ΟΙΚΤΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΟΙΚΤΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ

Τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

“Η ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑ”.

.                     Ποιός ὅμως ὁρίζει τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἁμαρτία; Τί εἶναι ἀγάπη; Τί εἶναι ἁμαρτία; Στὰ θέματα τῆς Πίστεως καὶ τῆς Ζωῆς ἀλάθητος Νομοθέτης εἶναι ὁ Ἀληθινὸς καὶ Ζωντανὸς Θεός. Οἱ ἄνθρωποι προσπάθησαν κατὰ καιροὺς νὰ ὁριοθετήσουν τὶς ἐπιλογές τους χωρὶς τὸν Θεὸ – κατὰ τὰ θελήματα τῶν καρδιῶν τους καὶ τῶν παθῶν τους – καὶ ἔφτασαν στὴν πολυθεΐα τῶν εἰδώλων, στὴν ἀλλοίωση τῆς ζωῆς καὶ στὴν καταστροφὴ τῶν κοινωνιῶν τους. Ὁ ἀπ. Παῦλος ὁμιλεῖ καὶ λέγει ὅτι ἐξ αἰτίας τῆς πλάνης οἱ ἄνθρωποι κατάντησαν σὲ μία ἀφύσικη ζωὴ μὲ τραγικὰ ἀποτελέσματα. Εἰδωλολατρία, ὁμοφυλοφιλία καὶ θυσίες παιδιῶν στὰ πυρακτωμένα χέρια ἀγαλμάτων κ.α. εἶναι ἀπὸ τὰ λίγα στοιχεῖα τῆς προχριστιανικῆς ζωῆς. Ὁ Χριστὸς καὶ τὸ Εὐαγγέλιο ὁρίζουν τὴν νέα χριστιανικὴ ζωὴ καὶ οἱ ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ μιλᾶνε γιὰ τὴν ἁμαρτία καὶ τὴν ἀγάπη καὶ ὄχι ὁ καθένας μας, ὅπως νομίζει ἢ θέλει…

“ΚΙ ΕΓΩ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΙΜΑΙ… ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟΝ ΘΕΟ…ΠΗΓΑΙΝΩ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ…ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙ”.

.               Αὐτὸς ὅμως ὁ λόγος χωράει πολὺ νερό. Χριστιανὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀγαπᾶ τὸν Θεὸ καὶ ἔχει καὶ τηρεῖ τὶς ἐντολές Του. “Πίστις ἄνευ ἔργων νεκρά ἐστι”. Ἄλλο εἶναι κάποιος νὰ εἶναι ἁμαρτωλὸς καὶ νὰ μετανοεῖ, κι ἄλλο νὰ κάνει τὴν ἰδιοτροπία του ἰδεολογία, δικό του εὐαγγέλιο καὶ θρησκεία. Αὐτὸς δὲν εἶναι Χριστιανός, δὲν πιστεύει, δηλ. δὲν ἐμπιστεύεται καὶ δὲν ὑπακούει, ἀλλὰ ἀντινομοθετεῖ στὸν αἰώνιο Νομοθέτη, δὲν ἔχει τὴ διδαχὴ τοῦ Χριστοῦ, στὴν οὐσία ἀπορρίπτει τὴν θεϊκὴ ἰδιότητα, ἀποστολὴ καὶ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Ἄρα δὲν εἶναι Χριστιανός. Εἶναι δὲ πολὺ κακὸ ὄχι μόνο νὰ ἀκολουθεῖ κάποιος χριστιανὸς μία ἀφύσικη καὶ ἀντιχριστιανικὴ ζωή, νὰ μὴ μετανοεῖ, νὰ θέλει νὰ τὴ μεταδώσει, ἐπισημοποιήσει καὶ δημοσιοποιήσει, ἀλλὰ καὶ νὰ συνευδοκεῖ καὶ νὰ προσυπογράφει καὶ νὰ ψηφίζει κάτι ποὺ δὲν θέλει ὁ Θεός. Τί εἴδους χριστιανὸς εἶναι αὐτός; Ἔστω κι ἂν εἶναι βαπτισμένος… κι ἂν φοράει σταυροὺς καὶ κομποσχοίνια…

“ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ”

.                 λένε οἱ βουλευτὲς στὴν Ἐκκλησία μας καὶ μὴ παρεμβαίνετε στὸ ἔργο μας. Ἀσφαλῶς ἐλεύθεροι εἶναι οἱ βουλευτές μας στὸ ἔργο τους. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως εἶναι καὶ δική τους Μητέρα. Οἱ περισσότεροι εἶναι βαπτισμένοι. Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ πεῖ τὸ λόγο τῆς ἀλήθειας στὰ παιδιά της. Δὲν ἐκβιάζει, ἀλλὰ καὶ δὲν ἐφησυχάζει. Ἐφ᾽ ὅσον οἱ νομοθετοῦντες δὲν ἔχουν ἀποποιηθεῖ ἐπίσημα τὴν χριστιανικὴ καὶ ὀρθόδοξη ἰδιότητα καὶ τὴ σχέση τους μὲ τὴν Ὀρθοδοξία, ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ μιλήσει σὲ ὅλους καὶ νὰ πεῖ ξεκάθαρα τί εἶναι καὶ τί δὲν εἶναι ἁμαρτία καὶ ἀντίθετο μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ εὐθύνη Της εἶναι ἡ ἐνημέρωση καὶ ἡ ἀναγγελία τοῦ θείου θελήματος καὶ ἡ γνωστοποίηση τῶν εὐθυνῶν τῶν βουλευτῶν. Ἐξ ἄλλου καὶ ἀβάπτιστοι νὰ ἦταν οἱ βουλευτές μας, πάλι ἡ Ἐκκλησία ἔχει λόγο, διότι νομοθετοῦν γιὰ τὸν βαπτισμένο λαό της. Πρωτίστως ὅμως ἔχει εὐθύνη νὰ μιλήσει στὸ λαὸ της καθαρὰ καὶ νὰ πεῖ τί σημαίνει τί θέλει ὁ Θεὸς καὶ τί ρίσκα ἔχει νὰ ψηφίζει ὁ λαὸς ἀθέους καὶ ἐκκλησιομάχους, εἴρωνες καὶ ἀπατεῶνες, διότι μετὰ ἀσφαλῶς θὰ περιμένει καὶ ἀνάλογα νομοσχέδια…

“ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΦΑΝΕΡΩΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ”.

.             Οὔτε καθυστέρηση οὔτε μαύρη ἀντίδραση εἶναι. Εἶναι πίστη καὶ ἄποψη, ἡ ὁποία στηρίζεται στὸ Εὐαγγέλιο, στὴν Ἱερά μας Παράδοση, στὰ συγγράμματα τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Στὴν ἐπιστήμη, στὴ λογικὴ καὶ στὴν ἀνατομία τοῦ σώματος. Τί εἶναι προοδευτικὸ καὶ τί ὄχι φαίνεται καὶ θὰ φανεῖ ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα. “Ἡ ἁμαρτία γεννᾶ θάνατο”. Οἱ πνευματικοὶ νόμοι ἐκδικοῦνται. “Πᾶσα παράβαση καὶ παρακοὴ ἔλαβε δίκαιη ἀνταπόδοση ἀπὸ τὸν Θεό”. Ὁ λαός μας εἶναι εὐσεβὴς καὶ ὀρθόδοξος. Συχνὰ ὅμως ἐπηρεάζεται, εἶναι ξενομανὴς καὶ ἐπιπόλαιος. Ἀργὰ ἢ γρήγορα κι αὐτοὶ ποὺ ψήφισαν, κι αὐτοὶ ποὺ χειροκρότησαν θὰ καταλάβουν τὸ λάθος τους, ἂν βέβαια ἔχουν καλὴ διάθεση. Κάποια στιγμὴ θὰ μιλήσει ἡ συνείδηση. Θὰ μιλήσει καὶ ὁ οὐρανὸς γενικὰ καὶ ἀτομικά. Πάντως σὲ πολλὲς περιπτώσεις τὰ ἱερὰ ἐξομολογητήρια πλημμυρίζουν στὰ δάκρυα τῶν μετανοημένων ἁμαρτωλῶν. Καὶ τῶν μετανοημένων ὁμοφυλοφίλων. “Τὸ ποτάμι θὰ βρεῖ ἀργὰ ἢ γρήγορα τὴν κοίτη ποὺ ξέρει ἀπὸ παλιά”.

“ΕΛΑΤΤΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΦΥΛΕΣ ΟΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ, Η ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΟΜΩΣ ΥΨΩΝΕΙ ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ”

.               λέγει ἡ Ἁγία Γραφή. Σκέφτηκε κάποιος τὴ σκοπιμότητα τοῦ συμφώνου συμβίωσης σὲ βάθος; Ἔχουν μείνει οἱ περισσότεροι στὸν ἀποτροπιασμὸ ἀπὸ τὴ νομιμοποίηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ τὴν προσπάθεια μειώσεως τῆς πατροπαράδοτης οἰκογένειας. Καὶ δίκιο ἔχουν. Μπορεῖ ὅμως νὰ ὑπάρχει καὶ κάτι ἄλλο παράπλευρο. Παράπλευρη καὶ παράλληλη ἀπώλεια. Γιὰ παράδειγμα στὴν Ἀλβανία ὁ Ἐμβὲρ Χότζα γιὰ νὰ ἀποδυναμώσει τὸ Ἑλληνικὸ στοιχεῖο στὴ Β. Ἤπειρο, ὄχι μόνο ἄλλαξε τὰ ὀνόματα τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, καὶ τῶν ἄλλων, ἀλλὰ καὶ ἀνακάτεψε τοὺς πληθυσμούς, βόρειους καὶ νότιους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παντρεύονται μέχρι σήμερα χριστιανοὶ μὲ μουσουλμάνους. Αὐτὸ ὅμως ἀπαγορεύεται ἀπὸ τοὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν μπορεῖ δηλαδὴ ἕνα μέλος τῆς Ἐκκλησίας νὰ παντρευτεῖ ἕναν ἀλλόθρησκο καὶ ἀβάπτιστο. Τότε λοιπὸν ἐκεῖ στὴν Ἀλβανία εἶχαν τὸ Δημαρχεῖο καὶ τὸν δικό τους πολιτικὸ – ἄθρησκο γάμο καὶ ἔλυναν τὸ θέμα. Σήμερα ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς, θὰ ἔχουμε τὸ Σύμφωνο Συμβίωσης καὶ ἐλεύθερα θὰ συνδέονται οἱ εἰσερχόμενοι ἀπὸ στεριὰ καὶ θάλασσα μουσουλμάνοι αὐριανοὶ πολίτες μὲ τοὺς δημογραφικὰ γηρασμένους αὐτόχθονες. Ἔτσι ἡ νομιμοποίηση τῶν προσφύγων καὶ μεταναστῶν, μὲ ἰσοδύναμα δικαιώματα πλέον μὲ τὴ γνωστή μας οἰκογένεια καὶ ἡ ἀλλοτρίωση τῆς δημογραφικῆς σύνθεσης τῆς Ἑλλάδος θὰ εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ σίγουρο.

ΤΑ ΦΙΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

.           «Ἰησοῦς δὲ εἶπεν αὐτῷ· Ἰούδα, φιλήματι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδίδως;» (Λουκ. κβ΄ 48). Ὁ Χριστὸς στὴν πιὸ κρίσιμη στιγμὴ τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου ἀπευθύνεται στὸν μαθητή του, ποὺ τὸν προδίδει φανερὰ ἐκείνη τὴν ὥρα μπροστὰ σὲ ὅλους, καὶ τὸν ρωτᾶ μὲ ἀπορία: πῶς χρησιμοποιεῖ τὸ σημάδι τῆς αἰώνιας ἀγάπης καὶ ἀλήθειας, τὸ φίλημα, γιὰ νὰ προδώσει τὸν δάσκαλό του, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔγινε καὶ υἱὸς ἀνθρώπου… Γιατί τέτοιο κατάντημα; Γιὰ τριάκοντα ἀργύρια;;!!
.             πὸ τότε, ἀπὸ τὴ νύχτα τῆς Μ. Πέμπτης, πολλὰ φιλήματα προδοσίας εἶδε ὁ κόσμος…Φιλήματα ἀνορθόδοξης σχέσης καὶ μὴ θεάρεστης ἀγάπης… Φιλήματα συμφέροντος, φόβου, διπλωματίας, παραπλάνησης, φιλήματα μ αρετικούς, μ χθρούς τῆς πατρίδας, πρόστυχα κα ασχρά, γεμάτα πίδειξη κα προσποίηση…
.         Κι ὅλα αὐτὰ γιατί; Νά! Κάτι νὰ κερδίσουμε, κάτι νὰ ἀποφύγουμε, κάτι νὰ δείξουμε, κάποιους νὰ προκαλέσουμε.
.         Αὐτὲς τὶς μέρες εἴδαμε κάποια σχετικὰ φαινόμενα… Ἔξω ἀπὸ τὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν, μέσα στὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, στὰ θεωρεῖα, ἀλλὰ καὶ ἄλλες φορὲς ἀλλοῦ.
.           Ἀλήθεια ὅλα αὐτὰ τὰ φιλήματα ὑπηρετοῦν τὸν Θεό, τὴν ἀλήθεια, τὴν ἀγάπη, ὅπως μᾶς τὶς δίδαξε ὁ Κύριος. Προέρχονται ἀπὸ τὸν Εὐαγγελικὸ Νόμο; Ἐμπνέονται ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τιμοῦν τὴν Ἱερωσύνη ἄνθρωποι ντυμένοι μὲ ράσα; Μᾶς διδάσκουν καὶ μᾶς ὁδηγοῦν στὴ γνήσια καὶ ἁγνὴ ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων, γιὰ τὴν ὁποία μαρτύρησε ὁ Χριστὸς πάνω στὸ Σταυρό;
.               Ἀλήθεια, θὰ ἄξιζε νὰ ἀφουγκραζόμασταν κάποτε ὄχι τόσο τὰ πρόστιμα τῶν Βρυξελλῶν, γιατί ἀργήσαμε τὸ Σύμφωνο Συμβίωσης, ἀλλὰ τὴ φωνὴ τοῦ Ἰησοῦ, τὸ κοινὸ αἴσθημα καὶ τὴ λαϊκὴ ἐτυμηγορία.

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: