ΥΠΟ ΑΚΡΑ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὑπὸ ἄκρα μυστικότητα ἡ προετοιμασία τῆς Συνόδου

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ὑπὸ ἄκρα μυστικότητα προετοιμάζεται ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος. Χωρὶς νὰ ἔχει ἀνακοινωθεῖ ὁ,τιδήποτε στὰ ΜΜΕ θὰ συνεδριάσει γιὰ τρεῖς ἡμέρες, ἀπὸ τὴν προσεχῆ Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, ἡ Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τοῦ κρισίμου θέματος τοῦ Κανονισμοῦ διεξαγωγῆς τῆς Συνόδου τὸ προσεχὲς ἔτος. Οἱ συνεδριάσεις θὰ διεξαχθοῦν σὲ πολυτελὲς ξενοδοχεῖο βορείου προαστείου τῶν Ἀθηνῶν.
.           Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀπέστειλε δύο ἐπιστολὲς πρὸς τὰ Πατριαρχεῖα καὶ τὶς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες χωρὶς νὰ τὶς ἀνακοινώσει. Στὴν πρώτη ἐνημέρωσε γιὰ τὶς συνεδριάσεις καὶ Τὶς προσκάλεσε νὰ συμμετάσχουν μὲ ἐκπροσώπους Τους. Ἡ δεύτερη ἔχει σχέση μὲ τὴ θεματολογία καὶ τὶς προτάσεις τοῦ Φαναρίου ἐπὶ τοῦ τρόπου διεξαγωγῆς τῆς Συνόδου.
.           Τὰ μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μόλις στὶς συνεδριάσεις τοῦ Δεκεμβρίου (8-10/12) ἔλαβαν γνώση ὅτι στὸ Κανονικὸ ἔδαφός Της θὰ λάβουν χώρα οἱ συνεδριάσεις τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τοῦ Κανονισμοῦ καὶ ὅρισαν ἐκπροσώπους τοὺς Μητροπολίτες Περιστερίου, Ἠλείας καὶ Δημητριάδος. Στὰ Δελτία Τύπου ποὺ ἐξέδωσε ἡ ΔΙΣ οὐδὲν ἀναφέρει περὶ τῆς συγκλήσεως τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ περὶ τῶν Μητροπολιτῶν ποὺ θὰ Τὴν ἐκπροσωπήσουν σὲ αὐτήν. Οἱ ἐν λόγῳ Μητροπολίτες ἔμαθαν τὸν ὁρισμό τους ἐλάχιστες ἡμέρες πρὶν ἡ Ἐπιτροπὴ συνεδριάσει καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχουν κάμει ὁποιαδήποτε σὲ βάθος προετοιμασία ἐπὶ τῶν 27 ὀργανωτικῶν θεμάτων ποὺ θέτει τὸ Φανάρι. Προφανῶς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔκρινε περιττὴ τὴν ἐνημέρωση, ἀφοῦ θεωρεῖ δεδομένο ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος Τὸ ἀκολουθεῖ στὶς προτάσεις Του, χωρὶς ὁποιαδήποτε ἀντίρρηση… Τὸ Φανάρι θὰ ἐκπροσωπηθεῖ ἀπὸ τοὺς Μητροπολίτες Περγάμου καὶ Γαλλίας καὶ τὸν π. Γεώργιο Τέτση.
.           Τὰ θέματα ποὺ θὰ συζητήσει ἡ Ἐπιτροπὴ εἶναι κρίσιμα, ἀφοῦ ἀπαιτεῖται ὁμοφωνία στὶς ἀποφάσεις της καὶ εἶναι μᾶλλον ἀπίθανο αὐτὸ νὰ συμβεῖ σὲ ἐκεῖνες τὶς προτάσεις ποὺ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας θὰ κρίνει ὅτι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
ἐπιδιώκει νὰ τονίσει τὴν πρωτοκαθεδρία του ἔναντι τῶν ὑπολοίπων Πατριαρχῶν καὶ Προκαθημένων. Παράδειγμα, τὸ Φανάρι θέτει θέμα ἀλλαγῆς τῆς ἀπόφασης τῶν Προκαθημένων τοῦ Μαρτίου 2014, περὶ τοῦ ποιὲς θὰ εἶναι οἱ θέσεις τους στὴ Σύνοδο. Ἡ ἀπόφαση τότε ἔλεγε ὅτι θὰ προεδρεύει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ἑκατέρωθεν Αὐτοῦ θὰ κάθονται οἱ Προκαθήμενοι τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Τὸ Φανάρι τώρα ἐπιθυμεῖ ὁ κ. Βαρθολομαῖος νὰ εἶναι στὸ κέντρον καὶ νὰ τὸν περιβάλλουν τὰ μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐνῶ οἱ ἄλλοι προκαθήμενοι νὰ εἶναι κατανεμημένοι στὸν χῶρο ἐπικεφαλῆς τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ἐκκλησιῶν τους.
.           Πέραν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἔχουν προκληθεῖ καὶ πολιτικὰ ζητήματα, τὰ ὁποῖα ἐπηρεάζουν τὰ ἐκκλησιαστικά. Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας θὰ θέσει τὸ ζήτημα ὅτι σήμερα ἡ χώρα της βρίσκεται σὲ περίπου ἐμπόλεμη κατάσταση μὲ τὴν Τουρκία καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀδυνατεῖ νὰ προσέλθει στὴ Σύνοδο καὶ θὰ προτείνει ἡ Ἁγία Πετρούπολη νὰ Τὴν φιλοξενήσει….Φυσικὰ αὐτὸ ἀπορρίπτεται ἀπολύτως ἀπὸ τὸ Φανάρι. Ὡς ἐνδιάμεση λύση ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας προτείνει ὡς ἕδρα τῆς Συνόδου τὴ Θεσσαλονίκη, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ πρόταση ἀπορρίπτεται ἀπὸ τὸ Φανάρι.
.           Οἱ δυσκολίες δὲν θὰ εἶναι μόνο στὴν Ἐπιτροπή. Θὰ ὑπάρξουν καὶ θὰ εἶναι σοβαρότερες στὴ Σύναξη τῶν Προκαθημένων, ποὺ πρόκειται νὰ συγκληθεῖ τὸν προσεχῆ Ἰανουάριο, γιὰ νὰ ἐγκρίνει τὶς προτάσεις τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τοῦ Κανονισμοῦ. Ἐνδεικτικό τῆς ὑποβάθμισης τῆς Συνάξεως τοῦ Ἰανουαρίου καὶ τῶν δυσκολιῶν, ποὺ ὑπάρχουν, εἶναι πὼς στὶς σχετικὲς προσκλήσεις, ποὺ ἐστάλησαν ἀπὸ τὸ Φανάρι, οἱ Πατριάρχες Ἀντιοχείας, Μόσχας καὶ Γεωργίας, καθὼς καὶ οἱ Ἀρχιεπίσκοποι Ἀθηνῶν καὶ Τσεχίας – Σλοβακίας ἀπάντησαν ὅτι δὲν θὰ παραστοῦν…
.           Οἱ δυσκολίες γιὰ τὴν σύγκληση τῆς Συνόδου εἶναι σοβαρὲς καὶ πολλές…. Καὶ σ’ αὐτὲς αἴτιο δὲν εἶναι τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, κληρικοί, μοναχοὶ καὶ λαϊκοί, τοὺς ὁποίους ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία περιφρονεῖ ἢ φοβᾶται (;) καὶ δὲν τοὺς ἐνημερώνει. Ὅλα θὰ ἔπρεπε νὰ γίνονται στὸ ἄπλετο φῶς καὶ νὰ λαμβάνονται ὑπόψη οἱ ἐπιφυλάξεις ἢ οἱ παρατηρήσεις ὅλων τῶν Χριστιανῶν. Σήμερα καταντήσαμε οἱ Ὀρθόδοξοι οὐδὲν νὰ πληροφορούμεθα καὶ νὰ ὑφιστάμεθα μόνο τὴν προπαγάνδα ὅτι ἡ σύγκληση τῆς Συνόδου «ἀποτελεῖ κοσμοϊστορικὸ γεγονός», γιατί σ’ αὐτὴν δῆθεν θὰ λυθοῦν ζωτικὰ προβλήματα ποὺ ἀπασχολοῦν τοὺς Ὀρθοδόξους…-

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: