ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ «Ζαλισμένοι ἀπὸ τὴν ὑπεροψία τῆς ἐξουσίας καὶ τὴν αἴσθηση τῆς παντοδυναμίας, λόγῳ στήριξής τους ἀπὸ δυνάμεις, ποὺ θέλουν τὸ κακό τῆς Ἐκκλησίας».

Θανατηφόρο παιχνίδι μ τὴν Ἀλήθεια

τοῦ δασκάλου Σάββα Ἠλιάδη

.         Πατριάρχες καὶ δεσποτάδες, ἱερεῖς, καθηγητάδες, πνευματικοὶ ὁδηγοὶ ποικίλων «θεολογικῶν ἀποκλίσεων», μακρόθεν ἱστάμενοι τῆς Πατερικῆς, τῆς γνήσιας Παραδόσεως καὶ τῆς ἅπαξ παραδοθείσης Πίστεως, ἔχουν ἐπιδοθεῖ σὲ ἕνα ἄνευ προηγουμένου παιχνίδι ἐπιβολῆς τῶν ἀπόψεών τους, τῶν ἐπιθυμιῶν τους καὶ τοῦ θελήματός τους, πρὸς συνταυτισμὸ μὲ τὸ θέλημα τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστεως, τῶν αἱρετικῶν, τῶν πάσης φύσεως «πίστεων», χωρὶς νὰ δίνουν λόγο σὲ κανέναν. Ἐρήμην τοῦ λαοῦ – σὲ ποιὸν νὰ δώσουν ἄλλωστε λόγο, ἀφοῦ ἔχουν τὴν πλήρη ὑποστήριξη τῶν ὑψηλὰ ἱσταμένων καὶ ἀφοῦ ὁ λαὸς ἀπέχει τῶν τεκταινομένων, ὄντας ἐν πολλοῖς ἀκατήχητος καὶ σιωπᾶ λόγῳ τῆς ἐπιβληθείσης τρομοκρατίας.
.           Ἔχοντας στὸ θολωμένο τους νοῦ ὡς ἄθυρμα τῆς διεξαγωγῆς αὐτοῦ τοῦ παιχνιδιοῦ τὴν Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ ὡς ἐκτελεστικὸ μέσο τὴν ὑπερηφάνειά τους, ἀπαξιώνουν τὶς Ἁγιοπνευματικὲς ἐμπειρίες τῶν Ἁγίων καὶ ὅλη τὴν Ἀποστολικὴ Παράδοση καὶ προχωροῦν στὸ δικό τους «νέο δρόμο», τὸν μεταπατερικό, τὸν νεοπατερικό, κλπ., σχετικοποιώντας τὴν Ἀλήθεια καὶ θέλοντας νὰ συμπαρασύρουν ἐκβιαστικὰ καὶ τοὺς «μὴ θέλοντας εἰσελθεῖν».
.           Ὡς νεοπροτεσταντίζοντες φωστῆρες, ἐκπηδῶντες καὶ ἀποπηδῶντες, τώρα πλέον καὶ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ὀρθοδοξία, μὴ ἀντέχοντες τὴ γνήσια, τὴ σωτηριώδη Παράδοσή της, τὴν ὑπὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων συμπεφωνηθεῖσα καὶ διὰ τῶν Ἁγίων Συνόδων παραδοθεῖσα, ἔχουν διασκορπίσει πλῆθος μαθητῶν τους ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας, νὰ «ἐπανευαγγελίσουν» τοὺς πιστοὺς μὲ τὰ καινοφανῆ ἀλλὰ καὶ κενολόγα ἀποκυήματα τῆς δικῆς τους σοφίας. «Ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν· ἃ καὶ λαλοῦμεν οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ’ ἐν διδακτοῖς Πνεύματος ἁγίου, πνευματικοῖς πνευματικὰ συγκρίνοντες». (Α´Κορ. β´ 12-13) Νὰ τί λέει ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος γιὰ τὸν Ἀπ. Παῦλο, ἑρμηνεύοντας τοὺς παραπάνω στίχους: «Βλέπεις ποῦ μᾶς ἀνέβασε ἡ ἀνωτερότητα τοῦ διδασκάλου; Ἔχουμε ἐμεῖς τόση διαφορὰ στὴ σοφία ἀπὸ ἐκείνους, (τοὺς ξένους πρὸς τὸν Θεὸ) ὅση τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἀπὸ τὸν Πλάτωνα. Διότι οἱ μὲν ἔχουν δασκάλους τοὺς ἔξωθεν τῆς πίστεως ρήτορες, ἐμεῖς δὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα». Αὐτοὶ εἶναι οἱ Ἅγιοι. Πνευματοδίδακτοι.
.           Ἐπιχειροῦν «νὰ ἐπαναφέρουν στὴ σωστὴ πορεία τὴν ἐκτραπεῖσα Κιβωτὸ Σωτηρίας, λόγῳ ἀδυναμίας κατανόησης τοῦ Εὐαγγελίου», νὰ διορθώσουν δηλαδὴ τοὺς Ἁγίους. Ἡ δὲ Ἁγία Κιβωτός, κατὰ τὸ πατριαρχικὸ ἀσεβὲς ἀπόφθεγμα «κρίμασιν οἷς Κύριος οἶδεν», προφανῶς, κατ᾽ αὐτούς, κακοὺς κακῶς ἀνέδειξε Ἁγίους ἢ κι ἂν τοὺς ἀνέδειξε, εἶναι πλέον ἐλλιπὴς ἡ μαρτυρία τους περὶ τῆς Ἀληθείας. Ἀκόμη, πάλι κατ᾽ αὐτούς, ἐφάνη ἀνίκανη νὰ ὁδηγήσει στὴ σωτηρία τὶς μέχρι τώρα ψυχὲς ποὺ τὴν ἐμπιστεύτηκαν, διότι ἀγωνίστηκαν μὲ «ἐλαττωματικὰ πνευματικὰ ὄπλα» καὶ πνευματικοὺς ὁδηγοὺς «μειωμένων προσόντων».
.           Αὐτὰ ὅμως εἶναι ὄχι μόνο ἐπικίνδυνα παιχνίδια ἀλλὰ καὶ θανατηφόρα. Δείχνουν ψυχὲς ποὺ ἔχουν σκληρυνθεῖ καὶ ἔχουν χάσει τὴν πίστη τους. Μὲ τὸ ἴδιον θέλημα καὶ τὴν ὑπερηφάνεια, ποὺ ἀποτελοῦν τὸν τελειότερο συνδυασμό, γιὰ νὰ ὁδηγηθεῖ ἡ ψυχὴ στὴν αἵρεση, προσπαθοῦν νὰ συνταιριάξουν τὰ ἀταίριαστα.  «Τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;» (Β΄ Κορ. ϛ´15). Ἡ πίστη, ἡ Ἀλήθεια, ὁμολογεῖται εὐκαίρως ἀκαίρως.
.             Χρησιμοποιοῦν διπλωματικὸ λόγο, λένε, γιὰ νὰ κάνουν γνωστὴ τὴν Ἀλήθεια στοὺς ἀλλοδόξους καὶ ἑτεροδόξους. Ἀσχέτως ἂν διώκουν λυσσωδῶς τοὺς ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς τολμῶντες νὰ ἄρουν λόγο ἐλεγκτικὸ μὲ ἱερὴ ἀγωνία. Ἡ Ἀλήθεια ὅμως δὲν παίζεται στὰ ζάρια ἢ στὶς πιθανότητες ἢ στὰ κατὰ προσέγγιση. Ἡ Ἀλήθεια δὲ χαλιέται οὔτε κατὰ «ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία» (Ματθ. ε´18) χάριν τῆς διπλωματίας. Ὁ διπλωματικὸς λόγος ἔχει θέση ἀλλοῦ, ὄχι στὴ συζήτηση περὶ Ἀλήθειας. Οἱ Ἅγιοι δὲν μιλοῦσαν διπλωματικὰ μὲ τοὺς αἱρετικούς, ὅταν ἐπρόκειτο νὰ καταθέσουν τὴν Ἀλήθεια. Μετὰ τὴν ὁμολογία τῆς Ἀλήθειας καὶ τὴν κατάθεσή της, ὅλα τὰ ἄλλα μποροῦν νὰ διευθετηθοῦν μὲ τὴ χρήση τοῦ διπλωματικοῦ λόγου. Ἡ Ἀλήθεια ὄχι. Ποιά Ἀλήθεια ὅμως, ἀφοῦ καὶ αὐτὴ ἀμφισβητεῖται, ὡς ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ΚΑΙ ΜΟΝΟ ἅπασα ἀποκαλυπτομένη, φυλασσομένη καὶ ὁμολογουμένη. Ἀμφισβητεῖται δὲ ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους ἐκτὸς Ἐκκλησίας ἢ ἁπλοὺς ἀνθρώπους ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ποιμένες. Πόσο θὰ μακροθυμήσει ὁ Θεός, μέχρι νὰ δώσει λύση σ᾽ αὐτὸ τὸ κατρακύλισμα, ποὺ ἀνθρωπίνως δὲν ἔχει σταματημό;
.         Ὅλοι εἴμαστε ἁμαρτωλοί, ἄτακτα παιδιὰ τοῦ Θεοῦ. Εἴμαστε ὅμως δυνάμει ἅγιοι, μέχρι νὰ μᾶς καλέσει ὁ Κύριος, ἀρκεῖ νὰ μὴν ἀρνηθοῦμε τὴν πίστη μας, δηλαδὴ τὴν Ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι παιχνίδι μὲ τὴ φωτιά, θάνατος πρὸ τοῦ θανάτου, ἡ ἀμφισβήτηση τῆς πληρότητας τῆς Ἀλήθειας τῆς πίστης μας. Εἶναι αὐτοκαταδίκη κι ἂς εἶναι καὶ Ἐπίσκοπος καὶ Πατριάρχης αὐτὸς ποὺ τολμᾶ καὶ μόνο νὰ τὴν ὑπονοήσει. Αὐτὸς δὲ ἔχει μεγαλύτερη εὐθύνη, ἂν δὲν τὴν ὁμολογεῖ εὐθέως καὶ εὐθαρςῶς, ὅπου κι ἂν βρίσκεται. Διότι ἔχει κρεμασμένες στὸ πετραχήλι του ψυχές, γιὰ τὶς ὁποῖες θὰ δώσει λόγο.
.           Στὸ κάτω-κάτω τί ἔχει νὰ φοβηθεῖ; Τί ἔχει νὰ χάσει; Τὰ παιδιά του; Τὴν οἰκογένειά του; Τὴν περιουσία του; Τὴ μίτρα του; Τὴν πατερίτσα του; Δὲν θυμοῦνται τὸν Μέγα Βασίλειο; Ἀφοῦ εἶναι ἕνας καλόγερος, ποὺ ἦρθε νὰ διακονήσει τὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ φύγει ἀπ᾽ αὐτὴν τὴ ζωὴ μόνο καὶ μόνο γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ ποιμνίου του, μὲ σκοπὸ νὰ τὸ ὁδηγήσει στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Χριστοῦ διὰ τῆς Ἁγίας του Ἐκκλησίας. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι πρόσκαιρα καὶ τὰ ἀναλαμβάνει ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Θὰ ὁμολογήσει τὴν ἀλήθεια καὶ ἂς τὸν διώξουν, ἂς τὸν παραπετάξουν. Θὰ τὸν χαίρονται οἱ οὐρανοὶ καὶ θὰ τὸν τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία στοὺς αἰῶνες.
.             Ἡ ἱστορία τοὺς περιμένει ὅλους αὐτούς, γιὰ νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ γιὰ πολλοστὴ φορά. Παίζουν μὲ τὰ Ἅγια, ὅπως παίζει ἕνα παιδάκι μὲ τὸ κοφτερὸ μαχαίρι. Εἶναι ἐκτὸς ἐκκλησιαστικῆς πραγματικότητας, ζαλισμένοι ἀπὸ τὴν ὑπεροψία τῆς ἐξουσίας καὶ τὴν αἴσθηση τῆς παντοδυναμίας, λόγῳ στήριξής τους ἀπὸ δυνάμεις, ποὺ θέλουν τὸ κακό τῆς Ἐκκλησίας. Ἂς συνεχίσουν ὅμως τὸ παιχνίδι… Δὲν θὰ προλάβουν νὰ τὸ τελειώσουν… Κι ἂν ἐπιτρέψει ὁ Θεὸς νὰ φτάσουν νὰ τὸ τελειώσουν, θὰ τοὺς τὸ καταστρέψει ἐν μιᾷ νυκτί. Νὰ εἶναι σίγουροι γι᾽ αὐτό.

Ἠλιάδης Σάββας
Δάσκαλος

Κιλκίς, 9-12-2015

ΠΗΓΗ: https://oikohouse.wordpress.com

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: