ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΘΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Νίκη τῆς Εὐρώπης θὰ εἶναι νίκη τοῦ πολιτισμοῦ».

Νὰ ὑπερασπισθοῦμε τὶς ἀξίες μας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ἡ βάρβαρη, ἄνανδρη καὶ πολυαίμακτη ἐπίθεση τῶν τρομοκρατῶν τοῦ Ἰσλαμικοῦ Χαλιφάτου στὸ Παρίσι συγκλόνισε ὅλη τὴν Εὐρώπη. Τὸ ἴδιο βεβαίως θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε συμβεῖ λίγες ἡμέρες ἐνωρίτερα, ὅταν ἀπὸ βόμβα τῶν τζιχαντιστῶν τρομοκρατῶν ἀνατινάχθηκε στὸν ἀέρα τῆς ἐρήμου τοῦ Σινᾶ ἀεροπλάνο μὲ θύματα 226 ρώσους τουρίστες.
.           Ὅλες αὐτὲς τὶς ἡμέρες ὑπάρχει μία σειρὰ ἐνεργειῶν ἐναντίον τῶν τρομοκρατῶν στὴ Γαλλία, στὴ Συρία, στὸ Βέλγιο καὶ σὲ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες λαμβάνονται μέτρα γιὰ ἀποτροπὴ ἄλλων τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν ἀπὸ τοὺς τζιχαντιστές, ὅπως αὐτοὶ ἀπειλοῦν. Οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης δείχνουν ἀποφασισμένοι νὰ ὑπερασπιστοῦν τὶς ἀξίες, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς τους.
.           Γιὰ νὰ συμβεῖ αὐτὸ ὀφείλουν οἱ ἡγέτες τους νὰ σταματήσουν τὰ ἀλλεπάλληλα καὶ σοβαρὰ λάθη τους ἔναντι τοῦ Ἰσλὰμ καὶ νὰ ἀρθοῦν στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων. Μόνο ἔτσι θὰ μπορέσουν νὰ ἀντεπεξέλθουν νικηφόρα στὸν «ἱερὸ πόλεμο», ποὺ ἔχουν κηρύξει οἱ φανατικοὶ ἰσλαμιστὲς τοῦ Ἰσλαμικοῦ Χαλιφάτου. Κατὰ τὸν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο οἱ Εὐρωπαϊκοὶ λαοὶ διέσωσαν τὸν πολιτισμό τους μὲ τὶς ἀρετὲς ποὺ κατ’ αὐτὸν ἔδειξαν καὶ μὲ τὴν ἀποφασιστικὴ βοήθεια τῶν πολιτισμικῶν τέκνων τους, τῶν ΗΠΑ. Μακάρι νὰ δείξουν τὶς ἴδιες ἀρετές, πιστεύοντας στὰ ἴδια ἰδανικὰ στὸν διεξαγόμενο πόλεμο.
.           Τὰ λάθη στὴ Μέση Ἀνατολὴ τῶν ἡγετῶν τῶν ΗΠΑ καὶ τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν εἶναι πολλὰ καὶ σοβαρά. Λάθος ἦταν ὁ πόλεμος στὸ Ἰράκ. Ἡ χώρα οὐσιαστικὰ εἶναι μόνο στὰ χαρτιὰ καὶ οἱ τζιχαντιστὲς ἐλέγχουν καὶ ἐκμεταλλεύονται τὰ πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου τῆς Μοσούλης… Λάθος ἡ συνεργασία μὲ τοὺς ἄραβες βαχαμπιστὲς γιὰ τὴν «ἀραβικὴ ἄνοιξη», ποὺ ἔφερε τὸ χάος στὴ Συρία καὶ στὴ Λιβύη καὶ ἑκατομμύρια προσφύγων καὶ μεταναστῶν στὴν Εὐρώπη. Λάθος ἡ ἄμβλυνση συνειδήσεων καὶ ἡ προσαρμογὴ τῆς γεωστρατηγικῆς τῶν χωρῶν τῆς Δύσης, στὰ πετροδολλάρια τῶν αὐταρχικῶν ἰσλαμικῶν καθεστώτων τοῦ Κόλπου… Λάθος ἡ ἐγκατάλειψη τῶν χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς στὴ βαρβαρότητα τῶν τζιχαντιστῶν τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους. Λάθος ὁ ἐξοβελισμὸς τῶν χριστιανικῶν ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν, ποὺ ἀποτελοῦν τὸν πυρήνα τῆς εὐρωπαϊκῆς κουλτούρας καὶ ἡ βύθιση τῆς Εὐρώπης στὸν ἡδονισμό.
.           Ὁ κατὰ τῶν τζιχαντιστῶν πόλεμος ἔχει γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους βασικὲς δυσκολίες, σὲ σχέση μὲ τὸν Β´ Παγκόσμιο. Ἡ πρώτη εἶναι πὼς δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ τακτικὸ στρατὸ καὶ μὲ στρατιωτικὰ μέτωπα. Δὲν εἶναι κἂν ἡ περίπτωση τῶν ἰαπώνων καμικάζι. Αὐτοὶ ἐπιτίθεντο ἐπὶ στρατιωτικῶν στόχων. Ἡ δεύτερη ἔχει νὰ κάνει μὲ τοὺς ἴδιους τοὺς φανατικοὺς ἰσλαμιστές, ποὺ μὲ ἀνορθόδοξες καὶ ἀνορθολογικὲς μεθόδους θέλουν νὰ καταστρέψουν τὴ ζωὴ καὶ τὴν κουλτούρα τῶν Εὐρωπαίων. Καὶ ἡ τρίτη εἶναι πὼς τὰ δολοφονικὰ κτυπήματα τῶν τζιχαντιστῶν μεταδίδονται ὅπως ἡ πανώλη τὸν μεσαίωνα.
.           Στὴν κατάσταση αὐτὴ οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες δὲν πρέπει νὰ μείνουν στὶς εὔλογες καὶ ἀπολύτως δικαιολογημένες συναισθηματικὲς ἀντιδράσεις τους, οὔτε μόνο σὲ σπασμωδικὲς καὶ παροδικὲς στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις ἀντιποίνων, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐντυπωσιάζουν, ἀλλὰ δὲν εἶναι λυσιτελεῖς στὴν ἐξουδετέρωση τῶν τζιχαντιστῶν. Μόνο ἕνα μακρόπνοο στρατηγικὸ σχέδιο, ποὺ νὰ περιλαμβάνει ὅλες τὶς παραμέτρους ἑνὸς ἀνορθολογικοῦ πολέμου κατὰ φανατικῶν καὶ ἀποφασισμένων ἐχθρῶν, μπορεῖ ν βοηθήσει στ νίκη τς Ερώπης, πο θ εναι νίκη το πολιτισμο.
.                Ἡ ποψη τι Ερώπη μπορε ν συνεννοηθε μ τ μετριοπαθς σλμ ναντίον τν τζιχαντιστν εναι οτοπική. Οἱ μετριοπαθεῖς μουσουλμάνοι στὴν Εὐρώπη εἶναι ἀδύναμοι ἔναντι τῶν ὁμοθρήσκων τους τζιχαντιστῶν καὶ δὲν μποροῦν νὰ τοὺς ἐπιβάλουν τὶς ἀπόψεις τους. Μὴν ξεχνᾶμε πὼς ἀπὸ αὐτὸ τὸ μετριοπαθὲς εὐρωπαϊκὸ Ἰσλὰμ προσηλυτίστηκαν Εὐρωπαῖοι, πῆγαν στὴ Συρία καὶ στὸ Ἰρὰκ καὶ ἐξελίχθηκαν σὲ σφαγιαστὲς τρομοκράτες. Καὶ ὡς πρὸς τὰ θεωρούμενα μετριοπαθῆ καὶ φιλοδυτικὰ ἰσλαμικὰ κράτη εἶναι ἀνώφελη ἡ συνεννόηση μαζί τους, ἀφοῦ ἔχουν αὐταρχικὰ καθεστῶτα, στρατιωτικὰ ἢ θεοκρατικά, ποὺ ὑπογείως ἐκτρέφουν τὸν ἀντιδυτικὸ φανατισμό. Ὁ σεβασμὸς στὴν πίστη τῶν μουσουλμάνων καὶ ἡ ἐπιδίωξη εἰρηνικῆς συνύπαρξης μαζί τους εἶναι στοιχεῖα τοῦ πολιτισμοῦ μας, ὡς Εὐρωπαίων, ἀλλὰ βασικὸ στοιχεῖο μας εἶναι ἐπίσης ἡ διαφύλαξη καὶ ἡ προστασία τῆς ταυτότητας, τῶν ἀξιῶν καὶ τῶν ἀρχῶν μας.-

Advertisements

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: