἀρχικὸ κείμενο ὑπῆρχε ἡ ἐπισήμανση ὅτι «ἡ μειονότης, εἴτε εἶναι θρησκευτική, εἴτε γλωσσική, εἴτε ἐθνικὴ πρέπει νὰ τυγχάνη σεβασμοῦ τῆς ἰδιομορφίας της». Στὸ κείμενο, ποὺ ἦρθε ἀργότερα πρὸς ψήφιση, τὸ Φανάρι εἶχε ἀλλάξει τὴ συγκεκριμένη φράση καὶ τὴν εἶχε διατυπώσει ἔτσι: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὁμολογεῖ ὅτι ἕκαστος ἄνθρωπος, ἀνεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, φυλῆς, φύλου, ἐθνικότητος, γλώσσης, ἔχει δημιουργηθεῖ κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ καὶ ἀπολαμβάνει ἴσα δικαιώματα ἐν τῇ κοινωνίᾳ». Ἐπειδὴ προκλήθηκε ὑποψία ὅτι ἡ ἀλλαγὴ στὴν πρόταση καὶ ἡ προσθήκη τοῦ φύλου στὶς μειονότητες ὁδηγεῖ τὴ σκέψη στοὺς ὁμοφυλόφιλους προστέθηκε ἡ ἀκόλουθη πρόταση: «Ἡ Ἐκκλησία ἐν τῷ πνεύματι τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τῆς ἴσης μεταχειρίσεως τῶν ἀνθρώπων, ἀξιολογεῖ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ἀρχῶν αὐτῶν ὑπὸ τὸ φῶς τῆς διδασκαλίας αὐτῆς περὶ τῶν μυστηρίων, τῆς οἰκογενείας, τῆς θέσεως τῶν δύο φύλων ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ τῶν ἐν γένει ἀξιῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως».

.           Στὸ ἴδιο θέμα γίνεται ἀναφορὰ στὴν καταπίεση καὶ στοὺς διωγμοὺς ποὺ ὑφίστανται οἱ Χριστιανοὶ στὴ Μέση Ἀνατολή, καὶ στὶς μεθόδους ποὺ ἀκολουθοῦνται γιὰ τὴν ἐκρίζωση τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπὸ τὶς παραδοσιακὲς κοιτίδες του.
.           Γιὰ τὸ Αὐτόνομο μίας Ἐκκλησίας καὶ τὸν τρόπο ἀνακήρυξης αὐτοῦ ἔγινε δεκτὸ τὸ κείμενο τοῦ 2009 χωρὶς μεταβολή, ἀφοῦ συμφώνησαν ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες στὴ διατύπωση τῆς πρότασης.
.           Συμπερασματικά, πως κατέληξε ν διεξάγεται Πανορθόδοξη, δν δικαιολογε τος κόπους 55 τν. Ἡ ἐπὶ δεκαετίες προετοιμασία ἀποφέρει ἕνα πτωχὸ καὶ μᾶλλον ἀρνητικὸ ἀποτέλεσμα. Οσιαστικ τ ξι πρς συζήτηση θέματα δν πιλύουν κανένα πνευματικ ζήτημα τν ρθοδόξων Χριστιανν. Ἀντίθετα σαφς διατύπωση στ θέματα το γάμου κα τς νηστείας προκαλον σύγχυση. ρχιερέας μς σχολίασε σχετικ τι σάφεια στ κείμενα τς νηστείας κα το γάμου εναι θελημένη, γι ν δικαιολογεται μ τήρηση τν ερν Κανόνων στ ν λόγῳ ζητήματα. Βεβαίως ὁ ἴδιος μᾶς πρόσθεσε ὅτι οἱ Ἱεροὶ Κανόνες καθόλου δὲν θίγονται ἀπὸ ἀποφάσεις τῆς συγκεκριμένης Συνόδου καὶ τὸ μόνο ποὺ γίνεται εἶναι νὰ ἐκτίθενται ὅσοι τὶς λαμβάνουν.
.           Ἡ εὐθύνη γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς Πανορθόδοξης βαραίνει ὅλους τοὺς Πρωθιεράρχες καί, πρὸ πάντων, τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖο. –

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: