Ο ΑΝΑΣΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, Η ΑΠΟΚΑΡΑΔΟΚΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΘΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ- Γ´

Ὁ ἀνασασμὸς τῶν ἀνθρώπων,
ἡ ἀποκαραδοκία τῶν αἰώνων
καὶ τὸ βαθὺ μυστήριο τοῦ Θεοῦ
Γ´

Μέρος Α´: Μέρος Β´: Ο ΑΝΑΣΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, Η ΑΠΟΚΑΡΑΔΟΚΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΘΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ- Β´

    .       Αὐτὸ πού, ὅπως εἴδαμε στὰ δύο προηγούμενα ἄρθρα, ἀναζη­τοῦ­σαν μὲ ἐναγώνιο ­ἀνασα­σμὸ οἱ ἄνθρωποι γιὰ νὰ γεμίσουν τὸ κενὸ τῆς ψυχῆς τους, αὐτὸ ποὺ ἀποτελοῦ­σε τὴν ἀποκαραδοκία ὅλων τῶν λαῶν στὴ διάρκεια τῶν ­αἰώνων, ἄρ­χισε νὰ λαμβά­νει ὅλο καὶ πιὸ ­συγκε­κριμένη ­μορφή. Ἔγινε ­πλέον προσδο­κία ἑνὸς Λυτρω­τῆ. Τὰ ­μάτια τῶν ἀνθρώπων στρέφον­ταν τώρα στὸ μέλλον μὲ τὴ λαχτάρα τοῦ ἐρχομοῦ Του. Οἱ Προ­φῆτες καὶ ὁ λα­ὸς τῶν Ἑβραίων Τὸν εἶ­χαν ὀνομάσει ­Μεσ­σία καὶ ­ἀνέμεναν μὲ ­ἐμπιστοσύνη τὴν ἔλευσή Του. Ἡ προσδοκία αὐτὴ ­ἔ­­­­­­­γινε ἔτσι ὁ ­μόνιμος ἀνασασμὸς τῶν ἀν­­θρώπων· ταυτόχρονα ἐναγώνιος καὶ λυ­τρωτικός. Ἔ­­γινε ἡ ἀποκαρα­δοκία τῶν αἰώνων· ἡ ἀναμονὴ τοῦ χρόνου, τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν. Ἀλ­λὰ ἀ­­­ναμονὴ μὲ τὸ κενὸ πάντα στὴν ­καρδιὰ καὶ στὴ διάνοια, μὲ τὴν πικρὴ γεύση τῆς προπατορικῆς παρακοῆς στὰ ­χείλη, τὸν πό­νο στὸ βλέμμα, τὴν ἀγωνία στὴ μορ­φή.
.       Ἔτσι διαδέχθηκαν οἱ αἰῶνες ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Ἕως ὅτου ἦρθε «τὸ πλήρω­μα τοῦ χρόνου» (βλ. Γαλ. δ´ 4)· συμ­πλη­ρώθηκε ὁ κα­θορισμένος καιρός. Ἡ ὑπερευλογη­μένη Κόρη, ἡ Μαριάμ, δέχεται τὸ μήνυμα τοῦ ­Ἀρχαγγέλου. Ὑποτάσσεται στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ: «Ἰδοὺ ἡ δούλη Κύριου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου» (Λουκ. α´ 38). Ἔγκυος ἐ­­­πι­σκέπτεται τὴ συγγε­νή της ­Ἐλισάβετ, ἐνῶ ἐκείνη κυοφοροῦσε τὸν ­Τίμιο Πρόδρομο. Κατὰ τὴ γέννηση τοῦ ­παιδιοῦ του ὁ ­πατέ­ρας του Ζαχαρίας θὰ ­προφητεύσει: «Εὐ­λογητὸς Κύριος, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησε λύτρω­σιν τῷ λαῷ αὐτοῦ» (Λουκ. α´ 68)· νὰ εἶ­ναι δοξασμένος ὁ Θεός, ποὺ ἐπὶ αἰ­ῶνες οἱ Ἰσραηλίτες τὸν θεωροῦσαν δικό τους Θεό, ὁ Ὁποῖος ὅμως ἦρθε καὶ ἔφερε τὴ λύτρωση στὸν ἀληθινὸ λαό Του, σὲ ὅλο τὸ γένος τῶν ἀν­θρώπων.
.       Ἐπιτέλους ἡ ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ στὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα, ὑπόσχεση ποὺ τὴν ἐπανέλαβε πολλὲς φορὲς στοὺς δίκαιους ἄνδρες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἐκπληρώθηκε: Ὁ Μεσσίας ἦρθε, κήρυξε, σταυρώθηκε καὶ ἀναστήθηκε· οἱ πύλες τοῦ Παραδείσου καὶ πάλι ἄνοιξαν γιὰ νὰ ­ὑποδεχθοῦν τοὺς λυ­τρωμένους. Καὶ ἀπὸ τότε ­παραμένουν ἀνοιχτές.
.       Ἀνοιχτές! Πόσοι ὅμως τὶς διαβαίνουν; ­«Πολλοί εἰ­­σι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί», εἶπε ὁ Κύριος (Ματθ. κβ΄ 14). Πολλοὶ καλοῦνται, πολλοὶ εἶναι ­«κλητοί». Οἱ «ἐκλεκτοὶ» ὅμως παραμένουν λίγοι. Στοὺς ­καιρούς μας ἴσως ἐ­­λάχιστοι. Ἡ ­πλειονότητα τῶν ­ἀνθρώπων ἐξακολουθεῖ σήμερα, περισσότερο ἴσως ἀπὸ ὁπο­τεδή­ποτε ἄλλοτε, νὰ χτίζει νέους βαβελικοὺς ­πύργους. Πύργους μεγαλαυχίας. Ὄχι πιὰ μὲ ­πλίνθους καὶ λάσπη ἀλλὰ μὲ τὴν ὑβριστικὴ τεχνολογία, τὶς πληθωρικὲς γνώσεις, τὴν χωρὶς­ ­φραγμοὺς ­«τέχνη», τὶς ἀλλόκοτες φιλοσοφικὲς θεωρίες, τοὺς ­νεοταξικοὺς σχεδιασμούς. Σχεδιασμοὺς ποὺ στὸ παρελθὸν ὁδήγησαν στὶς παρανοϊκὲς ἀντιλήψεις τοῦ ­Χιτλερισμοῦ περὶ Ἄριας Φυλῆς. Αὐτὴ ἡ ὑβριστικὴ συμπεριφορὰ ἰσοπεδώνει σήμερα τὰ πάντα. Προωθεῖ τὸν ἀχαλίνωτο αἰσθησιασμό, τὴ διαφθορὰ τῶν συνειδήσεων, ἐπιβάλλει τὴν ἰδιοτέλεια τῆς ζούγκλας.
.       Ὅμως καὶ σ’ αὐτὴ τὴ μανιακὴ ἐποχὴ ὑπάρχουν καὶ οἱ πιστοὶ ποὺ ἀναμετροῦνται μὲ τὸ ­ἀδυσώπητο χάος τοῦ κενοῦ καὶ τὸ δαμάζουν. Εἶναι τὰ ­θαύματα τῆς θείας Χάριτος. Εἶναι οἱ ἥρωες τῆς ζωῆς, ποὺ δὲν χάνουν τὴν ἐπαφή τους μὲ τὸ βαθὺ ­μυστήριο τῆς αἰωνιότητας. Μάρτυρες. Ὁμολογητές. Οἱ «ἐκλεκτοὶ» τῆς κάθε ἐποχῆς, ἀνεξάρτητα ἀπὸ γένος, ἡλικία, φυλή, φύλο, μόρφωση καὶ κοινωνικὴ θέση. Αὐ­τοὶ ποὺ σηκώνουν ψηλὰ τὸν Σταυρὸ τοῦ ­Χριστοῦ. Αὐτοὶ ποὺ γεφυρώνουν τὸ χάσμα ἀνάμεσα στὴ θνη­τή μας φύση καὶ τὸν Παράδεισο. Αὐτοὶ ποὺ εἶ­ναι ἡ ἐλπίδα τοῦ κόσμου.
.       Αὐτοὶ ποὺ φανερώνουν μὲ ἔκπαγλο τρόπο τὸ βα­θὺ μυστήριο τοῦ Θεοῦ, ὅπως θὰ δοῦμε ἀναλυτικότερα στὸ ἑπόμενο καὶ τελευταῖο ἄρθρο μας.

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: