ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ καὶ ΟΙ ΑΠΟΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ κυρ-ΦΙΛΗ!

Πο ποσκοπον ο προθέσεις το κ. Φίλη:
Τὰ θρησκειολογικά του σχέδια

καὶ ἡ μεθόδευση ἀποδόμησης
τῶν πνευματικῶν θεμελίων τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Τοῦ Ἡρακλῆ Ρεράκη,
Καθηγητοῦ Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ

.           Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς μὴ ἔγκυρες ἐπιστημονικὰ καὶ προσβλητικὲς γιὰ ὁλόκληρο τὸν ἑλληνικὸ λαὸ θέσεις τοῦ κ. Φίλη γιὰ τὸ θέμα τῆς Γενοκτονίας τῶν Ποντίων, ὁ νέος Ὑπουργὸς Παιδείας ἐκφράζει, ἐπίσης, σὲ κάθε εὐκαιρία τὶς προθέσεις του νὰ χρησιμοποιήσει τὴν ἐξουσία τοῦ ἀξιώματός του γιὰ νὰ μετατρέψει τὸ ἕως τώρα διδασκόμενο στὰ σχολεῖα ὀρθόδοξο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν σὲ θρησκειολογία ἢ πολυθρησκεία (πολυθεΐα).
.           Στὸ σχέδιό του χρησιμοποιεῖ τὸ φορτισμένο ἀπὸ διαστρέβλωση, παραπλάνηση καὶ ὑποτίμηση ἐπιχείρημα ὅτι τὸ ὀρθόδοξο μάθημα, ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς ὀρθοδόξους πιστοὺς Ἕλληνες μαθητές, εἶναι κατηχητικό, ὁμολογιακὸ καὶ ἀναχρονιστικό. Εἶναι ἄγνωστο, ἂν ὁ κ. Φίλης τολμοῦσε νὰ ἀποδώσει τοὺς ἴδιους χαρακτηρισμοὺς καὶ γιὰ τὸ μουσουλμανικό, ἑβραϊκό, ρωμαιοκαθολικὸ καὶ προτεσταντικὸ μάθημα. Ἡ πρόθεση τοῦ κ. Φίλη, γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ χαρακτήρα καὶ τοῦ περιεχομένου τοῦ ὀρθοδόξου μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σὲ θρησκειολογία, δὲν φαίνεται ὅτι σχετίζεται μὲ τὴν ποιοτική, παιδαγωγικὴ καὶ μορφωτικὴ πλευρὰ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, οὔτε τεκμηριώνεται σὲ ἐπιστημονικά, παιδαγωγικὰ καὶ θεολογικὰ δεδομένα, ἀλλὰ ὅτι ἔχει ἄλλα κίνητρα. Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ σκοποῦ, τοῦ χαρακτήρα καὶ τοῦ περιεχομένου τῆς σχολικῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς ἑνὸς λαοῦ, μὲ τέτοια ἰσχυρὴ πνευματικὴ παράδοση, ὅπως εἶναι ὁ ἑλληνικός, εἶναι ἀνάγκη νὰ λαμβάνει ὑπ᾽ ὄψιν ὅλους τοὺς παράγοντες καὶ πρὸ παντὸς τὴν ὠφέλεια ἢ τὴ βλάβη ποὺ μπορεῖ νὰ προκύψει στὴν ἑλληνικὴ νεότητα. Σκέφτηκε ἆραγε ὁ Ὑπουργός, ἂν ἡ ἀλλαγὴ αὐτή, ποὺ σχεδιάζει, ἐξυπηρετεῖ, ὄχι τοὺς σκοποὺς τῆς παιδείας καὶ τὰ παιδιὰ τῶν χριστιανῶν καὶ τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν κοινοτήτων, ἀλλὰ τὰ πακέτα τοῦ παλαιοῦ καὶ τοῦ νέου ΕΣΠΑ; Ὡς πρὸς τοὺς «προοδευτικοὺς» θεολόγους τοῦ «Καιροῦ», ποὺ συμπαθεῖ ὁ κ. Ὑπουργός, ἴσως, δὲν γνωρίζει πόσοι ἀπὸ αὐτοὺς ἐμπλέκονται, σὲ μόνιμη βάση, ἐπ᾽ ἀμοιβῇ, σὲ πλεῖστα ἔργα τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ), οὔτε τὴ μέθοδο ἀφορισμοῦ ἑνὸς Προγράμματος, ποὺ οἱ ἴδιοι πρὶν ἀπὸ λίγο ἔκαναν μὲ χρηματοδότηση τοῦ ΕΣΠΑ, συκοφαντώντας το ὡς κατηχητικό, ὁμολογιακό, μονοφωνικὸ κ.ἄ, προκειμένου νὰ πᾶνε γιὰ νέο ΕΣΠΑ καί… ἕπεται ἡ συνέχεια! Ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἀντιφατικῶν θέσεων αὐτῶν τῶν καλῶν συναδέλφων δίνουμε στὸν κ. Φίλη:
.         Στὸ ἀναθεωρημένο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ γιὰ τὰ θρησκευτικὰ τοῦ 2014, σελ. 11, ἀναφέρεται μετὰ πολλῶν ἐπαίνων ὅτι: «Τὰ διδακτικὰ βιβλία (Δημοτικοῦ καὶ Γυμνασίου) γράφτηκαν ἀπὸ τὸ 2003 ἕως τὸ 2006… μὲ πνεῦμα διαλόγου, ἐλευθερίας καὶ καταλλαγῆς, χωρὶς ὁμολογιακὴ ἐμμονή, κατηχητισμό, φανατισμὸ ἢ μισαλλοδοξία»;
.             Ὡστόσο, φέτος, πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες, τὴν 1η Νοεμβρίου 2015, σὲ δημοσίευμα τῆς Αὐγῆς, οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι ἀλλάζουν ἀπόψεις γιὰ τὰ ἴδια βιβλία καὶ τὰ προγράμματα τῶν Θρησκευτικῶν τοῦ 2003-2006, τὰ ὁποῖα ἐπαινοῦσαν. Συγκεκριμένα, τὸ νέο δημοσίευμα γράφει: «Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ ἐργαλεῖο κατήχησης, ἐθνικισμοῦ, φονταμενταλισμοῦ, ἢ ἀντιπαλότητας μπορεῖ νὰ γίνει ἕνα ἐργαλεῖο καταλλαγῆς, συναλληλίας, συναντίληψης, προσέγγισης». Γιατί ἄλλα λέγονται τὸ 2014 καὶ διαφορετικὰ τὸ 2015; Πῶς εἶναι δυνατὸν μέσα σὲ ἕνα χρόνο τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν νὰ χαρακτηρίζεται μὲ ἐντελῶς ἀντίθετους χαρακτηρισμούς; Τί προσδοκίες ἐκφράζουν αὐτὲς οἱ διαφορετικὲς θέσεις; Πῶς συνδέονται μὲ τὰ νέα πακέτα;
.           Ἡ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας στὰ σχολεῖα τῆς Ἑλλάδας εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαία, ἀπὸ παιδαγωγικῆς καὶ θεολογικῆς πλευρᾶς καὶ δὲν εἶναι ὁμολογιακή, διότι ὁμολογίες ὑπάρχουν μόνο στὴ Δύση. Οὔτε εἶναι κατήχηση, μὲ τὴ διαστρεβλωμένη, παραπλανητικὴ καὶ ὑποτιμητικὴ γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἔννοια, τὴν ὁποία χρησιμοποιοῦν ὅσοι θέλουν νὰ διασύρουν τὸ μάθημα. Ἡ διδασκαλία τῶν θρησκειῶν, ἐπίσης, προσφέρεται ἤδη καὶ θὰ πρέπει νὰ συνεχίσει νὰ προσφέρεται σὲ ξεχωριστὲς ἑνότητες σὲ μαθητὲς μὲ πνευματικὸ ἐπίπεδο Λυκείου, ὅπου δὲν ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος νὰ ὑποπέσουν σὲ θρησκευτικὴ σύγχυση. Ἀντίθετα, ἡ πολτοποιημένη διδασκαλία ὅλων τῶν θρησκειῶν καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ μαζὶ στὴν Πρωτοβάθμια ἀλλὰ καὶ στὴ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση, ὅπως προτείνουν τὰ νέα Προγράμματα τοῦ ΙΕΠ, εἶναι ἀκατάλληλη γιὰ παιδιά, διότι τὸ μόνο, ποὺ προάγεται, εἶναι ἡ θρησκευτικὴ σύγχυση καὶ ὁ θρησκευτικὸς συγκρητισμός. Γιὰ τὸ ξενόφερτο μοντέλο τῆς πολυθρησκειακῆς διδασκαλίας ἀπὸ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, ποὺ προσπαθεῖ νὰ εἰσαγάγει τὸ ΙΕΠ, ἡ ἀξιολόγηση στὴ συγκεκριμένη χώρα, ἀπὸ τὸ 2010, κάνει λόγο γιὰ τὴ “σύγχυση” καὶ γιὰ τὸ “θολὸ τοπίο” ποὺ προκαλεῖ. Παρόμοια σκληρὴ διεπιστημονικὴ κριτικὴ ἔχει γίνει ἐπίσης καὶ στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ 2012 σὲ συνέδρια, ἡμερίδες καὶ χιλιάδες ἐπιστημονικὰ ἄρθρα.
.           Ἡ λύση εἶναι μία καὶ μοναδική: Συγγραφὴ νέων Προγραμμάτων καὶ βιβλίων, μὲ καθαρὰ παιδαγωγικὰ καὶ θεολογικὰ κριτήρια, μὲ βάση τὸ Πρόγραμμα καὶ τὰ βιβλία τοῦ 2003-2006, ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ Ὑπουργείου, ἀρχίζοντας ἀπὸ μηδενικὴ βάση, μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ ΙΕΠ, τῆς Ἐκκλησίας (ὅπως ὁρίζει ὁ Καταστατικός της χάρτης), τῶν εἰδικῶν παιδαγωγῶν καὶ χριστιανοπαιδαγωγῶν τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν καὶ τῶν μάχιμων θεολόγων τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων. Καὶ κάτι ἄλλο: Πρὶν τὴ χρήση, ἀπὸ ὁρισμένους, ἀρνητικῶν ἑρμηνειῶν καὶ σημασιῶν γιὰ ἱστορικοὺς καὶ θεολογικοὺς ὅρους, ὅπως εἶναι ἡ «ὁμολογία» καὶ ἡ «κατήχηση», χαρακτηρίζοντάς τους μάλιστα, ἀναχρονιστικούς, στρεφόμενοι κατὰ τῶν Θρησκευτικῶν, τῶν θεολόγων ἀλλὰ ἐμμέσως καὶ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, ἂς ἀνοίξουν ἕνα ἑλληνικὸ ἢ θεολογικὸ λεξικό. Τουλάχιστον γιὰ νὰ μὴν ἐκτίθενται δημοσίως!

«Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια», 11.11.15, σελ. 19
ΠΗΓΗ ἠλ. κειμ.: iPaideia.gr

Advertisements

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: