Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Ἡ προώθηση τῆς θρησκειολογίας στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν εἶναι ὄχι μόνο ἐντὸς τῶν τειχῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ ἐντὸς τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου τῆς Ἐκκλησίας».

Ἡ θεολογία τῆς πολυπολιτισμικότητας ἐντὸς τῶν τειχῶν

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Ἡ θεολογία τῆς πολυπολιτισμικότητας καὶ ἡ προώθηση τῆς θρησκειολογίας στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν εἶναι ὄχι μόνο ἐντὸς τῶν τειχῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ ἐντὸς τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
.         Στὴν Ἱεραρχία τοῦ περασμένου Ὀκτωβρίου καὶ στὴν ὁμιλία – χαιρετισμό του πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς – μέλη Της ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων: «Οἱ φίλοι μας οἱ ἐδῶ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι, ἐκμεταλλευόμενοι τὴ δεινή μας οἰκονομικὴ κατάσταση δὲν θὰ παραλείψουν ἀλλὰ ἀντιθέτως θὰ ἐπιδιώξουν μὲ κάθε τρόπο τὴν ἀλλοίωση τὴ ἑλληνικῆς κοινωνίας μας ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴ σχολική μας ἐκπαίδευση. Τ τραγικ εναι τι ο χθροί μας δν εναι πλέον πέρα κα μακριά, εναι ντς τν τειχν μας. Τ βλέπουμε, τ σφραινόμαστε». (Σημ. Ἡ ὑπογράμμιση τοῦ ὑπογράφοντος).
.         Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει δίκιο. Ὁ κ. Σταῦρος Γιαγκάζογλου, διευθυντὴς τοῦ ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ «Θεολογία», τὸ ὁποῖο ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἑλλάδος ἀνὰ τρίμηνο, ἔχει καθαρὲς καὶ ἀπόλυτες ἀπόψεις γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ χαρακτήρα τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν (ΜΘ). Στὸ τεῦχος ἀριθμὸς 93 (Ἰανουάριος – Μάρτιος 2005) τοῦ περιοδικοῦ «Σύναξη» (σελ. 51) γράφει, μεταξὺ τῶν ἄλλων:
.         «Εἶναι ὄντως ἀνάγκη, λοιπόν, τὸ ΜΘ νὰ ἀλλάξει φυσιογνωμία καὶ χαρακτήρα. Εναι νάγκη θεολογία τς πολυπολιτισμικότητας, χι πλς ν τ γγίξει, λλ ν τ διαπεράσει, στε ατ τ διο ν γίνει πρωτοπόρο στ διαπολιτισμικ γωγή, κομίζοντας μίαν λλη μαρτυρία γι τν λήθεια κα ποιότητα τς ζως το νθρώπου κα το κόσμου. Εναι νάγκη ν ναπλαισιωθε θεολογικς κα παιδαγωγικός του χαρακτήρας σ νέες βάσεις κα ρχές». (Σημ. Ἡ ὑπογράμμιση τοῦ ὑπογράφοντος)
.         Στὸ ἴδιο κείμενο ὁ κ. Γιαγκάζογλου συγκεκριμενοποιεῖ τὶς σκέψεις του καὶ προτείνει μεταξὺ τῶν ἄλλων τὸ ΜΘ:

Νὰ παραμερίσει τὸν κατηχητικό, ὁμολογιακὸ καὶ ἀπολογητικό του προσανατολισμό.
Νὰ περιέχει θρησκειολογικὰ στοιχεῖα μὲ νηφάλια γνώση καὶ δίχως ψυχροπολεμικὴ ἀντιπαράθεση, καὶ
Νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἡ μεθοδολογία τῆς διαθεματικότητας, σὲ σχέση μὲ τὰ ἄλλα μαθήματα τοῦ σχολείου καὶ τῆς διαπολιτισμικῆς ἐκπαίδευσης στὸ πλαίσιο τῆς πολυπολιτισμικότητας καὶ πολυθρησκευτικότητας.

.         Αὐτὰ δὲν τὰ γράφει καὶ δὲν τὰ ὑποστηρίζει ἕνας ἁπλὸς θεολόγος τῆς γνωστῆς ὁμάδας τοῦ «Καιροῦ», οὔτε ἕνας ἀπὸ τοὺς συμβούλους τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων. Τὰ γράφει καὶ τὰ ὑποστηρίζει ὁ διευθυντὴς τοῦ ἐγκυρότερου ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ ὁ ἀναγνώστης τὴ βαρύτητα καὶ τὸ κύρος ποὺ ἔχει ἡ συγκεκριμένη θέση νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἐπὶ δεκαετίες τὴν κατεῖχε ὁ διακεκριμένος διεθνῶς καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Εὐάγγελος Θεοδώρου, ὑπῆρχε δὲ ἡ παράδοση στὸ συγκεκριμένο περιοδικὸ διευθυντὲς νὰ εἶναι πάντα πανεπιστημιακοὶ καθηγητὲς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς.
.         Σημειώνεται ὅτι ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων δίδει ἕνα σκληρὸ ἀγώνα ἐπὶ τῶν ἀκόλουθων σημείων:
.         Τὸ νέο πολυθρησκειακὸ πιλοτικὸ πρόγραμμα, μὲ τὸν ἀντιχριστιανικό του χαρακτήρα καὶ τὸ ἀντιεπιστημονικὸ καὶ ἀντιπαιδαγωγικό του περιεχόμενο στοχεύει ἀποδεδειγμένα στὴ διάβρωση καὶ ἀλλοίωση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως τῆς νεότητας.
.         Δὲν εἶναι ἀντίθετη μὲ τὴ διδασκαλία τῶν θρησκειῶν, ἀλλὰ βάζει ὡς προϋπόθεση αὐτὴ νὰ εἶναι μία μεθοδικὴ ἐξέταση καὶ ἔρευνα κάθε θρησκείας ξεχωριστὰ καὶ ὄχι ὅλων μαζὶ στὴν κάθε ὥρα διδασκαλίας, μὲ τὴ μορφὴ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ.
.         Εἶναι ἀντιεπιστημονικὴ καὶ ἀντιθεολογικὴ ἡ μείξη τῶν θρησκειῶν μὲ τὸν Χριστιανισμό, ποὺ ὁδηγεῖ στὸ νὰ καταλύονται οἱ ταυτότητες, οἱ ἰδιαιτερότητες καὶ οἱ διαφορές τους.
.         Μὲ τὰ νέα πολυθρησκειακὰ προγράμματα ἐπιχειρεῖται νὰ εἰσαχθεῖ ὁ θρησκευτικὸς συγκρητισμός, μὲ στοιχεῖα ἀπὸ διαφορετικὲς θρησκευτικὲς παραδόσεις, ἀναμεμιγμένα μὲ τρόπο ἀφελῆ καὶ θεολογικὰ ἀπαράδεκτο.
.         Ὁ κ. Γιαγκάζογλου καὶ οἱ ἄλλοι θεολόγοι τῆς ὁμάδας «Καιρὸς» ἔχουν ἐμμονὲς στὴν ἰδεολογία τους, ποὺ τοὺς ὁδηγοῦν στὸ νὰ ἔχουν καταστεῖ ἀπόλυτοι καὶ πολὺ ἐπίμονοι στὸ νὰ τὶς ἐπιβάλουν. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ποὺ ἡ συγκεκριμένη ὁμάδα τὸν εἶχε καὶ τὸν ἔχει περιστοιχίσει, φαίνεται ὅτι θὰ δυσκολευθεῖ πολὺ νὰ τοὺς πείσει νὰ παραδεχθοῦν ὅτι σκέπτονται λανθασμένα καὶ νὰ ἀποδεχθοῦν τὶς ἀπόψεις, τὶς δικές του καὶ τῆς Ἐκκλησίας.-

Advertisements

, ,

 1. #1 ἀπὸ τὸν/τὴν ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΝΑΝΗΣ στὶς 22 Ὀκτωβρίου 2015 - 7:45 μ.μ.

  Θερμά συγχαρητήρια στον κ.Παπαθανασόπουλο για τη θαυμάσια προσέγγιση του όλου θέματος απ την πλευρά του. Δυστυχώς η συγκεκριμένη ομάδα των διασπαστών του θεολογικού κόσμου έχει απλώσει τα πλοκάμια της, εκτός απ τον πανεπιστημιακό θεολογικό χώρο και τη διαβόητη “ακαδημία του Βόλου”, και σε επίσημα εκκλησιαστικά περιοδικά. Εκτός απ το Σταύρο Γιαγκάζογλου διαβάσαμε ότι και οι γνωστοί και μη εξαιρετέοι κύριοι Σταμούλης και Κωνσταντίνου, στελέχη του συνδέσμου Ο ΚΑΙΡΟΣ αμφότεροι, πλαισιώνουν τη συντακτική επιτροπή του περιοδικού ΘΕΟΛΟΓΙΑ, επισήμου περιοδικού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
  Θα πρέπει κάποτε να καταλάβει η εν Ελλάδι εκκλησιαστική αρχή ότι είναι παντελώς αδιανόητο, αλλά και απαράδεκτο, να αποτελούν τα επίσημα εκκλησιαστικά περιοδικά παραρτήματα του περιοδικού ΣΥΝΑΞΗ, γνωστής “θεολογικής” σκέψεως και κατευθύνσεως.
  Αντί η εκκλησιαστική διοίκηση να συνεργασθεί στενά με το επίσημο όργανο αντιπροσωπεύσεως των Ελλήνων θεολόγων, τουτέστιν την ΠΕΘ, αξιοποιώντας το επιστημονικό θεολογικό δυναμικό της προς όφελος της πληρέστερης διεξαγωγής του πολυσχιδούς ποιμαντικού και ιεραποστολικού της έργου, σε μια κοσμογονική εποχή, κατά την οποία ο ελληνικός λαός, και δη η νεολαία μας, βιώνει μια πρωτοφανή σύγχυση ιδεών, υφιστάμενος, ταυτόχρονα, μία ανηλεή πλύση εγκεφάλου απ τα ΜΜΕ (μέσα μαζικής εξαχρείωσης)-νεοταξικά παραμάγαζα, και τυγχάνει σε τρομακτικό βαθμό ουσιαστικά αποίμαντος, ακατήχητος και αδιαφώτιστος επί θεμάτων Ορθοδόξου Δόγματος, Ήθους και Λατρείας, αυτή “επέλεξε” να “εκχωρήσει”, τρόπον τινά, τη διαχείρηση των περιοδικών της σε φορείς στρεβλών “θεολογικών” αντιλήψεων και θέσεων.
  Αλήθεια, όλοι οι συνοδικοί εγκρίνουν την κατάσταση αυτή; Όλοι τους συμφώνησαν να διαχειρίζονται οι προδιαληφθέντες “θεολογικοί” παράγοντες τα προαναφερθέντα έντυπα; Ή μήπως τις σχετικές αποφάσεις έλαβε μία κλίκα παρατρεχάμενων της αρχιεπισκοπής που “δορυφορούν” το σημερινό αρχιεπίσκοπο Αθηνών ερήμην των λοιπών συνοδικών;
  Αν οι τελευταίοι ή κάποιοι εκ των τελευταίων διαφωνούν με αυτήν την “εκχώρηση” των περιοδικών σε στελέχη της γνωστής ομαδούλας πώς εκδηλώνουν τη διαφωνία τους; Γιατί “δεν πατούν πόδι” κατά το κοινώς λεγόμενο; Ανέχονται να εκπροσωπούν οι λεγάμενοι την επίσημη Εκκλησία στον τομέα των περιοδίκών θεολογικών εκδόσεων της τελευταίας;
  Πώς μετά να αποκτήσει αξιοπιστία ο λόγος τους υπέρ της κατοχυρώσεως του σημερινού χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών όταν ο πρωτεργάτης και πρωταγωνιστής της αφύσικης μεταλλαγή τους τυγχάνει διευθυντής του περιοδικού ΘΕΟΛΟΓΙΑ; Για παρονυχίδα πρόκειται, σεβασμιώτατοι;

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: