ΠΕΡΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Περὶ γενοκτονίας καὶ ἐθνοκάθαρσης

Γράφει ὁ Ἀνδρέας Σταλίδης.

.             Οἱ ὅροι δὲν εἶναι κἂν συγκρίσιμοι. Ἡ «γενοκτονία» εἶναι νομικὸς ὅρος τοῦ διεθνοῦς δικαίου. Ἔχει νονό, συγκεκριμένες ἱστορικὲς καταβολές. Ἔχει αὐστηρὰ κριτήρια γιὰ νὰ χαρακτηρίζει ἔτσι ὄχι ἕνα γεγονός, ἀλλὰ μία ἀλληλουχία γεγονότων. Ἔχει διάρκεια. Ἔχει φάσεις: σύλληψη ἰδέας, προεργασία, ὀργάνωση, ἐκτέλεση. Ἔχει βήματα. Ἔχει χαρακτηριστικά. Ἐφ᾽ ὅσον οἱ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες ἀποφανθοῦν ὅτι ὑπάρχει ἕνα τέτοιο σχέδιο καὶ τὸ ὀνομάσουν «γενοκτονία», τότε μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖται ὁ ὅρος, ἐν γνώσει καὶ συνειδήσει ὅτι χρησιμοποιεῖται τεχνικός, νομικὸς ὅρος.
.             Ἡ «ἐθνοκάθαρση» δὲν ἔχει κανένα εἰδικὸ βάρος, δὲν ἔχει εἰδικὴ ἔννοια. Μπαίνει ἕνας στρατὸς σὲ μία περιοχή, διώχνει τὸν τοπικὸ πληθυσμό, ἐπειδὴ ἔτσι μακροπρόθεσμα θὰ κρατήσει τὴν περιοχὴ καὶ αὐτὸ τὸ γεγονὸς ὁ παρατηρητής, ἱστορικός, πολιτικός, δημοσιογράφος τὸ χαρακτηρίζει «ἐθνοκάθαρση», ἐπειδὴ σύμφωνα μὲ τὸ λεξικό του αὐτὴ εἶναι ἡ κοντινότερη λέξη σ’ αὐτὸ ποὺ θέλει νὰ περιγράψει. Δὲν ὑποχρεώνεται ἀπὸ κανέναν νὰ χρησιμοποιήσει αὐτὸν ἢ ἄλλον ὅρο.

Ἡ σύγχυση τῶν δύο ὅρων εἶναι τεχνητή. Προϊὸν ἄγνοιας.

.             Ἐπὶ τῆς οὐσίας. Ὁ νονὸς τοῦ ὅρου «γενοκτονία» (Πολωνοεβραῖος Raphael Lemkin) τὴ συγκερκιμένη χρονικὴ στιγμὴ (μετὰ τὸ τέλος τοῦ 2ου Παγκοσμίου Πολέμου) κατὰ τὴν ὁποία πρότεινε τὸν νεολογισμό του στὴ διεθνῆ νομικὴ κοινότητα, γιὰ νὰ θεμελιώσει τὴν πρότασή του, χρησιμοποίησε ἱστορικὸ ὑλικὸ κυρίως ἀπὸ τὰ παραδείγματα τῶν διωγμῶν ποὺ ἔκανε τὸ κράτος τῶν Τούρκων (γιὰ τὴν ἀκρίβεια τοῦ κινήματος τῶν Νεοτούρκων) ἐναντίον τῶν ἐθνικῶν ὁμάδων τῶν Ἀρμενίων, Ἀσσύριων καὶ Ἑλλήνων τοῦ Πόντου. Μὲ αὐτὴ τὴ θεμελίωση προχώρησε καὶ λίγο ἀργότερα ἡ σχετικὴ σύμβαση τοῦ ΟΗΕ (1948) «Γιὰ τὴν πρόληψη καὶ καταστολὴ τοῦ Ἐγκλήματος τῆς Γενοκτονίας» καὶ τελικὰ ἀναγνώρισε ὡς πρώτη τὴ γενοκτονία τῶν Ἑβραίων ἀπὸ τὴ ναζιστικὴ Γερμανία.
.             Ὡς ἐπιστημονικὸς ὅρος λοιπόν, ὑπάρχει μία ὁμάδα μελετητῶν ποὺ ὀνομάζεται IAGS, δηλαδὴ International Association of Genocide Scholars. Αὐτοὶ δὲν εἶναι οὔτε Ἕλληνες, οὔτε Ἀρμένιοι, οὔτε Ἀσσύριοι (οἱ ὁποῖοι ἐξαφανίστηκαν ἀπὸ προσώπου γῆς ὡς συλλογικότητα, ἀκριβῶς λόγῳ τῶν διωγμῶν ἐκείνων). Εἶναι κυρίως δυτικοὶ μελετητές.
.             Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2007 τὸ IAGS ἐξέδωσε ἕνα ψήφισμα στὸ ὁποῖο ἀναγνώριζε τὴ γενοκτονία τῶν Ποντίων (καὶ Ἀρμενίων καὶ Ἀσσυρίων) καὶ μάλιστα μὲ ἀρκετὰ σκληρὴ γλώσσα κατὰ τῆς Τουρκίας, τὴν ὁποία καλοῦσε νὰ κάνει τὸ ἴδιο. Πρὶν ἢ μετὰ τὴν ἡμερομηνία αὐτή, ὁρισμένα κράτη ἔχουν κάνει τὸ ἴδιο στὰ κοινοβούλιά τους.

.             Πᾶμε τώρα στὸ θέμα ποὺ ἀνέκυψε στὴν Ἑλλάδα.
.             Σὲ ὁρισμένους («ἐθνομηδενιστικοὺς») κύκλους τῆς ἀριστερᾶς καὶ ὁρισμένους («φιλελευθεριακοὺς») κύκλους τῆς δεξιᾶς (καθὼς καὶ στὸ Ποτάμι μεταξὺ τῶν δύο ὀχθῶν), ὑπάρχει ἕνα ἀναγνωρίσιμο «ἀντὶ-ἐθνικιστικὸ» ἀπωθημένο. Μὲ τὸ ζόρι πρέπει κάτι ποὺ ἀφορᾶ τοὺς Ἕλληνες ἱστορικὰ νὰ ὑποβαθμίζεται. Ἀπὸ πεῖσμα. Ἔτσι, ἡ Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ περιορίζεται στὴ λέξη «συνωστίζονται στὸ λιμάνι», ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821 περιγράφεται καλύτερα ἀπὸ τὸ ἐπίθετο «ταξικὴ» καί, τώρα, ἡ γενοκτονία τῶν Ποντίων ὑποβαθμίζεται σὲ μία ἁπλὴ ἀντίδραση ἑνὸς χαμένου πολέμου ὡς «πόνος τῶν Ποντίων» – ὁ ὁποῖος εἶναι σεβαστὸς μέν, ἀλλὰ ὄχι προϊὸν γενοκτονίας, δηλαδὴ ὄχι ὀργανωμένου σχεδίου, ἄρα, δὲν τρέχει καὶ τίποτα. Τὸ παράλογο – ἂν ὄχι τραγελαφικό- τοῦ τελευταίου αὐτοῦ ἐπεισοδίου εἶναι ὅτι αὐτοὶ οἱ κύκλοι ἀρνοῦνται τὴν ἀπόδοση τοῦ νομικοῦ ὄρου «γενοκτονία» στὶς σφαγὲς τῶν Ποντίων 1914-1923, ἀλλὰ δέχονται τὴν ἀπόδοση τοῦ ἴδιου ὅρου ὅταν ἀφοροῦν στοὺς Ἀρμένιους!! Δηλαδή, δέχονται τὴν ὕπαρξη σχεδίου τῶν Νεοτούρκων ἀπὸ τὸ 1911 (ἢ ἀκόμη ἀπὸ τὸ 1908), τὴν προεργασία, τὴν προετοιμασία, τὴν ἐκτέλεση κλπ γιὰ τὴν «Ἕνωση καὶ τὴν Πρόοδο» τῶν Τούρκων (χωρὶς τὶς λοιπὲς ὁμάδες ἢ μὲ ὁμογενοποίησή τους) στὴν ἀναδυόμενη Τουρκία ποὺ ὀνειρεύονταν, ἀλλὰ περιέργως αὐτὸ τὸ σχέδιο δὲν περιελάμβανε τοὺς Ποντιακοὺς πληθυσμούς. Δέχονται ὅτι ὑπῆρξε σχέδιο νὰ ἀφανιστοῦν οἱ Χριστιανικοὶ πληθυσμοὶ ἀπὸ τὴν Τουρκία, σχέδιο ποὺ ὀργανώθηκε καὶ ἐκτελέστηκε πολλὰ χρόνια πρὶν τὴν ἑλληνικὴ μικρασιατικὴ ἐκστρατεία, δηλαδὴ σὲ ἀνύποπτο χρόνο καὶ ὄχι ὡς ἀντίδραση σὲ κάποια ἐπιθετικότητα, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ σχέδιο ἀφοροῦσε μέρος τῶν Χριστιανικῶν πληθυσμῶν. Ἄλλων παπποῦδες, τῶν Ἀρμενίων, ὄχι τοὺς δικούς μας.

ΠΗΓΗ: «ΑΝΤΙΒΑΡΟ»

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: