ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ: «ΑΝ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ στὸ πρόγραμμα σχολικῆς μελέτης, τότε ἡ Ἱστορία θὰ πάρει τὴν πραγματική της μορφὴ καὶ δὲν θὰ χρειάζεται “νὰ ξαναγράφεται” σύμφωνα μὲ τὶς πολιτικὲς ἀποχρώσεις κάθε ἐποχῆς».

 στορία κα ο προβληματισμοί της

Τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος IΕΡΩΝΥΜΟΥ B´

ἐφημ. «Καθημερινή», 10.01.16

.               Διάβασα μὲ πολλὴ προσοχὴ –καὶ ὄχι μόνο μία φορὰ– τὸ κείμενο τῆς συνέντευξης τῆς κ. Σίας Ἀναγνωστοπούλου, ἀναπληρώτριας τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας, στὴν ἐφημερίδα «Καθημερινή» της 20ής Δεκεμβρίου 2015.
.             Μεταξὺ ἄλλων ἐθίγησαν καὶ δύο θέματα οὐσιαστικά, ἐκεῖνο τῶν σχέσεων ἢ διαφορᾶς ἐθνότητας καὶ ἱστορικότητας, καὶ ἡ ἀνάγκη τῆς ξαναγραφῆς τῆς Ἱστορίας. Σύμφωνα μὲ τὸ κείμενο: «τὰ σχολικὰ βιβλία τῆς Ἱστορίας πρέπει νὰ ἀλλάξουν. Πρέπει νὰ πάψει νὰ μπαίνει σὲ καλούπια ἐθνόμετρου ἡ ἔρευνα καὶ ἡ ἄποψη τῶν ἐπιστημόνων γιὰ τὴν Ἱστορία καὶ ὅπως αὐτὴ διδάσκεται στὰ σχολεῖα».
.           Δυστυχῶς τὸ ἐγχείρημα τῆς κ. ὑπουργοῦ φαίνεται αὐθαίρετο καὶ στερεῖται τῆς ἀναγκαίας στήριξης καὶ ἐπιστημονικῆς ἐφαρμογῆς.
.           Παραθέτω δύο ἱστορικὰ κείμενα:

«… ἅμα τῇ ἕῳ ἐψάλη δοξολογία ἐν τῷ περιβλέπτῳ τῆς αὐτῆς μονῆς (Ὁσίου Λουκᾶ) ναῷ μετὰ δακρύων χαρᾶς ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου Ἀμφίσσης Ἡσαΐου καὶ πάντων τῶν ἱερομονάχων ἐν λαμπρᾷ ἐκκλησιαστικῇ στολῇ καὶ πομπῇ, παρόντων τοῦ τε Ζαρείφη καὶ τοῦ Διάκου. Μετὰ τὸ τέλος τῆς δοξολογίας φιλησάντων πάντων τὴν χεῖρα τοῦ κρατοῦντος τὴν ἁπλὴν σημαίαν τῆς ἐπαναστάσεως ἐν τῷ προαυλίῳ τῆς μονῆς Ἡσαΐου, τῇ δ’ ἑτέρᾳ εὐλογοῦντος τοὺς παρισταμένους καὶ ψάλλοντας τό: “Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου” καὶ πάντων ἀσπασαμένων ἐν ἐνθουσιασμῷ ἀλλήλους τὸν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν, ἀπεχωρίσθησαν· καὶ ὁ μὲν Ἡσαΐας ἐτράπη ἐσπευσμένως τὴν εἰς Ἀμφισσαν ἄγουσαν μετ’ ὀλίγων συνοδιτῶν ἐνόπλων, ὅτε, ρίψας τὸ ἔσχατον βλέμμα ἐπὶ τὴν μονήν, ἐν ᾗ ἐμόνασε, συνεκινήθη ὁ ἱεράρχης καὶ δάκρυα κατέβρεξαν τὰς ροδοχρόους αὐτοῦ παρειάς, ὡς προμήνυμα τοῦ ἐν Θερμοπύλαις θανάτου αὐτοῦ, οὗ ἕνεκα οὐδέποτε εἶδε τὸν τόπον τῆς διαμονῆς αὐτοῦ· ὁ δὲ Διάκος ἐπίσης ἔλαβε τὴν εἰς Λεβαδείαν ἄγουσαν· οἱ δ’ ἐν τῇ μονῇ συνελθόντες ὁπλίται, ἑκατὸν περίπου μονασταί, Στειριεῖς, Ἀμβρυσσεῖς καὶ Κυριακίται μετὰ ὁμόχρονον πυροβολισμὸν ἐν ἀλαλαγμοῖς ἐτράπησαν τὴν εἰς Ἀμβρυσον ἄγουσαν διαταγῇ τοῦ Διάκου, ὧν ἠγεῖτο ὡς σημαιοφόρος Μελέτιός τις ἐξ Ἀνεμωρείας μοναστὴς τῆς αὐτῆς μονῆς ἀνὴρ μεγαλόσωμος, μικροπώγων καὶ κατὰ πάντα θεωρητικὸς» (Γ. Κρέμου, M. Ὁσ. Λουκᾶ, σελ. 99).

Τοῖς ἀγαπητοῖς μοι Ραχωβῆτες ὑγιῶς Εἰς Ράχωβαν.
Αἰδεσιμώτατε ἅγιε πρωτόπαπα καὶ Παπαδημήτρι εὐλαβῶς προσκυνῶ καὶ ἀγαπητοί μου Γεωργάκη Σιδερὰ καὶ Γιάννη Ἀλεξανδρή. Σᾶς φανερώνω λαμβάνοντες τὸ παρόν μου ἀμέσως νὰ σηκωθῆτε νὰ μαζώξετε ὅλους τοὺς ραγιάδες νὰ μοῦ ξημερώσητε Τρίτη πουρνὸ εἰς Λυκούρεσιν, ὅπου νὰ ἔλθετε ὅλοι 200, διακόσιοι, ὀνομάτοι καὶ τῆς ὥρας μαζὺ μὲ τὰ ἅρματά σας, νὰ πάρετε καὶ 10 φορτώματα ψωμὶ καὶ κρασὶ καὶ ἐλιαῖς καὶ ὅλον τὸν τζιμπχανὲν (πολεμοφόδια) ὁπού ἔχετε, μπαρούτην καὶ κουρσούμια (βόλια) καὶ νὰ μοὶ φέρετε καὶ 6, ἕξ, ἄλογα καλὰ μεζηλιάρικα (ταχυδρομικά). Καὶ ἔτζι νὰ μοὶ ἀκολουθήσετε ἐξ ἀποφάσεως. Ὑγιαίνετε.
1821, 28 Μαρτίου
Κάπερνα
Ἀγαπητός σας
Θανάσης Διάκος

.               Διερωτῶμαι στὰ δύο αὐτὰ κείμενα ποιά εἶναι ἡ ἱστορικότητα καὶ ποιά ἡ ἐθνότητά τους; Πῶς θὰ μπορέσουν νὰ ξαναγραφοῦν γιὰ νὰ ἀποφύγουν «τὸ ἐθνόμετρο»; Θὰ ἤθελα ὅμως νὰ κάνω μία πρόταση στὴν κ. ὑπουργὸ μὲ τὴν εὐκαιρία μάλιστα τῆς λήψεως καὶ πάλι μέτρων «γιὰ τὴν παιδεία» γιὰ ἀκόμη μία φορά.
.               Εἶναι εὐτύχημα καὶ πρέπει νὰ δοθοῦν συγχαρητήρια σὲ ὅσους ἀγωνίσθηκαν καὶ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ψηφιοποίηση τῶν ἀρχείων διαφόρων σημαντικῶν φορέων, Μοναστηριῶν κ.α.
.               Ἕνας θησαυρὸς πραγματικῆς καὶ ἀντικειμενικῆς γνώσεως εἶναι στὴ διάθεση τῶν ἐρευνητῶν καὶ τοῦ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ.
.                 Νὰ ληφθῆ ἄμεση μέριμνα τὸ ἱστορικὸ ὑλικὸ αὐτῶν τῶν Ἀρχείων νὰ εἶναι στὸ πρόγραμμα σχολικῆς μελέτης ὅλων τῶν σπουδαστῶν καὶ μαθητῶν.
.             Τότε ἡ Ἱστορία θὰ πάρει τὴν πραγματική της μορφή, δὲν θὰ φοράει τὸ ἔνδυμα τοῦ κάθε ἱστορικοῦ καὶ κυρίως δν θ χρειάζεται «ν ξαναγράφεται» σύμφωνα μ τς πολιτικς ποχρώσεις κάθε ποχς.

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: