ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΛΙΒΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Μετὰ τὴ θλιβερὴ ἀπόφαση τῆς Βουλῆς
περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2125/15.01.16

    .           Κάθε χρόνο ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων πλημμύριζε μὲ ἀπέραντη χα­ρὰ τὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν, ὅλων μας. Ὅμως τὰ περασμένα Χριστούγεννα ἡ χαρὰ σκιάσθηκε ἀπὸ βαθύτατη λύ­πη καὶ ἀφόρητο πόνο γιὰ τὸ ἄθλιο κατρακύλισμα, στὸ ὁποῖο ἔσπρωξε τὴν Πατρίδα μας ἡ ἄξια θρήνων ἀπόφαση τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ἐγκρίνοντας μὲ 194 ψήφους τὸ ἀσεβέστατο νομοσχέδιο γιὰ τὸ «Σύμφωνο συμβίωσης τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν».
.           Ἡ Ἀδελφότητά μας, ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ἀνακοινώθηκε ἡ κατάθεση τοῦ ὑβριστι­κοῦ νομοσχεδίου, κινήθηκε πρὸς κάθε δυνατὴ κατεύθυνση, προκειμένου νὰ ἀ­­ποτραπεῖ τὸ σχεδιαζόμενο ἔγκλημα σὲ βάρος αὐτοῦ τοῦ βαμμένου μὲ αἵ­ματα ἡρώων καί μαρτύρων τόπου.
.           Στὰ πλαίσια αὐτῶν τῶν κινήσεων ἀπ­ευθύνθηκε μὲ ἐπιστολή της ἀρχικὰ στὸν Ἐξοχότατο Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, μολονότι γνώριζε τὶς πολὺ πε­­ριορισμένες βάσει τοῦ Συντάγματος δυνατότητές του.
.           Στὴ συνέχεια ἀπηύθυνε ἐπείγουσα Ἐπιστολὴ πρὸς κάθε βουλευτή, παρακινώντας ὅλους νὰ ἀναλογισθοῦν τὸ μέ­­­γεθος τῆς εὐθύνης τους κατὰ τὴν ψηφοφορία τοῦ νομοσχεδίου.
.           Δυστυχῶς καὶ αὐτὲς καὶ οἱ ἄλλες ἐν­έργειές της, ὅπως καὶ ἀντίστοιχες ἀγωνιστῶν Ἐπισκόπων, τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἄλλων φορέων ἔπεσαν στὸ κενό. Ὅμως ὁ ἀγώνας καὶ οἱ προσπάθειές μας δὲν πρέπει νὰ σταματήσουν. Πρέπει νὰ ἀσκηθεῖ πίεση πρὸς κάθε κατεύθυνση, ὥστε ὁ ἐπαίσχυντος νόμος νὰ καταργηθεῖ.
.           Στὴ συνέχεια παρατίθεται τὸ κείμενο τῆς Ἐπιστο­λῆς μας πρὸς τοὺς Βουλευτές, προκειμένου νὰ ἐνεργοποιηθοῦμε ὅλοι μας:

Πρὸς τὰ ἀξιότιμα Μέλη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων

    Ἀξιότιμε Κύριε Βουλευτά,
.           Ἡ ψῆφος τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν σᾶς κατέστησε μέλος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοι­νο­βουλίου γιὰ νὰ ἐργασθεῖτε γιὰ τὴν πρόοδο καὶ εὐημερία αὐτοῦ τοῦ τόπου. Τῆς χώρας αὐτῆς μὲ τὸν πανάρχαιο πολιτισμό, τὴ μοναδικὴ παγκόσμια προσ­φορὰ σ’ ὅλους τοὺς κλάδους τοῦ ἐπιστητοῦ. Μιᾶς χώρας ποὺ πάντοτε στάθηκε πρωτοπόρος στὴν ὑπηρέτηση καὶ διάδοση ἀξιῶν ποὺ προστατεύουν καὶ ἀναδεικνύουν τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο. Ἄλλωστε καὶ αὐτὴ ἡ λέξη «ἄνθρωπος», καθαρὰ ἑλληνική, καταδεικνύει τὴν ἔντιμη καταγωγὴ καὶ τὸν ὕψιστο προορισμὸ τοῦ λογικοῦ αὐτοῦ δημιουργήματος τοῦ Θεοῦ.
.           Ὡστόσο σήμερα ἡ ἀξία «ἄνθρωπος» εὐτελίζεται μὲ πολλοὺς τρόπους. Καὶ μά­λιστα σὲ χῶρες ποὺ ὣς χθὲς ὑπερη­φανεύονταν γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τοῦ ἀν­θρώπινου προσώπου καὶ τοῦ πολι­τισμοῦ του. Διότι οἱ λαοὶ τῶν χωρῶν αὐτῶν δὲν ἀναχαίτισαν τὴ διαφθορά, ἡ ὁποία μὲ τὸ πρόσχημα τῆς προόδου, τὸ προσωπεῖο τῆς ἰσότητας καὶ ἐλευθερίας, εἰσόρμησε καὶ ἀπονεύρωσε τὸν ἄν­θρωπο. Παραμέρισε τὶς αἰώνιες ἠθι­κὲς καὶ εὐαγγελικὲς ἀλήθειες καὶ τὸν ὁ­δή­γησε στὸ σημερινὸ κατάντημα. Ὁ ἄν­θρω­πος ζώντας ἀγκαλιὰ μὲ τὴν ποικίλη διαφθορὰ κατάντησε ἀνώνυμος, κυ­νι­κός, στερήθηκε τὴν προσωπικότητά του, μεταβλήθηκε σὲ σκέτο πράγμα. Κέν­τρο καὶ περιφέρεια ὅλων τῶν ἀξιῶν του ἔγινε πιὰ ἡ ὕλη καὶ ἡ σάρκα.
.           Ἡ διαφθορὰ αὐτὴ μὲ ποικίλα προσω­πεῖα κτύπησε καὶ τὴν πατρίδα μας. Καὶ τώρα μᾶς ἀπειλεῖ καὶ μὲ τὸ ἄντι­κρυς ἀν­τίθετο στὸν πολιτισμό, τὸ ἦθος, τὸ πιστεύω καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ λαοῦ μας λεγόμενο «Σύμφωνο συμ­βί­ωσης γιὰ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια». Ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων καλεῖται νὰ νο­μιμοποιή­σει ἕ­ναν τρόπο ζωῆς ποὺ ἀ­ποϊερο­ποιεῖ τὴν ἴδια τὴ ζωή, εὐτελίζει τὸ ἀνθρώπινο πρό­σωπο, δηλητηριάζει τὸν πολιτισμό. Δηλαδὴ οἱ Ἕλληνες βουλευτὲς κα­λοῦν­ται νὰ ψηφίσουν τὸν θάνατο τοῦ λα­οῦ καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας, συντελώντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καὶ στὸν μετασχηματισμὸ τοῦ κόσμου οὐσιαστικὰ σὲ ἀ­πέραντο νεκροταφεῖο.
.           Διαδίδεται ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι μιὰ εὐ­νο­μούμενη πολιτεία πρέπει νὰ ἀνα­γνω­ρί­ζει ἰσότιμα σὲ ὅλους τοὺς πο­λί­τες της τὸ δικαίωμα τοῦ αὐτο­προ­σ­διορισμοῦ τοῦ σεξουαλικοῦ τους προσανατολισμοῦ. Μὲ τὴν ἴδια λογι­κὴ ὅμως μήπως θὰ ἔπρεπε νὰ ἀνα­γνωρίσουμε ὡς νό­μιμες μορφὲς συμβί­ωσης καὶ τοὺς ἄλλους σε­ξου­αλι­κοὺς προσανατολισμούς: πρὸς περισσότερους τοῦ ἑνὸς συντρόφους, πρὸς ἀνηλίκους, πρὸς ζῶ­α, πρὸς νεκρούς;
.           Δὲν εἶναι δυνατὸν τὸ θέμα αὐτὸ νὰ τί­θεται στὴ βάση τῶν προσωπικῶν δικαιωμάτων καὶ τῆς νομοθετικῆς κατοχύ­ρωσής τους. Δὲν ὑπάρχει νομικὸ δικαίωμα ἐκτὸς τῶν ὁρίων τοῦ φυσιολογι­κοῦ· ὅπως, γιὰ παράδειγμα, ἐὰν κά­­­­ποιοι θέλουν νὰ φυτεύουν τὰ δέντρα στὴ γῆ μὲ τὶς ρίζες πρὸς τὰ ἐπάνω, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τοὺς κατοχυρωθεῖ νομοθετικὰ τὸ δικαίωμα αὐτό.
.           Ἐπιπλέον, κύριε βουλευτά, ἀναλογί­ζεσθε τί πρόβλημα θὰ δημιουρ­γηθεῖ, ὅ­ταν σὲ ἀμέσως ἑπόμενη φάση «ὁλο­κληρωθεῖ» τὸ ἐν λόγῳ σύμφωνο καὶ μὲ τὴ δυνατότητα υἱοθέτησης παι­διῶν ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια; Τότε ποιὸς θὰ τεθεῖ ὑπεύθυνος γιὰ τὶς φοβε­ρὲς ψυχο­παθολογικὲς διαταραχὲς τῶν παιδιῶν αὐτῶν πού, ἀντὶ νὰ γνωρίσουν πατέ­ρα καὶ μητέρα, θὰ μεγαλώνουν μὲ γονέα Α καὶ γονέα Β; Καὶ ἂν κινήσουν νομικὴ διαδικασία γιὰ ἠθικὴ βλάβη, εἶ­ναι σὲ θέση τὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο νὰ διαθέσει τεράστια χρηματικὰ ποσὰ γιὰ ἀποζημίωση;
.           Κύριε βουλευτά, πρὶν ρίξετε τὴν ψῆ­φο σας ἀναλογισθεῖτε: Ποιὸ χῶμα πα­τᾶτε καὶ μὲ τί εἶναι ποτισμένο αὐτὸ τὸ χῶ­μα. Ποιὸν πολιτισμὸ θὰ κτυπήσετε κα­τάστηθα. Τί ἱστορία θὰ ἀκυρώσετε. Τυχὸν θετική σας ψῆφος θὰ ἀνατρέψει τὴ φυσικὴ τάξη στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὸ οἱ πρόγονοί μας τὸ ὀνόμαζαν «ὕβριν», ἡ ὁποία πάντοτε ἀκολουθεῖτο ἀπὸ τὴν «ἄτην» καὶ τὴν «νέμεσιν». Θὰ συμπράξετε λοιπὸν σὲ ὑβριστικὸ νομοθέτημα; Ἀλλὰ τότε θὰ δώσετε λόγο «σ’ ὅσους ἦρθαν, πέρασαν, θὰ ’ρθοῦνε, θὰ περάσουν», καὶ στοὺς ἀγέννητους καὶ στοὺς νεκρούς.
.           Ἐλπίζουμε ὅτι θὰ ἀχθεῖτε στὸ ὕψος τῆς καθ’ ὅλου πολιτισμικῆς μας παρα­δόσεως καὶ κληρονομιᾶς, καὶ θὰ ὑπο­στηρίξετε τὴν ὑγεία καὶ ὄχι τὴ διαστροφὴ σὲ τοῦτον τὸν τόπο.
.           Μὲ ὅποιο κόστος.

Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτὴρ»

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: