ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ: Η ΕΣΧΑΤΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΙΣΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΜΑΡΤΙΑ

Ὁμοφυλοφιλία:
Ἡ Ἐσχάτη καί Αἰσχίστη Νομιμοποιηθεῖσα Ἁμαρτία

ὑπό
Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton

.                 Ἡ 22α Δεκεμβρίου 2015 θά ἀποτελῇ πλέον τό ὄνειδος τῶν ψευδο-πολιτκῶν μας καί τήν ἀποφράδα ἡμέραν διά τόν Ἑλληνορθόδοξον πολιτισμόν καί τάς ἠθικάς παραδοσιακάς ἡμῶν ἀξίας, αἱ ὁποῖαι διετήρησαν καί διῃώνισαν τόν Ἑλληνισμόν ἐπί 7.000 ἔτη. Ὁ Ἑλληνισμός καταρρέει καί ἡ Ὀρθοδοξία καταπολεμῆται, μέ τήν καταστολήν τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ καί θείου μυστηρίου τοῦ γάμου τῶν ἑτεροφύλων καί τήν δημιουργίαν τῆς ὑγιοῦς οἰκογενείας, ἐκ τῶν ἐντός τῶν τειχῶν ἀναισχύντων προδοτῶν ψευδο-πολιτικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐξαπατοῦν τόν ἁπλοῦν λαόν μας ἐπί 184 ἔτη, ἀπό τήν ἐποχήν τοῦ τελευταίου Ἑλληνορθοδόξου κυβερνήτου μας, τοῦ Ἰωάννου Καποδιστρίου.[1] Τώρα ὅμως, ἀπό τό 1974 ἕως σήμερον, τούς γιγνώσκομεν, ἀπεκαλύφθησαν καί ἔχομεν ὅλων τούτων τά ὀνόματα, τά ὁποῖα θά καταγράψῃ μέ μέλανα γράμματα καί ἡ Ἱστορία μας.[2] Ἡ εὐθύνη ἀνήκει καί εἰς ἡμᾶς, οἱ ὁποῖοι ἀπεδέχθημεν καί ἐψηφίσαμεν τοιούτους αἰσχρουργούς διά πολιτικούς ἡγέτας, οἱ ὁποῖοι ἀντί νά νομοθετοῦν βασιζόμενοι εἰς τήν ἀρετήν, τήν ἠθικήν καί τάς Ὀρθοδόξους ἀρχάς καί ἀξίας, νομιμοποιοῦν τήν αἰσχίστην τῶν ἁμαρτιῶν, τήν βδελυράν ὁμοφυλοφιλίαν.[3]
.                 Ἡ ἐπαίσχυντος αὕτη ἁμαρτία δέν ὑφίσταται οὔτε εἰς τά ἄλογα ζῷα, ἀλλά μόνον εἰς τόν πεπτωκότα ἄνθρωπον, ὡς συνέβη εἰς τά Σόδομα καί Γόμορα καί ἡ θεία τιμωρία ἦτο ἡ ὁλοσχερής των καταστροφή διά πυρός καί θείου. Ἡ ἡμετέρα τιμωρία ἕπεται ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀσεβείας ταύτης, τῆς ἀναισχυντίας, τῆς ἐλλείψεως φόβου Θεοῦ καί τῆς ἀθέου καί ἐν ἀγνοίᾳ εὑρισκομένης ψευδο-ἡγεσίας τῆς Ὀρθοδόξου καί ἐκπολιτιστοῦ τοῦ κόσμου Ἑλλάδος. Οἱ ἀδελφοί λαοί τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης καί δή οἱ Ρῶσοι ἐξεπλάγησαν μέ τό αἰσχρούργημα τοῦτο τῶν παρ’ ἀξίαν κυβερνώντων τήν χώραν μας, τό «Σύμφωνο Συμβίωσης», τό ὁποῖον ἐκθειάζει τήν αἰσχίστην τῶν ἁμαρτιῶν καί ἀπαγορεύει εἰς τούς διεστραμένους ὁμοφυλοφίλους τήν μετάνοιαν, λόγῳ «ἀπαλείψεως» τῆς αἰσχύνης των καί συνεπῶς, τούς στερεῖ τήν σωτηρίαν των.
.                 Τό ἀποκαλούμενον ψευδῶς «δημοκρατικόν τόξον»[4] ἀπεδείχθη ὄντως ἀντι- δημοκρατικόν, ἐνεργοῦν κατά τῆς πλειονοψηφίας τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ μας. Πόσοι εἶναι οὗτοι οἱ διεστραμμένοι ὁμοφυλόφιλοι εἰς τήν χώραν μας; Τό 1%, δηλαδή 100.000 ὀνειδισταί τοῦ Ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ καί τῶν ἀξιῶν μας; Ἀποκλείεται, διότι εἰς τόν λαόν μας ὑπάρχει ἀξιοπρέπεια, αὐτοσεβασμός, ἐντροπή καί θεογνωσία. Καί θά πρέπει νά ἔχουν οὗτοι οἱ ἀναίσχυντοι περισσότερα δικαιώματα τοῦ 99% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας; Θά πρέπει μία ὁλόκληρος χώρα, ἡ κοιτίς τοῦ παγκοσμίου πολιτισμοῦ καί μήτηρ τῆς Ὀρθοδοξίας, νά διασύρεται διεθνῶς διά τό 1% τῶν διεστραμμένων καί ἀσθενούντων πνευματικῶς καί σωματικῶς ἀνθρώπων; Καί μέ ποῖον δικαίωμα οἱ ψευδο-βουλευταί νά ὑπερασπίζωνται μόνον τήν αἰσχρουργίαν τῶν ἐλαχίστων τούτων καί ὄχι τό σύνολον τῶν ἀνδρείων, εὐσεβῶν, πιστῶν καί θεοφοβουμένων Ἑλλήνων; Μόνον 56 βουλευταί τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου ἐψήφισαν ΟΧΙ εἰς τήν αἰσχύνην, τήν ἐσχάτην καί αἰσχίστην ἁμαρτίαν καί τό αἰσχρούργημα τοῦτο, τό ὁποῖον ἔγινε νόμος τοῦ κράτους.[5] Αὐτοί οἱ πολιτικοί θά πρέπει νά καταψηφισθοῦν καί νά ἀποπεμφθοῦν ὁπωσδήποτε, διά νά ἠμπορέσῃ ἡ χώρα νά ἀνακάμψῃ, νά ἀναθεωρήσῃ ἅπαντα τά κακῶς κείμενα καί νά μετανοήσῃ ἀπό ὅλην αὐτήν τήν δυσωδίαν τῶν (ΣΥΡΙΖΟ-ΠΑΣΟΚΟ-ΠΟΤΑΜΟ-ΚΕΝΤΡΩΟ-ΝΕΟ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ). Ὁ κ. Τσίπρας ἀπέτυχε παταγωδῶς, ὡς καί οἱ προηγούμενοι «Εὐρωπαϊσταί» ψευδο-πρωθυπουργοί.
.                 Τέλος, ἐάν οἱ πολιτικοί ἡμῶν ἡγέται ἤ οἱοσδήποτε ἡγέτης δέν ἔχει ἀρετήν, δέν ἔχει πίστιν εἰς τόν Θεόν, δέν βιοῖ τάς ἀρχάς καί ἀξίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, δέν ἔχει φόβον Θεοῦ, ἀλλ’ εἶναι ἕρμαιον τῆς διαφθορᾶς τῆς Δύσεως καί ὄργανον πειθήνιον τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τῶν προπομπῶν τοῦ ἀντιχρίστου, καθίσταται καί οὗτος «πρόδρομός» του. Ἀλλά τό Ἑλληνικόν Ἔθνος εὑρίσκεται καί θά εὑρεθῇ καί πάλιν καί πάντοτε εἰς τήν ἀπέναντι ὄχθην, θά εἶναι πολέμιον τῆς πλάνης, τοῦ ψεύδους καί τῆς εἰσαγωμένης ἀπάτης. Τό Ἑλληνικόν Ὀρθόδοξον Ἔθνος θά εἶναι πάντοτε μέ τήν Ἀλήθειαν, τό Φῶς, τήν Ἀποκάλυψιν, τήν ἀρετήν, τήν μετάνοιαν, ἀλλά καί μέ τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας, ἐν ἀναμονῇ τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Μεσσίου Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, τό γενέθλιον τοῦ Ὁποίου ἑορτάζομεν αὐτάς τάς ἡμέρας καί ἐπί 2015 ἔτη ἀπό τήν γέννησιν Του εἰς τήν ταπεινήν φάτνην τῆς Βηθλεέμ.

Χριστός Γεννᾶται. Δοξάσατε!

[1] Ὅς ἔλεγεν, «…ἄν ἡ παροῦσα γενεά δέν ἐνδυναμωθεῖ ἀπό ἀνθρώπους μορφωμένους ἐν καλῇ διδασκαλίᾳ καί μάλιστα πρός τόν κανόνα τῆς ἁγίας ἡμῶν πίστεως καί τῶν ἠθῶν μας, θά εἶναι δυσοίωνο τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος καί ἡ διακυβέρνησίς της ἀδύνατη.» (Ἰωάννης Καποδίστριας).

[2] Ὅρα, «Σύμφωνο διαστροφικής συμβίωσης: Ποιοι ψήφισαν το επαίσχυντο νομοσχέδιο», http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2015/12/blog-post_27.html

[3] Ὁ Ἅγιος Νεῖλος ὁ Μυροβλύτης λέγει ὅτι αὕτη ἐστίν ἡ βδελυρωτέρα τῶν ἁμαρτιῶν καί ὁ ἐπιπεσών εἰς ταύτην πηγαίνει εἰς τό βαθύτατον μέρος τῆς κολάσεως. Ἀκόμη καί ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος παρακινεῖ τόν ἄνθρωπον εἰς αὐτήν, φοβεῖται καί κατατρομαγμένος φεύγει διότι ἐλπίζει ὅτι ἡ καταδίκη του θά εἶναι ἐλαφροτέρα τοῦ σοδομιστοῦ. Ὅρα, Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Νείλου τοῦ Μυροβλήτου: Προφητεῖαι καί Νουθεσίαι πρός τούς Ὀγδοῒτας Μοναχούς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Ἀθήνα 2005.

[4] Οἱ δουλοπρεπεῖς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τῆς Ν.Δ., τῆς Δημοκρατικῆς Συμπαράταξης (ΠΑΣΟΚ, κ.λπ.), τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς Ἕνωσης Κεντρώων ἔχουν τό ἀπύθμενον θράσος νά αὐτοαποκαλοῦνται «δημοκρατικόν τόξον». Αὕτη δέν εἶναι ἡ δημοκρατία, ἡ ὁποία ἐγεννήθη καί ἀνεπτύχθη εἰς τήν Ἑλλάδα, ἀλλά ἡ «πολιτικῶς ὀρθή» δημοκρατία τῆς Δύσεως (ἡ δικτατωρεία τῆς Νέας Ἐποχῆς).

[5] Οἱ ὑπόλοιποι 244 εἶναι ἀνάξιοι τοιαύτης τιμῆς, νά ἐκπροσωποῦν τόν Ἑλληνορθόδοξον λαόν μας εἰς ἀξίωμα, τό ὁποῖον ἀνήκει μόνον εἰς τούς ἀρίστους τῶν πολιτῶν. Οἱ ἄριστοι τῶν πολιτῶν καί μόνον θά πρέπει νά γίνουν πολιτικοί. Αὐτοί οἱ ταλαίπωροι, οἱ ἐν ἀγνοίᾳ, δουλοπρεπείᾳ, ἀθεῒᾳ καί ἀπαξιώσει τοῦ Ἑλληνισμοῦ, δέν κάνουν οὔτε διά τουρίσται εἰς τήν χώραν, εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνοι.

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: